ssl.h 233 KB


 1. /* ssl.h
 2. *
 3. * Copyright (C) 2006-2023 wolfSSL Inc.
 4. *
 5. * This file is part of wolfSSL.
 6. *
 7. * wolfSSL is free software; you can redistribute it and/or modify
 8. * it under the terms of the GNU General Public License as published by
 9. * the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or
 10. * (at your option) any later version.
 11. *
 12. * wolfSSL is distributed in the hope that it will be useful,
 13. * but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
 14. * MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
 15. * GNU General Public License for more details.
 16. *
 17. * You should have received a copy of the GNU General Public License
 18. * along with this program; if not, write to the Free Software
 19. * Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1335, USA
 20. */
 21. /*!
 22. \file ../wolfssl/ssl.h
 23. \brief Header file containing key wolfSSL API
 24. */
 25. /* wolfSSL API */
 26. #ifndef WOLFSSL_SSL_H
 27. #define WOLFSSL_SSL_H
 28. /* for users not using preprocessor flags*/
 29. #include <wolfssl/wolfcrypt/settings.h>
 30. #include <wolfssl/version.h>
 31. #include <wolfssl/wolfcrypt/asn_public.h>
 32. #include <wolfssl/wolfcrypt/error-crypt.h>
 33. #include <wolfssl/wolfcrypt/logging.h>
 34. #include <wolfssl/wolfcrypt/memory.h>
 35. #include <wolfssl/wolfcrypt/types.h>
 36. /* For the types */
 37. #include <wolfssl/openssl/compat_types.h>
 38. #ifdef HAVE_WOLF_EVENT
 39. #include <wolfssl/wolfcrypt/wolfevent.h>
 40. #endif
 41. #ifdef WOLF_CRYPTO_CB
 42. #include <wolfssl/wolfcrypt/cryptocb.h>
 43. #endif
 44. /* used internally by wolfSSL while OpenSSL types aren't */
 45. #include <wolfssl/callbacks.h>
 46. #ifdef WOLFSSL_PREFIX
 47. #include "prefix_ssl.h"
 48. #endif
 49. #ifdef LIBWOLFSSL_VERSION_STRING
 50. #define WOLFSSL_VERSION LIBWOLFSSL_VERSION_STRING
 51. #endif
 52. #ifdef _WIN32
 53. /* wincrypt.h clashes */
 54. #undef OCSP_REQUEST
 55. #undef OCSP_RESPONSE
 56. #endif
 57. #ifdef OPENSSL_COEXIST
 58. /* mode to allow wolfSSL and OpenSSL to exist together */
 59. #ifdef TEST_OPENSSL_COEXIST
 60. /*
 61. ./configure --enable-opensslcoexist \
 62. CFLAGS="-I/usr/local/opt/openssl/include -DTEST_OPENSSL_COEXIST" \
 63. LDFLAGS="-L/usr/local/opt/openssl/lib -lcrypto"
 64. */
 65. #include <openssl/ssl.h>
 66. #include <openssl/rand.h>
 67. #include <openssl/err.h>
 68. #include <openssl/ec.h>
 69. #include <openssl/hmac.h>
 70. #include <openssl/bn.h>
 71. #include <openssl/crypto.h>
 72. #endif
 73. #elif (defined(OPENSSL_EXTRA) || defined(OPENSSL_EXTRA_X509_SMALL))
 74. #include <wolfssl/openssl/bn.h>
 75. #include <wolfssl/openssl/rsa.h>
 76. #ifndef WOLFCRYPT_ONLY
 77. #include <wolfssl/openssl/hmac.h>
 78. #endif
 79. #if defined(WOLFSSL_CMAC) && !defined(NO_AES) && defined(WOLFSSL_AES_DIRECT)
 80. #include <wolfssl/openssl/cmac.h>
 81. #endif
 82. /* We need the old SSL names */
 83. #ifdef NO_OLD_SSL_NAMES
 84. #undef NO_OLD_SSL_NAMES
 85. #endif
 86. #ifdef NO_OLD_WC_NAMES
 87. #undef NO_OLD_WC_NAMES
 88. #endif
 89. #endif
 90. #ifdef __cplusplus
 91. extern "C" {
 92. #endif
 93. #if defined(OPENSSL_EXTRA) || defined(HAVE_WEBSERVER) || defined(WOLFSSL_WPAS_SMALL)
 94. #ifndef WOLFSSL_LOCAL_X509_STORE
 95. #define WOLFSSL_LOCAL_X509_STORE
 96. #endif
 97. #endif
 98. /* LHASH is implemented as a stack */
 99. typedef struct WOLFSSL_STACK WOLFSSL_LHASH;
 100. #ifndef WOLF_LHASH_OF
 101. #define WOLF_LHASH_OF(x) WOLFSSL_LHASH
 102. #endif
 103. #ifndef WOLF_STACK_OF
 104. #define WOLF_STACK_OF(x) WOLFSSL_STACK
 105. #endif
 106. #ifndef DECLARE_STACK_OF
 107. #define DECLARE_STACK_OF(x) WOLF_STACK_OF(x);
 108. #endif
 109. #ifndef WOLFSSL_WOLFSSL_TYPE_DEFINED
 110. #define WOLFSSL_WOLFSSL_TYPE_DEFINED
 111. typedef struct WOLFSSL WOLFSSL;
 112. #endif
 113. typedef struct WOLFSSL_SESSION WOLFSSL_SESSION;
 114. typedef struct WOLFSSL_METHOD WOLFSSL_METHOD;
 115. #ifndef WOLFSSL_WOLFSSL_CTX_TYPE_DEFINED
 116. #define WOLFSSL_WOLFSSL_CTX_TYPE_DEFINED
 117. typedef struct WOLFSSL_CTX WOLFSSL_CTX;
 118. #endif
 119. typedef struct WOLFSSL_STACK WOLFSSL_STACK;
 120. typedef struct WOLFSSL_X509 WOLFSSL_X509;
 121. typedef struct WOLFSSL_X509_NAME WOLFSSL_X509_NAME;
 122. typedef struct WOLFSSL_X509_NAME_ENTRY WOLFSSL_X509_NAME_ENTRY;
 123. typedef struct WOLFSSL_X509_PUBKEY WOLFSSL_X509_PUBKEY;
 124. typedef struct WOLFSSL_X509_ALGOR WOLFSSL_X509_ALGOR;
 125. typedef struct WOLFSSL_X509_CHAIN WOLFSSL_X509_CHAIN;
 126. typedef struct WC_PKCS12 WOLFSSL_X509_PKCS12;
 127. typedef struct WOLFSSL_X509_INFO WOLFSSL_X509_INFO;
 128. typedef struct WOLFSSL_CERT_MANAGER WOLFSSL_CERT_MANAGER;
 129. typedef struct WOLFSSL_SOCKADDR WOLFSSL_SOCKADDR;
 130. typedef struct WOLFSSL_CRL WOLFSSL_CRL;
 131. typedef struct WOLFSSL_X509_STORE_CTX WOLFSSL_X509_STORE_CTX;
 132. typedef int (*WOLFSSL_X509_STORE_CTX_verify_cb)(int, WOLFSSL_X509_STORE_CTX *);
 133. typedef struct WOLFSSL_BY_DIR_HASH WOLFSSL_BY_DIR_HASH;
 134. typedef struct WOLFSSL_BY_DIR_entry WOLFSSL_BY_DIR_entry;
 135. typedef struct WOLFSSL_BY_DIR WOLFSSL_BY_DIR;
 136. /* redeclare guard */
 137. #define WOLFSSL_TYPES_DEFINED
 138. #include <wolfssl/wolfio.h>
 139. #ifndef WOLFSSL_RSA_TYPE_DEFINED /* guard on redeclaration */
 140. typedef struct WOLFSSL_RSA WOLFSSL_RSA;
 141. #define WOLFSSL_RSA_TYPE_DEFINED
 142. #endif
 143. #ifndef WC_RNG_TYPE_DEFINED /* guard on redeclaration */
 144. typedef struct WC_RNG WC_RNG;
 145. #define WC_RNG_TYPE_DEFINED
 146. #endif
 147. #ifndef WOLFSSL_DSA_TYPE_DEFINED /* guard on redeclaration */
 148. typedef struct WOLFSSL_DSA WOLFSSL_DSA;
 149. #define WOLFSSL_DSA_TYPE_DEFINED
 150. #endif
 151. #ifndef WOLFSSL_EC_TYPE_DEFINED /* guard on redeclaration */
 152. typedef struct WOLFSSL_EC_KEY WOLFSSL_EC_KEY;
 153. typedef struct WOLFSSL_EC_POINT WOLFSSL_EC_POINT;
 154. typedef struct WOLFSSL_EC_GROUP WOLFSSL_EC_GROUP;
 155. typedef struct WOLFSSL_EC_BUILTIN_CURVE WOLFSSL_EC_BUILTIN_CURVE;
 156. /* WOLFSSL_EC_METHOD is just an alias of WOLFSSL_EC_GROUP for now */
 157. typedef struct WOLFSSL_EC_GROUP WOLFSSL_EC_METHOD;
 158. #define WOLFSSL_EC_TYPE_DEFINED
 159. #endif
 160. #ifndef WOLFSSL_ECDSA_TYPE_DEFINED /* guard on redeclaration */
 161. typedef struct WOLFSSL_ECDSA_SIG WOLFSSL_ECDSA_SIG;
 162. #define WOLFSSL_ECDSA_TYPE_DEFINED
 163. #endif
 164. typedef struct WOLFSSL_CIPHER WOLFSSL_CIPHER;
 165. typedef struct WOLFSSL_X509_LOOKUP WOLFSSL_X509_LOOKUP;
 166. typedef struct WOLFSSL_X509_LOOKUP_METHOD WOLFSSL_X509_LOOKUP_METHOD;
 167. typedef struct WOLFSSL_CRL WOLFSSL_X509_CRL;
 168. typedef struct WOLFSSL_X509_STORE WOLFSSL_X509_STORE;
 169. typedef struct WOLFSSL_X509_VERIFY_PARAM WOLFSSL_X509_VERIFY_PARAM;
 170. typedef struct WOLFSSL_BIO WOLFSSL_BIO;
 171. typedef struct WOLFSSL_BIO_METHOD WOLFSSL_BIO_METHOD;
 172. typedef struct WOLFSSL_X509_EXTENSION WOLFSSL_X509_EXTENSION;
 173. typedef struct WOLFSSL_ASN1_OBJECT WOLFSSL_ASN1_OBJECT;
 174. typedef struct WOLFSSL_ASN1_OTHERNAME WOLFSSL_ASN1_OTHERNAME;
 175. typedef struct WOLFSSL_X509V3_CTX WOLFSSL_X509V3_CTX;
 176. typedef struct WOLFSSL_v3_ext_method WOLFSSL_v3_ext_method;
 177. typedef struct WOLFSSL_OBJ_NAME WOLFSSL_OBJ_NAME;
 178. typedef struct WOLFSSL_ASN1_STRING WOLFSSL_ASN1_STRING;
 179. typedef struct WOLFSSL_dynlock_value WOLFSSL_dynlock_value;
 180. #ifndef WOLFSSL_DH_TYPE_DEFINED /* guard on redeclaration */
 181. typedef struct WOLFSSL_DH WOLFSSL_DH;
 182. #define WOLFSSL_DH_TYPE_DEFINED /* guard on redeclaration */
 183. #endif
 184. typedef struct WOLFSSL_ASN1_BIT_STRING WOLFSSL_ASN1_BIT_STRING;
 185. typedef struct WOLFSSL_ASN1_TYPE WOLFSSL_ASN1_TYPE;
 186. typedef struct WOLFSSL_X509_ATTRIBUTE WOLFSSL_X509_ATTRIBUTE;
 187. typedef struct WOLFSSL_GENERAL_NAME WOLFSSL_GENERAL_NAME;
 188. typedef struct WOLFSSL_AUTHORITY_KEYID WOLFSSL_AUTHORITY_KEYID;
 189. typedef struct WOLFSSL_BASIC_CONSTRAINTS WOLFSSL_BASIC_CONSTRAINTS;
 190. typedef struct WOLFSSL_ACCESS_DESCRIPTION WOLFSSL_ACCESS_DESCRIPTION;
 191. typedef struct WOLFSSL_DIST_POINT_NAME WOLFSSL_DIST_POINT_NAME;
 192. typedef struct WOLFSSL_DIST_POINT WOLFSSL_DIST_POINT;
 193. typedef struct WOLFSSL_CONF_CTX WOLFSSL_CONF_CTX;
 194. #if defined(OPENSSL_EXTRA) || defined(WOLFSSL_WPAS_SMALL) || defined(HAVE_CURL)
 195. struct WOLFSSL_OBJ_NAME {
 196. int type;
 197. };
 198. struct WOLFSSL_AUTHORITY_KEYID {
 199. WOLFSSL_ASN1_STRING *keyid;
 200. WOLFSSL_ASN1_OBJECT *issuer;
 201. WOLFSSL_ASN1_INTEGER *serial;
 202. };
 203. struct WOLFSSL_BASIC_CONSTRAINTS {
 204. int ca;
 205. WOLFSSL_ASN1_INTEGER *pathlen;
 206. };
 207. #endif /* OPENSSL_EXTRA*/
 208. #define WOLFSSL_ASN1_UTCTIME WOLFSSL_ASN1_TIME
 209. #define WOLFSSL_ASN1_GENERALIZEDTIME WOLFSSL_ASN1_TIME
 210. struct WOLFSSL_ASN1_STRING {
 211. char strData[CTC_NAME_SIZE];
 212. int length;
 213. int type; /* type of string i.e. CTC_UTF8 */
 214. int nid;
 215. char* data;
 216. long flags;
 217. unsigned int isDynamic:1; /* flag for if data pointer dynamic (1 is yes 0 is no) */
 218. };
 219. #define WOLFSSL_MAX_SNAME 40
 220. #define WOLFSSL_ASN1_DYNAMIC 0x1
 221. #define WOLFSSL_ASN1_DYNAMIC_DATA 0x2
 222. struct WOLFSSL_ASN1_OTHERNAME {
 223. WOLFSSL_ASN1_OBJECT* type_id;
 224. WOLFSSL_ASN1_TYPE* value;
 225. };
 226. struct WOLFSSL_GENERAL_NAME {
 227. int type;
 228. union {
 229. char* ptr;
 230. WOLFSSL_ASN1_OTHERNAME* otherName;
 231. WOLFSSL_ASN1_STRING* rfc822Name;
 232. WOLFSSL_ASN1_STRING* dNSName;
 233. WOLFSSL_ASN1_TYPE* x400Address;
 234. WOLFSSL_X509_NAME* directoryName;
 235. WOLFSSL_ASN1_STRING* uniformResourceIdentifier;
 236. WOLFSSL_ASN1_STRING* iPAddress;
 237. WOLFSSL_ASN1_OBJECT* registeredID;
 238. WOLFSSL_ASN1_STRING* ip;
 239. WOLFSSL_X509_NAME* dirn;
 240. WOLFSSL_ASN1_STRING* ia5;
 241. WOLFSSL_ASN1_OBJECT* rid;
 242. WOLFSSL_ASN1_TYPE* other;
 243. } d; /* dereference */
 244. };
 245. struct WOLFSSL_DIST_POINT_NAME {
 246. int type;
 247. /* name 'name.fullname' needs to remain the same, in some ports the elements
 248. * of the structure are accessed directly */
 249. union {
 250. WOLF_STACK_OF(WOLFSSL_GENERAL_NAME)* fullname;
 251. } name;
 252. };
 253. struct WOLFSSL_DIST_POINT {
 254. /* name 'distpoint' needs to remain the same, in some ports the elements of
 255. * the structure are accessed directly */
 256. WOLFSSL_DIST_POINT_NAME* distpoint;
 257. };
 258. struct WOLFSSL_ACCESS_DESCRIPTION {
 259. WOLFSSL_ASN1_OBJECT* method;
 260. WOLFSSL_GENERAL_NAME* location;
 261. };
 262. struct WOLFSSL_X509V3_CTX {
 263. WOLFSSL_X509* x509;
 264. };
 265. struct WOLFSSL_ASN1_OBJECT {
 266. void* heap;
 267. const unsigned char* obj;
 268. /* sName is short name i.e sha256 rather than oid (null terminated) */
 269. char sName[WOLFSSL_MAX_SNAME];
 270. int type; /* oid */
 271. int grp; /* type of OID, i.e. oidCertPolicyType */
 272. int nid;
 273. unsigned int objSz;
 274. #if defined(OPENSSL_EXTRA)
 275. int ca;
 276. WOLFSSL_ASN1_INTEGER *pathlen;
 277. #endif
 278. unsigned char dynamic; /* Use WOLFSSL_ASN1_DYNAMIC and WOLFSSL_ASN1_DYNAMIC_DATA
 279. * to determine what needs to be freed. */
 280. #if defined(WOLFSSL_APACHE_HTTPD)
 281. WOLFSSL_GENERAL_NAME* gn;
 282. #endif
 283. struct d { /* dereferenced */
 284. WOLFSSL_ASN1_STRING* dNSName;
 285. WOLFSSL_ASN1_STRING ia5_internal;
 286. WOLFSSL_ASN1_STRING* ia5; /* points to ia5_internal */
 287. #if defined(OPENSSL_ALL)
 288. WOLFSSL_ASN1_STRING* uniformResourceIdentifier;
 289. WOLFSSL_ASN1_STRING iPAddress_internal;
 290. WOLFSSL_ASN1_OTHERNAME* otherName; /* added for Apache httpd */
 291. #endif
 292. WOLFSSL_ASN1_STRING* iPAddress; /* points to iPAddress_internal */
 293. } d;
 294. };
 295. /* wrap ASN1 types */
 296. struct WOLFSSL_ASN1_TYPE {
 297. int type;
 298. union {
 299. char *ptr;
 300. WOLFSSL_ASN1_STRING* asn1_string;
 301. WOLFSSL_ASN1_OBJECT* object;
 302. WOLFSSL_ASN1_INTEGER* integer;
 303. WOLFSSL_ASN1_BIT_STRING* bit_string;
 304. WOLFSSL_ASN1_STRING* octet_string;
 305. WOLFSSL_ASN1_STRING* printablestring;
 306. WOLFSSL_ASN1_STRING* ia5string;
 307. WOLFSSL_ASN1_UTCTIME* utctime;
 308. WOLFSSL_ASN1_GENERALIZEDTIME* generalizedtime;
 309. WOLFSSL_ASN1_STRING* utf8string;
 310. WOLFSSL_ASN1_STRING* set;
 311. WOLFSSL_ASN1_STRING* sequence;
 312. } value;
 313. };
 314. struct WOLFSSL_X509_ATTRIBUTE {
 315. WOLFSSL_ASN1_OBJECT *object;
 316. WOLFSSL_ASN1_TYPE *value;
 317. WOLF_STACK_OF(WOLFSSL_ASN1_TYPE) *set;
 318. };
 319. struct WOLFSSL_EVP_PKEY {
 320. void* heap;
 321. int type; /* openssh dereference */
 322. int save_type; /* openssh dereference */
 323. int pkey_sz;
 324. wolfSSL_Ref ref;
 325. union {
 326. char* ptr; /* der format of key */
 327. } pkey;
 328. #if (defined(OPENSSL_EXTRA) || defined(OPENSSL_EXTRA_X509_SMALL))
 329. #ifndef NO_RSA
 330. WOLFSSL_RSA* rsa;
 331. #endif
 332. #ifndef NO_DSA
 333. WOLFSSL_DSA* dsa;
 334. #endif
 335. #ifdef HAVE_ECC
 336. WOLFSSL_EC_KEY* ecc;
 337. #endif
 338. #ifndef NO_DH
 339. WOLFSSL_DH* dh;
 340. #endif
 341. WC_RNG rng;
 342. #ifdef HAVE_HKDF
 343. const WOLFSSL_EVP_MD* hkdfMd;
 344. byte* hkdfSalt;
 345. word32 hkdfSaltSz;
 346. byte* hkdfKey;
 347. word32 hkdfKeySz;
 348. byte* hkdfInfo;
 349. word32 hkdfInfoSz;
 350. int hkdfMode;
 351. #endif
 352. #if defined(WOLFSSL_CMAC) && !defined(NO_AES) && defined(WOLFSSL_AES_DIRECT)
 353. WOLFSSL_CMAC_CTX* cmacCtx;
 354. #endif
 355. #endif /* OPENSSL_EXTRA || OPENSSL_EXTRA_X509_SMALL */
 356. #ifdef HAVE_ECC
 357. int pkey_curve;
 358. #endif
 359. word16 pkcs8HeaderSz;
 360. /* option bits */
 361. byte ownDh:1; /* if struct owns DH and should free it */
 362. byte ownEcc:1; /* if struct owns ECC and should free it */
 363. byte ownDsa:1; /* if struct owns DSA and should free it */
 364. byte ownRsa:1; /* if struct owns RSA and should free it */
 365. };
 366. struct WOLFSSL_X509_PKEY {
 367. WOLFSSL_EVP_PKEY* dec_pkey; /* dereferenced by Apache */
 368. void* heap;
 369. };
 370. typedef struct WOLFSSL_X509_PKEY WOLFSSL_X509_PKEY;
 371. struct WOLFSSL_X509_INFO {
 372. WOLFSSL_X509 *x509;
 373. WOLFSSL_X509_CRL *crl;
 374. WOLFSSL_X509_PKEY *x_pkey; /* dereferenced by Apache */
 375. EncryptedInfo enc_cipher;
 376. int enc_len;
 377. char *enc_data;
 378. int num;
 379. };
 380. #define WOLFSSL_EVP_PKEY_DEFAULT EVP_PKEY_RSA /* default key type */
 381. #if defined(OPENSSL_ALL) || defined(WOLFSSL_QT)
 382. #define wolfSSL_SSL_MODE_RELEASE_BUFFERS 0x00000010U
 383. #define wolfSSL_SSL_CTRL_SET_TMP_ECDH 4
 384. #endif
 385. struct WOLFSSL_X509_ALGOR {
 386. WOLFSSL_ASN1_OBJECT* algorithm;
 387. WOLFSSL_ASN1_TYPE* parameter;
 388. };
 389. struct WOLFSSL_X509_PUBKEY {
 390. WOLFSSL_X509_ALGOR* algor;
 391. WOLFSSL_EVP_PKEY* pkey;
 392. int pubKeyOID;
 393. };
 394. enum BIO_TYPE {
 395. WOLFSSL_BIO_UNDEF = 0,
 396. WOLFSSL_BIO_BUFFER = 1,
 397. WOLFSSL_BIO_SOCKET = 2,
 398. WOLFSSL_BIO_SSL = 3,
 399. WOLFSSL_BIO_MEMORY = 4,
 400. WOLFSSL_BIO_BIO = 5,
 401. WOLFSSL_BIO_FILE = 6,
 402. WOLFSSL_BIO_BASE64 = 7,
 403. WOLFSSL_BIO_MD = 8
 404. };
 405. enum BIO_FLAGS {
 406. WOLFSSL_BIO_FLAG_BASE64_NO_NL = 0x01,
 407. WOLFSSL_BIO_FLAG_READ = 0x02,
 408. WOLFSSL_BIO_FLAG_WRITE = 0x04,
 409. WOLFSSL_BIO_FLAG_IO_SPECIAL = 0x08,
 410. WOLFSSL_BIO_FLAG_RETRY = 0x10
 411. };
 412. enum BIO_CB_OPS {
 413. WOLFSSL_BIO_CB_FREE = 0x01,
 414. WOLFSSL_BIO_CB_READ = 0x02,
 415. WOLFSSL_BIO_CB_WRITE = 0x03,
 416. WOLFSSL_BIO_CB_PUTS = 0x04,
 417. WOLFSSL_BIO_CB_GETS = 0x05,
 418. WOLFSSL_BIO_CB_CTRL = 0x06,
 419. WOLFSSL_BIO_CB_RETURN = 0x80
 420. };
 421. typedef struct WOLFSSL_BUF_MEM {
 422. char* data; /* dereferenced */
 423. size_t length; /* current length */
 424. size_t max; /* maximum length */
 425. } WOLFSSL_BUF_MEM;
 426. /* custom method with user set callbacks */
 427. typedef int (*wolfSSL_BIO_meth_write_cb)(WOLFSSL_BIO*, const char*, int);
 428. typedef int (*wolfSSL_BIO_meth_read_cb)(WOLFSSL_BIO *, char *, int);
 429. typedef int (*wolfSSL_BIO_meth_puts_cb)(WOLFSSL_BIO*, const char*);
 430. typedef int (*wolfSSL_BIO_meth_gets_cb)(WOLFSSL_BIO*, char*, int);
 431. typedef long (*wolfSSL_BIO_meth_ctrl_get_cb)(WOLFSSL_BIO*, int, long, void*);
 432. typedef int (*wolfSSL_BIO_meth_create_cb)(WOLFSSL_BIO*);
 433. typedef int (*wolfSSL_BIO_meth_destroy_cb)(WOLFSSL_BIO*);
 434. typedef int wolfSSL_BIO_info_cb(WOLFSSL_BIO *, int, int);
 435. typedef long (*wolfssl_BIO_meth_ctrl_info_cb)(WOLFSSL_BIO*, int, wolfSSL_BIO_info_cb*);
 436. /* wolfSSL BIO_METHOD type */
 437. #ifndef MAX_BIO_METHOD_NAME
 438. #define MAX_BIO_METHOD_NAME 256
 439. #endif
 440. struct WOLFSSL_BIO_METHOD {
 441. byte type; /* method type */
 442. char name[MAX_BIO_METHOD_NAME];
 443. wolfSSL_BIO_meth_write_cb writeCb;
 444. wolfSSL_BIO_meth_read_cb readCb;
 445. wolfSSL_BIO_meth_puts_cb putsCb;
 446. wolfSSL_BIO_meth_gets_cb getsCb;
 447. wolfSSL_BIO_meth_ctrl_get_cb ctrlCb;
 448. wolfSSL_BIO_meth_create_cb createCb;
 449. wolfSSL_BIO_meth_destroy_cb freeCb;
 450. wolfssl_BIO_meth_ctrl_info_cb ctrlInfoCb;
 451. };
 452. #define WOLFSSL_BIO_METHOD_INIT(bio_type) \
 453. { bio_type, { 0 }, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL }
 454. /* wolfSSL BIO type */
 455. typedef long (*wolf_bio_info_cb)(WOLFSSL_BIO *bio, int event, const char *parg,
 456. int iarg, long larg, long return_value);
 457. struct WOLFSSL_BIO {
 458. WOLFSSL_BUF_MEM* mem_buf;
 459. WOLFSSL_BIO_METHOD* method;
 460. WOLFSSL_BIO* prev; /* previous in chain */
 461. WOLFSSL_BIO* next; /* next in chain */
 462. WOLFSSL_BIO* pair; /* BIO paired with */
 463. void* heap; /* user heap hint */
 464. void* ptr; /* WOLFSSL, file descriptor, MD, or mem buf */
 465. void* usrCtx; /* user set pointer */
 466. char* ip; /* IP address for wolfIO_TcpConnect */
 467. word16 port; /* Port for wolfIO_TcpConnect */
 468. char* infoArg; /* BIO callback argument */
 469. wolf_bio_info_cb infoCb; /* BIO callback */
 470. int wrSz; /* write buffer size (mem) */
 471. int wrSzReset; /* First buffer size (mem) - read ONLY data */
 472. int wrIdx; /* current index for write buffer */
 473. int rdIdx; /* current read index */
 474. int readRq; /* read request */
 475. int num; /* socket num or length */
 476. int eof; /* eof flag */
 477. int flags;
 478. byte type; /* method type */
 479. byte init:1; /* bio has been initialized */
 480. byte shutdown:1; /* close flag */
 481. #ifdef HAVE_EX_DATA
 482. WOLFSSL_CRYPTO_EX_DATA ex_data;
 483. #endif
 484. #if defined(OPENSSL_ALL) || defined(OPENSSL_EXTRA)
 485. wolfSSL_Ref ref;
 486. #endif
 487. };
 488. typedef struct WOLFSSL_COMP_METHOD {
 489. int type; /* stunnel dereference */
 490. } WOLFSSL_COMP_METHOD;
 491. typedef struct WOLFSSL_COMP {
 492. int id;
 493. const char *name;
 494. WOLFSSL_COMP_METHOD *method;
 495. } WOLFSSL_COMP;
 496. #define WOLFSSL_X509_L_FILE_LOAD 0x1
 497. #define WOLFSSL_X509_L_ADD_DIR 0x2
 498. #define WOLFSSL_X509_L_ADD_STORE 0x3
 499. #define WOLFSSL_X509_L_LOAD_STORE 0x4
 500. struct WOLFSSL_X509_LOOKUP_METHOD {
 501. int type;
 502. };
 503. struct WOLFSSL_X509_LOOKUP {
 504. WOLFSSL_X509_STORE *store;
 505. int type;
 506. WOLFSSL_BY_DIR* dirs;
 507. };
 508. struct WOLFSSL_X509_STORE {
 509. int cache; /* stunnel dereference */
 510. WOLFSSL_CERT_MANAGER* cm;
 511. WOLFSSL_X509_LOOKUP lookup;
 512. #if defined(OPENSSL_EXTRA) || defined(HAVE_WEBSERVER) || \
 513. defined(WOLFSSL_WPAS_SMALL)
 514. int isDynamic;
 515. WOLFSSL_X509_VERIFY_PARAM* param; /* certificate validation parameter */
 516. #endif
 517. #ifdef OPENSSL_ALL
 518. WOLF_STACK_OF(WOLFSSL_X509_OBJECT)* objs; /* object stack cache */
 519. #endif
 520. #if defined(OPENSSL_ALL) || defined(WOLFSSL_QT)
 521. WOLFSSL_X509_STORE_CTX_verify_cb verify_cb;
 522. #endif
 523. #ifdef HAVE_EX_DATA
 524. WOLFSSL_CRYPTO_EX_DATA ex_data;
 525. #endif
 526. #if (defined(OPENSSL_EXTRA) || defined(HAVE_WEBSERVER) || \
 527. defined(WOLFSSL_WPAS_SMALL)) && defined(HAVE_CRL)
 528. WOLFSSL_X509_CRL *crl; /* points to cm->crl */
 529. #endif
 530. wolfSSL_Ref ref;
 531. };
 532. #define WOLFSSL_ALWAYS_CHECK_SUBJECT 0x1
 533. #define WOLFSSL_NO_WILDCARDS 0x2
 534. #define WOLFSSL_NO_PARTIAL_WILDCARDS 0x4
 535. #if defined(OPENSSL_EXTRA) || defined(WOLFSSL_WPAS_SMALL)
 536. #define WOLFSSL_USE_CHECK_TIME 0x2
 537. #define WOLFSSL_NO_CHECK_TIME 0x200000
 538. #define WOLFSSL_HOST_NAME_MAX 256
 539. #define WOLFSSL_VPARAM_DEFAULT 0x1
 540. #define WOLFSSL_VPARAM_OVERWRITE 0x2
 541. #define WOLFSSL_VPARAM_RESET_FLAGS 0x4
 542. #define WOLFSSL_VPARAM_LOCKED 0x8
 543. #define WOLFSSL_VPARAM_ONCE 0x10
 544. #ifndef WOLFSSL_MAX_IPSTR
 545. #define WOLFSSL_MAX_IPSTR 46 /* max ip size IPv4 mapped IPv6 */
 546. #endif
 547. struct WOLFSSL_X509_VERIFY_PARAM {
 548. time_t check_time;
 549. unsigned int inherit_flags;
 550. unsigned long flags;
 551. char hostName[WOLFSSL_HOST_NAME_MAX];
 552. unsigned int hostFlags;
 553. char ipasc[WOLFSSL_MAX_IPSTR];
 554. };
 555. #endif /* OPENSSL_EXTRA || WOLFSSL_WPAS_SMALL */
 556. typedef struct WOLFSSL_ALERT {
 557. int code;
 558. int level;
 559. } WOLFSSL_ALERT;
 560. typedef struct WOLFSSL_ALERT_HISTORY {
 561. WOLFSSL_ALERT last_rx;
 562. WOLFSSL_ALERT last_tx;
 563. } WOLFSSL_ALERT_HISTORY;
 564. typedef struct WOLFSSL_X509_REVOKED {
 565. WOLFSSL_ASN1_INTEGER* serialNumber; /* stunnel dereference */
 566. } WOLFSSL_X509_REVOKED;
 567. typedef enum {
 568. WOLFSSL_X509_LU_NONE = 0,
 569. WOLFSSL_X509_LU_X509,
 570. WOLFSSL_X509_LU_CRL
 571. } WOLFSSL_X509_LOOKUP_TYPE;
 572. typedef struct WOLFSSL_X509_OBJECT {
 573. WOLFSSL_X509_LOOKUP_TYPE type;
 574. union {
 575. char* ptr;
 576. WOLFSSL_X509 *x509;
 577. WOLFSSL_X509_CRL* crl; /* stunnel dereference */
 578. } data;
 579. } WOLFSSL_X509_OBJECT;
 580. #define WOLFSSL_ASN1_BOOLEAN int
 581. typedef struct WOLFSSL_BUFFER_INFO {
 582. unsigned char* buffer;
 583. unsigned int length;
 584. } WOLFSSL_BUFFER_INFO;
 585. struct WOLFSSL_X509_STORE_CTX {
 586. WOLFSSL_X509_STORE* store; /* Store full of a CA cert chain */
 587. WOLFSSL_X509* current_cert; /* current X509 (OPENSSL_EXTRA) */
 588. #ifdef WOLFSSL_ASIO
 589. WOLFSSL_X509* current_issuer; /* asio dereference */
 590. #endif
 591. WOLFSSL_X509_CHAIN* sesChain; /* pointer to WOLFSSL_SESSION peer chain */
 592. WOLFSSL_STACK* chain;
 593. #ifdef OPENSSL_EXTRA
 594. WOLFSSL_X509_VERIFY_PARAM* param; /* certificate validation parameter */
 595. #endif
 596. char* domain; /* subject CN domain name */
 597. #ifdef HAVE_EX_DATA
 598. WOLFSSL_CRYPTO_EX_DATA ex_data; /* external data */
 599. #endif
 600. #if defined(WOLFSSL_APACHE_HTTPD) || defined(OPENSSL_EXTRA)
 601. int depth; /* used in X509_STORE_CTX_*_depth */
 602. #endif
 603. void* userCtx; /* user ctx */
 604. int error; /* current error */
 605. int error_depth; /* index of cert depth for this error */
 606. int discardSessionCerts; /* so verify callback can flag for discard */
 607. int totalCerts; /* number of peer cert buffers */
 608. WOLFSSL_BUFFER_INFO* certs; /* peer certs */
 609. WOLFSSL_X509_STORE_CTX_verify_cb verify_cb; /* verify callback */
 610. };
 611. typedef char* WOLFSSL_STRING;
 612. typedef struct WOLFSSL_RAND_METHOD {
 613. /* seed = Data to mix into the random generator.
 614. * len = Number of bytes to mix from seed. */
 615. int (*seed)(const void* seed, int len);
 616. /* buf = Buffer to store random bytes in.
 617. * len = Number of bytes to store in buf. */
 618. int (*bytes)(unsigned char* buf, int len);
 619. void (*cleanup)(void);
 620. /* add = Data to mix into the random generator.
 621. * len = Number of bytes to mix from add.
 622. * entropy = Estimate of randomness contained in seed.
 623. * Should be between 0 and len. */
 624. int (*add)(const void* add, int len, double entropy);
 625. /* buf = Buffer to store pseudorandom bytes in.
 626. * len = Number of bytes to store in buf. */
 627. int (*pseudorand)(unsigned char *buf, int len);
 628. int (*status)(void);
 629. } WOLFSSL_RAND_METHOD;
 630. /* Valid Alert types from page 16/17
 631. * Add alert string to the function wolfSSL_alert_type_string_long in src/ssl.c
 632. */
 633. enum AlertDescription {
 634. invalid_alert = -1,
 635. close_notify = 0,
 636. unexpected_message = 10,
 637. bad_record_mac = 20,
 638. record_overflow = 22,
 639. decompression_failure = 30,
 640. handshake_failure = 40,
 641. no_certificate = 41,
 642. bad_certificate = 42,
 643. unsupported_certificate = 43,
 644. certificate_revoked = 44,
 645. certificate_expired = 45,
 646. certificate_unknown = 46,
 647. illegal_parameter = 47,
 648. unknown_ca = 48,
 649. access_denied = 49,
 650. decode_error = 50,
 651. decrypt_error = 51,
 652. #ifdef WOLFSSL_MYSQL_COMPATIBLE
 653. /* catch name conflict for enum protocol with MYSQL build */
 654. wc_protocol_version = 70,
 655. #else
 656. protocol_version = 70,
 657. #endif
 658. insufficient_security = 71,
 659. internal_error = 80,
 660. inappropriate_fallback = 86,
 661. user_canceled = 90,
 662. no_renegotiation = 100,
 663. missing_extension = 109,
 664. unsupported_extension = 110, /**< RFC 5246, section 7.2.2 */
 665. unrecognized_name = 112, /**< RFC 6066, section 3 */
 666. bad_certificate_status_response = 113, /**< RFC 6066, section 8 */
 667. unknown_psk_identity = 115, /**< RFC 4279, section 2 */
 668. certificate_required = 116, /**< RFC 8446, section 8.2 */
 669. no_application_protocol = 120
 670. };
 671. #ifdef WOLFSSL_MYSQL_COMPATIBLE
 672. #define wolfssl_alert_protocol_version wc_protocol_version
 673. #else
 674. #define wolfssl_alert_protocol_version protocol_version
 675. #endif
 676. enum AlertLevel {
 677. alert_none = 0, /* Used to indicate no alert level is set */
 678. alert_warning = 1,
 679. alert_fatal = 2
 680. };
 681. enum SNICbReturn {
 682. warning_return = alert_warning,
 683. fatal_return = alert_fatal,
 684. noack_return,
 685. };
 686. /* WS_RETURN_CODE macro
 687. * Some OpenSSL APIs specify "0" as the return value when an error occurs.
 688. * However, some corresponding wolfSSL APIs return negative values. Such
 689. * functions should use this macro to fill this gap. Users who want them
 690. * to return the same return value as OpenSSL can define
 691. * WOLFSSL_ERR_CODE_OPENSSL.
 692. * Give item1 a variable that contains the potentially negative
 693. * wolfSSL-defined return value or the return value itself, and
 694. * give item2 the openSSL-defined return value.
 695. * Note that this macro replaces only negative return values with the
 696. * specified value.
 697. * Since wolfSSL 4.7.0, the following functions use this macro:
 698. * - wolfSSL_CTX_load_verify_locations
 699. * - wolfSSL_X509_LOOKUP_load_file
 700. * - wolfSSL_EVP_PKEY_cmp
 701. */
 702. #if defined(WOLFSSL_ERROR_CODE_OPENSSL)
 703. #define WS_RETURN_CODE(item1,item2) \
 704. (((item1) < 0) ? (int)(item2) : (int)(item1))
 705. #else
 706. #define WS_RETURN_CODE(item1,item2) (item1)
 707. #endif
 708. /* Maximum master key length (SECRET_LEN) */
 709. #define WOLFSSL_MAX_MASTER_KEY_LENGTH 48
 710. /* Maximum number of groups that can be set */
 711. #ifdef HAVE_PQC
 712. #define WOLFSSL_MAX_GROUP_COUNT 36
 713. #else
 714. #define WOLFSSL_MAX_GROUP_COUNT 10
 715. #endif
 716. #if defined(HAVE_SECRET_CALLBACK) && defined(WOLFSSL_TLS13)
 717. enum Tls13Secret {
 718. CLIENT_EARLY_TRAFFIC_SECRET,
 719. CLIENT_HANDSHAKE_TRAFFIC_SECRET,
 720. SERVER_HANDSHAKE_TRAFFIC_SECRET,
 721. CLIENT_TRAFFIC_SECRET,
 722. SERVER_TRAFFIC_SECRET,
 723. EARLY_EXPORTER_SECRET,
 724. EXPORTER_SECRET
 725. };
 726. #endif
 727. #ifndef WOLFSSL_MODE_AUTO_RETRY_ATTEMPTS
 728. #define WOLFSSL_MODE_AUTO_RETRY_ATTEMPTS 10
 729. #endif
 730. typedef WOLFSSL_METHOD* (*wolfSSL_method_func)(void* heap);
 731. /* CTX Method Constructor Functions */
 732. #ifndef NO_WOLFSSL_CLIENT
 733. WOLFSSL_API WOLFSSL_METHOD *wolfTLS_client_method_ex(void* heap);
 734. WOLFSSL_API WOLFSSL_METHOD *wolfTLS_client_method(void);
 735. #endif
 736. #ifndef NO_WOLFSSL_SERVER
 737. WOLFSSL_API WOLFSSL_METHOD *wolfTLS_server_method_ex(void* heap);
 738. WOLFSSL_API WOLFSSL_METHOD *wolfTLS_server_method(void);
 739. #endif
 740. WOLFSSL_API WOLFSSL_METHOD *wolfSSLv23_method_ex(void* heap);
 741. WOLFSSL_API WOLFSSL_METHOD *wolfSSLv23_method(void);
 742. #ifndef NO_WOLFSSL_CLIENT
 743. WOLFSSL_API WOLFSSL_METHOD *wolfSSLv23_client_method_ex(void* heap);
 744. WOLFSSL_API WOLFSSL_METHOD* wolfSSLv23_client_method(void);
 745. #endif
 746. #ifndef NO_WOLFSSL_SERVER
 747. WOLFSSL_API WOLFSSL_METHOD *wolfSSLv23_server_method_ex(void* heap);
 748. WOLFSSL_API WOLFSSL_METHOD *wolfSSLv23_server_method(void);
 749. #endif
 750. #ifndef NO_OLD_TLS
 751. #ifdef OPENSSL_EXTRA
 752. #ifndef NO_WOLFSSL_CLIENT
 753. WOLFSSL_API WOLFSSL_METHOD* wolfSSLv2_client_method(void);
 754. #endif
 755. #ifndef NO_WOLFSSL_SERVER
 756. WOLFSSL_API WOLFSSL_METHOD* wolfSSLv2_server_method(void);
 757. #endif
 758. #endif /* OPENSSL_EXTRA */
 759. #ifdef WOLFSSL_ALLOW_SSLV3
 760. WOLFSSL_API WOLFSSL_METHOD *wolfSSLv3_method_ex(void* heap);
 761. WOLFSSL_API WOLFSSL_METHOD *wolfSSLv3_method(void);
 762. #ifndef NO_WOLFSSL_CLIENT
 763. WOLFSSL_API WOLFSSL_METHOD *wolfSSLv3_client_method_ex(void* heap);
 764. WOLFSSL_API WOLFSSL_METHOD *wolfSSLv3_client_method(void);
 765. #endif
 766. #ifndef NO_WOLFSSL_SERVER
 767. WOLFSSL_API WOLFSSL_METHOD *wolfSSLv3_server_method_ex(void* heap);
 768. WOLFSSL_API WOLFSSL_METHOD *wolfSSLv3_server_method(void);
 769. #endif
 770. #endif /* WOLFSSL_ALLOW_SSLV3 */
 771. #ifdef WOLFSSL_ALLOW_TLSV10
 772. WOLFSSL_API WOLFSSL_METHOD *wolfTLSv1_method_ex(void* heap);
 773. WOLFSSL_API WOLFSSL_METHOD *wolfTLSv1_method(void);
 774. #ifndef NO_WOLFSSL_CLIENT
 775. WOLFSSL_API WOLFSSL_METHOD *wolfTLSv1_client_method_ex(void* heap);
 776. WOLFSSL_API WOLFSSL_METHOD *wolfTLSv1_client_method(void);
 777. #endif
 778. #ifndef NO_WOLFSSL_SERVER
 779. WOLFSSL_API WOLFSSL_METHOD *wolfTLSv1_server_method_ex(void* heap);
 780. WOLFSSL_API WOLFSSL_METHOD *wolfTLSv1_server_method(void);
 781. #endif
 782. #endif /* WOLFSSL_ALLOW_TLSV10 */
 783. WOLFSSL_API WOLFSSL_METHOD *wolfTLSv1_1_method_ex(void* heap);
 784. WOLFSSL_API WOLFSSL_METHOD *wolfTLSv1_1_method(void);
 785. #ifndef NO_WOLFSSL_CLIENT
 786. WOLFSSL_API WOLFSSL_METHOD *wolfTLSv1_1_client_method_ex(void* heap);
 787. WOLFSSL_API WOLFSSL_METHOD *wolfTLSv1_1_client_method(void);
 788. #endif
 789. #ifndef NO_WOLFSSL_SERVER
 790. WOLFSSL_API WOLFSSL_METHOD *wolfTLSv1_1_server_method_ex(void* heap);
 791. WOLFSSL_API WOLFSSL_METHOD *wolfTLSv1_1_server_method(void);
 792. #endif
 793. #endif /* NO_OLD_TLS */
 794. #ifndef WOLFSSL_NO_TLS12
 795. WOLFSSL_API WOLFSSL_METHOD *wolfTLSv1_2_method_ex(void* heap);
 796. WOLFSSL_API WOLFSSL_METHOD *wolfTLSv1_2_method(void);
 797. #ifndef NO_WOLFSSL_CLIENT
 798. WOLFSSL_API WOLFSSL_METHOD *wolfTLSv1_2_client_method_ex(void* heap);
 799. WOLFSSL_ABI WOLFSSL_API WOLFSSL_METHOD *wolfTLSv1_2_client_method(void);
 800. #endif
 801. #ifndef NO_WOLFSSL_SERVER
 802. WOLFSSL_API WOLFSSL_METHOD *wolfTLSv1_2_server_method_ex(void* heap);
 803. WOLFSSL_ABI WOLFSSL_API WOLFSSL_METHOD *wolfTLSv1_2_server_method(void);
 804. #endif
 805. #endif /* !WOLFSSL_NO_TLS12 */
 806. #ifdef WOLFSSL_TLS13
 807. WOLFSSL_API WOLFSSL_METHOD *wolfTLSv1_3_method_ex(void* heap);
 808. WOLFSSL_API WOLFSSL_METHOD *wolfTLSv1_3_method(void);
 809. #ifndef NO_WOLFSSL_CLIENT
 810. WOLFSSL_API WOLFSSL_METHOD *wolfTLSv1_3_client_method_ex(void* heap);
 811. WOLFSSL_ABI WOLFSSL_API WOLFSSL_METHOD *wolfTLSv1_3_client_method(void);
 812. #endif
 813. #ifndef NO_WOLFSSL_SERVER
 814. WOLFSSL_API WOLFSSL_METHOD *wolfTLSv1_3_server_method_ex(void* heap);
 815. WOLFSSL_ABI WOLFSSL_API WOLFSSL_METHOD *wolfTLSv1_3_server_method(void);
 816. #endif
 817. #endif /* WOLFSSL_TLS13 */
 818. #ifdef WOLFSSL_DTLS
 819. WOLFSSL_API WOLFSSL_METHOD *wolfDTLS_method_ex(void* heap);
 820. WOLFSSL_API WOLFSSL_METHOD *wolfDTLS_method(void);
 821. #ifndef NO_WOLFSSL_CLIENT
 822. WOLFSSL_API WOLFSSL_METHOD *wolfDTLS_client_method_ex(void* heap);
 823. WOLFSSL_API WOLFSSL_METHOD *wolfDTLS_client_method(void);
 824. #endif
 825. #ifndef NO_WOLFSSL_SERVER
 826. WOLFSSL_API WOLFSSL_METHOD *wolfDTLS_server_method_ex(void* heap);
 827. WOLFSSL_API WOLFSSL_METHOD *wolfDTLS_server_method(void);
 828. #endif
 829. #ifndef NO_OLD_TLS
 830. WOLFSSL_API WOLFSSL_METHOD *wolfDTLSv1_method_ex(void* heap);
 831. WOLFSSL_API WOLFSSL_METHOD *wolfDTLSv1_method(void);
 832. #ifndef NO_WOLFSSL_CLIENT
 833. WOLFSSL_API WOLFSSL_METHOD *wolfDTLSv1_client_method_ex(void* heap);
 834. WOLFSSL_API WOLFSSL_METHOD *wolfDTLSv1_client_method(void);
 835. #endif
 836. #ifndef NO_WOLFSSL_SERVER
 837. WOLFSSL_API WOLFSSL_METHOD *wolfDTLSv1_server_method_ex(void* heap);
 838. WOLFSSL_API WOLFSSL_METHOD *wolfDTLSv1_server_method(void);
 839. #endif
 840. #endif /* !NO_OLD_TLS */
 841. #ifndef WOLFSSL_NO_TLS12
 842. WOLFSSL_API WOLFSSL_METHOD *wolfDTLSv1_2_method_ex(void* heap);
 843. WOLFSSL_API WOLFSSL_METHOD *wolfDTLSv1_2_method(void);
 844. #ifndef NO_WOLFSSL_CLIENT
 845. WOLFSSL_API WOLFSSL_METHOD *wolfDTLSv1_2_client_method_ex(void* heap);
 846. WOLFSSL_API WOLFSSL_METHOD *wolfDTLSv1_2_client_method(void);
 847. #endif
 848. #ifndef NO_WOLFSSL_SERVER
 849. WOLFSSL_API WOLFSSL_METHOD *wolfDTLSv1_2_server_method_ex(void* heap);
 850. WOLFSSL_API WOLFSSL_METHOD *wolfDTLSv1_2_server_method(void);
 851. #endif
 852. #endif /* !WOLFSSL_NO_TLS12 */
 853. #ifdef WOLFSSL_DTLS13
 854. #ifndef NO_WOLFSSL_CLIENT
 855. WOLFSSL_API WOLFSSL_METHOD *wolfDTLSv1_3_client_method_ex(void* heap);
 856. WOLFSSL_API WOLFSSL_METHOD *wolfDTLSv1_3_client_method(void);
 857. #endif
 858. #ifndef NO_WOLFSSL_SERVER
 859. WOLFSSL_API WOLFSSL_METHOD *wolfDTLSv1_3_server_method_ex(void* heap);
 860. WOLFSSL_API WOLFSSL_METHOD *wolfDTLSv1_3_server_method(void);
 861. #endif
 862. WOLFSSL_API int wolfSSL_dtls13_has_pending_msg(WOLFSSL *ssl);
 863. #endif /* WOLFSSL_DTLS13 */
 864. #endif /* WOLFSSL_DTLS */
 865. #if defined(WOLFSSL_TLS13) && defined(HAVE_ECH)
 866. WOLFSSL_API int wolfSSL_CTX_GenerateEchConfig(WOLFSSL_CTX* ctx,
 867. const char* publicName, word16 kemId, word16 kdfId, word16 aeadId);
 868. WOLFSSL_API int wolfSSL_CTX_GetEchConfigs(WOLFSSL_CTX* ctx, byte* output,
 869. word32* outputLen);
 870. WOLFSSL_API int wolfSSL_SetEchConfigsBase64(WOLFSSL* ssl, char* echConfigs64,
 871. word32 echConfigs64Len);
 872. WOLFSSL_API int wolfSSL_SetEchConfigs(WOLFSSL* ssl, const byte* echConfigs,
 873. word32 echConfigsLen);
 874. WOLFSSL_API int wolfSSL_GetEchConfigs(WOLFSSL* ssl, byte* echConfigs,
 875. word32* echConfigsLen);
 876. #endif /* WOLFSSL_TLS13 && HAVE_ECH */
 877. #ifdef HAVE_POLY1305
 878. WOLFSSL_API int wolfSSL_use_old_poly(WOLFSSL* ssl, int value);
 879. #endif
 880. #ifdef WOLFSSL_SESSION_EXPORT
 881. WOLFSSL_API int wolfSSL_tls_import(WOLFSSL* ssl, const unsigned char* buf,
 882. unsigned int sz);
 883. WOLFSSL_API int wolfSSL_tls_export(WOLFSSL* ssl, unsigned char* buf,
 884. unsigned int* sz);
 885. #ifdef WOLFSSL_DTLS
 886. #ifndef WOLFSSL_DTLS_EXPORT_TYPES
 887. typedef int (*wc_dtls_export)(WOLFSSL* ssl,
 888. unsigned char* exportBuffer, unsigned int sz, void* userCtx);
 889. #define WOLFSSL_DTLS_EXPORT_TYPES
 890. #endif /* WOLFSSL_DTLS_EXPORT_TYPES */
 891. WOLFSSL_API int wolfSSL_dtls_import(WOLFSSL* ssl, const unsigned char* buf,
 892. unsigned int sz);
 893. WOLFSSL_API int wolfSSL_CTX_dtls_set_export(WOLFSSL_CTX* ctx,
 894. wc_dtls_export func);
 895. WOLFSSL_API int wolfSSL_dtls_set_export(WOLFSSL* ssl, wc_dtls_export func);
 896. WOLFSSL_API int wolfSSL_dtls_export(WOLFSSL* ssl, unsigned char* buf,
 897. unsigned int* sz);
 898. WOLFSSL_API int wolfSSL_dtls_export_state_only(WOLFSSL* ssl, unsigned char* buf,
 899. unsigned int* sz);
 900. #endif /* WOLFSSL_DTLS */
 901. #endif /* WOLFSSL_SESSION_EXPORT */
 902. #ifdef WOLFSSL_STATIC_MEMORY
 903. #ifndef WOLFSSL_MEM_GUARD
 904. #define WOLFSSL_MEM_GUARD
 905. typedef struct WOLFSSL_MEM_STATS WOLFSSL_MEM_STATS;
 906. typedef struct WOLFSSL_MEM_CONN_STATS WOLFSSL_MEM_CONN_STATS;
 907. #endif
 908. WOLFSSL_API int wolfSSL_CTX_load_static_memory(WOLFSSL_CTX** ctx,
 909. wolfSSL_method_func method,
 910. unsigned char* buf, unsigned int sz,
 911. int flag, int max);
 912. WOLFSSL_API int wolfSSL_CTX_is_static_memory(WOLFSSL_CTX* ctx,
 913. WOLFSSL_MEM_STATS* mem_stats);
 914. WOLFSSL_API int wolfSSL_is_static_memory(WOLFSSL* ssl,
 915. WOLFSSL_MEM_CONN_STATS* mem_stats);
 916. #endif
 917. #if !defined(NO_FILESYSTEM) && !defined(NO_CERTS)
 918. WOLFSSL_ABI WOLFSSL_API int wolfSSL_CTX_use_certificate_file(
 919. WOLFSSL_CTX* ctx, const char* file, int format);
 920. WOLFSSL_ABI WOLFSSL_API int wolfSSL_CTX_use_PrivateKey_file(
 921. WOLFSSL_CTX* ctx, const char* file, int format);
 922. #endif
 923. #ifndef NO_CERTS
 924. #define WOLFSSL_LOAD_FLAG_NONE 0x00000000
 925. #define WOLFSSL_LOAD_FLAG_IGNORE_ERR 0x00000001
 926. #define WOLFSSL_LOAD_FLAG_DATE_ERR_OKAY 0x00000002
 927. #define WOLFSSL_LOAD_FLAG_PEM_CA_ONLY 0x00000004
 928. #if defined(WOLFSSL_QT) || defined(WOLFSSL_IGNORE_BAD_CERT_PATH)
 929. #define WOLFSSL_LOAD_FLAG_IGNORE_BAD_PATH_ERR 0x00000008
 930. #endif
 931. #if defined(WOLFSSL_QT)
 932. #define WOLFSSL_LOAD_FLAG_IGNORE_ZEROFILE 0x00000010
 933. #endif
 934. #ifndef WOLFSSL_LOAD_VERIFY_DEFAULT_FLAGS
 935. #define WOLFSSL_LOAD_VERIFY_DEFAULT_FLAGS WOLFSSL_LOAD_FLAG_NONE
 936. #endif
 937. WOLFSSL_API long wolfSSL_get_verify_depth(WOLFSSL* ssl);
 938. WOLFSSL_API long wolfSSL_CTX_get_verify_depth(WOLFSSL_CTX* ctx);
 939. WOLFSSL_API void wolfSSL_CTX_set_verify_depth(WOLFSSL_CTX *ctx,int depth);
 940. #endif /* !NO_CERTS */
 941. #define WOLFSSL_CIPHER_SUITE_FLAG_NONE 0x0
 942. #define WOLFSSL_CIPHER_SUITE_FLAG_NAMEALIAS 0x1
 943. #if !defined(NO_FILESYSTEM) && !defined(NO_CERTS)
 944. WOLFSSL_API int wolfSSL_CTX_load_verify_locations_ex(
 945. WOLFSSL_CTX* ctx, const char* file, const char* path, word32 flags);
 946. WOLFSSL_ABI WOLFSSL_API int wolfSSL_CTX_load_verify_locations(
 947. WOLFSSL_CTX* ctx, const char* file, const char* path);
 948. #ifndef _WIN32
 949. WOLFSSL_API const char** wolfSSL_get_system_CA_dirs(word32* num);
 950. #endif /* !_WIN32 */
 951. WOLFSSL_API int wolfSSL_CTX_load_system_CA_certs(WOLFSSL_CTX* ctx);
 952. #ifdef WOLFSSL_TRUST_PEER_CERT
 953. WOLFSSL_API int wolfSSL_CTX_trust_peer_cert(
 954. WOLFSSL_CTX* ctx, const char* file, int type);
 955. WOLFSSL_API int wolfSSL_trust_peer_cert(
 956. WOLFSSL* ssl, const char* file, int type);
 957. #endif
 958. WOLFSSL_ABI WOLFSSL_API int wolfSSL_CTX_use_certificate_chain_file(
 959. WOLFSSL_CTX* ctx, const char* file);
 960. WOLFSSL_API int wolfSSL_CTX_use_certificate_chain_file_format(
 961. WOLFSSL_CTX* ctx, const char* file, int format);
 962. WOLFSSL_API int wolfSSL_CTX_use_RSAPrivateKey_file(
 963. WOLFSSL_CTX* ctx,const char* file, int format);
 964. WOLFSSL_ABI WOLFSSL_API int wolfSSL_use_certificate_file(
 965. WOLFSSL* ssl, const char* file, int format);
 966. WOLFSSL_ABI WOLFSSL_API int wolfSSL_use_PrivateKey_file(
 967. WOLFSSL* ssl, const char* file, int format);
 968. WOLFSSL_ABI WOLFSSL_API int wolfSSL_use_certificate_chain_file(
 969. WOLFSSL* ssl, const char* file);
 970. WOLFSSL_API int wolfSSL_use_certificate_chain_file_format(
 971. WOLFSSL* ssl, const char* file, int format);
 972. WOLFSSL_API int wolfSSL_use_RSAPrivateKey_file(
 973. WOLFSSL* ssl, const char* file, int format);
 974. #ifdef WOLFSSL_DER_LOAD
 975. WOLFSSL_API int wolfSSL_CTX_der_load_verify_locations(
 976. WOLFSSL_CTX* ctx, const char* file, int format);
 977. #endif
 978. #endif /* !NO_FILESYSTEM && !NO_CERTS */
 979. WOLFSSL_API WOLFSSL_CTX* wolfSSL_CTX_new_ex(WOLFSSL_METHOD* method, void* heap);
 980. WOLFSSL_ABI WOLFSSL_API WOLFSSL_CTX* wolfSSL_CTX_new(WOLFSSL_METHOD* method);
 981. WOLFSSL_API int wolfSSL_CTX_up_ref(WOLFSSL_CTX* ctx);
 982. #ifdef OPENSSL_EXTRA
 983. WOLFSSL_API int wolfSSL_CTX_set_ecdh_auto(WOLFSSL_CTX* ctx, int onoff);
 984. WOLFSSL_API int wolfSSL_get_signature_nid(WOLFSSL* ssl, int* nid);
 985. WOLFSSL_API int wolfSSL_CTX_set1_sigalgs_list(WOLFSSL_CTX* ctx,
 986. const char* list);
 987. WOLFSSL_API int wolfSSL_set1_sigalgs_list(WOLFSSL* ssl, const char* list);
 988. #endif
 989. WOLFSSL_ABI WOLFSSL_API WOLFSSL* wolfSSL_new(WOLFSSL_CTX* ctx);
 990. WOLFSSL_API WOLFSSL_CTX* wolfSSL_get_SSL_CTX(WOLFSSL* ssl);
 991. WOLFSSL_API WOLFSSL_X509_VERIFY_PARAM* wolfSSL_CTX_get0_param(WOLFSSL_CTX* ctx);
 992. WOLFSSL_API WOLFSSL_X509_VERIFY_PARAM* wolfSSL_get0_param(WOLFSSL* ssl);
 993. WOLFSSL_API int wolfSSL_CTX_set1_param(WOLFSSL_CTX* ctx, WOLFSSL_X509_VERIFY_PARAM *vpm);
 994. WOLFSSL_API int wolfSSL_is_server(WOLFSSL* ssl);
 995. WOLFSSL_API WOLFSSL* wolfSSL_write_dup(WOLFSSL* ssl);
 996. WOLFSSL_ABI WOLFSSL_API int wolfSSL_set_fd(WOLFSSL* ssl, int fd);
 997. #ifdef WOLFSSL_DTLS
 998. WOLFSSL_API int wolfSSL_set_dtls_fd_connected(WOLFSSL* ssl, int fd);
 999. #endif
 1000. WOLFSSL_API int wolfSSL_set_write_fd (WOLFSSL* ssl, int fd);
 1001. WOLFSSL_API int wolfSSL_set_read_fd (WOLFSSL* ssl, int fd);
 1002. WOLFSSL_API char* wolfSSL_get_cipher_list(int priority);
 1003. WOLFSSL_API char* wolfSSL_get_cipher_list_ex(WOLFSSL* ssl, int priority);
 1004. WOLFSSL_API int wolfSSL_get_ciphers(char* buf, int len);
 1005. WOLFSSL_API int wolfSSL_get_ciphers_iana(char* buf, int len);
 1006. WOLFSSL_API const char* wolfSSL_get_cipher_name(WOLFSSL* ssl);
 1007. WOLFSSL_API const char* wolfSSL_get_cipher_name_from_suite(
 1008. unsigned char cipherSuite0, unsigned char cipherSuite);
 1009. WOLFSSL_API const char* wolfSSL_get_cipher_name_iana_from_suite(
 1010. unsigned char cipherSuite0, unsigned char cipherSuite);
 1011. WOLFSSL_API int wolfSSL_get_cipher_suite_from_name(const char* name,
 1012. unsigned char* cipherSuite0, unsigned char* cipherSuite, int *flags);
 1013. WOLFSSL_API const char* wolfSSL_get_shared_ciphers(WOLFSSL* ssl, char* buf,
 1014. int len);
 1015. WOLFSSL_API const char* wolfSSL_get_curve_name(WOLFSSL* ssl);
 1016. WOLFSSL_API int wolfSSL_get_fd(const WOLFSSL* ssl);
 1017. /* please see note at top of README if you get an error from connect */
 1018. WOLFSSL_ABI WOLFSSL_API int wolfSSL_connect(WOLFSSL* ssl);
 1019. WOLFSSL_ABI WOLFSSL_API int wolfSSL_write(
 1020. WOLFSSL* ssl, const void* data, int sz);
 1021. WOLFSSL_ABI WOLFSSL_API int wolfSSL_read(WOLFSSL* ssl, void* data, int sz);
 1022. WOLFSSL_API int wolfSSL_peek(WOLFSSL* ssl, void* data, int sz);
 1023. WOLFSSL_ABI WOLFSSL_API int wolfSSL_accept(WOLFSSL* ssl);
 1024. WOLFSSL_API int wolfSSL_CTX_mutual_auth(WOLFSSL_CTX* ctx, int req);
 1025. WOLFSSL_API int wolfSSL_mutual_auth(WOLFSSL* ssl, int req);
 1026. #ifdef WOLFSSL_TLS13
 1027. WOLFSSL_API int wolfSSL_send_hrr_cookie(WOLFSSL* ssl,
 1028. const unsigned char* secret, unsigned int secretSz);
 1029. WOLFSSL_API int wolfSSL_disable_hrr_cookie(WOLFSSL * ssl);
 1030. WOLFSSL_API int wolfSSL_CTX_no_ticket_TLSv13(WOLFSSL_CTX* ctx);
 1031. WOLFSSL_API int wolfSSL_no_ticket_TLSv13(WOLFSSL* ssl);
 1032. WOLFSSL_API int wolfSSL_CTX_no_dhe_psk(WOLFSSL_CTX* ctx);
 1033. WOLFSSL_API int wolfSSL_no_dhe_psk(WOLFSSL* ssl);
 1034. WOLFSSL_API int wolfSSL_CTX_only_dhe_psk(WOLFSSL_CTX* ctx);
 1035. WOLFSSL_API int wolfSSL_only_dhe_psk(WOLFSSL* ssl);
 1036. WOLFSSL_API int wolfSSL_update_keys(WOLFSSL* ssl);
 1037. WOLFSSL_API int wolfSSL_key_update_response(WOLFSSL* ssl, int* required);
 1038. WOLFSSL_API int wolfSSL_CTX_allow_post_handshake_auth(WOLFSSL_CTX* ctx);
 1039. WOLFSSL_API int wolfSSL_allow_post_handshake_auth(WOLFSSL* ssl);
 1040. WOLFSSL_API int wolfSSL_request_certificate(WOLFSSL* ssl);
 1041. WOLFSSL_API int wolfSSL_preferred_group(WOLFSSL* ssl);
 1042. WOLFSSL_API int wolfSSL_CTX_set_groups(WOLFSSL_CTX* ctx, int* groups,
 1043. int count);
 1044. WOLFSSL_API int wolfSSL_set_groups(WOLFSSL* ssl, int* groups, int count);
 1045. #if defined(OPENSSL_EXTRA) && defined(HAVE_SUPPORTED_CURVES)
 1046. WOLFSSL_API int wolfSSL_CTX_set1_groups(WOLFSSL_CTX* ctx, int* groups,
 1047. int count);
 1048. WOLFSSL_API int wolfSSL_set1_groups(WOLFSSL* ssl, int* groups, int count);
 1049. #ifdef HAVE_ECC
 1050. WOLFSSL_API int wolfSSL_CTX_set1_groups_list(WOLFSSL_CTX *ctx, char *list);
 1051. WOLFSSL_API int wolfSSL_set1_groups_list(WOLFSSL *ssl, char *list);
 1052. #endif
 1053. #endif
 1054. WOLFSSL_API int wolfSSL_connect_TLSv13(WOLFSSL* ssl);
 1055. WOLFSSL_API int wolfSSL_accept_TLSv13(WOLFSSL* ssl);
 1056. #ifdef WOLFSSL_EARLY_DATA
 1057. #define WOLFSSL_EARLY_DATA_NOT_SENT 0
 1058. #define WOLFSSL_EARLY_DATA_REJECTED 1
 1059. #define WOLFSSL_EARLY_DATA_ACCEPTED 2
 1060. WOLFSSL_API int wolfSSL_CTX_set_max_early_data(WOLFSSL_CTX* ctx,
 1061. unsigned int sz);
 1062. WOLFSSL_API int wolfSSL_set_max_early_data(WOLFSSL* ssl, unsigned int sz);
 1063. WOLFSSL_API int wolfSSL_CTX_get_max_early_data(WOLFSSL_CTX* ctx);
 1064. WOLFSSL_API int wolfSSL_get_max_early_data(WOLFSSL* ssl);
 1065. WOLFSSL_API int wolfSSL_write_early_data(WOLFSSL* ssl, const void* data,
 1066. int sz, int* outSz);
 1067. WOLFSSL_API int wolfSSL_read_early_data(WOLFSSL* ssl, void* data, int sz,
 1068. int* outSz);
 1069. WOLFSSL_API int wolfSSL_get_early_data_status(const WOLFSSL* ssl);
 1070. #ifdef OPENSSL_EXTRA
 1071. WOLFSSL_API unsigned int wolfSSL_SESSION_get_max_early_data(const WOLFSSL_SESSION *s);
 1072. #endif /* OPENSSL_EXTRA */
 1073. #endif /* WOLFSSL_EARLY_DATA */
 1074. #endif /* WOLFSSL_TLS13 */
 1075. WOLFSSL_ABI WOLFSSL_API void wolfSSL_CTX_free(WOLFSSL_CTX* ctx);
 1076. WOLFSSL_ABI WOLFSSL_API void wolfSSL_free(WOLFSSL* ssl);
 1077. WOLFSSL_ABI WOLFSSL_API int wolfSSL_shutdown(WOLFSSL* ssl);
 1078. WOLFSSL_API int wolfSSL_send(WOLFSSL* ssl, const void* data, int sz, int flags);
 1079. WOLFSSL_API int wolfSSL_recv(WOLFSSL* ssl, void* data, int sz, int flags);
 1080. WOLFSSL_API void wolfSSL_CTX_set_quiet_shutdown(WOLFSSL_CTX* ctx, int mode);
 1081. WOLFSSL_API void wolfSSL_set_quiet_shutdown(WOLFSSL* ssl, int mode);
 1082. WOLFSSL_ABI WOLFSSL_API int wolfSSL_get_error(WOLFSSL* ssl, int ret);
 1083. WOLFSSL_API int wolfSSL_get_alert_history(WOLFSSL* ssl, WOLFSSL_ALERT_HISTORY *h);
 1084. WOLFSSL_ABI WOLFSSL_API int wolfSSL_set_session(WOLFSSL* ssl, WOLFSSL_SESSION* session);
 1085. WOLFSSL_API long wolfSSL_SSL_SESSION_set_timeout(WOLFSSL_SESSION* ses, long t);
 1086. WOLFSSL_API long wolfSSL_SESSION_set_time(WOLFSSL_SESSION *ses, long t);
 1087. WOLFSSL_ABI WOLFSSL_API WOLFSSL_SESSION* wolfSSL_get_session(WOLFSSL* ssl);
 1088. WOLFSSL_ABI WOLFSSL_API void wolfSSL_flush_sessions(WOLFSSL_CTX* ctx, long tm);
 1089. WOLFSSL_API void wolfSSL_CTX_flush_sessions(WOLFSSL_CTX* ctx, long tm);
 1090. WOLFSSL_API int wolfSSL_SetServerID(WOLFSSL* ssl, const unsigned char* id, int len, int newSession);
 1091. #if defined(OPENSSL_ALL) || defined(WOLFSSL_ASIO) || defined(WOLFSSL_HAPROXY) \
 1092. || defined(WOLFSSL_NGINX)
 1093. WOLFSSL_API int wolfSSL_BIO_new_bio_pair(WOLFSSL_BIO** bio1_p, size_t writebuf1,
 1094. WOLFSSL_BIO** bio2_p, size_t writebuf2);
 1095. WOLFSSL_API int wolfSSL_RSA_padding_add_PKCS1_PSS(WOLFSSL_RSA *rsa,
 1096. unsigned char *EM,
 1097. const unsigned char *mHash,
 1098. const WOLFSSL_EVP_MD *hashAlg,
 1099. int saltLen);
 1100. WOLFSSL_API int wolfSSL_RSA_verify_PKCS1_PSS(WOLFSSL_RSA *rsa, const unsigned char *mHash,
 1101. const WOLFSSL_EVP_MD *hashAlg,
 1102. const unsigned char *EM, int saltLen);
 1103. WOLFSSL_API WOLFSSL_RSA* wolfSSL_d2i_RSAPrivateKey_bio(WOLFSSL_BIO* bio, WOLFSSL_RSA** out);
 1104. WOLFSSL_API int wolfSSL_CTX_use_certificate_ASN1(WOLFSSL_CTX* ctx,
 1105. int derSz, const unsigned char* der);
 1106. WOLFSSL_API int wolfSSL_CTX_use_RSAPrivateKey(WOLFSSL_CTX* ctx, WOLFSSL_RSA* rsa);
 1107. WOLFSSL_API WOLFSSL_EVP_PKEY* wolfSSL_d2i_PrivateKey_bio(WOLFSSL_BIO* bio, WOLFSSL_EVP_PKEY** pkey);
 1108. #endif /* OPENSSL_ALL || WOLFSSL_ASIO */
 1109. #ifdef SESSION_INDEX
 1110. WOLFSSL_API int wolfSSL_GetSessionIndex(WOLFSSL* ssl);
 1111. WOLFSSL_API int wolfSSL_GetSessionAtIndex(int index, WOLFSSL_SESSION* session);
 1112. #endif /* SESSION_INDEX */
 1113. #if defined(SESSION_CERTS)
 1114. WOLFSSL_API
 1115. WOLFSSL_X509_CHAIN* wolfSSL_SESSION_get_peer_chain(WOLFSSL_SESSION* session);
 1116. WOLFSSL_API WOLFSSL_X509* wolfSSL_SESSION_get0_peer(WOLFSSL_SESSION* session);
 1117. #endif /* SESSION_INDEX && SESSION_CERTS */
 1118. typedef int (*VerifyCallback)(int, WOLFSSL_X509_STORE_CTX*);
 1119. typedef void (CallbackInfoState)(const WOLFSSL* ssl, int, int);
 1120. /* class index for wolfSSL_CRYPTO_get_ex_new_index */
 1121. #define WOLF_CRYPTO_EX_INDEX_SSL 0
 1122. #define WOLF_CRYPTO_EX_INDEX_SSL_CTX 1
 1123. #define WOLF_CRYPTO_EX_INDEX_SSL_SESSION 2
 1124. #define WOLF_CRYPTO_EX_INDEX_X509 3
 1125. #define WOLF_CRYPTO_EX_INDEX_X509_STORE 4
 1126. #define WOLF_CRYPTO_EX_INDEX_X509_STORE_CTX 5
 1127. #define WOLF_CRYPTO_EX_INDEX_DH 6
 1128. #define WOLF_CRYPTO_EX_INDEX_DSA 7
 1129. #define WOLF_CRYPTO_EX_INDEX_EC_KEY 8
 1130. #define WOLF_CRYPTO_EX_INDEX_RSA 9
 1131. #define WOLF_CRYPTO_EX_INDEX_ENGINE 10
 1132. #define WOLF_CRYPTO_EX_INDEX_UI 11
 1133. #define WOLF_CRYPTO_EX_INDEX_BIO 12
 1134. #define WOLF_CRYPTO_EX_INDEX_APP 13
 1135. #define WOLF_CRYPTO_EX_INDEX_UI_METHOD 14
 1136. #define WOLF_CRYPTO_EX_INDEX_DRBG 15
 1137. #define WOLF_CRYPTO_EX_INDEX__COUNT 16
 1138. #ifdef HAVE_EX_DATA
 1139. /* Helper macro to log that input arguments should not be used */
 1140. #define WOLFSSL_CRYPTO_EX_DATA_IGNORE_PARAMS(a1, a2, a3, a4, a5) \
 1141. (void)(a1); \
 1142. (void)(a2); \
 1143. (void)(a3); \
 1144. (void)(a4); \
 1145. (void)(a5); \
 1146. do { \
 1147. if ((a3) != NULL || (a4) != NULL || (a5) != NULL) { \
 1148. WOLFSSL_MSG("get_ex_new_index API does not support " \
 1149. "new, dup, or free callbacks"); \
 1150. } \
 1151. } while(0)
 1152. WOLFSSL_API int wolfSSL_get_ex_new_index(long argValue, void* arg,
 1153. WOLFSSL_CRYPTO_EX_new* a, WOLFSSL_CRYPTO_EX_dup* b,
 1154. WOLFSSL_CRYPTO_EX_free* c);
 1155. #endif
 1156. WOLFSSL_ABI WOLFSSL_API void wolfSSL_CTX_set_verify(WOLFSSL_CTX* ctx, int mode,
 1157. VerifyCallback verify_callback);
 1158. #ifdef OPENSSL_ALL
 1159. typedef int (*CertVerifyCallback)(WOLFSSL_X509_STORE_CTX* store, void* arg);
 1160. WOLFSSL_API void wolfSSL_CTX_set_cert_verify_callback(WOLFSSL_CTX* ctx,
 1161. CertVerifyCallback cb, void* arg);
 1162. #endif
 1163. WOLFSSL_API void wolfSSL_set_verify(WOLFSSL* ssl, int mode, VerifyCallback verify_callback);
 1164. WOLFSSL_API void wolfSSL_set_verify_result(WOLFSSL* ssl, long v);
 1165. #if defined(OPENSSL_EXTRA) && !defined(NO_CERTS) && \
 1166. defined(WOLFSSL_TLS13) && defined(WOLFSSL_POST_HANDSHAKE_AUTH)
 1167. WOLFSSL_API int wolfSSL_verify_client_post_handshake(WOLFSSL* ssl);
 1168. WOLFSSL_API int wolfSSL_CTX_set_post_handshake_auth(WOLFSSL_CTX* ctx, int val);
 1169. WOLFSSL_API int wolfSSL_set_post_handshake_auth(WOLFSSL* ssl, int val);
 1170. #endif
 1171. WOLFSSL_API void wolfSSL_SetCertCbCtx(WOLFSSL* ssl, void* ctx);
 1172. WOLFSSL_API void wolfSSL_CTX_SetCertCbCtx(WOLFSSL_CTX* ctx, void* userCtx);
 1173. WOLFSSL_ABI WOLFSSL_API int wolfSSL_pending(WOLFSSL* ssl);
 1174. WOLFSSL_API int wolfSSL_has_pending(const WOLFSSL* ssl);
 1175. WOLFSSL_API void wolfSSL_load_error_strings(void);
 1176. WOLFSSL_API int wolfSSL_library_init(void);
 1177. WOLFSSL_ABI WOLFSSL_API long wolfSSL_CTX_set_session_cache_mode(WOLFSSL_CTX* ctx,
 1178. long mode);
 1179. #ifdef HAVE_SECRET_CALLBACK
 1180. typedef int (*SessionSecretCb)(WOLFSSL* ssl, void* secret, int* secretSz,
 1181. void* ctx);
 1182. WOLFSSL_API int wolfSSL_set_session_secret_cb(WOLFSSL* ssl, SessionSecretCb,
 1183. void*);
 1184. #ifdef WOLFSSL_TLS13
 1185. typedef int (*Tls13SecretCb)(WOLFSSL* ssl, int id, const unsigned char* secret,
 1186. int secretSz, void* ctx);
 1187. WOLFSSL_API int wolfSSL_set_tls13_secret_cb(WOLFSSL* ssl, Tls13SecretCb, void*);
 1188. #endif
 1189. #endif /* HAVE_SECRET_CALLBACK */
 1190. /* session cache persistence */
 1191. WOLFSSL_API int wolfSSL_save_session_cache(const char* fname);
 1192. WOLFSSL_API int wolfSSL_restore_session_cache(const char* fname);
 1193. WOLFSSL_API int wolfSSL_memsave_session_cache(void* mem, int sz);
 1194. WOLFSSL_API int wolfSSL_memrestore_session_cache(const void* mem, int sz);
 1195. WOLFSSL_API int wolfSSL_get_session_cache_memsize(void);
 1196. /* certificate cache persistence, uses ctx since certs are per ctx */
 1197. WOLFSSL_API int wolfSSL_CTX_save_cert_cache(WOLFSSL_CTX* ctx, const char* fname);
 1198. WOLFSSL_API int wolfSSL_CTX_restore_cert_cache(WOLFSSL_CTX* ctx, const char* fname);
 1199. WOLFSSL_API int wolfSSL_CTX_memsave_cert_cache(WOLFSSL_CTX* ctx, void* mem, int sz, int* used);
 1200. WOLFSSL_API int wolfSSL_CTX_memrestore_cert_cache(WOLFSSL_CTX* ctx, const void* mem, int sz);
 1201. WOLFSSL_API int wolfSSL_CTX_get_cert_cache_memsize(WOLFSSL_CTX* ctx);
 1202. /* only supports full name from cipher_name[] delimited by : */
 1203. WOLFSSL_API int wolfSSL_CTX_set_cipher_list(WOLFSSL_CTX* ctx, const char* list);
 1204. WOLFSSL_API int wolfSSL_set_cipher_list(WOLFSSL* ssl, const char* list);
 1205. /* supports 2 byte code from cipher_name[] */
 1206. WOLFSSL_API int wolfSSL_CTX_set_cipher_list_bytes(WOLFSSL_CTX* ctx, const byte* list, const int listSz);
 1207. WOLFSSL_API int wolfSSL_set_cipher_list_bytes(WOLFSSL* ssl, const byte* list, const int listSz);
 1208. #ifdef HAVE_KEYING_MATERIAL
 1209. /* Keying Material Exporter for TLS */
 1210. WOLFSSL_API int wolfSSL_export_keying_material(WOLFSSL *ssl,
 1211. unsigned char *out, size_t outLen,
 1212. const char *label, size_t labelLen,
 1213. const unsigned char *context, size_t contextLen,
 1214. int use_context);
 1215. #endif /* HAVE_KEYING_MATERIAL */
 1216. #ifdef WOLFSSL_WOLFSENTRY_HOOKS
 1217. typedef enum {
 1218. WOLFSSL_NETFILTER_PASS = 0,
 1219. WOLFSSL_NETFILTER_ACCEPT = 1,
 1220. WOLFSSL_NETFILTER_REJECT = 2
 1221. } wolfSSL_netfilter_decision_t;
 1222. typedef int (*NetworkFilterCallback_t)(
 1223. WOLFSSL *ssl,
 1224. void *AcceptFilter_arg,
 1225. wolfSSL_netfilter_decision_t *decision);
 1226. WOLFSSL_API int wolfSSL_CTX_set_AcceptFilter(
 1227. WOLFSSL_CTX *ctx,
 1228. NetworkFilterCallback_t AcceptFilter,
 1229. void *AcceptFilter_arg);
 1230. WOLFSSL_API int wolfSSL_set_AcceptFilter(
 1231. WOLFSSL *ssl,
 1232. NetworkFilterCallback_t AcceptFilter,
 1233. void *AcceptFilter_arg);
 1234. WOLFSSL_API int wolfSSL_CTX_set_ConnectFilter(
 1235. WOLFSSL_CTX *ctx,
 1236. NetworkFilterCallback_t ConnectFilter,
 1237. void *ConnectFilter_arg);
 1238. WOLFSSL_API int wolfSSL_set_ConnectFilter(
 1239. WOLFSSL *ssl,
 1240. NetworkFilterCallback_t ConnectFilter,
 1241. void *ConnectFilter_arg);
 1242. #endif /* WOLFSSL_WOLFSENTRY_HOOKS */
 1243. /* Nonblocking DTLS helper functions */
 1244. WOLFSSL_API void wolfSSL_dtls_set_using_nonblock(WOLFSSL* ssl, int nonblock);
 1245. WOLFSSL_API int wolfSSL_dtls_get_using_nonblock(WOLFSSL* ssl);
 1246. #define wolfSSL_set_using_nonblock wolfSSL_dtls_set_using_nonblock
 1247. #define wolfSSL_get_using_nonblock wolfSSL_dtls_get_using_nonblock
 1248. /* The old names are deprecated. */
 1249. WOLFSSL_API int wolfSSL_dtls_get_current_timeout(WOLFSSL* ssl);
 1250. WOLFSSL_API int wolfSSL_dtls13_use_quick_timeout(WOLFSSL* ssl);
 1251. WOLFSSL_API void wolfSSL_dtls13_set_send_more_acks(WOLFSSL* ssl, int value);
 1252. WOLFSSL_API int wolfSSL_DTLSv1_get_timeout(WOLFSSL* ssl,
 1253. WOLFSSL_TIMEVAL* timeleft);
 1254. WOLFSSL_API void wolfSSL_DTLSv1_set_initial_timeout_duration(WOLFSSL* ssl,
 1255. word32 duration_ms);
 1256. WOLFSSL_API int wolfSSL_DTLSv1_handle_timeout(WOLFSSL* ssl);
 1257. WOLFSSL_API int wolfSSL_dtls_set_timeout_init(WOLFSSL* ssl, int timeout);
 1258. WOLFSSL_API int wolfSSL_dtls_set_timeout_max(WOLFSSL* ssl, int timeout);
 1259. WOLFSSL_API int wolfSSL_dtls_got_timeout(WOLFSSL* ssl);
 1260. WOLFSSL_API int wolfSSL_dtls_retransmit(WOLFSSL* ssl);
 1261. WOLFSSL_API int wolfSSL_dtls(WOLFSSL* ssl);
 1262. WOLFSSL_API void* wolfSSL_dtls_create_peer(int port, char* ip);
 1263. WOLFSSL_API int wolfSSL_dtls_free_peer(void* addr);
 1264. WOLFSSL_API int wolfSSL_dtls_set_peer(WOLFSSL* ssl, void* peer, unsigned int peerSz);
 1265. WOLFSSL_API int wolfSSL_dtls_get_peer(WOLFSSL* ssl, void* peer, unsigned int* peerSz);
 1266. WOLFSSL_API int wolfSSL_CTX_dtls_set_sctp(WOLFSSL_CTX* ctx);
 1267. WOLFSSL_API int wolfSSL_dtls_set_sctp(WOLFSSL* ssl);
 1268. WOLFSSL_API int wolfSSL_CTX_dtls_set_mtu(WOLFSSL_CTX* ctx, unsigned short);
 1269. WOLFSSL_API int wolfSSL_dtls_set_mtu(WOLFSSL* ssl, unsigned short);
 1270. #ifdef WOLFSSL_SRTP
 1271. /* SRTP Profile ID's from RFC 5764 and RFC 7714 */
 1272. /* For WebRTC support for profile SRTP_AES128_CM_SHA1_80 is required per
 1273. * draft-ietf-rtcweb-security-arch) */
 1274. #define SRTP_AES128_CM_SHA1_80 0x0001
 1275. #define SRTP_AES128_CM_SHA1_32 0x0002
 1276. #define SRTP_AES128_F8_SHA1_80 0x0003 /* not supported */
 1277. #define SRTP_AES128_F8_SHA1_32 0x0004 /* not supported */
 1278. #define SRTP_NULL_SHA1_80 0x0005
 1279. #define SRTP_NULL_SHA1_32 0x0006
 1280. #define SRTP_AEAD_AES_128_GCM 0x0007
 1281. #define SRTP_AEAD_AES_256_GCM 0x0008
 1282. typedef struct WOLFSSL_SRTP_PROTECTION_PROFILE {
 1283. const char* name;
 1284. unsigned long id;
 1285. int kdfBits;
 1286. } WOLFSSL_SRTP_PROTECTION_PROFILE;
 1287. /* Compatibility API's for SRTP */
 1288. WOLFSSL_API int wolfSSL_CTX_set_tlsext_use_srtp(WOLFSSL_CTX* ctx, const char*);
 1289. WOLFSSL_API int wolfSSL_set_tlsext_use_srtp(WOLFSSL* ssl, const char*);
 1290. WOLFSSL_API const WOLFSSL_SRTP_PROTECTION_PROFILE*
 1291. wolfSSL_get_selected_srtp_profile(WOLFSSL* ssl);
 1292. WOLFSSL_API WOLF_STACK_OF(WOLFSSL_SRTP_PROTECTION_PROFILE)*
 1293. wolfSSL_get_srtp_profiles(WOLFSSL* ssl);
 1294. /* Non standard API for getting the SRTP session keys using KDF */
 1295. WOLFSSL_API int wolfSSL_export_dtls_srtp_keying_material(WOLFSSL* ssl,
 1296. unsigned char*, size_t*);
 1297. #endif /* WOLFSSL_SRTP */
 1298. WOLFSSL_API int wolfSSL_dtls_get_drop_stats(WOLFSSL* ssl,
 1299. unsigned int*, unsigned int*);
 1300. WOLFSSL_API int wolfSSL_CTX_mcast_set_member_id(WOLFSSL_CTX* ctx, unsigned short id);
 1301. WOLFSSL_API int wolfSSL_set_secret(WOLFSSL* ssl, unsigned short epoch,
 1302. const unsigned char* preMasterSecret, unsigned int preMasterSz,
 1303. const unsigned char* clientRandom, const unsigned char* serverRandom,
 1304. const unsigned char* suite);
 1305. WOLFSSL_API int wolfSSL_mcast_read(WOLFSSL* ssl, unsigned short* id, void* data, int sz);
 1306. WOLFSSL_API int wolfSSL_mcast_peer_add(WOLFSSL* ssl, unsigned short peerId, int sub);
 1307. WOLFSSL_API int wolfSSL_mcast_peer_known(WOLFSSL* ssl, unsigned short peerId);
 1308. WOLFSSL_API int wolfSSL_mcast_get_max_peers(void);
 1309. typedef int (*CallbackMcastHighwater)(unsigned short peerId,
 1310. unsigned int maxSeq,
 1311. unsigned int curSeq, void* ctx);
 1312. WOLFSSL_API int wolfSSL_CTX_mcast_set_highwater_cb(WOLFSSL_CTX* ctx,
 1313. unsigned int maxSeq,
 1314. unsigned int first,
 1315. unsigned int second,
 1316. CallbackMcastHighwater cb);
 1317. WOLFSSL_API int wolfSSL_mcast_set_highwater_ctx(WOLFSSL* ssl, void* ctx);
 1318. WOLFSSL_API int wolfSSL_ERR_GET_LIB(unsigned long err);
 1319. WOLFSSL_API int wolfSSL_ERR_GET_REASON(unsigned long err);
 1320. WOLFSSL_API char* wolfSSL_ERR_error_string(unsigned long errNumber,char* data);
 1321. WOLFSSL_API void wolfSSL_ERR_error_string_n(unsigned long e, char* buf,
 1322. unsigned long sz);
 1323. WOLFSSL_API const char* wolfSSL_ERR_reason_error_string(unsigned long e);
 1324. WOLFSSL_API const char* wolfSSL_ERR_func_error_string(unsigned long e);
 1325. WOLFSSL_API const char* wolfSSL_ERR_lib_error_string(unsigned long e);
 1326. /* extras */
 1327. WOLFSSL_API WOLFSSL_STACK* wolfSSL_sk_new_node(void* heap);
 1328. WOLFSSL_API void wolfSSL_sk_free(WOLFSSL_STACK* sk);
 1329. WOLFSSL_API void wolfSSL_sk_free_node(WOLFSSL_STACK* in);
 1330. WOLFSSL_API WOLFSSL_STACK* wolfSSL_sk_dup(WOLFSSL_STACK* sk);
 1331. WOLFSSL_API int wolfSSL_sk_push_node(WOLFSSL_STACK** stack, WOLFSSL_STACK* in);
 1332. WOLFSSL_API WOLFSSL_STACK* wolfSSL_sk_get_node(WOLFSSL_STACK* sk, int idx);
 1333. WOLFSSL_API int wolfSSL_sk_push(WOLFSSL_STACK *st, const void *data);
 1334. #if defined(HAVE_OCSP) || defined(HAVE_CRL)
 1335. #include "wolfssl/wolfcrypt/asn.h"
 1336. #endif
 1337. #if defined(OPENSSL_ALL) || defined(OPENSSL_EXTRA) || defined(WOLFSSL_QT)
 1338. WOLFSSL_API int wolfSSL_sk_ACCESS_DESCRIPTION_push(
 1339. WOLF_STACK_OF(ACCESS_DESCRIPTION)* sk,
 1340. WOLFSSL_ACCESS_DESCRIPTION* a);
 1341. #endif /* defined(OPENSSL_ALL) || OPENSSL_EXTRA || defined(WOLFSSL_QT) */
 1342. typedef WOLF_STACK_OF(WOLFSSL_GENERAL_NAME) WOLFSSL_GENERAL_NAMES;
 1343. typedef WOLF_STACK_OF(WOLFSSL_DIST_POINT) WOLFSSL_DIST_POINTS;
 1344. WOLFSSL_API int wolfSSL_sk_X509_push(WOLF_STACK_OF(WOLFSSL_X509_NAME)* sk,
 1345. WOLFSSL_X509* x509);
 1346. WOLFSSL_API WOLFSSL_X509* wolfSSL_sk_X509_pop(WOLF_STACK_OF(WOLFSSL_X509)* sk);
 1347. WOLFSSL_API void wolfSSL_sk_X509_free(WOLF_STACK_OF(WOLFSSL_X509)* sk);
 1348. WOLFSSL_API WOLFSSL_STACK* wolfSSL_sk_X509_CRL_new(void);
 1349. WOLFSSL_API void wolfSSL_sk_X509_CRL_pop_free(WOLF_STACK_OF(WOLFSSL_X509_CRL)* sk,
 1350. void (*f) (WOLFSSL_X509_CRL*));
 1351. WOLFSSL_API void wolfSSL_sk_X509_CRL_free(WOLF_STACK_OF(WOLFSSL_X509_CRL)* sk);
 1352. WOLFSSL_API int wolfSSL_sk_X509_CRL_push(WOLF_STACK_OF(WOLFSSL_X509_CRL)* sk,
 1353. WOLFSSL_X509_CRL* crl);
 1354. WOLFSSL_API WOLFSSL_X509_CRL* wolfSSL_sk_X509_CRL_value(
 1355. WOLF_STACK_OF(WOLFSSL_X509)* sk, int i);
 1356. WOLFSSL_API int wolfSSL_sk_X509_CRL_num(WOLF_STACK_OF(WOLFSSL_X509)* sk);
 1357. WOLFSSL_API WOLFSSL_GENERAL_NAME* wolfSSL_GENERAL_NAME_new(void);
 1358. WOLFSSL_API void wolfSSL_GENERAL_NAME_free(WOLFSSL_GENERAL_NAME* gn);
 1359. WOLFSSL_API WOLFSSL_GENERAL_NAME* wolfSSL_GENERAL_NAME_dup(
 1360. WOLFSSL_GENERAL_NAME* gn);
 1361. WOLFSSL_API int wolfSSL_GENERAL_NAME_set_type(WOLFSSL_GENERAL_NAME* name,
 1362. int typ);
 1363. WOLFSSL_API WOLFSSL_GENERAL_NAMES* wolfSSL_GENERAL_NAMES_dup(
 1364. WOLFSSL_GENERAL_NAMES* gns);
 1365. WOLFSSL_API int wolfSSL_GENERAL_NAME_set0_othername(WOLFSSL_GENERAL_NAME* gen,
 1366. WOLFSSL_ASN1_OBJECT* oid,
 1367. WOLFSSL_ASN1_TYPE* value);
 1368. WOLFSSL_API void wolfSSL_GENERAL_NAME_set0_value(WOLFSSL_GENERAL_NAME *a,
 1369. int type, void *value);
 1370. WOLFSSL_API WOLFSSL_STACK* wolfSSL_sk_GENERAL_NAME_new(void *cmpFunc);
 1371. WOLFSSL_API int wolfSSL_sk_GENERAL_NAME_push(WOLFSSL_GENERAL_NAMES* sk,
 1372. WOLFSSL_GENERAL_NAME* gn);
 1373. WOLFSSL_API WOLFSSL_GENERAL_NAME* wolfSSL_sk_GENERAL_NAME_value(
 1374. WOLFSSL_STACK* sk, int i);
 1375. WOLFSSL_API int wolfSSL_sk_GENERAL_NAME_num(WOLFSSL_STACK* sk);
 1376. WOLFSSL_API void wolfSSL_sk_GENERAL_NAME_pop_free(WOLFSSL_STACK* sk,
 1377. void (*f) (WOLFSSL_GENERAL_NAME*));
 1378. WOLFSSL_API void wolfSSL_sk_GENERAL_NAME_free(WOLFSSL_STACK* sk);
 1379. WOLFSSL_API void wolfSSL_GENERAL_NAMES_free(WOLFSSL_GENERAL_NAMES* name);
 1380. WOLFSSL_API int wolfSSL_GENERAL_NAME_print(WOLFSSL_BIO* out,
 1381. WOLFSSL_GENERAL_NAME* name);
 1382. WOLFSSL_API WOLFSSL_DIST_POINT* wolfSSL_DIST_POINT_new(void);
 1383. WOLFSSL_API void wolfSSL_DIST_POINT_free(WOLFSSL_DIST_POINT* dp);
 1384. WOLFSSL_API int wolfSSL_sk_DIST_POINT_push(WOLFSSL_DIST_POINTS* sk,
 1385. WOLFSSL_DIST_POINT* dp);
 1386. WOLFSSL_API WOLFSSL_DIST_POINT* wolfSSL_sk_DIST_POINT_value(
 1387. WOLFSSL_STACK* sk, int i);
 1388. WOLFSSL_API int wolfSSL_sk_DIST_POINT_num(WOLFSSL_STACK* sk);
 1389. WOLFSSL_API void wolfSSL_sk_DIST_POINT_pop_free(WOLFSSL_STACK* sk,
 1390. void (*f) (WOLFSSL_DIST_POINT*));
 1391. WOLFSSL_API void wolfSSL_sk_DIST_POINT_free(WOLFSSL_STACK* sk);
 1392. WOLFSSL_API void wolfSSL_DIST_POINTS_free(WOLFSSL_DIST_POINTS* dp);
 1393. WOLFSSL_API int wolfSSL_sk_ACCESS_DESCRIPTION_num(WOLFSSL_STACK* sk);
 1394. WOLFSSL_API void wolfSSL_AUTHORITY_INFO_ACCESS_free(
 1395. WOLF_STACK_OF(WOLFSSL_ACCESS_DESCRIPTION)* sk);
 1396. WOLFSSL_API void wolfSSL_AUTHORITY_INFO_ACCESS_pop_free(
 1397. WOLF_STACK_OF(WOLFSSL_ACCESS_DESCRIPTION)* sk,
 1398. void (*f) (WOLFSSL_ACCESS_DESCRIPTION*));
 1399. WOLFSSL_API WOLFSSL_ACCESS_DESCRIPTION* wolfSSL_sk_ACCESS_DESCRIPTION_value(
 1400. WOLFSSL_STACK* sk, int idx);
 1401. WOLFSSL_API void wolfSSL_sk_ACCESS_DESCRIPTION_free(WOLFSSL_STACK* sk);
 1402. WOLFSSL_API void wolfSSL_sk_ACCESS_DESCRIPTION_pop_free(WOLFSSL_STACK* sk,
 1403. void (*f) (WOLFSSL_ACCESS_DESCRIPTION*));
 1404. WOLFSSL_API void wolfSSL_ACCESS_DESCRIPTION_free(WOLFSSL_ACCESS_DESCRIPTION* a);
 1405. WOLFSSL_API void wolfSSL_sk_X509_EXTENSION_pop_free(
 1406. WOLF_STACK_OF(WOLFSSL_X509_EXTENSION)* sk,
 1407. void (*f) (WOLFSSL_X509_EXTENSION*));
 1408. WOLFSSL_API WOLF_STACK_OF(WOLFSSL_X509_EXTENSION)* wolfSSL_sk_X509_EXTENSION_new_null(void);
 1409. WOLFSSL_API WOLFSSL_ASN1_OBJECT* wolfSSL_ASN1_OBJECT_new(void);
 1410. WOLFSSL_API WOLFSSL_ASN1_OBJECT* wolfSSL_ASN1_OBJECT_dup(WOLFSSL_ASN1_OBJECT* obj);
 1411. WOLFSSL_API void wolfSSL_ASN1_OBJECT_free(WOLFSSL_ASN1_OBJECT* obj);
 1412. WOLFSSL_API WOLFSSL_STACK* wolfSSL_sk_new_asn1_obj(void);
 1413. WOLFSSL_API int wolfSSL_sk_ASN1_OBJECT_push(WOLF_STACK_OF(WOLFSSL_ASN1_OBJEXT)* sk,
 1414. WOLFSSL_ASN1_OBJECT* obj);
 1415. WOLFSSL_API WOLFSSL_ASN1_OBJECT* wolfSSL_sk_ASN1_OBJECT_pop(
 1416. WOLF_STACK_OF(WOLFSSL_ASN1_OBJECT)* sk);
 1417. WOLFSSL_API void wolfSSL_sk_ASN1_OBJECT_free(WOLF_STACK_OF(WOLFSSL_ASN1_OBJECT)* sk);
 1418. WOLFSSL_API void wolfSSL_sk_ASN1_OBJECT_pop_free(
 1419. WOLF_STACK_OF(WOLFSSL_ASN1_OBJECT)* sk,
 1420. void (*f)(WOLFSSL_ASN1_OBJECT*));
 1421. WOLFSSL_API int wolfSSL_ASN1_STRING_to_UTF8(unsigned char **out, WOLFSSL_ASN1_STRING *in);
 1422. WOLFSSL_API int wolfSSL_ASN1_UNIVERSALSTRING_to_string(WOLFSSL_ASN1_STRING *s);
 1423. WOLFSSL_API int wolfSSL_sk_X509_EXTENSION_num(WOLF_STACK_OF(WOLFSSL_X509_EXTENSION)* sk);
 1424. WOLFSSL_API WOLFSSL_X509_EXTENSION* wolfSSL_sk_X509_EXTENSION_value(
 1425. WOLF_STACK_OF(WOLFSSL_X509_EXTENSION)* sk, int idx);
 1426. WOLFSSL_API int wolfSSL_set_ex_data(WOLFSSL* ssl, int idx, void* data);
 1427. #ifdef HAVE_EX_DATA_CLEANUP_HOOKS
 1428. WOLFSSL_API int wolfSSL_set_ex_data_with_cleanup(
 1429. WOLFSSL* ssl,
 1430. int idx,
 1431. void* data,
 1432. wolfSSL_ex_data_cleanup_routine_t cleanup_routine);
 1433. #endif
 1434. WOLFSSL_API int wolfSSL_get_shutdown(const WOLFSSL* ssl);
 1435. WOLFSSL_API int wolfSSL_set_rfd(WOLFSSL* ssl, int rfd);
 1436. WOLFSSL_API int wolfSSL_set_wfd(WOLFSSL* ssl, int wfd);
 1437. WOLFSSL_API void wolfSSL_set_shutdown(WOLFSSL* ssl, int opt);
 1438. WOLFSSL_API int wolfSSL_set_session_id_context(WOLFSSL* ssl, const unsigned char* id,
 1439. unsigned int len);
 1440. WOLFSSL_API void wolfSSL_set_connect_state(WOLFSSL* ssl);
 1441. WOLFSSL_API void wolfSSL_set_accept_state(WOLFSSL* ssl);
 1442. WOLFSSL_API int wolfSSL_session_reused(WOLFSSL* ssl);
 1443. WOLFSSL_API int wolfSSL_SESSION_up_ref(WOLFSSL_SESSION* session);
 1444. WOLFSSL_API WOLFSSL_SESSION* wolfSSL_SESSION_dup(WOLFSSL_SESSION* session);
 1445. WOLFSSL_API WOLFSSL_SESSION* wolfSSL_SESSION_new(void);
 1446. WOLFSSL_API WOLFSSL_SESSION* wolfSSL_SESSION_new_ex(void* heap);
 1447. WOLFSSL_API void wolfSSL_SESSION_free(WOLFSSL_SESSION* session);
 1448. WOLFSSL_API int wolfSSL_CTX_add_session(WOLFSSL_CTX* ctx,
 1449. WOLFSSL_SESSION* session);
 1450. WOLFSSL_API int wolfSSL_SESSION_set_cipher(WOLFSSL_SESSION* session,
 1451. const WOLFSSL_CIPHER* cipher);
 1452. WOLFSSL_API int wolfSSL_is_init_finished(WOLFSSL* ssl);
 1453. WOLFSSL_API const char* wolfSSL_get_version(const WOLFSSL* ssl);
 1454. WOLFSSL_API int wolfSSL_get_current_cipher_suite(WOLFSSL* ssl);
 1455. WOLFSSL_API WOLFSSL_CIPHER* wolfSSL_get_current_cipher(WOLFSSL* ssl);
 1456. WOLFSSL_API char* wolfSSL_CIPHER_description(const WOLFSSL_CIPHER* cipher, char* in, int len);
 1457. WOLFSSL_API const char* wolfSSL_CIPHER_get_name(const WOLFSSL_CIPHER* cipher);
 1458. WOLFSSL_API const char* wolfSSL_CIPHER_get_version(const WOLFSSL_CIPHER* cipher);
 1459. WOLFSSL_API word32 wolfSSL_CIPHER_get_id(const WOLFSSL_CIPHER* cipher);
 1460. WOLFSSL_API int wolfSSL_CIPHER_get_auth_nid(const WOLFSSL_CIPHER* cipher);
 1461. WOLFSSL_API int wolfSSL_CIPHER_get_cipher_nid(const WOLFSSL_CIPHER* cipher);
 1462. WOLFSSL_API int wolfSSL_CIPHER_get_digest_nid(const WOLFSSL_CIPHER* cipher);
 1463. WOLFSSL_API int wolfSSL_CIPHER_get_kx_nid(const WOLFSSL_CIPHER* cipher);
 1464. WOLFSSL_API int wolfSSL_CIPHER_is_aead(const WOLFSSL_CIPHER* cipher);
 1465. WOLFSSL_API const WOLFSSL_CIPHER* wolfSSL_get_cipher_by_value(word16 value);
 1466. WOLFSSL_API const char* wolfSSL_SESSION_CIPHER_get_name(const WOLFSSL_SESSION* session);
 1467. WOLFSSL_API const char* wolfSSL_get_cipher(WOLFSSL* ssl);
 1468. WOLFSSL_API void wolfSSL_sk_CIPHER_free(WOLF_STACK_OF(WOLFSSL_CIPHER)* sk);
 1469. WOLFSSL_API WOLFSSL_SESSION* wolfSSL_get1_session(WOLFSSL* ssl);
 1470. WOLFSSL_API WOLFSSL_X509* wolfSSL_X509_new(void);
 1471. WOLFSSL_API WOLFSSL_X509* wolfSSL_X509_dup(WOLFSSL_X509* x);
 1472. #if defined(OPENSSL_EXTRA_X509_SMALL) || defined(OPENSSL_EXTRA)
 1473. WOLFSSL_API int wolfSSL_RSA_up_ref(WOLFSSL_RSA* rsa);
 1474. WOLFSSL_API int wolfSSL_X509_up_ref(WOLFSSL_X509* x509);
 1475. WOLFSSL_API int wolfSSL_EVP_PKEY_up_ref(WOLFSSL_EVP_PKEY* pkey);
 1476. WOLFSSL_API WOLF_STACK_OF(WOLFSSL_X509)*
 1477. wolfSSL_X509_chain_up_ref(WOLF_STACK_OF(WOLFSSL_X509)* chain);
 1478. #endif
 1479. WOLFSSL_API int wolfSSL_OCSP_parse_url(char* url, char** host, char** port,
 1480. char** path, int* ssl);
 1481. #ifndef NO_BIO
 1482. #if defined(OPENSSL_VERSION_NUMBER) && OPENSSL_VERSION_NUMBER >= 0x10100000L
 1483. WOLFSSL_API WOLFSSL_BIO* wolfSSL_BIO_new(const WOLFSSL_BIO_METHOD* method);
 1484. #else
 1485. WOLFSSL_API WOLFSSL_BIO* wolfSSL_BIO_new(WOLFSSL_BIO_METHOD*);
 1486. #endif
 1487. WOLFSSL_API int wolfSSL_BIO_free(WOLFSSL_BIO* bio);
 1488. WOLFSSL_API void wolfSSL_BIO_vfree(WOLFSSL_BIO* bio);
 1489. WOLFSSL_API void wolfSSL_BIO_free_all(WOLFSSL_BIO* bio);
 1490. WOLFSSL_API int wolfSSL_BIO_gets(WOLFSSL_BIO* bio, char* buf, int sz);
 1491. WOLFSSL_API int wolfSSL_BIO_puts(WOLFSSL_BIO* bio, const char* buf);
 1492. WOLFSSL_API WOLFSSL_BIO* wolfSSL_BIO_next(WOLFSSL_BIO* bio);
 1493. WOLFSSL_API WOLFSSL_BIO* wolfSSL_BIO_find_type(WOLFSSL_BIO* bio, int type);
 1494. WOLFSSL_API int wolfSSL_BIO_read(WOLFSSL_BIO* bio, void* buf, int len);
 1495. WOLFSSL_API int wolfSSL_BIO_write(WOLFSSL_BIO* bio, const void* data, int len);
 1496. WOLFSSL_API WOLFSSL_BIO* wolfSSL_BIO_push(WOLFSSL_BIO* top, WOLFSSL_BIO* append);
 1497. WOLFSSL_API WOLFSSL_BIO* wolfSSL_BIO_pop(WOLFSSL_BIO* bio);
 1498. WOLFSSL_API int wolfSSL_BIO_flush(WOLFSSL_BIO* bio);
 1499. WOLFSSL_API int wolfSSL_BIO_pending(WOLFSSL_BIO* bio);
 1500. WOLFSSL_API void wolfSSL_BIO_set_callback(WOLFSSL_BIO *bio,
 1501. wolf_bio_info_cb callback_func);
 1502. WOLFSSL_API wolf_bio_info_cb wolfSSL_BIO_get_callback(WOLFSSL_BIO *bio);
 1503. WOLFSSL_API void wolfSSL_BIO_set_callback_arg(WOLFSSL_BIO *bio, char *arg);
 1504. WOLFSSL_API char* wolfSSL_BIO_get_callback_arg(const WOLFSSL_BIO *bio);
 1505. WOLFSSL_API WOLFSSL_BIO_METHOD* wolfSSL_BIO_f_md(void);
 1506. WOLFSSL_API int wolfSSL_BIO_get_md_ctx(WOLFSSL_BIO *bio,
 1507. WOLFSSL_EVP_MD_CTX **mdcp);
 1508. WOLFSSL_API WOLFSSL_BIO_METHOD* wolfSSL_BIO_f_buffer(void);
 1509. WOLFSSL_API long wolfSSL_BIO_set_write_buffer_size(WOLFSSL_BIO* bio, long size);
 1510. WOLFSSL_API WOLFSSL_BIO_METHOD* wolfSSL_BIO_f_ssl(void);
 1511. WOLFSSL_API WOLFSSL_BIO* wolfSSL_BIO_new_socket(int sfd, int flag);
 1512. WOLFSSL_API int wolfSSL_BIO_eof(WOLFSSL_BIO* b);
 1513. WOLFSSL_API WOLFSSL_BIO_METHOD* wolfSSL_BIO_s_mem(void);
 1514. WOLFSSL_API WOLFSSL_BIO_METHOD* wolfSSL_BIO_f_base64(void);
 1515. WOLFSSL_API void wolfSSL_BIO_set_flags(WOLFSSL_BIO* bio, int flags);
 1516. WOLFSSL_API void wolfSSL_BIO_clear_flags(WOLFSSL_BIO *bio, int flags);
 1517. WOLFSSL_API int wolfSSL_BIO_get_fd(WOLFSSL_BIO *bio, int* fd);
 1518. WOLFSSL_API int wolfSSL_BIO_set_ex_data(WOLFSSL_BIO *bio, int idx, void *data);
 1519. #ifdef HAVE_EX_DATA_CLEANUP_HOOKS
 1520. WOLFSSL_API int wolfSSL_BIO_set_ex_data_with_cleanup(
 1521. WOLFSSL_BIO *bio,
 1522. int idx,
 1523. void *data,
 1524. wolfSSL_ex_data_cleanup_routine_t cleanup_routine);
 1525. #endif
 1526. WOLFSSL_API void *wolfSSL_BIO_get_ex_data(WOLFSSL_BIO *bio, int idx);
 1527. WOLFSSL_API long wolfSSL_BIO_set_nbio(WOLFSSL_BIO* bio, long on);
 1528. WOLFSSL_API int wolfSSL_BIO_get_mem_data(WOLFSSL_BIO* bio,void* p);
 1529. WOLFSSL_API void wolfSSL_BIO_set_init(WOLFSSL_BIO* bio, int init);
 1530. WOLFSSL_API void wolfSSL_BIO_set_data(WOLFSSL_BIO* bio, void* ptr);
 1531. WOLFSSL_API void* wolfSSL_BIO_get_data(WOLFSSL_BIO* bio);
 1532. WOLFSSL_API void wolfSSL_BIO_set_shutdown(WOLFSSL_BIO* bio, int shut);
 1533. WOLFSSL_API int wolfSSL_BIO_get_shutdown(WOLFSSL_BIO* bio);
 1534. WOLFSSL_API void wolfSSL_BIO_clear_retry_flags(WOLFSSL_BIO* bio);
 1535. WOLFSSL_API int wolfSSL_BIO_should_retry(WOLFSSL_BIO *bio);
 1536. WOLFSSL_API int wolfSSL_BIO_should_read(WOLFSSL_BIO *bio);
 1537. WOLFSSL_API int wolfSSL_BIO_should_write(WOLFSSL_BIO *bio);
 1538. WOLFSSL_API WOLFSSL_BIO_METHOD *wolfSSL_BIO_meth_new(int type, const char* name);
 1539. WOLFSSL_API void wolfSSL_BIO_meth_free(WOLFSSL_BIO_METHOD* biom);
 1540. WOLFSSL_API int wolfSSL_BIO_meth_set_write(WOLFSSL_BIO_METHOD* biom, wolfSSL_BIO_meth_write_cb biom_write);
 1541. WOLFSSL_API int wolfSSL_BIO_meth_set_read(WOLFSSL_BIO_METHOD* biom, wolfSSL_BIO_meth_read_cb biom_read);
 1542. WOLFSSL_API int wolfSSL_BIO_meth_set_puts(WOLFSSL_BIO_METHOD* biom, wolfSSL_BIO_meth_puts_cb biom_puts);
 1543. WOLFSSL_API int wolfSSL_BIO_meth_set_gets(WOLFSSL_BIO_METHOD* biom, wolfSSL_BIO_meth_gets_cb biom_gets);
 1544. WOLFSSL_API int wolfSSL_BIO_meth_set_ctrl(WOLFSSL_BIO_METHOD* biom, wolfSSL_BIO_meth_ctrl_get_cb biom_ctrl);
 1545. WOLFSSL_API int wolfSSL_BIO_meth_set_create(WOLFSSL_BIO_METHOD* biom, wolfSSL_BIO_meth_create_cb biom_create);
 1546. WOLFSSL_API int wolfSSL_BIO_meth_set_destroy(WOLFSSL_BIO_METHOD* biom, wolfSSL_BIO_meth_destroy_cb biom_destroy);
 1547. WOLFSSL_API WOLFSSL_BIO* wolfSSL_BIO_new_mem_buf(const void* buf, int len);
 1548. WOLFSSL_API long wolfSSL_BIO_set_ssl(WOLFSSL_BIO* b, WOLFSSL* ssl, int flag);
 1549. WOLFSSL_API long wolfSSL_BIO_get_ssl(WOLFSSL_BIO* bio, WOLFSSL** ssl);
 1550. #ifndef NO_FILESYSTEM
 1551. WOLFSSL_API long wolfSSL_BIO_set_fd(WOLFSSL_BIO* b, int fd, int flag);
 1552. #endif
 1553. WOLFSSL_API int wolfSSL_BIO_set_close(WOLFSSL_BIO *b, long flag);
 1554. WOLFSSL_API void wolfSSL_set_bio(WOLFSSL* ssl, WOLFSSL_BIO* rd, WOLFSSL_BIO* wr);
 1555. WOLFSSL_API int wolfSSL_BIO_method_type(const WOLFSSL_BIO *b);
 1556. #ifndef NO_FILESYSTEM
 1557. WOLFSSL_API WOLFSSL_BIO_METHOD *wolfSSL_BIO_s_file(void);
 1558. WOLFSSL_API WOLFSSL_BIO *wolfSSL_BIO_new_fd(int fd, int close_flag);
 1559. #endif
 1560. WOLFSSL_API WOLFSSL_BIO_METHOD *wolfSSL_BIO_s_bio(void);
 1561. WOLFSSL_API WOLFSSL_BIO_METHOD *wolfSSL_BIO_s_socket(void);
 1562. WOLFSSL_API WOLFSSL_BIO *wolfSSL_BIO_new_connect(const char *str);
 1563. WOLFSSL_API WOLFSSL_BIO *wolfSSL_BIO_new_accept(const char *port);
 1564. WOLFSSL_API long wolfSSL_BIO_set_conn_hostname(WOLFSSL_BIO* b, char* name);
 1565. WOLFSSL_API long wolfSSL_BIO_set_conn_port(WOLFSSL_BIO *b, char* port);
 1566. WOLFSSL_API long wolfSSL_BIO_do_connect(WOLFSSL_BIO *b);
 1567. WOLFSSL_API int wolfSSL_BIO_do_accept(WOLFSSL_BIO *b);
 1568. WOLFSSL_API WOLFSSL_BIO* wolfSSL_BIO_new_ssl(WOLFSSL_CTX* ctx, int client);
 1569. WOLFSSL_API WOLFSSL_BIO* wolfSSL_BIO_new_ssl_connect(WOLFSSL_CTX* ctx);
 1570. WOLFSSL_API long wolfSSL_BIO_do_handshake(WOLFSSL_BIO *b);
 1571. WOLFSSL_API void wolfSSL_BIO_ssl_shutdown(WOLFSSL_BIO* b);
 1572. WOLFSSL_API long wolfSSL_BIO_ctrl(WOLFSSL_BIO *bp, int cmd, long larg, void *parg);
 1573. WOLFSSL_API long wolfSSL_BIO_int_ctrl(WOLFSSL_BIO *bp, int cmd, long larg, int iarg);
 1574. WOLFSSL_API int wolfSSL_BIO_set_write_buf_size(WOLFSSL_BIO *b, long size);
 1575. WOLFSSL_API int wolfSSL_BIO_make_bio_pair(WOLFSSL_BIO *b1, WOLFSSL_BIO *b2);
 1576. WOLFSSL_API int wolfSSL_BIO_up_ref(WOLFSSL_BIO *b);
 1577. WOLFSSL_API int wolfSSL_BIO_ctrl_reset_read_request(WOLFSSL_BIO *b);
 1578. WOLFSSL_API int wolfSSL_BIO_nread0(WOLFSSL_BIO *bio, char **buf);
 1579. WOLFSSL_API int wolfSSL_BIO_nread(WOLFSSL_BIO *bio, char **buf, int num);
 1580. WOLFSSL_API int wolfSSL_BIO_nwrite(WOLFSSL_BIO *bio, char **buf, int num);
 1581. WOLFSSL_API int wolfSSL_BIO_reset(WOLFSSL_BIO *bio);
 1582. WOLFSSL_API int wolfSSL_BIO_seek(WOLFSSL_BIO *bio, int ofs);
 1583. WOLFSSL_API int wolfSSL_BIO_tell(WOLFSSL_BIO* bio);
 1584. WOLFSSL_API int wolfSSL_BIO_write_filename(WOLFSSL_BIO *bio, char *name);
 1585. WOLFSSL_API long wolfSSL_BIO_set_mem_eof_return(WOLFSSL_BIO *bio, int v);
 1586. WOLFSSL_API long wolfSSL_BIO_get_mem_ptr(WOLFSSL_BIO *bio, WOLFSSL_BUF_MEM **m);
 1587. #ifdef OPENSSL_ALL
 1588. WOLFSSL_API int wolfSSL_BIO_set_mem_buf(WOLFSSL_BIO* bio, WOLFSSL_BUF_MEM* bufMem,
 1589. int closeFlag);
 1590. #endif
 1591. WOLFSSL_API int wolfSSL_BIO_get_len(WOLFSSL_BIO *bio);
 1592. #endif
 1593. WOLFSSL_API void wolfSSL_RAND_screen(void);
 1594. WOLFSSL_API const char* wolfSSL_RAND_file_name(char* fname, unsigned long len);
 1595. WOLFSSL_API int wolfSSL_RAND_write_file(const char* fname);
 1596. WOLFSSL_API int wolfSSL_RAND_load_file(const char* fname, long len);
 1597. WOLFSSL_API int wolfSSL_RAND_egd(const char* nm);
 1598. WOLFSSL_API int wolfSSL_RAND_seed(const void* seed, int len);
 1599. WOLFSSL_API void wolfSSL_RAND_Cleanup(void);
 1600. WOLFSSL_API void wolfSSL_RAND_add(const void* add, int len, double entropy);
 1601. WOLFSSL_API int wolfSSL_RAND_poll(void);
 1602. WOLFSSL_API WOLFSSL_COMP_METHOD* wolfSSL_COMP_zlib(void);
 1603. WOLFSSL_API WOLFSSL_COMP_METHOD* wolfSSL_COMP_rle(void);
 1604. WOLFSSL_API int wolfSSL_COMP_add_compression_method(int method, void* data);
 1605. WOLFSSL_API unsigned long wolfSSL_thread_id(void);
 1606. WOLFSSL_API void wolfSSL_set_id_callback(unsigned long (*f)(void));
 1607. #if defined(OPENSSL_EXTRA) || defined(HAVE_WEBSERVER)
 1608. WOLFSSL_API void wolfSSL_set_locking_callback(mutex_cb* f);
 1609. WOLFSSL_API mutex_cb* wolfSSL_get_locking_callback(void);
 1610. #endif
 1611. WOLFSSL_API void wolfSSL_set_dynlock_create_callback(WOLFSSL_dynlock_value* (*f)
 1612. (const char*, int));
 1613. WOLFSSL_API void wolfSSL_set_dynlock_lock_callback(void (*f)(int,
 1614. WOLFSSL_dynlock_value*, const char*, int));
 1615. WOLFSSL_API void wolfSSL_set_dynlock_destroy_callback(void (*f)
 1616. (WOLFSSL_dynlock_value*, const char*, int));
 1617. WOLFSSL_API int wolfSSL_num_locks(void);
 1618. WOLFSSL_API WOLFSSL_X509* wolfSSL_X509_STORE_CTX_get_current_cert(
 1619. WOLFSSL_X509_STORE_CTX* ctx);
 1620. WOLFSSL_API int wolfSSL_X509_STORE_CTX_get_error(WOLFSSL_X509_STORE_CTX* ctx);
 1621. WOLFSSL_API int wolfSSL_X509_STORE_CTX_get_error_depth(WOLFSSL_X509_STORE_CTX* ctx);
 1622. WOLFSSL_API void wolfSSL_X509_STORE_CTX_set_verify_cb(WOLFSSL_X509_STORE_CTX *ctx,
 1623. WOLFSSL_X509_STORE_CTX_verify_cb verify_cb);
 1624. WOLFSSL_API void wolfSSL_X509_STORE_set_verify_cb(WOLFSSL_X509_STORE *st,
 1625. WOLFSSL_X509_STORE_CTX_verify_cb verify_cb);
 1626. WOLFSSL_API int wolfSSL_i2d_X509_NAME(WOLFSSL_X509_NAME* n,
 1627. unsigned char** out);
 1628. WOLFSSL_API int wolfSSL_i2d_X509_NAME_canon(WOLFSSL_X509_NAME* name,
 1629. unsigned char** out);
 1630. WOLFSSL_API WOLFSSL_X509_NAME *wolfSSL_d2i_X509_NAME(WOLFSSL_X509_NAME **name,
 1631. unsigned char **in, long length);
 1632. #ifndef NO_RSA
 1633. #if !defined(NO_FILESYSTEM) && !defined(NO_STDIO_FILESYSTEM)
 1634. WOLFSSL_API int wolfSSL_RSA_print_fp(XFILE fp, WOLFSSL_RSA* rsa, int indent);
 1635. #endif /* !NO_FILESYSTEM && !NO_STDIO_FILESYSTEM */
 1636. #ifndef NO_BIO
 1637. WOLFSSL_API int wolfSSL_RSA_print(WOLFSSL_BIO* bio, WOLFSSL_RSA* rsa, int offset);
 1638. #endif /* !NO_BIO */
 1639. #endif /* !NO_RSA */
 1640. WOLFSSL_API int wolfSSL_X509_print_ex(WOLFSSL_BIO* bio, WOLFSSL_X509* x509,
 1641. unsigned long nmflags, unsigned long cflag);
 1642. #ifndef NO_FILESYSTEM
 1643. WOLFSSL_API int wolfSSL_X509_print_fp(XFILE fp, WOLFSSL_X509 *x509);
 1644. #endif
 1645. WOLFSSL_API int wolfSSL_X509_signature_print(WOLFSSL_BIO *bp,
 1646. const WOLFSSL_X509_ALGOR *sigalg, const WOLFSSL_ASN1_STRING *sig);
 1647. WOLFSSL_API void wolfSSL_X509_get0_signature(const WOLFSSL_ASN1_BIT_STRING **psig,
 1648. const WOLFSSL_X509_ALGOR **palg, const WOLFSSL_X509 *x509);
 1649. WOLFSSL_API int wolfSSL_X509_print(WOLFSSL_BIO* bio, WOLFSSL_X509* x509);
 1650. WOLFSSL_API int wolfSSL_X509_REQ_print(WOLFSSL_BIO* bio, WOLFSSL_X509* x509);
 1651. WOLFSSL_ABI WOLFSSL_API char* wolfSSL_X509_NAME_oneline(WOLFSSL_X509_NAME* name,
 1652. char* in, int sz);
 1653. WOLFSSL_API unsigned long wolfSSL_X509_NAME_hash(WOLFSSL_X509_NAME* name);
 1654. #if defined(OPENSSL_EXTRA) && defined(XSNPRINTF)
 1655. WOLFSSL_API char* wolfSSL_X509_get_name_oneline(WOLFSSL_X509_NAME* name, char* in, int sz);
 1656. #endif
 1657. WOLFSSL_ABI WOLFSSL_API WOLFSSL_X509_NAME* wolfSSL_X509_get_issuer_name(
 1658. WOLFSSL_X509* cert);
 1659. WOLFSSL_API unsigned long wolfSSL_X509_issuer_name_hash(const WOLFSSL_X509* x509);
 1660. WOLFSSL_ABI WOLFSSL_API WOLFSSL_X509_NAME* wolfSSL_X509_get_subject_name(
 1661. WOLFSSL_X509* cert);
 1662. WOLFSSL_API unsigned long wolfSSL_X509_subject_name_hash(const WOLFSSL_X509* x509);
 1663. WOLFSSL_API int wolfSSL_X509_ext_isSet_by_NID(WOLFSSL_X509* x509, int nid);
 1664. WOLFSSL_API int wolfSSL_X509_ext_get_critical_by_NID(WOLFSSL_X509* x509, int nid);
 1665. WOLFSSL_API int wolfSSL_X509_EXTENSION_set_critical(WOLFSSL_X509_EXTENSION* ex, int crit);
 1666. WOLFSSL_API int wolfSSL_X509_get_isCA(WOLFSSL_X509* x509);
 1667. WOLFSSL_API int wolfSSL_X509_get_isSet_pathLength(WOLFSSL_X509* x509);
 1668. WOLFSSL_API unsigned int wolfSSL_X509_get_pathLength(WOLFSSL_X509* x509);
 1669. WOLFSSL_API unsigned int wolfSSL_X509_get_keyUsage(WOLFSSL_X509* x509);
 1670. WOLFSSL_API unsigned char* wolfSSL_X509_get_authorityKeyID(
 1671. WOLFSSL_X509* x509, unsigned char* dst, int* dstLen);
 1672. WOLFSSL_API unsigned char* wolfSSL_X509_get_subjectKeyID(
 1673. WOLFSSL_X509* x509, unsigned char* dst, int* dstLen);
 1674. WOLFSSL_API int wolfSSL_X509_verify(WOLFSSL_X509* x509, WOLFSSL_EVP_PKEY* pkey);
 1675. #ifdef WOLFSSL_CERT_REQ
 1676. WOLFSSL_API int wolfSSL_X509_REQ_verify(WOLFSSL_X509* x509, WOLFSSL_EVP_PKEY* pkey);
 1677. #endif
 1678. WOLFSSL_API int wolfSSL_X509_set_subject_name(WOLFSSL_X509* cert,
 1679. WOLFSSL_X509_NAME* name);
 1680. WOLFSSL_API int wolfSSL_X509_set_issuer_name(WOLFSSL_X509* cert,
 1681. WOLFSSL_X509_NAME* name);
 1682. WOLFSSL_API int wolfSSL_X509_set_pubkey(WOLFSSL_X509* cert, WOLFSSL_EVP_PKEY* pkey);
 1683. WOLFSSL_API int wolfSSL_X509_set_notAfter(WOLFSSL_X509* x509,
 1684. const WOLFSSL_ASN1_TIME* t);
 1685. WOLFSSL_API int wolfSSL_X509_set_notBefore(WOLFSSL_X509* x509,
 1686. const WOLFSSL_ASN1_TIME* t);
 1687. WOLFSSL_API WOLFSSL_ASN1_TIME* wolfSSL_X509_get_notBefore(const WOLFSSL_X509* x509);
 1688. WOLFSSL_API WOLFSSL_ASN1_TIME* wolfSSL_X509_get_notAfter(const WOLFSSL_X509* x509);
 1689. WOLFSSL_API int wolfSSL_X509_set_serialNumber(WOLFSSL_X509* x509,
 1690. WOLFSSL_ASN1_INTEGER* s);
 1691. WOLFSSL_API int wolfSSL_X509_set_version(WOLFSSL_X509* x509, long v);
 1692. WOLFSSL_API int wolfSSL_X509_sign(WOLFSSL_X509* x509, WOLFSSL_EVP_PKEY* pkey,
 1693. const WOLFSSL_EVP_MD* md);
 1694. WOLFSSL_API int wolfSSL_X509_sign_ctx(WOLFSSL_X509 *x509, WOLFSSL_EVP_MD_CTX *ctx);
 1695. WOLFSSL_API int wolfSSL_X509_NAME_entry_count(WOLFSSL_X509_NAME* name);
 1696. WOLFSSL_API int wolfSSL_X509_NAME_get_sz(WOLFSSL_X509_NAME* name);
 1697. WOLFSSL_API int wolfSSL_X509_NAME_get_text_by_NID(
 1698. WOLFSSL_X509_NAME* name, int nid, char* buf, int len);
 1699. WOLFSSL_API int wolfSSL_X509_NAME_get_index_by_NID(
 1700. WOLFSSL_X509_NAME* name, int nid, int pos);
 1701. WOLFSSL_API WOLFSSL_ASN1_STRING* wolfSSL_X509_NAME_ENTRY_get_data(WOLFSSL_X509_NAME_ENTRY* in);
 1702. WOLFSSL_API WOLFSSL_ASN1_STRING* wolfSSL_ASN1_STRING_new(void);
 1703. WOLFSSL_API WOLFSSL_ASN1_STRING* wolfSSL_ASN1_STRING_dup(WOLFSSL_ASN1_STRING* asn1);
 1704. WOLFSSL_API WOLFSSL_ASN1_STRING* wolfSSL_ASN1_STRING_type_new(int type);
 1705. WOLFSSL_API int wolfSSL_ASN1_STRING_type(const WOLFSSL_ASN1_STRING* asn1);
 1706. WOLFSSL_API WOLFSSL_ASN1_STRING* wolfSSL_d2i_DISPLAYTEXT(WOLFSSL_ASN1_STRING **asn, const unsigned char **in, long len);
 1707. WOLFSSL_API int wolfSSL_ASN1_STRING_cmp(const WOLFSSL_ASN1_STRING *a, const WOLFSSL_ASN1_STRING *b);
 1708. WOLFSSL_API void wolfSSL_ASN1_STRING_free(WOLFSSL_ASN1_STRING* asn1);
 1709. WOLFSSL_API int wolfSSL_ASN1_STRING_set(WOLFSSL_ASN1_STRING* asn1,
 1710. const void* data, int dataSz);
 1711. WOLFSSL_API unsigned char* wolfSSL_ASN1_STRING_data(WOLFSSL_ASN1_STRING* asn);
 1712. WOLFSSL_API const unsigned char* wolfSSL_ASN1_STRING_get0_data(
 1713. const WOLFSSL_ASN1_STRING* asn);
 1714. WOLFSSL_API int wolfSSL_ASN1_STRING_length(WOLFSSL_ASN1_STRING* asn);
 1715. WOLFSSL_API int wolfSSL_ASN1_STRING_copy(WOLFSSL_ASN1_STRING* dst,
 1716. const WOLFSSL_ASN1_STRING* src);
 1717. WOLFSSL_API int wolfSSL_X509_verify_cert(WOLFSSL_X509_STORE_CTX* ctx);
 1718. WOLFSSL_API const char* wolfSSL_X509_verify_cert_error_string(long err);
 1719. WOLFSSL_API int wolfSSL_X509_get_signature_type(WOLFSSL_X509* x509);
 1720. WOLFSSL_API int wolfSSL_X509_get_signature(WOLFSSL_X509* x509, unsigned char* buf, int* bufSz);
 1721. WOLFSSL_API int wolfSSL_X509_get_pubkey_buffer(WOLFSSL_X509* x509, unsigned char* buf,
 1722. int* bufSz);
 1723. WOLFSSL_API int wolfSSL_X509_get_pubkey_type(WOLFSSL_X509* x509);
 1724. WOLFSSL_API int wolfSSL_X509_LOOKUP_add_dir(WOLFSSL_X509_LOOKUP* lookup,const char* dir,long type);
 1725. WOLFSSL_API int wolfSSL_X509_LOOKUP_load_file(WOLFSSL_X509_LOOKUP* lookup, const char* file,
 1726. long type);
 1727. WOLFSSL_API WOLFSSL_X509_LOOKUP_METHOD* wolfSSL_X509_LOOKUP_hash_dir(void);
 1728. WOLFSSL_API WOLFSSL_X509_LOOKUP_METHOD* wolfSSL_X509_LOOKUP_file(void);
 1729. WOLFSSL_API int wolfSSL_X509_LOOKUP_ctrl(WOLFSSL_X509_LOOKUP *ctx, int cmd,
 1730. const char *argc, long argl, char **ret);
 1731. WOLFSSL_API WOLFSSL_X509_LOOKUP* wolfSSL_X509_STORE_add_lookup(WOLFSSL_X509_STORE* store,
 1732. WOLFSSL_X509_LOOKUP_METHOD* m);
 1733. WOLFSSL_API WOLFSSL_X509_STORE* wolfSSL_X509_STORE_new(void);
 1734. WOLFSSL_API void wolfSSL_X509_STORE_free(WOLFSSL_X509_STORE* store);
 1735. WOLFSSL_API int wolfSSL_X509_STORE_up_ref(WOLFSSL_X509_STORE* store);
 1736. WOLFSSL_API int wolfSSL_X509_STORE_add_cert(
 1737. WOLFSSL_X509_STORE* store, WOLFSSL_X509* x509);
 1738. WOLFSSL_API WOLFSSL_STACK* wolfSSL_X509_STORE_CTX_get_chain(
 1739. WOLFSSL_X509_STORE_CTX* ctx);
 1740. WOLFSSL_API WOLFSSL_STACK* wolfSSL_X509_STORE_CTX_get1_chain(
 1741. WOLFSSL_X509_STORE_CTX* ctx);
 1742. WOLFSSL_API WOLFSSL_X509_STORE_CTX *wolfSSL_X509_STORE_CTX_get0_parent_ctx(
 1743. WOLFSSL_X509_STORE_CTX *ctx);
 1744. WOLFSSL_API int wolfSSL_X509_STORE_set_flags(WOLFSSL_X509_STORE* store,
 1745. unsigned long flag);
 1746. WOLFSSL_API int wolfSSL_X509_STORE_set_default_paths(WOLFSSL_X509_STORE* store);
 1747. WOLFSSL_API int wolfSSL_X509_STORE_get_by_subject(WOLFSSL_X509_STORE_CTX* ctx,
 1748. int idx, WOLFSSL_X509_NAME* name, WOLFSSL_X509_OBJECT* obj);
 1749. WOLFSSL_API WOLFSSL_X509_STORE_CTX* wolfSSL_X509_STORE_CTX_new(void);
 1750. WOLFSSL_API int wolfSSL_X509_STORE_CTX_init(WOLFSSL_X509_STORE_CTX* ctx,
 1751. WOLFSSL_X509_STORE* store, WOLFSSL_X509* x509, WOLF_STACK_OF(WOLFSSL_X509)*);
 1752. WOLFSSL_API void wolfSSL_X509_STORE_CTX_free(WOLFSSL_X509_STORE_CTX* ctx);
 1753. WOLFSSL_API void wolfSSL_X509_STORE_CTX_cleanup(WOLFSSL_X509_STORE_CTX* ctx);
 1754. WOLFSSL_API void wolfSSL_X509_STORE_CTX_trusted_stack(WOLFSSL_X509_STORE_CTX *ctx,
 1755. WOLF_STACK_OF(WOLFSSL_X509) *sk);
 1756. WOLFSSL_API WOLFSSL_ASN1_TIME* wolfSSL_X509_CRL_get_lastUpdate(WOLFSSL_X509_CRL* crl);
 1757. WOLFSSL_API WOLFSSL_ASN1_TIME* wolfSSL_X509_CRL_get_nextUpdate(WOLFSSL_X509_CRL* crl);
 1758. WOLFSSL_API WOLFSSL_EVP_PKEY* wolfSSL_X509_get_pubkey(WOLFSSL_X509* x509);
 1759. WOLFSSL_API int wolfSSL_X509_CRL_verify(WOLFSSL_X509_CRL* crl, WOLFSSL_EVP_PKEY* pkey);
 1760. WOLFSSL_API void wolfSSL_X509_OBJECT_free_contents(WOLFSSL_X509_OBJECT* obj);
 1761. WOLFSSL_API WOLFSSL_PKCS8_PRIV_KEY_INFO* wolfSSL_d2i_PKCS8_PKEY_bio(
 1762. WOLFSSL_BIO* bio, WOLFSSL_PKCS8_PRIV_KEY_INFO** pkey);
 1763. WOLFSSL_API WOLFSSL_PKCS8_PRIV_KEY_INFO* wolfSSL_d2i_PKCS8_PKEY(
 1764. WOLFSSL_PKCS8_PRIV_KEY_INFO** pkey, const unsigned char** keyBuf, long keyLen);
 1765. WOLFSSL_API WOLFSSL_EVP_PKEY* wolfSSL_d2i_PUBKEY_bio(WOLFSSL_BIO* bio,
 1766. WOLFSSL_EVP_PKEY** out);
 1767. WOLFSSL_API WOLFSSL_EVP_PKEY* wolfSSL_d2i_PUBKEY(WOLFSSL_EVP_PKEY** key,
 1768. const unsigned char** in, long inSz);
 1769. WOLFSSL_API int wolfSSL_i2d_PUBKEY(const WOLFSSL_EVP_PKEY *key, unsigned char **der);
 1770. WOLFSSL_API WOLFSSL_EVP_PKEY* wolfSSL_d2i_PublicKey(int type, WOLFSSL_EVP_PKEY** pkey,
 1771. const unsigned char ** in, long inSz);
 1772. WOLFSSL_API WOLFSSL_EVP_PKEY* wolfSSL_d2i_PrivateKey(int type,
 1773. WOLFSSL_EVP_PKEY** out, const unsigned char **in, long inSz);
 1774. #ifdef WOLF_PRIVATE_KEY_ID
 1775. WOLFSSL_API WOLFSSL_EVP_PKEY* wolfSSL_d2i_PrivateKey_id(int type,
 1776. WOLFSSL_EVP_PKEY** out, void* heap, int devId);
 1777. #endif
 1778. WOLFSSL_API WOLFSSL_EVP_PKEY* wolfSSL_d2i_PrivateKey_EVP(WOLFSSL_EVP_PKEY** key,
 1779. unsigned char** in, long inSz);
 1780. WOLFSSL_API int wolfSSL_i2d_PrivateKey(const WOLFSSL_EVP_PKEY* key,
 1781. unsigned char** der);
 1782. WOLFSSL_API int wolfSSL_i2d_PublicKey(const WOLFSSL_EVP_PKEY* key,
 1783. unsigned char** der);
 1784. #if defined(OPENSSL_EXTRA) && !defined(WOLFCRYPT_ONLY)
 1785. WOLFSSL_API int wolfSSL_EVP_PKEY_print_public(WOLFSSL_BIO* out,
 1786. const WOLFSSL_EVP_PKEY* pkey,
 1787. int indent, WOLFSSL_ASN1_PCTX* pctx);
 1788. #endif /* OPENSSL_EXTRA && !WOLFCRYPT_ONLY */
 1789. WOLFSSL_API int wolfSSL_X509_cmp_current_time(const WOLFSSL_ASN1_TIME* asnTime);
 1790. #ifdef OPENSSL_EXTRA
 1791. WOLFSSL_API int wolfSSL_X509_cmp_time(const WOLFSSL_ASN1_TIME* asnTime,
 1792. time_t *cmpTime);
 1793. WOLFSSL_API WOLFSSL_ASN1_TIME *wolfSSL_X509_time_adj_ex(WOLFSSL_ASN1_TIME *asnTime,
 1794. int offset_day, long offset_sec, time_t *in_tm);
 1795. WOLFSSL_API WOLFSSL_ASN1_TIME *wolfSSL_X509_time_adj(WOLFSSL_ASN1_TIME *asnTime,
 1796. long offset_sec, time_t *in_tm);
 1797. WOLFSSL_API WOLFSSL_ASN1_TIME* wolfSSL_X509_gmtime_adj(WOLFSSL_ASN1_TIME* s,
 1798. long adj);
 1799. WOLFSSL_API int wolfSSL_sk_X509_REVOKED_num(WOLFSSL_X509_REVOKED* revoked);
 1800. WOLFSSL_API void wolfSSL_X509_STORE_CTX_set_time(WOLFSSL_X509_STORE_CTX* ctx,
 1801. unsigned long flags,
 1802. time_t t);
 1803. WOLFSSL_API WOLFSSL_X509_VERIFY_PARAM* wolfSSL_X509_VERIFY_PARAM_new(void);
 1804. WOLFSSL_API void wolfSSL_X509_VERIFY_PARAM_free(WOLFSSL_X509_VERIFY_PARAM *param);
 1805. WOLFSSL_API int wolfSSL_X509_VERIFY_PARAM_set_flags(WOLFSSL_X509_VERIFY_PARAM *param,
 1806. unsigned long flags);
 1807. WOLFSSL_API int wolfSSL_X509_VERIFY_PARAM_get_flags(WOLFSSL_X509_VERIFY_PARAM *param);
 1808. WOLFSSL_API int wolfSSL_X509_VERIFY_PARAM_clear_flags(WOLFSSL_X509_VERIFY_PARAM *param,
 1809. unsigned long flags);
 1810. WOLFSSL_API void wolfSSL_X509_VERIFY_PARAM_set_hostflags(
 1811. WOLFSSL_X509_VERIFY_PARAM* param, unsigned int flags);
 1812. WOLFSSL_API int wolfSSL_set1_host(WOLFSSL* ssl, const char * name);
 1813. WOLFSSL_API int wolfSSL_X509_VERIFY_PARAM_set1_host(WOLFSSL_X509_VERIFY_PARAM* pParam,
 1814. const char* name,
 1815. unsigned int nameSz);
 1816. WOLFSSL_API int wolfSSL_X509_VERIFY_PARAM_set1_ip_asc(
 1817. WOLFSSL_X509_VERIFY_PARAM *param, const char *ipasc);
 1818. WOLFSSL_API int wolfSSL_X509_VERIFY_PARAM_set1_ip(
 1819. WOLFSSL_X509_VERIFY_PARAM* param, const unsigned char* ip, size_t iplen);
 1820. WOLFSSL_API int wolfSSL_X509_VERIFY_PARAM_set1(WOLFSSL_X509_VERIFY_PARAM* to,
 1821. const WOLFSSL_X509_VERIFY_PARAM* from);
 1822. WOLFSSL_API int wolfSSL_X509_load_crl_file(WOLFSSL_X509_LOOKUP *ctx,
 1823. const char *file, int type);
 1824. WOLFSSL_API int wolfSSL_X509_load_cert_crl_file(WOLFSSL_X509_LOOKUP *ctx,
 1825. const char *file, int type);
 1826. #endif
 1827. WOLFSSL_API WOLFSSL_X509_REVOKED* wolfSSL_X509_CRL_get_REVOKED(WOLFSSL_X509_CRL* crl);
 1828. WOLFSSL_API WOLFSSL_X509_REVOKED* wolfSSL_sk_X509_REVOKED_value(
 1829. WOLFSSL_X509_REVOKED* revoked,int value);
 1830. WOLFSSL_API WOLFSSL_ASN1_INTEGER* wolfSSL_X509_get_serialNumber(WOLFSSL_X509* x509);
 1831. WOLFSSL_API void wolfSSL_ASN1_INTEGER_free(WOLFSSL_ASN1_INTEGER* in);
 1832. WOLFSSL_API WOLFSSL_ASN1_INTEGER* wolfSSL_ASN1_INTEGER_new(void);
 1833. WOLFSSL_API WOLFSSL_ASN1_INTEGER* wolfSSL_ASN1_INTEGER_dup(
 1834. const WOLFSSL_ASN1_INTEGER* src);
 1835. WOLFSSL_API int wolfSSL_ASN1_INTEGER_set(WOLFSSL_ASN1_INTEGER *a, long v);
 1836. WOLFSSL_API WOLFSSL_ASN1_INTEGER* wolfSSL_d2i_ASN1_INTEGER(
 1837. WOLFSSL_ASN1_INTEGER** a,
 1838. const unsigned char** in,
 1839. long inSz);
 1840. WOLFSSL_API int wolfSSL_i2d_ASN1_INTEGER(const WOLFSSL_ASN1_INTEGER* a,
 1841. unsigned char** out);
 1842. WOLFSSL_API int wolfSSL_ASN1_TIME_print(WOLFSSL_BIO* bio, const WOLFSSL_ASN1_TIME* asnTime);
 1843. WOLFSSL_API char* wolfSSL_ASN1_TIME_to_string(WOLFSSL_ASN1_TIME* t,
 1844. char* buf, int len);
 1845. #ifndef NO_ASN_TIME
 1846. WOLFSSL_API int wolfSSL_ASN1_TIME_to_tm(const WOLFSSL_ASN1_TIME* asnTime, struct tm* tm);
 1847. #endif
 1848. WOLFSSL_API int wolfSSL_ASN1_INTEGER_cmp(const WOLFSSL_ASN1_INTEGER* a,
 1849. const WOLFSSL_ASN1_INTEGER* b);
 1850. WOLFSSL_API long wolfSSL_ASN1_INTEGER_get(const WOLFSSL_ASN1_INTEGER* a);
 1851. #ifdef OPENSSL_EXTRA
 1852. WOLFSSL_API WOLFSSL_BIGNUM *wolfSSL_ASN1_INTEGER_to_BN(const WOLFSSL_ASN1_INTEGER *ai,
 1853. WOLFSSL_BIGNUM *bn);
 1854. WOLFSSL_API WOLFSSL_ASN1_TIME* wolfSSL_ASN1_TIME_adj(WOLFSSL_ASN1_TIME* s, time_t t,
 1855. int offset_day, long offset_sec);
 1856. WOLFSSL_API WOLFSSL_ASN1_TIME* wolfSSL_ASN1_TIME_new(void);
 1857. WOLFSSL_API void wolfSSL_ASN1_TIME_free(WOLFSSL_ASN1_TIME* t);
 1858. #endif
 1859. WOLFSSL_API WOLF_STACK_OF(WOLFSSL_X509_NAME)* wolfSSL_load_client_CA_file(const char* fname);
 1860. WOLFSSL_API WOLF_STACK_OF(WOLFSSL_X509_NAME)* wolfSSL_CTX_get_client_CA_list(
 1861. const WOLFSSL_CTX *ctx);
 1862. /* deprecated function name */
 1863. #define wolfSSL_SSL_CTX_get_client_CA_list wolfSSL_CTX_get_client_CA_list
 1864. WOLFSSL_API void wolfSSL_CTX_set_client_CA_list(WOLFSSL_CTX* ctx,
 1865. WOLF_STACK_OF(WOLFSSL_X509_NAME)*);
 1866. WOLFSSL_API void wolfSSL_set_client_CA_list(WOLFSSL* ssl,
 1867. WOLF_STACK_OF(WOLFSSL_X509_NAME)*);
 1868. WOLFSSL_API WOLF_STACK_OF(WOLFSSL_X509_NAME)* wolfSSL_get_client_CA_list(
 1869. const WOLFSSL* ssl);
 1870. typedef int (*client_cert_cb)(WOLFSSL *ssl, WOLFSSL_X509 **x509,
 1871. WOLFSSL_EVP_PKEY **pkey);
 1872. WOLFSSL_API void wolfSSL_CTX_set_client_cert_cb(WOLFSSL_CTX *ctx, client_cert_cb cb);
 1873. typedef int (*CertSetupCallback)(WOLFSSL* ssl, void*);
 1874. WOLFSSL_API void wolfSSL_CTX_set_cert_cb(WOLFSSL_CTX* ctx,
 1875. CertSetupCallback cb, void *arg);
 1876. WOLFSSL_LOCAL int CertSetupCbWrapper(WOLFSSL* ssl);
 1877. WOLFSSL_API void* wolfSSL_X509_STORE_CTX_get_ex_data(
 1878. WOLFSSL_X509_STORE_CTX* ctx, int idx);
 1879. WOLFSSL_API int wolfSSL_X509_STORE_CTX_set_ex_data(WOLFSSL_X509_STORE_CTX* ctx,
 1880. int idx, void *data);
 1881. #ifdef HAVE_EX_DATA_CLEANUP_HOOKS
 1882. WOLFSSL_API int wolfSSL_X509_STORE_CTX_set_ex_data_with_cleanup(
 1883. WOLFSSL_X509_STORE_CTX* ctx,
 1884. int idx,
 1885. void *data,
 1886. wolfSSL_ex_data_cleanup_routine_t cleanup_routine);
 1887. #endif
 1888. WOLFSSL_API void* wolfSSL_X509_STORE_get_ex_data(
 1889. WOLFSSL_X509_STORE* store, int idx);
 1890. WOLFSSL_API int wolfSSL_X509_STORE_set_ex_data(WOLFSSL_X509_STORE* store,
 1891. int idx, void *data);
 1892. #ifdef HAVE_EX_DATA_CLEANUP_HOOKS
 1893. WOLFSSL_API int wolfSSL_X509_STORE_set_ex_data_with_cleanup(
 1894. WOLFSSL_X509_STORE* store,
 1895. int idx,
 1896. void *data,
 1897. wolfSSL_ex_data_cleanup_routine_t cleanup_routine);
 1898. #endif
 1899. WOLFSSL_API void wolfSSL_X509_STORE_CTX_set_depth(WOLFSSL_X509_STORE_CTX* ctx,
 1900. int depth);
 1901. WOLFSSL_API WOLFSSL_X509* wolfSSL_X509_STORE_CTX_get0_current_issuer(
 1902. WOLFSSL_X509_STORE_CTX* ctx);
 1903. WOLFSSL_API WOLFSSL_X509_STORE* wolfSSL_X509_STORE_CTX_get0_store(
 1904. WOLFSSL_X509_STORE_CTX* ctx);
 1905. WOLFSSL_API WOLFSSL_X509* wolfSSL_X509_STORE_CTX_get0_cert(
 1906. WOLFSSL_X509_STORE_CTX* ctx);
 1907. WOLFSSL_API int wolfSSL_get_ex_data_X509_STORE_CTX_idx(void);
 1908. WOLFSSL_API void wolfSSL_X509_STORE_CTX_set_error(
 1909. WOLFSSL_X509_STORE_CTX* ctx, int er);
 1910. void wolfSSL_X509_STORE_CTX_set_error_depth(WOLFSSL_X509_STORE_CTX* ctx,
 1911. int depth);
 1912. WOLFSSL_API void* wolfSSL_get_ex_data(const WOLFSSL* ssl, int idx);
 1913. WOLFSSL_API void wolfSSL_CTX_set_default_passwd_cb_userdata(WOLFSSL_CTX* ctx,
 1914. void* userdata);
 1915. WOLFSSL_API void wolfSSL_CTX_set_default_passwd_cb(WOLFSSL_CTX* ctx,
 1916. wc_pem_password_cb* cb);
 1917. WOLFSSL_API wc_pem_password_cb* wolfSSL_CTX_get_default_passwd_cb(WOLFSSL_CTX* ctx);
 1918. WOLFSSL_API void *wolfSSL_CTX_get_default_passwd_cb_userdata(WOLFSSL_CTX *ctx);
 1919. WOLFSSL_API void wolfSSL_CTX_set_info_callback(WOLFSSL_CTX* ctx,
 1920. void (*f)(const WOLFSSL* ssl, int type, int val));
 1921. WOLFSSL_API unsigned long wolfSSL_ERR_peek_error(void);
 1922. WOLFSSL_API int wolfSSL_GET_REASON(int);
 1923. WOLFSSL_API const char* wolfSSL_alert_type_string_long(int alertID);
 1924. WOLFSSL_API const char* wolfSSL_alert_desc_string_long(int alertID);
 1925. WOLFSSL_API const char* wolfSSL_state_string_long(const WOLFSSL* ssl);
 1926. WOLFSSL_API WOLFSSL_RSA* wolfSSL_RSA_generate_key(int len, unsigned long e,
 1927. void(*f)(int, int, void*), void* data);
 1928. WOLFSSL_API WOLFSSL_RSA *wolfSSL_d2i_RSAPublicKey(WOLFSSL_RSA **r,
 1929. const unsigned char **pp, long len);
 1930. WOLFSSL_API WOLFSSL_RSA *wolfSSL_d2i_RSAPrivateKey(WOLFSSL_RSA** r,
 1931. const unsigned char** derBuf, long derSz);
 1932. WOLFSSL_API int wolfSSL_i2d_RSAPublicKey(WOLFSSL_RSA *r, unsigned char **pp);
 1933. WOLFSSL_API int wolfSSL_i2d_RSAPrivateKey(WOLFSSL_RSA *r, unsigned char **pp);
 1934. WOLFSSL_API void wolfSSL_CTX_set_tmp_rsa_callback(WOLFSSL_CTX* ctx,
 1935. WOLFSSL_RSA *(*f)(WOLFSSL *, int, int));
 1936. WOLFSSL_API int wolfSSL_PEM_def_callback(char* name, int num, int w, void* key);
 1937. WOLFSSL_API long wolfSSL_CTX_sess_accept(WOLFSSL_CTX* ctx);
 1938. WOLFSSL_API long wolfSSL_CTX_sess_connect(WOLFSSL_CTX* ctx);
 1939. WOLFSSL_API long wolfSSL_CTX_sess_accept_good(WOLFSSL_CTX* ctx);
 1940. WOLFSSL_API long wolfSSL_CTX_sess_connect_good(WOLFSSL_CTX* ctx);
 1941. WOLFSSL_API long wolfSSL_CTX_sess_accept_renegotiate(WOLFSSL_CTX* ctx);
 1942. WOLFSSL_API long wolfSSL_CTX_sess_connect_renegotiate(WOLFSSL_CTX* ctx);
 1943. WOLFSSL_API long wolfSSL_CTX_sess_hits(WOLFSSL_CTX* ctx);
 1944. WOLFSSL_API long wolfSSL_CTX_sess_cb_hits(WOLFSSL_CTX* ctx);
 1945. WOLFSSL_API long wolfSSL_CTX_sess_cache_full(WOLFSSL_CTX* ctx);
 1946. WOLFSSL_API long wolfSSL_CTX_sess_misses(WOLFSSL_CTX* ctx);
 1947. WOLFSSL_API long wolfSSL_CTX_sess_timeouts(WOLFSSL_CTX* ctx);
 1948. WOLFSSL_API long wolfSSL_CTX_sess_number(WOLFSSL_CTX* ctx);
 1949. WOLFSSL_API long wolfSSL_CTX_add_extra_chain_cert(WOLFSSL_CTX* ctx, WOLFSSL_X509* x509);
 1950. WOLFSSL_API long wolfSSL_CTX_sess_set_cache_size(WOLFSSL_CTX* ctx, long sz);
 1951. WOLFSSL_API long wolfSSL_CTX_sess_get_cache_size(WOLFSSL_CTX* ctx);
 1952. WOLFSSL_API long wolfSSL_CTX_get_session_cache_mode(WOLFSSL_CTX* ctx);
 1953. WOLFSSL_API int wolfSSL_get_read_ahead(const WOLFSSL* ssl);
 1954. WOLFSSL_API int wolfSSL_set_read_ahead(WOLFSSL* ssl, int v);
 1955. WOLFSSL_API int wolfSSL_CTX_get_read_ahead(WOLFSSL_CTX* ctx);
 1956. WOLFSSL_API int wolfSSL_CTX_set_read_ahead(WOLFSSL_CTX* ctx, int v);
 1957. WOLFSSL_API long wolfSSL_CTX_set_tlsext_status_arg(WOLFSSL_CTX* ctx, void* arg);
 1958. WOLFSSL_API long wolfSSL_CTX_set_tlsext_opaque_prf_input_callback_arg(
 1959. WOLFSSL_CTX* ctx, void* arg);
 1960. WOLFSSL_API int wolfSSL_CTX_add_client_CA(WOLFSSL_CTX* ctx, WOLFSSL_X509* x509);
 1961. WOLFSSL_API int wolfSSL_CTX_set_srp_password(WOLFSSL_CTX* ctx, char* password);
 1962. WOLFSSL_API int wolfSSL_CTX_set_srp_username(WOLFSSL_CTX* ctx, char* username);
 1963. WOLFSSL_API int wolfSSL_CTX_set_srp_strength(WOLFSSL_CTX *ctx, int strength);
 1964. WOLFSSL_API char* wolfSSL_get_srp_username(WOLFSSL *ssl);
 1965. WOLFSSL_API long wolfSSL_set_options(WOLFSSL *s, long op);
 1966. WOLFSSL_API long wolfSSL_get_options(const WOLFSSL *s);
 1967. WOLFSSL_API long wolfSSL_clear_options(WOLFSSL *s, long op);
 1968. WOLFSSL_API long wolfSSL_clear_num_renegotiations(WOLFSSL *s);
 1969. WOLFSSL_API long wolfSSL_total_renegotiations(WOLFSSL *s);
 1970. WOLFSSL_API long wolfSSL_num_renegotiations(WOLFSSL* s);
 1971. WOLFSSL_API int wolfSSL_SSL_renegotiate_pending(WOLFSSL *s);
 1972. WOLFSSL_API long wolfSSL_set_tmp_dh(WOLFSSL *s, WOLFSSL_DH *dh);
 1973. WOLFSSL_API long wolfSSL_set_tlsext_debug_arg(WOLFSSL *s, void *arg);
 1974. WOLFSSL_API long wolfSSL_set_tlsext_status_type(WOLFSSL *s, int type);
 1975. WOLFSSL_API long wolfSSL_get_tlsext_status_type(WOLFSSL *s);
 1976. WOLFSSL_API long wolfSSL_set_tlsext_status_exts(WOLFSSL *s, void *arg);
 1977. WOLFSSL_API long wolfSSL_get_tlsext_status_ids(WOLFSSL *s, void *arg);
 1978. WOLFSSL_API long wolfSSL_set_tlsext_status_ids(WOLFSSL *s, void *arg);
 1979. WOLFSSL_API long wolfSSL_get_tlsext_status_ocsp_resp(WOLFSSL *s, unsigned char **resp);
 1980. WOLFSSL_API long wolfSSL_set_tlsext_status_ocsp_resp(WOLFSSL *s, unsigned char *resp, int len);
 1981. WOLFSSL_API int wolfSSL_set_tlsext_max_fragment_length
 1982. (WOLFSSL *s, unsigned char mode);
 1983. WOLFSSL_API int wolfSSL_CTX_set_tlsext_max_fragment_length
 1984. (WOLFSSL_CTX *c, unsigned char mode);
 1985. WOLFSSL_API void wolfSSL_CONF_modules_unload(int all);
 1986. WOLFSSL_API char* wolfSSL_CONF_get1_default_config_file(void);
 1987. WOLFSSL_API long wolfSSL_get_tlsext_status_exts(WOLFSSL *s, void *arg);
 1988. WOLFSSL_API long wolfSSL_get_verify_result(const WOLFSSL *ssl);
 1989. #define WOLFSSL_DEFAULT_CIPHER_LIST "" /* default all */
 1990. /* These are bit-masks */
 1991. enum {
 1992. WOLFSSL_OCSP_URL_OVERRIDE = 1,
 1993. WOLFSSL_OCSP_NO_NONCE = 2,
 1994. WOLFSSL_OCSP_CHECKALL = 4,
 1995. WOLFSSL_CRL_CHECKALL = 1,
 1996. WOLFSSL_CRL_CHECK = 2,
 1997. };
 1998. /* Separated out from other enums because of size */
 1999. enum {
 2000. WOLFSSL_OP_MICROSOFT_SESS_ID_BUG = 0x00000001,
 2001. WOLFSSL_OP_NETSCAPE_CHALLENGE_BUG = 0x00000002,
 2002. WOLFSSL_OP_NETSCAPE_REUSE_CIPHER_CHANGE_BUG = 0x00000004,
 2003. WOLFSSL_OP_SSLREF2_REUSE_CERT_TYPE_BUG = 0x00000008,
 2004. WOLFSSL_OP_MICROSOFT_BIG_SSLV3_BUFFER = 0x00000010,
 2005. WOLFSSL_OP_MSIE_SSLV2_RSA_PADDING = 0x00000020,
 2006. WOLFSSL_OP_SSLEAY_080_CLIENT_DH_BUG = 0x00000040,
 2007. WOLFSSL_OP_TLS_D5_BUG = 0x00000080,
 2008. WOLFSSL_OP_TLS_BLOCK_PADDING_BUG = 0x00000100,
 2009. WOLFSSL_OP_TLS_ROLLBACK_BUG = 0x00000200,
 2010. WOLFSSL_OP_EPHEMERAL_RSA = 0x00000800,
 2011. WOLFSSL_OP_NO_SSLv3 = 0x00001000,
 2012. WOLFSSL_OP_NO_TLSv1 = 0x00002000,
 2013. WOLFSSL_OP_PKCS1_CHECK_1 = 0x00004000,
 2014. WOLFSSL_OP_PKCS1_CHECK_2 = 0x00008000,
 2015. WOLFSSL_OP_NETSCAPE_CA_DN_BUG = 0x00010000,
 2016. WOLFSSL_OP_NETSCAPE_DEMO_CIPHER_CHANGE_BUG = 0x00020000,
 2017. WOLFSSL_OP_SINGLE_DH_USE = 0x00040000,
 2018. WOLFSSL_OP_NO_TICKET = 0x00080000,
 2019. WOLFSSL_OP_DONT_INSERT_EMPTY_FRAGMENTS = 0x00100000,
 2020. WOLFSSL_OP_NO_QUERY_MTU = 0x00200000,
 2021. WOLFSSL_OP_COOKIE_EXCHANGE = 0x00400000,
 2022. WOLFSSL_OP_NO_SESSION_RESUMPTION_ON_RENEGOTIATION = 0x00800000,
 2023. WOLFSSL_OP_SINGLE_ECDH_USE = 0x01000000,
 2024. WOLFSSL_OP_CIPHER_SERVER_PREFERENCE = 0x02000000,
 2025. WOLFSSL_OP_NO_TLSv1_1 = 0x04000000,
 2026. WOLFSSL_OP_NO_TLSv1_2 = 0x08000000,
 2027. WOLFSSL_OP_NO_COMPRESSION = 0x10000000,
 2028. WOLFSSL_OP_NO_TLSv1_3 = 0x20000000,
 2029. WOLFSSL_OP_NO_SSLv2 = 0x40000000,
 2030. WOLFSSL_OP_ALL =
 2031. (WOLFSSL_OP_MICROSOFT_SESS_ID_BUG
 2032. | WOLFSSL_OP_NETSCAPE_CHALLENGE_BUG
 2033. | WOLFSSL_OP_NETSCAPE_REUSE_CIPHER_CHANGE_BUG
 2034. | WOLFSSL_OP_SSLREF2_REUSE_CERT_TYPE_BUG
 2035. | WOLFSSL_OP_MICROSOFT_BIG_SSLV3_BUFFER
 2036. | WOLFSSL_OP_MSIE_SSLV2_RSA_PADDING
 2037. | WOLFSSL_OP_SSLEAY_080_CLIENT_DH_BUG
 2038. | WOLFSSL_OP_TLS_D5_BUG
 2039. | WOLFSSL_OP_TLS_BLOCK_PADDING_BUG
 2040. | WOLFSSL_OP_DONT_INSERT_EMPTY_FRAGMENTS
 2041. | WOLFSSL_OP_TLS_ROLLBACK_BUG),
 2042. };
 2043. #if defined(OPENSSL_EXTRA) || defined(OPENSSL_EXTRA_X509_SMALL) || \
 2044. defined(HAVE_WEBSERVER)
 2045. /* for compatibility these must be macros */
 2046. #define SSL_OP_MICROSOFT_SESS_ID_BUG WOLFSSL_OP_MICROSOFT_SESS_ID_BUG
 2047. #define SSL_OP_NETSCAPE_CHALLENGE_BUG WOLFSSL_OP_NETSCAPE_CHALLENGE_BUG
 2048. #define SSL_OP_NETSCAPE_REUSE_CIPHER_CHANGE_BUG WOLFSSL_OP_NETSCAPE_REUSE_CIPHER_CHANGE_BUG
 2049. #define SSL_OP_SSLREF2_REUSE_CERT_TYPE_BUG WOLFSSL_OP_SSLREF2_REUSE_CERT_TYPE_BUG
 2050. #define SSL_OP_MICROSOFT_BIG_SSLV3_BUFFER WOLFSSL_OP_MICROSOFT_BIG_SSLV3_BUFFER
 2051. #define SSL_OP_MSIE_SSLV2_RSA_PADDING WOLFSSL_OP_MSIE_SSLV2_RSA_PADDING
 2052. #define SSL_OP_SSLEAY_080_CLIENT_DH_BUG WOLFSSL_OP_SSLEAY_080_CLIENT_DH_BUG
 2053. #define SSL_OP_TLS_D5_BUG WOLFSSL_OP_TLS_D5_BUG
 2054. #define SSL_OP_TLS_BLOCK_PADDING_BUG WOLFSSL_OP_TLS_BLOCK_PADDING_BUG
 2055. #define SSL_OP_TLS_ROLLBACK_BUG WOLFSSL_OP_TLS_ROLLBACK_BUG
 2056. #define SSL_OP_EPHEMERAL_RSA WOLFSSL_OP_EPHEMERAL_RSA
 2057. #define SSL_OP_PKCS1_CHECK_1 WOLFSSL_OP_PKCS1_CHECK_1
 2058. #define SSL_OP_PKCS1_CHECK_2 WOLFSSL_OP_PKCS1_CHECK_2
 2059. #define SSL_OP_NETSCAPE_CA_DN_BUG WOLFSSL_OP_NETSCAPE_CA_DN_BUG
 2060. #define SSL_OP_NETSCAPE_DEMO_CIPHER_CHANGE_BUG WOLFSSL_OP_NETSCAPE_DEMO_CIPHER_CHANGE_BUG
 2061. #define SSL_OP_DONT_INSERT_EMPTY_FRAGMENTS WOLFSSL_OP_DONT_INSERT_EMPTY_FRAGMENTS
 2062. #define SSL_OP_NO_QUERY_MTU WOLFSSL_OP_NO_QUERY_MTU
 2063. #define SSL_OP_COOKIE_EXCHANGE WOLFSSL_OP_COOKIE_EXCHANGE
 2064. #define SSL_OP_NO_SESSION_RESUMPTION_ON_RENEGOTIATION \
 2065. WOLFSSL_OP_NO_SESSION_RESUMPTION_ON_RENEGOTIATION
 2066. #define SSL_OP_ALL WOLFSSL_OP_ALL
 2067. #define SSL_OP_NO_SSLv2 WOLFSSL_OP_NO_SSLv2
 2068. #define SSL_OP_NO_SSLv3 WOLFSSL_OP_NO_SSLv3
 2069. #define SSL_OP_NO_TLSv1 WOLFSSL_OP_NO_TLSv1
 2070. #define SSL_OP_NO_TLSv1_1 WOLFSSL_OP_NO_TLSv1_1
 2071. #define SSL_OP_NO_TLSv1_2 WOLFSSL_OP_NO_TLSv1_2
 2072. #define SSL_OP_NO_COMPRESSION WOLFSSL_OP_NO_COMPRESSION
 2073. /* apache uses SSL_OP_NO_TLSv1_3 to determine if TLS 1.3 is enabled */
 2074. #if !(!defined(WOLFSSL_TLS13) && defined(WOLFSSL_APACHE_HTTPD))
 2075. #define SSL_OP_NO_TLSv1_3 WOLFSSL_OP_NO_TLSv1_3
 2076. #endif
 2077. #ifdef HAVE_SESSION_TICKET
 2078. #define SSL_OP_NO_TICKET WOLFSSL_OP_NO_TICKET
 2079. #endif
 2080. #define SSL_OP_NO_SSL_MASK (SSL_OP_NO_SSLv3 | SSL_OP_NO_TLSv1 | \
 2081. SSL_OP_NO_TLSv1_1 | SSL_OP_NO_TLSv1_2 | SSL_OP_NO_TLSv1_3)
 2082. #define SSL_NOTHING 1
 2083. #define SSL_WRITING 2
 2084. #define SSL_READING 3
 2085. #define SSL_MAX_SSL_SESSION_ID_LENGTH 32 /* = ID_LEN */
 2086. enum {
 2087. #ifdef HAVE_OCSP
 2088. /* OCSP Flags */
 2089. OCSP_NOCERTS = 1,
 2090. OCSP_NOINTERN = 2,
 2091. OCSP_NOSIGS = 4,
 2092. OCSP_NOCHAIN = 8,
 2093. OCSP_NOVERIFY = 16,
 2094. OCSP_NOEXPLICIT = 32,
 2095. OCSP_NOCASIGN = 64,
 2096. OCSP_NODELEGATED = 128,
 2097. OCSP_NOCHECKS = 256,
 2098. OCSP_TRUSTOTHER = 512,
 2099. OCSP_RESPID_KEY = 1024,
 2100. OCSP_NOTIME = 2048,
 2101. /* OCSP Types */
 2102. OCSP_CERTID = 2,
 2103. OCSP_REQUEST = 4,
 2104. OCSP_RESPONSE = 8,
 2105. OCSP_BASICRESP = 16,
 2106. #endif
 2107. SSL_ST_CONNECT = 0x1000,
 2108. SSL_ST_ACCEPT = 0x2000,
 2109. SSL_ST_MASK = 0x0FFF,
 2110. SSL_CB_LOOP = 0x01,
 2111. SSL_CB_EXIT = 0x02,
 2112. SSL_CB_READ = 0x04,
 2113. SSL_CB_WRITE = 0x08,
 2114. SSL_CB_HANDSHAKE_START = 0x10,
 2115. SSL_CB_HANDSHAKE_DONE = 0x20,
 2116. SSL_CB_ALERT = 0x4000,
 2117. SSL_CB_READ_ALERT = (SSL_CB_ALERT | SSL_CB_READ),
 2118. SSL_CB_WRITE_ALERT = (SSL_CB_ALERT | SSL_CB_WRITE),
 2119. SSL_CB_ACCEPT_LOOP = (SSL_ST_ACCEPT | SSL_CB_LOOP),
 2120. SSL_CB_ACCEPT_EXIT = (SSL_ST_ACCEPT | SSL_CB_EXIT),
 2121. SSL_CB_CONNECT_LOOP = (SSL_ST_CONNECT | SSL_CB_LOOP),
 2122. SSL_CB_CONNECT_EXIT = (SSL_ST_CONNECT | SSL_CB_EXIT),
 2123. SSL_CB_MODE_READ = 1,
 2124. SSL_CB_MODE_WRITE = 2,
 2125. SSL_MODE_ENABLE_PARTIAL_WRITE = 2,
 2126. SSL_MODE_AUTO_RETRY = 3, /* wolfSSL default is to return WANT_{READ|WRITE}
 2127. * to the user. This is set by default with
 2128. * OPENSSL_COMPATIBLE_DEFAULTS. The macro
 2129. * WOLFSSL_MODE_AUTO_RETRY_ATTEMPTS is used to
 2130. * limit the possibility of an infinite retry loop
 2131. */
 2132. SSL_MODE_RELEASE_BUFFERS = -1, /* For libwebsockets build. No current use. */
 2133. /* Errors used in wolfSSL. utilize the values from the defines in
 2134. * wolfssl/openssl/x509.h, but without the WOLFSSL_ prefix.
 2135. */
 2136. WOLFSSL_X509_V_OK = 0,
 2137. WOLFSSL_X509_V_ERR_CERT_SIGNATURE_FAILURE = 7,
 2138. WOLFSSL_X509_V_ERR_CERT_NOT_YET_VALID = 9,
 2139. WOLFSSL_X509_V_ERR_CERT_HAS_EXPIRED = 10,
 2140. WOLFSSL_X509_V_ERR_ERROR_IN_CERT_NOT_BEFORE_FIELD = 13,
 2141. WOLFSSL_X509_V_ERR_ERROR_IN_CERT_NOT_AFTER_FIELD = 14,
 2142. WOLFSSL_X509_V_ERR_DEPTH_ZERO_SELF_SIGNED_CERT = 18,
 2143. WOLFSSL_X509_V_ERR_UNABLE_TO_GET_ISSUER_CERT_LOCALLY = 20,
 2144. WOLFSSL_X509_V_ERR_UNABLE_TO_VERIFY_LEAF_SIGNATURE = 21,
 2145. WOLFSSL_X509_V_ERR_CERT_CHAIN_TOO_LONG = 22,
 2146. WOLFSSL_X509_V_ERR_CERT_REVOKED = 23,
 2147. WOLFSSL_X509_V_ERR_INVALID_CA = 24,
 2148. WOLFSSL_X509_V_ERR_PATH_LENGTH_EXCEEDED = 25,
 2149. WOLFSSL_X509_V_ERR_CERT_REJECTED = 28,
 2150. WOLFSSL_X509_V_ERR_SUBJECT_ISSUER_MISMATCH = 29,
 2151. CRYPTO_LOCK = 1,
 2152. CRYPTO_NUM_LOCKS = 10,
 2153. ASN1_STRFLGS_ESC_MSB = 4
 2154. };
 2155. #endif
 2156. /* extras end */
 2157. #if !defined(NO_FILESYSTEM) && !defined(NO_STDIO_FILESYSTEM)
 2158. /* wolfSSL extension, provide last error from SSL_get_error
 2159. since not using thread storage error queue */
 2160. #ifdef FUSION_RTOS
 2161. #include <fclstdio.h>
 2162. #else
 2163. #include <stdio.h>
 2164. #endif
 2165. WOLFSSL_API void wolfSSL_ERR_print_errors_fp(XFILE fp, int err);
 2166. #if defined(OPENSSL_EXTRA) || defined(DEBUG_WOLFSSL_VERBOSE)
 2167. WOLFSSL_API void wolfSSL_ERR_dump_errors_fp(XFILE fp);
 2168. WOLFSSL_API void wolfSSL_ERR_print_errors_cb(int (*cb)(const char *str,
 2169. size_t len, void *u), void *u);
 2170. #endif
 2171. #endif
 2172. WOLFSSL_API void wolfSSL_ERR_print_errors(WOLFSSL_BIO *bio);
 2173. #ifndef NO_OLD_SSL_NAMES
 2174. #define SSL_ERROR_NONE WOLFSSL_ERROR_NONE
 2175. #define SSL_FAILURE WOLFSSL_FAILURE
 2176. #define SSL_SUCCESS WOLFSSL_SUCCESS
 2177. #define SSL_SHUTDOWN_NOT_DONE WOLFSSL_SHUTDOWN_NOT_DONE
 2178. #define SSL_ALPN_NOT_FOUND WOLFSSL_ALPN_NOT_FOUND
 2179. #define SSL_BAD_CERTTYPE WOLFSSL_BAD_CERTTYPE
 2180. #define SSL_BAD_STAT WOLFSSL_BAD_STAT
 2181. #define SSL_BAD_PATH WOLFSSL_BAD_PATH
 2182. #define SSL_BAD_FILETYPE WOLFSSL_BAD_FILETYPE
 2183. #define SSL_BAD_FILE WOLFSSL_BAD_FILE
 2184. #define SSL_NOT_IMPLEMENTED WOLFSSL_NOT_IMPLEMENTED
 2185. #define SSL_UNKNOWN WOLFSSL_UNKNOWN
 2186. #define SSL_FATAL_ERROR WOLFSSL_FATAL_ERROR
 2187. #define SSL_FILETYPE_ASN1 WOLFSSL_FILETYPE_ASN1
 2188. #define SSL_FILETYPE_PEM WOLFSSL_FILETYPE_PEM
 2189. #define SSL_FILETYPE_DEFAULT WOLFSSL_FILETYPE_DEFAULT
 2190. #define SSL_VERIFY_NONE WOLFSSL_VERIFY_NONE
 2191. #define SSL_VERIFY_PEER WOLFSSL_VERIFY_PEER
 2192. #define SSL_VERIFY_FAIL_IF_NO_PEER_CERT WOLFSSL_VERIFY_FAIL_IF_NO_PEER_CERT
 2193. #define SSL_VERIFY_CLIENT_ONCE WOLFSSL_VERIFY_CLIENT_ONCE
 2194. #define SSL_VERIFY_POST_HANDSHAKE WOLFSSL_VERIFY_POST_HANDSHAKE
 2195. #define SSL_VERIFY_FAIL_EXCEPT_PSK WOLFSSL_VERIFY_FAIL_EXCEPT_PSK
 2196. #define SSL_SESS_CACHE_OFF WOLFSSL_SESS_CACHE_OFF
 2197. #define SSL_SESS_CACHE_CLIENT WOLFSSL_SESS_CACHE_CLIENT
 2198. #define SSL_SESS_CACHE_SERVER WOLFSSL_SESS_CACHE_SERVER
 2199. #define SSL_SESS_CACHE_BOTH WOLFSSL_SESS_CACHE_BOTH
 2200. #define SSL_SESS_CACHE_NO_AUTO_CLEAR WOLFSSL_SESS_CACHE_NO_AUTO_CLEAR
 2201. #define SSL_SESS_CACHE_NO_INTERNAL_LOOKUP WOLFSSL_SESS_CACHE_NO_INTERNAL_LOOKUP
 2202. #define SSL_SESS_CACHE_NO_INTERNAL_STORE WOLFSSL_SESS_CACHE_NO_INTERNAL_STORE
 2203. #define SSL_SESS_CACHE_NO_INTERNAL WOLFSSL_SESS_CACHE_NO_INTERNAL
 2204. #define SSL_ERROR_WANT_READ WOLFSSL_ERROR_WANT_READ
 2205. #define SSL_ERROR_WANT_WRITE WOLFSSL_ERROR_WANT_WRITE
 2206. #define SSL_ERROR_WANT_CONNECT WOLFSSL_ERROR_WANT_CONNECT
 2207. #define SSL_ERROR_WANT_ACCEPT WOLFSSL_ERROR_WANT_ACCEPT
 2208. #define SSL_ERROR_SYSCALL WOLFSSL_ERROR_SYSCALL
 2209. #define SSL_ERROR_WANT_X509_LOOKUP WOLFSSL_ERROR_WANT_X509_LOOKUP
 2210. #define SSL_ERROR_ZERO_RETURN WOLFSSL_ERROR_ZERO_RETURN
 2211. #define SSL_ERROR_SSL WOLFSSL_ERROR_SSL
 2212. #define SSL_SENT_SHUTDOWN WOLFSSL_SENT_SHUTDOWN
 2213. #define SSL_RECEIVED_SHUTDOWN WOLFSSL_RECEIVED_SHUTDOWN
 2214. #define SSL_MODE_ACCEPT_MOVING_WRITE_BUFFER WOLFSSL_MODE_ACCEPT_MOVING_WRITE_BUFFER
 2215. #define SSL_R_SSL_HANDSHAKE_FAILURE WOLFSSL_R_SSL_HANDSHAKE_FAILURE
 2216. #define SSL_R_TLSV1_ALERT_UNKNOWN_CA WOLFSSL_R_TLSV1_ALERT_UNKNOWN_CA
 2217. #define SSL_R_SSLV3_ALERT_CERTIFICATE_UNKNOWN WOLFSSL_R_SSLV3_ALERT_CERTIFICATE_UNKNOWN
 2218. #define SSL_R_SSLV3_ALERT_BAD_CERTIFICATE WOLFSSL_R_SSLV3_ALERT_BAD_CERTIFICATE
 2219. #endif
 2220. enum { /* ssl Constants */
 2221. WOLFSSL_ERROR_NONE = 0, /* for most functions */
 2222. WOLFSSL_FAILURE = 0, /* for some functions */
 2223. WOLFSSL_SUCCESS = 1,
 2224. /* WOLFSSL_SHUTDOWN_NOT_DONE is returned by wolfSSL_shutdown when the other end
 2225. * of the connection has yet to send its close notify alert as part of the
 2226. * bidirectional shutdown. To complete the shutdown, either keep calling
 2227. * wolfSSL_shutdown until it returns WOLFSSL_SUCCESS or call wolfSSL_read until
 2228. * it returns <= 0 AND SSL_get_error returns SSL_ERROR_ZERO_RETURN. See OpenSSL
 2229. * docs for more: https://www.openssl.org/docs/man1.1.1/man3/SSL_shutdown.html
 2230. */
 2231. #ifdef WOLFSSL_ERROR_CODE_OPENSSL
 2232. /* SSL_shutdown returns 0 when not done, per OpenSSL documentation. */
 2233. WOLFSSL_SHUTDOWN_NOT_DONE = 0,
 2234. #else
 2235. WOLFSSL_SHUTDOWN_NOT_DONE = 2,
 2236. #endif
 2237. WOLFSSL_ALPN_NOT_FOUND = -9,
 2238. WOLFSSL_BAD_CERTTYPE = -8,
 2239. WOLFSSL_BAD_STAT = -7,
 2240. WOLFSSL_BAD_PATH = -6,
 2241. WOLFSSL_BAD_FILETYPE = -5,
 2242. WOLFSSL_BAD_FILE = -4,
 2243. WOLFSSL_NOT_IMPLEMENTED = -3,
 2244. WOLFSSL_UNKNOWN = -2,
 2245. WOLFSSL_FATAL_ERROR = -1,
 2246. WOLFSSL_FILETYPE_ASN1 = CTC_FILETYPE_ASN1,
 2247. WOLFSSL_FILETYPE_PEM = CTC_FILETYPE_PEM,
 2248. WOLFSSL_FILETYPE_DEFAULT = CTC_FILETYPE_ASN1, /* ASN1 */
 2249. WOLFSSL_VERIFY_NONE = 0,
 2250. WOLFSSL_VERIFY_PEER = 1 << 0,
 2251. WOLFSSL_VERIFY_FAIL_IF_NO_PEER_CERT = 1 << 1,
 2252. WOLFSSL_VERIFY_CLIENT_ONCE = 1 << 2,
 2253. WOLFSSL_VERIFY_POST_HANDSHAKE = 1 << 3,
 2254. WOLFSSL_VERIFY_FAIL_EXCEPT_PSK = 1 << 4,
 2255. WOLFSSL_VERIFY_DEFAULT = 1 << 9,
 2256. WOLFSSL_SESS_CACHE_OFF = 0x0000,
 2257. WOLFSSL_SESS_CACHE_CLIENT = 0x0001,
 2258. WOLFSSL_SESS_CACHE_SERVER = 0x0002,
 2259. WOLFSSL_SESS_CACHE_BOTH = 0x0003,
 2260. WOLFSSL_SESS_CACHE_NO_AUTO_CLEAR = 0x0008,
 2261. WOLFSSL_SESS_CACHE_NO_INTERNAL_LOOKUP = 0x0100,
 2262. WOLFSSL_SESS_CACHE_NO_INTERNAL_STORE = 0x0200,
 2263. WOLFSSL_SESS_CACHE_NO_INTERNAL =
 2264. (WOLFSSL_SESS_CACHE_NO_INTERNAL_STORE |
 2265. WOLFSSL_SESS_CACHE_NO_INTERNAL_LOOKUP),
 2266. WOLFSSL_ERROR_WANT_READ = 2,
 2267. WOLFSSL_ERROR_WANT_WRITE = 3,
 2268. WOLFSSL_ERROR_WANT_CONNECT = 7,
 2269. WOLFSSL_ERROR_WANT_ACCEPT = 8,
 2270. WOLFSSL_ERROR_SYSCALL = 5,
 2271. WOLFSSL_ERROR_WANT_X509_LOOKUP = 83,
 2272. WOLFSSL_ERROR_ZERO_RETURN = 6,
 2273. WOLFSSL_ERROR_SSL = 85,
 2274. WOLFSSL_SENT_SHUTDOWN = 1,
 2275. WOLFSSL_RECEIVED_SHUTDOWN = 2,
 2276. WOLFSSL_MODE_ACCEPT_MOVING_WRITE_BUFFER = 4,
 2277. WOLFSSL_R_SSL_HANDSHAKE_FAILURE = 101,
 2278. WOLFSSL_R_TLSV1_ALERT_UNKNOWN_CA = 102,
 2279. WOLFSSL_R_SSLV3_ALERT_CERTIFICATE_UNKNOWN = 103,
 2280. WOLFSSL_R_SSLV3_ALERT_BAD_CERTIFICATE = 104,
 2281. WOLF_PEM_BUFSIZE = 1024
 2282. };
 2283. #ifndef NO_PSK
 2284. typedef unsigned int (*wc_psk_client_callback)(WOLFSSL* ssl, const char*, char*,
 2285. unsigned int, unsigned char*, unsigned int);
 2286. WOLFSSL_API void wolfSSL_CTX_set_psk_client_callback(WOLFSSL_CTX* ctx,
 2287. wc_psk_client_callback cb);
 2288. WOLFSSL_API void wolfSSL_set_psk_client_callback(WOLFSSL* ssl,
 2289. wc_psk_client_callback cb);
 2290. #ifdef OPENSSL_EXTRA
 2291. typedef int (*wc_psk_use_session_cb_func)(WOLFSSL* ssl,
 2292. const WOLFSSL_EVP_MD* md, const unsigned char **id,
 2293. size_t* idlen, WOLFSSL_SESSION **sess);
 2294. WOLFSSL_API void wolfSSL_set_psk_use_session_callback(WOLFSSL* ssl,
 2295. wc_psk_use_session_cb_func cb);
 2296. #endif
 2297. #ifdef WOLFSSL_TLS13
 2298. typedef unsigned int (*wc_psk_client_cs_callback)(WOLFSSL* ssl, const char*,
 2299. char*, unsigned int, unsigned char*, unsigned int, const char*);
 2300. WOLFSSL_API void wolfSSL_CTX_set_psk_client_cs_callback(WOLFSSL_CTX* ctx,
 2301. wc_psk_client_cs_callback cb);
 2302. WOLFSSL_API void wolfSSL_set_psk_client_cs_callback(WOLFSSL* ssl,
 2303. wc_psk_client_cs_callback cb);
 2304. typedef unsigned int (*wc_psk_client_tls13_callback)(WOLFSSL* ssl, const char*,
 2305. char*, unsigned int, unsigned char*, unsigned int, const char**);
 2306. WOLFSSL_API void wolfSSL_CTX_set_psk_client_tls13_callback(WOLFSSL_CTX* ctx,
 2307. wc_psk_client_tls13_callback cb);
 2308. WOLFSSL_API void wolfSSL_set_psk_client_tls13_callback(WOLFSSL* ssl,
 2309. wc_psk_client_tls13_callback cb);
 2310. #endif
 2311. WOLFSSL_API const char* wolfSSL_get_psk_identity_hint(const WOLFSSL* ssl);
 2312. WOLFSSL_API const char* wolfSSL_get_psk_identity(const WOLFSSL* ssl);
 2313. WOLFSSL_API int wolfSSL_CTX_use_psk_identity_hint(WOLFSSL_CTX* ctx, const char* hint);
 2314. WOLFSSL_API int wolfSSL_use_psk_identity_hint(WOLFSSL* ssl, const char* hint);
 2315. typedef unsigned int (*wc_psk_server_callback)(WOLFSSL* ssl, const char*,
 2316. unsigned char*, unsigned int);
 2317. WOLFSSL_API void wolfSSL_CTX_set_psk_server_callback(WOLFSSL_CTX* ctx,
 2318. wc_psk_server_callback cb);
 2319. WOLFSSL_API void wolfSSL_set_psk_server_callback(WOLFSSL* ssl,
 2320. wc_psk_server_callback cb);
 2321. #ifdef WOLFSSL_TLS13
 2322. typedef unsigned int (*wc_psk_server_tls13_callback)(WOLFSSL* ssl, const char*,
 2323. unsigned char*, unsigned int, const char**);
 2324. WOLFSSL_API void wolfSSL_CTX_set_psk_server_tls13_callback(WOLFSSL_CTX* ctx,
 2325. wc_psk_server_tls13_callback cb);
 2326. WOLFSSL_API void wolfSSL_set_psk_server_tls13_callback(WOLFSSL* ssl,
 2327. wc_psk_server_tls13_callback cb);
 2328. #endif
 2329. WOLFSSL_API void* wolfSSL_get_psk_callback_ctx(WOLFSSL* ssl);
 2330. WOLFSSL_API int wolfSSL_set_psk_callback_ctx(WOLFSSL* ssl, void* psk_ctx);
 2331. WOLFSSL_API void* wolfSSL_CTX_get_psk_callback_ctx(WOLFSSL_CTX* ctx);
 2332. WOLFSSL_API int wolfSSL_CTX_set_psk_callback_ctx(WOLFSSL_CTX* ctx, void* psk_ctx);
 2333. #define PSK_TYPES_DEFINED
 2334. #ifdef WOLFSSL_TLS13
 2335. WOLFSSL_API const char* wolfSSL_get_cipher_name_by_hash(WOLFSSL* ssl,
 2336. const char* hash);
 2337. #endif
 2338. #endif /* NO_PSK */
 2339. #ifdef HAVE_ANON
 2340. WOLFSSL_API int wolfSSL_CTX_allow_anon_cipher(WOLFSSL_CTX* ctx);
 2341. #endif /* HAVE_ANON */
 2342. /* extra begins */
 2343. #if defined(OPENSSL_EXTRA) || defined(DEBUG_WOLFSSL_VERBOSE)
 2344. enum { /* ERR Constants */
 2345. ERR_TXT_STRING = 1
 2346. };
 2347. #endif
 2348. #ifdef OPENSSL_EXTRA
 2349. /* bio misc */
 2350. enum {
 2351. WOLFSSL_BIO_ERROR = -1,
 2352. WOLFSSL_BIO_UNSET = -2,
 2353. WOLFSSL_BIO_SIZE = 17000 /* default BIO write size if not set */
 2354. };
 2355. #endif
 2356. WOLFSSL_API void wolfSSL_ERR_put_error(int lib, int fun, int err,
 2357. const char* file, int line);
 2358. WOLFSSL_API unsigned long wolfSSL_ERR_get_error_line(const char** file, int* line);
 2359. WOLFSSL_API unsigned long wolfSSL_ERR_get_error_line_data(const char** file, int* line,
 2360. const char** data, int* flags);
 2361. WOLFSSL_API unsigned long wolfSSL_ERR_get_error(void);
 2362. WOLFSSL_API void wolfSSL_ERR_clear_error(void);
 2363. WOLFSSL_API int wolfSSL_RAND_status(void);
 2364. WOLFSSL_API int wolfSSL_RAND_pseudo_bytes(unsigned char* buf, int num);
 2365. WOLFSSL_API int wolfSSL_RAND_bytes(unsigned char* buf, int num);
 2366. WOLFSSL_API long wolfSSL_CTX_set_options(WOLFSSL_CTX* ctx, long opt);
 2367. WOLFSSL_API long wolfSSL_CTX_get_options(WOLFSSL_CTX* ctx);
 2368. WOLFSSL_API long wolfSSL_CTX_clear_options(WOLFSSL_CTX* ctx, long opt);
 2369. #if !defined(NO_CHECK_PRIVATE_KEY)
 2370. WOLFSSL_API int wolfSSL_CTX_check_private_key(const WOLFSSL_CTX* ctx);
 2371. #endif
 2372. WOLFSSL_API WOLFSSL_EVP_PKEY* wolfSSL_CTX_get0_privatekey(const WOLFSSL_CTX* ctx);
 2373. WOLFSSL_API void wolfSSL_ERR_free_strings(void);
 2374. WOLFSSL_API void wolfSSL_ERR_remove_state(unsigned long id);
 2375. WOLFSSL_API int wolfSSL_clear(WOLFSSL* ssl);
 2376. WOLFSSL_API int wolfSSL_state(WOLFSSL* ssl);
 2377. WOLFSSL_API void wolfSSL_cleanup_all_ex_data(void);
 2378. WOLFSSL_API long wolfSSL_CTX_set_mode(WOLFSSL_CTX* ctx, long mode);
 2379. WOLFSSL_API long wolfSSL_CTX_clear_mode(WOLFSSL_CTX* ctx, long mode);
 2380. WOLFSSL_API long wolfSSL_CTX_get_mode(WOLFSSL_CTX* ctx);
 2381. WOLFSSL_API void wolfSSL_CTX_set_default_read_ahead(WOLFSSL_CTX* ctx, int m);
 2382. WOLFSSL_API long wolfSSL_SSL_get_mode(WOLFSSL* ssl);
 2383. WOLFSSL_API int wolfSSL_CTX_set_default_verify_paths(WOLFSSL_CTX* ctx);
 2384. WOLFSSL_API const char* wolfSSL_X509_get_default_cert_file_env(void);
 2385. WOLFSSL_API const char* wolfSSL_X509_get_default_cert_file(void);
 2386. WOLFSSL_API const char* wolfSSL_X509_get_default_cert_dir_env(void);
 2387. WOLFSSL_API const char* wolfSSL_X509_get_default_cert_dir(void);
 2388. WOLFSSL_API int wolfSSL_CTX_set_session_id_context(WOLFSSL_CTX* ctx,
 2389. const unsigned char* sid_ctx, unsigned int sid_ctx_len);
 2390. WOLFSSL_ABI WOLFSSL_API WOLFSSL_X509* wolfSSL_get_peer_certificate(WOLFSSL* ssl);
 2391. #ifdef OPENSSL_EXTRA
 2392. WOLFSSL_API WOLF_STACK_OF(WOLFSSL_X509)* wolfSSL_get_peer_cert_chain(const WOLFSSL* ssl);
 2393. WOLFSSL_API WOLF_STACK_OF(WOLFSSL_X509)* wolfSSL_set_peer_cert_chain(WOLFSSL* ssl);
 2394. #endif
 2395. #ifdef OPENSSL_EXTRA
 2396. WOLFSSL_API int wolfSSL_want(WOLFSSL* ssl);
 2397. #endif
 2398. WOLFSSL_API int wolfSSL_want_read(WOLFSSL* ssl);
 2399. WOLFSSL_API int wolfSSL_want_write(WOLFSSL* ssl);
 2400. #include <stdarg.h> /* var_arg */
 2401. WOLFSSL_API int wolfSSL_BIO_vprintf(WOLFSSL_BIO* bio, const char* format,
 2402. va_list args);
 2403. WOLFSSL_API int wolfSSL_BIO_printf(WOLFSSL_BIO* bio, const char* format, ...);
 2404. WOLFSSL_API int wolfSSL_BIO_dump(WOLFSSL_BIO *bio, const char* buf, int length);
 2405. WOLFSSL_API int wolfSSL_ASN1_UTCTIME_print(WOLFSSL_BIO* bio,
 2406. const WOLFSSL_ASN1_UTCTIME* a);
 2407. WOLFSSL_API int wolfSSL_ASN1_GENERALIZEDTIME_print(WOLFSSL_BIO* bio,
 2408. const WOLFSSL_ASN1_GENERALIZEDTIME* asnTime);
 2409. WOLFSSL_API void wolfSSL_ASN1_GENERALIZEDTIME_free(WOLFSSL_ASN1_GENERALIZEDTIME*);
 2410. WOLFSSL_API int wolfSSL_ASN1_TIME_check(const WOLFSSL_ASN1_TIME* a);
 2411. WOLFSSL_API int wolfSSL_ASN1_TIME_diff(int* days, int* secs, const WOLFSSL_ASN1_TIME* from,
 2412. const WOLFSSL_ASN1_TIME* to);
 2413. WOLFSSL_API int wolfSSL_ASN1_TIME_compare(const WOLFSSL_ASN1_TIME *a,
 2414. const WOLFSSL_ASN1_TIME *b);
 2415. #ifdef OPENSSL_EXTRA
 2416. WOLFSSL_API WOLFSSL_ASN1_TIME *wolfSSL_ASN1_TIME_set(WOLFSSL_ASN1_TIME *s, time_t t);
 2417. WOLFSSL_API int wolfSSL_ASN1_TIME_set_string(WOLFSSL_ASN1_TIME *s, const char *str);
 2418. #endif
 2419. WOLFSSL_API int wolfSSL_sk_num(const WOLFSSL_STACK* sk);
 2420. WOLFSSL_API void* wolfSSL_sk_value(const WOLFSSL_STACK* sk, int i);
 2421. #if defined(HAVE_EX_DATA) || defined(WOLFSSL_WPAS_SMALL)
 2422. WOLFSSL_API void* wolfSSL_CRYPTO_get_ex_data(const WOLFSSL_CRYPTO_EX_DATA* ex_data,
 2423. int idx);
 2424. #ifdef HAVE_EX_DATA_CLEANUP_HOOKS
 2425. WOLFSSL_API int wolfSSL_CRYPTO_set_ex_data_with_cleanup(
 2426. WOLFSSL_CRYPTO_EX_DATA* ex_data,
 2427. int idx,
 2428. void *data,
 2429. wolfSSL_ex_data_cleanup_routine_t cleanup_routine);
 2430. #endif
 2431. WOLFSSL_API int wolfSSL_CRYPTO_set_ex_data(WOLFSSL_CRYPTO_EX_DATA* ex_data, int idx,
 2432. void *data);
 2433. #endif
 2434. /* stunnel 4.28 needs */
 2435. WOLFSSL_API void* wolfSSL_CTX_get_ex_data(const WOLFSSL_CTX* ctx, int idx);
 2436. WOLFSSL_API int wolfSSL_CTX_set_ex_data(WOLFSSL_CTX* ctx, int idx, void* data);
 2437. #ifdef HAVE_EX_DATA_CLEANUP_HOOKS
 2438. WOLFSSL_API int wolfSSL_CTX_set_ex_data_with_cleanup(
 2439. WOLFSSL_CTX* ctx,
 2440. int idx,
 2441. void* data,
 2442. wolfSSL_ex_data_cleanup_routine_t cleanup_routine);
 2443. #endif
 2444. WOLFSSL_API void wolfSSL_CTX_sess_set_get_cb(WOLFSSL_CTX* ctx,
 2445. WOLFSSL_SESSION*(*f)(WOLFSSL* ssl, const unsigned char*, int, int*));
 2446. WOLFSSL_API void wolfSSL_CTX_sess_set_new_cb(WOLFSSL_CTX* ctx,
 2447. int (*f)(WOLFSSL* ssl, WOLFSSL_SESSION*));
 2448. WOLFSSL_API void wolfSSL_CTX_sess_set_remove_cb(WOLFSSL_CTX* ctx,
 2449. void (*f)(WOLFSSL_CTX* ctx, WOLFSSL_SESSION*));
 2450. WOLFSSL_API int wolfSSL_i2d_SSL_SESSION(WOLFSSL_SESSION* sess,unsigned char** p);
 2451. WOLFSSL_API WOLFSSL_SESSION* wolfSSL_d2i_SSL_SESSION(WOLFSSL_SESSION** sess,
 2452. const unsigned char** p, long i);
 2453. WOLFSSL_API int wolfSSL_SESSION_has_ticket(const WOLFSSL_SESSION* session);
 2454. WOLFSSL_API unsigned long wolfSSL_SESSION_get_ticket_lifetime_hint(
 2455. const WOLFSSL_SESSION* sess);
 2456. WOLFSSL_API long wolfSSL_SESSION_get_timeout(const WOLFSSL_SESSION* session);
 2457. WOLFSSL_API long wolfSSL_SESSION_get_time(const WOLFSSL_SESSION* session);
 2458. #ifdef HAVE_EX_DATA
 2459. WOLFSSL_API int wolfSSL_CTX_get_ex_new_index(long idx, void* arg,
 2460. WOLFSSL_CRYPTO_EX_new* new_func,
 2461. WOLFSSL_CRYPTO_EX_dup* dup_func,
 2462. WOLFSSL_CRYPTO_EX_free* free_func);
 2463. #endif
 2464. /* extra ends */
 2465. /* wolfSSL extensions */
 2466. /* call before SSL_connect, if verifying will add name check to
 2467. date check and signature check */
 2468. WOLFSSL_ABI WOLFSSL_API int wolfSSL_check_domain_name(WOLFSSL* ssl, const char* dn);
 2469. /* need to call once to load library (session cache) */
 2470. WOLFSSL_ABI WOLFSSL_API int wolfSSL_Init(void);
 2471. /* call when done to cleanup/free session cache mutex / resources */
 2472. WOLFSSL_ABI WOLFSSL_API int wolfSSL_Cleanup(void);
 2473. /* which library version do we have */
 2474. WOLFSSL_API const char* wolfSSL_lib_version(void);
 2475. #if defined(OPENSSL_VERSION_NUMBER) && OPENSSL_VERSION_NUMBER >= 0x10100000L
 2476. WOLFSSL_API const char* wolfSSL_OpenSSL_version(int a);
 2477. #else
 2478. WOLFSSL_API const char* wolfSSL_OpenSSL_version(void);
 2479. #endif
 2480. /* which library version do we have in hex */
 2481. WOLFSSL_API word32 wolfSSL_lib_version_hex(void);
 2482. /* do accept or connect depedning on side */
 2483. WOLFSSL_API int wolfSSL_negotiate(WOLFSSL* ssl);
 2484. /* turn on wolfSSL data compression */
 2485. WOLFSSL_API int wolfSSL_set_compression(WOLFSSL* ssl);
 2486. WOLFSSL_ABI WOLFSSL_API int wolfSSL_set_timeout(WOLFSSL* ssl, unsigned int to);
 2487. WOLFSSL_ABI WOLFSSL_API int wolfSSL_CTX_set_timeout(WOLFSSL_CTX* ctx, unsigned int to);
 2488. WOLFSSL_API void wolfSSL_CTX_set_current_time_cb(WOLFSSL_CTX* ctx,
 2489. void (*cb)(const WOLFSSL* ssl, WOLFSSL_TIMEVAL* out_clock));
 2490. /* get wolfSSL peer X509_CHAIN */
 2491. WOLFSSL_API WOLFSSL_X509_CHAIN* wolfSSL_get_peer_chain(WOLFSSL* ssl);
 2492. #ifdef WOLFSSL_ALT_CERT_CHAINS
 2493. WOLFSSL_API int wolfSSL_is_peer_alt_cert_chain(const WOLFSSL* ssl);
 2494. /* get wolfSSL alternate peer X509_CHAIN */
 2495. WOLFSSL_API WOLFSSL_X509_CHAIN* wolfSSL_get_peer_alt_chain(WOLFSSL* ssl);
 2496. #endif
 2497. /* peer chain count */
 2498. WOLFSSL_API int wolfSSL_get_chain_count(WOLFSSL_X509_CHAIN* chain);
 2499. /* index cert length */
 2500. WOLFSSL_API int wolfSSL_get_chain_length(WOLFSSL_X509_CHAIN* chain, int idx);
 2501. /* index cert */
 2502. WOLFSSL_API unsigned char* wolfSSL_get_chain_cert(WOLFSSL_X509_CHAIN* chain, int idx);
 2503. /* index cert in X509 */
 2504. WOLFSSL_API WOLFSSL_X509* wolfSSL_get_chain_X509(WOLFSSL_X509_CHAIN* chain, int idx);
 2505. /* free X509 */
 2506. #define wolfSSL_FreeX509(x509) wolfSSL_X509_free((x509))
 2507. WOLFSSL_ABI WOLFSSL_API void wolfSSL_X509_free(WOLFSSL_X509* x509);
 2508. /* get index cert in PEM */
 2509. WOLFSSL_API int wolfSSL_get_chain_cert_pem(WOLFSSL_X509_CHAIN* chain, int idx,
 2510. unsigned char* buf, int inLen, int* outLen);
 2511. WOLFSSL_ABI WOLFSSL_API const unsigned char* wolfSSL_get_sessionID(
 2512. const WOLFSSL_SESSION* s);
 2513. WOLFSSL_API int wolfSSL_X509_get_serial_number(WOLFSSL_X509* x509,unsigned char* in,int* inOutSz);
 2514. WOLFSSL_API char* wolfSSL_X509_get_subjectCN(WOLFSSL_X509* x509);
 2515. WOLFSSL_API const unsigned char* wolfSSL_X509_get_der(WOLFSSL_X509* x509, int* outSz);
 2516. WOLFSSL_API const unsigned char* wolfSSL_X509_get_tbs(WOLFSSL_X509* x509, int* outSz);
 2517. WOLFSSL_ABI WOLFSSL_API const byte* wolfSSL_X509_notBefore(WOLFSSL_X509* x509);
 2518. WOLFSSL_ABI WOLFSSL_API const byte* wolfSSL_X509_notAfter(WOLFSSL_X509* x509);
 2519. WOLFSSL_API int wolfSSL_X509_version(WOLFSSL_X509* x509);
 2520. WOLFSSL_API int wolfSSL_cmp_peer_cert_to_file(WOLFSSL* ssl, const char* fname);
 2521. WOLFSSL_ABI WOLFSSL_API char* wolfSSL_X509_get_next_altname(WOLFSSL_X509* cert);
 2522. WOLFSSL_API int wolfSSL_X509_add_altname_ex(WOLFSSL_X509* x509, const char* name, word32 nameSz, int type);
 2523. WOLFSSL_API int wolfSSL_X509_add_altname(WOLFSSL_X509* x509, const char* name, int type);
 2524. WOLFSSL_API WOLFSSL_X509* wolfSSL_d2i_X509(WOLFSSL_X509** x509,
 2525. const unsigned char** in, int len);
 2526. WOLFSSL_API WOLFSSL_X509*
 2527. wolfSSL_X509_d2i(WOLFSSL_X509** x509, const unsigned char* in, int len);
 2528. #ifdef WOLFSSL_CERT_REQ
 2529. WOLFSSL_API WOLFSSL_X509*
 2530. wolfSSL_X509_REQ_d2i(WOLFSSL_X509** x509, const unsigned char* in, int len);
 2531. #endif
 2532. WOLFSSL_API int wolfSSL_i2d_X509(WOLFSSL_X509* x509, unsigned char** out);
 2533. WOLFSSL_API WOLFSSL_X509_CRL *wolfSSL_d2i_X509_CRL(WOLFSSL_X509_CRL **crl,
 2534. const unsigned char *in, int len);
 2535. WOLFSSL_API WOLFSSL_X509_CRL *wolfSSL_d2i_X509_CRL_bio(WOLFSSL_BIO *bp,
 2536. WOLFSSL_X509_CRL **crl);
 2537. #if !defined(NO_FILESYSTEM) && !defined(NO_STDIO_FILESYSTEM)
 2538. WOLFSSL_API WOLFSSL_X509_CRL *wolfSSL_d2i_X509_CRL_fp(XFILE file, WOLFSSL_X509_CRL **crl);
 2539. #endif
 2540. #if defined(HAVE_CRL) && defined(OPENSSL_EXTRA)
 2541. WOLFSSL_API int wolfSSL_X509_CRL_version(WOLFSSL_X509_CRL *crl);
 2542. WOLFSSL_API int wolfSSL_X509_CRL_get_signature_type(WOLFSSL_X509_CRL* crl);
 2543. WOLFSSL_API int wolfSSL_X509_CRL_get_signature_nid(
 2544. const WOLFSSL_X509_CRL* crl);
 2545. WOLFSSL_API int wolfSSL_X509_CRL_get_signature(WOLFSSL_X509_CRL* crl,
 2546. unsigned char* buf, int* bufSz);
 2547. WOLFSSL_API int wolfSSL_X509_CRL_print(WOLFSSL_BIO* bio,
 2548. WOLFSSL_X509_CRL* crl);
 2549. WOLFSSL_API WOLFSSL_X509_NAME* wolfSSL_X509_CRL_get_issuer_name(
 2550. WOLFSSL_X509_CRL *crl);
 2551. WOLFSSL_API int wolfSSL_X509_REVOKED_get_serial_number(RevokedCert* rev,
 2552. byte* in, int* inOutSz);
 2553. #endif
 2554. #if defined(HAVE_CRL) && (defined(OPENSSL_EXTRA) || defined(WOLFSSL_WPAS_SMALL))
 2555. WOLFSSL_API void wolfSSL_X509_CRL_free(WOLFSSL_X509_CRL *crl);
 2556. #endif
 2557. WOLFSSL_API
 2558. const WOLFSSL_ASN1_INTEGER* wolfSSL_X509_REVOKED_get0_serial_number(const
 2559. WOLFSSL_X509_REVOKED *rev);
 2560. WOLFSSL_API
 2561. const WOLFSSL_ASN1_TIME* wolfSSL_X509_REVOKED_get0_revocation_date(const
 2562. WOLFSSL_X509_REVOKED *rev);
 2563. #ifndef NO_FILESYSTEM
 2564. #ifndef NO_STDIO_FILESYSTEM
 2565. WOLFSSL_API WOLFSSL_X509*
 2566. wolfSSL_X509_d2i_fp(WOLFSSL_X509** x509, XFILE file);
 2567. #endif
 2568. WOLFSSL_ABI WOLFSSL_API WOLFSSL_X509*
 2569. wolfSSL_X509_load_certificate_file(const char* fname, int format);
 2570. #endif
 2571. WOLFSSL_API WOLFSSL_X509* wolfSSL_X509_load_certificate_buffer(
 2572. const unsigned char* buf, int sz, int format);
 2573. #ifdef WOLFSSL_CERT_REQ
 2574. WOLFSSL_API WOLFSSL_X509* wolfSSL_X509_REQ_load_certificate_buffer(
 2575. const unsigned char* buf, int sz, int format);
 2576. #endif
 2577. #ifdef WOLFSSL_SEP
 2578. WOLFSSL_API unsigned char*
 2579. wolfSSL_X509_get_device_type(WOLFSSL_X509* x509, unsigned char* in, int* inOutSz);
 2580. WOLFSSL_API unsigned char*
 2581. wolfSSL_X509_get_hw_type(WOLFSSL_X509* x509, unsigned char* in, int* inOutSz);
 2582. WOLFSSL_API unsigned char*
 2583. wolfSSL_X509_get_hw_serial_number(WOLFSSL_X509* x509, unsigned char* in, int* inOutSz);
 2584. #endif
 2585. /* connect enough to get peer cert */
 2586. WOLFSSL_API int wolfSSL_connect_cert(WOLFSSL* ssl);
 2587. /* PKCS12 compatibility */
 2588. typedef struct WC_PKCS12 WC_PKCS12;
 2589. WOLFSSL_API WC_PKCS12* wolfSSL_d2i_PKCS12_bio(WOLFSSL_BIO* bio,
 2590. WC_PKCS12** pkcs12);
 2591. WOLFSSL_API int wolfSSL_i2d_PKCS12_bio(WOLFSSL_BIO *bio, WC_PKCS12 *pkcs12);
 2592. #if !defined(NO_FILESYSTEM) && !defined(NO_STDIO_FILESYSTEM)
 2593. WOLFSSL_API WOLFSSL_X509_PKCS12* wolfSSL_d2i_PKCS12_fp(XFILE fp,
 2594. WOLFSSL_X509_PKCS12** pkcs12);
 2595. #endif
 2596. WOLFSSL_API int wolfSSL_PKCS12_parse(WC_PKCS12* pkcs12, const char* psw,
 2597. WOLFSSL_EVP_PKEY** pkey, WOLFSSL_X509** cert,
 2598. WOLF_STACK_OF(WOLFSSL_X509)** ca);
 2599. WOLFSSL_API int wolfSSL_PKCS12_verify_mac(WC_PKCS12 *pkcs12, const char *psw,
 2600. int pswLen);
 2601. WOLFSSL_API WC_PKCS12* wolfSSL_PKCS12_create(char* pass, char* name,
 2602. WOLFSSL_EVP_PKEY* pkey, WOLFSSL_X509* cert,
 2603. WOLF_STACK_OF(WOLFSSL_X509)* ca,
 2604. int keyNID, int certNID, int itt, int macItt, int keytype);
 2605. WOLFSSL_API void wolfSSL_PKCS12_PBE_add(void);
 2606. #ifndef NO_DH
 2607. /* server Diffie-Hellman parameters */
 2608. WOLFSSL_API int wolfSSL_SetTmpDH(WOLFSSL* ssl, const unsigned char* p, int pSz,
 2609. const unsigned char* g, int gSz);
 2610. WOLFSSL_API int wolfSSL_SetTmpDH_buffer(WOLFSSL* ssl, const unsigned char* b, long sz,
 2611. int format);
 2612. WOLFSSL_API int wolfSSL_SetEnableDhKeyTest(WOLFSSL* ssl, int enable);
 2613. #ifndef NO_FILESYSTEM
 2614. WOLFSSL_API int wolfSSL_SetTmpDH_file(WOLFSSL* ssl, const char* f, int format);
 2615. #endif
 2616. /* server ctx Diffie-Hellman parameters */
 2617. WOLFSSL_API int wolfSSL_CTX_SetTmpDH(WOLFSSL_CTX* ctx, const unsigned char* p,
 2618. int pSz, const unsigned char* g, int gSz);
 2619. WOLFSSL_API int wolfSSL_CTX_SetTmpDH_buffer(WOLFSSL_CTX* ctx, const unsigned char* b,
 2620. long sz, int format);
 2621. #ifndef NO_FILESYSTEM
 2622. WOLFSSL_API int wolfSSL_CTX_SetTmpDH_file(WOLFSSL_CTX* ctx, const char* f,
 2623. int format);
 2624. #endif
 2625. WOLFSSL_API int wolfSSL_CTX_SetMinDhKey_Sz(WOLFSSL_CTX* ctx, word16 keySz_bits);
 2626. WOLFSSL_API int wolfSSL_SetMinDhKey_Sz(WOLFSSL* ssl, word16 keySz_bits);
 2627. WOLFSSL_API int wolfSSL_CTX_SetMaxDhKey_Sz(WOLFSSL_CTX* ctx, word16 keySz_bits);
 2628. WOLFSSL_API int wolfSSL_SetMaxDhKey_Sz(WOLFSSL* ssl, word16 keySz_bits);
 2629. WOLFSSL_API int wolfSSL_GetDhKey_Sz(WOLFSSL* ssl);
 2630. #endif /* NO_DH */
 2631. #ifndef NO_RSA
 2632. WOLFSSL_API int wolfSSL_CTX_SetMinRsaKey_Sz(WOLFSSL_CTX* ctx, short keySz);
 2633. WOLFSSL_API int wolfSSL_SetMinRsaKey_Sz(WOLFSSL* ssl, short keySz);
 2634. #endif /* NO_RSA */
 2635. #ifdef HAVE_ECC
 2636. WOLFSSL_API int wolfSSL_CTX_SetMinEccKey_Sz(WOLFSSL_CTX* ctx, short keySz);
 2637. WOLFSSL_API int wolfSSL_SetMinEccKey_Sz(WOLFSSL* ssl, short keySz);
 2638. #endif /* NO_RSA */
 2639. WOLFSSL_API int wolfSSL_SetTmpEC_DHE_Sz(WOLFSSL* ssl, word16 sz);
 2640. WOLFSSL_API int wolfSSL_CTX_SetTmpEC_DHE_Sz(WOLFSSL_CTX* ctx, word16 sz);
 2641. /* keyblock size in bytes or -1 */
 2642. /* need to call wolfSSL_KeepArrays before handshake to save keys */
 2643. WOLFSSL_API int wolfSSL_get_keyblock_size(WOLFSSL* ssl);
 2644. WOLFSSL_API int wolfSSL_get_keys(WOLFSSL* ssl,unsigned char** ms, unsigned int* msLen,
 2645. unsigned char** sr, unsigned int* srLen,
 2646. unsigned char** cr, unsigned int* crLen);
 2647. /* Computes EAP-TLS and EAP-TTLS keying material from the master_secret. */
 2648. WOLFSSL_API int wolfSSL_make_eap_keys(WOLFSSL* ssl, void* key, unsigned int len,
 2649. const char* label);
 2650. #ifndef _WIN32
 2651. #ifndef NO_WRITEV
 2652. #ifdef __PPU
 2653. #include <sys/types.h>
 2654. #include <sys/socket.h>
 2655. #elif !defined(WOLFSSL_MDK_ARM) && !defined(WOLFSSL_IAR_ARM) && \
 2656. !defined(WOLFSSL_PICOTCP) && !defined(WOLFSSL_ROWLEY_ARM) && \
 2657. !defined(WOLFSSL_EMBOS) && !defined(WOLFSSL_FROSTED) && \
 2658. !defined(WOLFSSL_CHIBIOS) && !defined(WOLFSSL_CONTIKI) && \
 2659. !defined(WOLFSSL_ZEPHYR) && !defined(NETOS)
 2660. #include <sys/uio.h>
 2661. #endif
 2662. /* allow writev style writing */
 2663. WOLFSSL_API int wolfSSL_writev(WOLFSSL* ssl, const struct iovec* iov,
 2664. int iovcnt);
 2665. #endif
 2666. #endif
 2667. #ifndef NO_CERTS
 2668. /* SSL_CTX versions */
 2669. WOLFSSL_API int wolfSSL_CTX_UnloadCAs(WOLFSSL_CTX* ctx);
 2670. #ifdef WOLFSSL_TRUST_PEER_CERT
 2671. WOLFSSL_API int wolfSSL_CTX_Unload_trust_peers(WOLFSSL_CTX* ctx);
 2672. #ifdef WOLFSSL_LOCAL_X509_STORE
 2673. WOLFSSL_API int wolfSSL_Unload_trust_peers(WOLFSSL* ssl);
 2674. #endif
 2675. WOLFSSL_API int wolfSSL_CTX_trust_peer_buffer(WOLFSSL_CTX* ctx,
 2676. const unsigned char* in,
 2677. long sz, int format);
 2678. #endif
 2679. WOLFSSL_API int wolfSSL_CTX_load_verify_buffer_ex(WOLFSSL_CTX* ctx,
 2680. const unsigned char* in, long sz, int format,
 2681. int userChain, word32 flags);
 2682. WOLFSSL_API int wolfSSL_CTX_load_verify_buffer(WOLFSSL_CTX* ctx,
 2683. const unsigned char* in, long sz, int format);
 2684. WOLFSSL_API int wolfSSL_CTX_load_verify_chain_buffer_format(WOLFSSL_CTX* ctx,
 2685. const unsigned char* in, long sz, int format);
 2686. WOLFSSL_API int wolfSSL_CTX_use_certificate_buffer(WOLFSSL_CTX* ctx,
 2687. const unsigned char* in, long sz, int format);
 2688. WOLFSSL_API int wolfSSL_CTX_use_PrivateKey_buffer(WOLFSSL_CTX* ctx,
 2689. const unsigned char* in, long sz, int format);
 2690. WOLFSSL_API int wolfSSL_CTX_use_PrivateKey_id(WOLFSSL_CTX* ctx,
 2691. const unsigned char* id, long sz,
 2692. int devId, long keySz);
 2693. WOLFSSL_API int wolfSSL_CTX_use_PrivateKey_Id(WOLFSSL_CTX* ctx,
 2694. const unsigned char* id, long sz,
 2695. int devId);
 2696. WOLFSSL_API int wolfSSL_CTX_use_PrivateKey_Label(WOLFSSL_CTX* ctx, const char* label,
 2697. int devId);
 2698. WOLFSSL_API int wolfSSL_CTX_use_certificate_chain_buffer_format(WOLFSSL_CTX* ctx,
 2699. const unsigned char* in, long sz, int format);
 2700. WOLFSSL_API int wolfSSL_CTX_use_certificate_chain_buffer(WOLFSSL_CTX* ctx,
 2701. const unsigned char* in, long sz);
 2702. /* SSL versions */
 2703. WOLFSSL_API int wolfSSL_use_certificate_buffer(WOLFSSL* ssl, const unsigned char* in,
 2704. long sz, int format);
 2705. WOLFSSL_API int wolfSSL_use_certificate_ASN1(WOLFSSL* ssl,
 2706. const unsigned char* der, int derSz);
 2707. WOLFSSL_API int wolfSSL_use_PrivateKey_buffer(WOLFSSL* ssl, const unsigned char* in,
 2708. long sz, int format);
 2709. WOLFSSL_API int wolfSSL_use_PrivateKey_id(WOLFSSL* ssl, const unsigned char* id,
 2710. long sz, int devId, long keySz);
 2711. WOLFSSL_API int wolfSSL_use_PrivateKey_Id(WOLFSSL* ssl, const unsigned char* id,
 2712. long sz, int devId);
 2713. WOLFSSL_API int wolfSSL_use_PrivateKey_Label(WOLFSSL* ssl, const char* label, int devId);
 2714. WOLFSSL_API int wolfSSL_use_certificate_chain_buffer_format(WOLFSSL* ssl,
 2715. const unsigned char* in, long sz, int format);
 2716. WOLFSSL_API int wolfSSL_use_certificate_chain_buffer(WOLFSSL* ssl,
 2717. const unsigned char* in, long sz);
 2718. WOLFSSL_API int wolfSSL_UnloadCertsKeys(WOLFSSL* ssl);
 2719. #if (defined(OPENSSL_EXTRA) || defined(OPENSSL_EXTRA_X509_SMALL)) && \
 2720. defined(KEEP_OUR_CERT)
 2721. WOLFSSL_API WOLFSSL_X509* wolfSSL_get_certificate(WOLFSSL* ssl);
 2722. WOLFSSL_API WOLFSSL_X509* wolfSSL_CTX_get0_certificate(WOLFSSL_CTX* ctx);
 2723. #endif
 2724. #endif
 2725. WOLFSSL_API int wolfSSL_CTX_set_group_messages(WOLFSSL_CTX* ctx);
 2726. WOLFSSL_API int wolfSSL_set_group_messages(WOLFSSL* ssl);
 2727. #ifdef HAVE_FUZZER
 2728. enum fuzzer_type {
 2729. FUZZ_HMAC = 0,
 2730. FUZZ_ENCRYPT = 1,
 2731. FUZZ_SIGNATURE = 2,
 2732. FUZZ_HASH = 3,
 2733. FUZZ_HEAD = 4
 2734. };
 2735. typedef int (*CallbackFuzzer)(WOLFSSL* ssl, const unsigned char* buf, int sz,
 2736. int type, void* fuzzCtx);
 2737. WOLFSSL_API void wolfSSL_SetFuzzerCb(WOLFSSL* ssl, CallbackFuzzer cbf, void* fCtx);
 2738. #endif
 2739. WOLFSSL_API int wolfSSL_DTLS_SetCookieSecret(WOLFSSL* ssl, const byte* secret, word32 secretSz);
 2740. /* I/O Callback default errors */
 2741. enum IOerrors {
 2742. WOLFSSL_CBIO_ERR_GENERAL = -1, /* general unexpected err */
 2743. WOLFSSL_CBIO_ERR_WANT_READ = -2, /* need to call read again */
 2744. WOLFSSL_CBIO_ERR_WANT_WRITE = -2, /* need to call write again */
 2745. WOLFSSL_CBIO_ERR_CONN_RST = -3, /* connection reset */
 2746. WOLFSSL_CBIO_ERR_ISR = -4, /* interrupt */
 2747. WOLFSSL_CBIO_ERR_CONN_CLOSE = -5, /* connection closed or epipe */
 2748. WOLFSSL_CBIO_ERR_TIMEOUT = -6 /* socket timeout */
 2749. };
 2750. /* CA cache callbacks */
 2751. enum {
 2752. WOLFSSL_SSLV3 = 0,
 2753. WOLFSSL_TLSV1 = 1,
 2754. WOLFSSL_TLSV1_1 = 2,
 2755. WOLFSSL_TLSV1_2 = 3,
 2756. WOLFSSL_TLSV1_3 = 4,
 2757. WOLFSSL_DTLSV1 = 5,
 2758. WOLFSSL_DTLSV1_2 = 6,
 2759. WOLFSSL_DTLSV1_3 = 7,
 2760. WOLFSSL_USER_CA = 1, /* user added as trusted */
 2761. WOLFSSL_CHAIN_CA = 2 /* added to cache from trusted chain */
 2762. };
 2763. WOLFSSL_ABI WOLFSSL_API WC_RNG* wolfSSL_GetRNG(WOLFSSL* ssl);
 2764. WOLFSSL_ABI WOLFSSL_API int wolfSSL_CTX_SetMinVersion(WOLFSSL_CTX* ctx, int version);
 2765. WOLFSSL_API int wolfSSL_SetMinVersion(WOLFSSL* ssl, int version);
 2766. WOLFSSL_API int wolfSSL_GetObjectSize(void); /* object size based on build */
 2767. WOLFSSL_API int wolfSSL_CTX_GetObjectSize(void);
 2768. WOLFSSL_API int wolfSSL_METHOD_GetObjectSize(void);
 2769. WOLFSSL_API int wolfSSL_GetOutputSize(WOLFSSL* ssl, int inSz);
 2770. WOLFSSL_API int wolfSSL_GetMaxOutputSize(WOLFSSL* ssl);
 2771. WOLFSSL_API int wolfSSL_GetVersion(const WOLFSSL* ssl);
 2772. WOLFSSL_API int wolfSSL_SetVersion(WOLFSSL* ssl, int version);
 2773. /* moved to asn.c, old names kept for backwards compatibility */
 2774. #define wolfSSL_KeyPemToDer wc_KeyPemToDer
 2775. #define wolfSSL_CertPemToDer wc_CertPemToDer
 2776. #define wolfSSL_PemPubKeyToDer wc_PemPubKeyToDer
 2777. #define wolfSSL_PubKeyPemToDer wc_PubKeyPemToDer
 2778. #define wolfSSL_PemCertToDer wc_PemCertToDer
 2779. typedef void (*CallbackCACache)(unsigned char* der, int sz, int type);
 2780. typedef void (*CbMissingCRL)(const char* url);
 2781. typedef int (*CbOCSPIO)(void*, const char*, int,
 2782. unsigned char*, int, unsigned char**);
 2783. typedef void (*CbOCSPRespFree)(void*,unsigned char*);
 2784. #ifdef HAVE_CRL_IO
 2785. typedef int (*CbCrlIO)(WOLFSSL_CRL* crl, const char* url, int urlSz);
 2786. #endif
 2787. /* User Atomic Record Layer CallBacks */
 2788. typedef int (*CallbackMacEncrypt)(WOLFSSL* ssl, unsigned char* macOut,
 2789. const unsigned char* macIn, unsigned int macInSz, int macContent,
 2790. int macVerify, unsigned char* encOut, const unsigned char* encIn,
 2791. unsigned int encSz, void* ctx);
 2792. WOLFSSL_API void wolfSSL_CTX_SetMacEncryptCb(WOLFSSL_CTX* ctx, CallbackMacEncrypt cb);
 2793. WOLFSSL_API void wolfSSL_SetMacEncryptCtx(WOLFSSL* ssl, void *ctx);
 2794. WOLFSSL_API void* wolfSSL_GetMacEncryptCtx(WOLFSSL* ssl);
 2795. typedef int (*CallbackDecryptVerify)(WOLFSSL* ssl,
 2796. unsigned char* decOut, const unsigned char* decIn,
 2797. unsigned int decSz, int content, int verify, unsigned int* padSz,
 2798. void* ctx);
 2799. WOLFSSL_API void wolfSSL_CTX_SetDecryptVerifyCb(WOLFSSL_CTX* ctx,
 2800. CallbackDecryptVerify cb);
 2801. WOLFSSL_API void wolfSSL_SetDecryptVerifyCtx(WOLFSSL* ssl, void *ctx);
 2802. WOLFSSL_API void* wolfSSL_GetDecryptVerifyCtx(WOLFSSL* ssl);
 2803. typedef int (*CallbackEncryptMac)(WOLFSSL* ssl, unsigned char* macOut,
 2804. int content, int macVerify, unsigned char* encOut,
 2805. const unsigned char* encIn, unsigned int encSz, void* ctx);
 2806. WOLFSSL_API void wolfSSL_CTX_SetEncryptMacCb(WOLFSSL_CTX* ctx, CallbackEncryptMac cb);
 2807. WOLFSSL_API void wolfSSL_SetEncryptMacCtx(WOLFSSL* ssl, void *ctx);
 2808. WOLFSSL_API void* wolfSSL_GetEncryptMacCtx(WOLFSSL* ssl);
 2809. typedef int (*CallbackVerifyDecrypt)(WOLFSSL* ssl,
 2810. unsigned char* decOut, const unsigned char* decIn,
 2811. unsigned int decSz, int content, int verify, unsigned int* padSz,
 2812. void* ctx);
 2813. WOLFSSL_API void wolfSSL_CTX_SetVerifyDecryptCb(WOLFSSL_CTX* ctx,
 2814. CallbackVerifyDecrypt cb);
 2815. WOLFSSL_API void wolfSSL_SetVerifyDecryptCtx(WOLFSSL* ssl, void *ctx);
 2816. WOLFSSL_API void* wolfSSL_GetVerifyDecryptCtx(WOLFSSL* ssl);
 2817. WOLFSSL_API const unsigned char* wolfSSL_GetMacSecret(WOLFSSL* ssl, int verify);
 2818. WOLFSSL_API const unsigned char* wolfSSL_GetDtlsMacSecret(WOLFSSL* ssl, int verify, int epochOrder);
 2819. WOLFSSL_API const unsigned char* wolfSSL_GetClientWriteKey(WOLFSSL* ssl);
 2820. WOLFSSL_API const unsigned char* wolfSSL_GetClientWriteIV(WOLFSSL* ssl);
 2821. WOLFSSL_API const unsigned char* wolfSSL_GetServerWriteKey(WOLFSSL* ssl);
 2822. WOLFSSL_API const unsigned char* wolfSSL_GetServerWriteIV(WOLFSSL* ssl);
 2823. WOLFSSL_API int wolfSSL_GetKeySize(WOLFSSL* ssl);
 2824. WOLFSSL_API int wolfSSL_GetIVSize(WOLFSSL* ssl);
 2825. WOLFSSL_API int wolfSSL_GetSide(WOLFSSL* ssl);
 2826. WOLFSSL_API int wolfSSL_IsTLSv1_1(WOLFSSL* ssl);
 2827. WOLFSSL_API int wolfSSL_GetBulkCipher(WOLFSSL* ssl);
 2828. WOLFSSL_API int wolfSSL_GetCipherBlockSize(WOLFSSL* ssl);
 2829. WOLFSSL_API int wolfSSL_GetAeadMacSize(WOLFSSL* ssl);
 2830. WOLFSSL_API int wolfSSL_GetHmacSize(WOLFSSL* ssl);
 2831. WOLFSSL_API int wolfSSL_GetHmacType(WOLFSSL* ssl);
 2832. #ifdef WORD64_AVAILABLE
 2833. WOLFSSL_API int wolfSSL_GetPeerSequenceNumber(WOLFSSL* ssl, word64* seq);
 2834. WOLFSSL_API int wolfSSL_GetSequenceNumber(WOLFSSL* ssl, word64* seq);
 2835. #endif
 2836. WOLFSSL_API int wolfSSL_GetCipherType(WOLFSSL* ssl);
 2837. WOLFSSL_API int wolfSSL_SetTlsHmacInner(WOLFSSL* ssl,
 2838. byte* inner, word32 sz, int content, int verify);
 2839. /* Atomic User Needs */
 2840. enum {
 2841. WOLFSSL_SERVER_END = 0,
 2842. WOLFSSL_CLIENT_END = 1,
 2843. WOLFSSL_NEITHER_END = 3,
 2844. WOLFSSL_BLOCK_TYPE = 2,
 2845. WOLFSSL_STREAM_TYPE = 3,
 2846. WOLFSSL_AEAD_TYPE = 4,
 2847. WOLFSSL_TLS_HMAC_INNER_SZ = 13 /* SEQ_SZ + ENUM + VERSION_SZ + LEN_SZ */
 2848. };
 2849. /* for GetBulkCipher and internal use
 2850. * using explicit values to assist with serialization of a TLS session */
 2851. enum BulkCipherAlgorithm {
 2852. wolfssl_cipher_null = 0,
 2853. wolfssl_rc4 = 1,
 2854. wolfssl_rc2 = 2,
 2855. wolfssl_des = 3,
 2856. wolfssl_triple_des = 4,
 2857. wolfssl_des40 = 5,
 2858. wolfssl_aes = 6,
 2859. wolfssl_aes_gcm = 7,
 2860. wolfssl_aes_ccm = 8,
 2861. wolfssl_chacha = 9,
 2862. wolfssl_camellia = 10,
 2863. wolfssl_sm4_cbc = 11,
 2864. wolfssl_sm4_gcm = 12,
 2865. wolfssl_sm4_ccm = 13,
 2866. wolfssl_aria_gcm = 14
 2867. };
 2868. /* for KDF TLS 1.2 mac types */
 2869. enum KDF_MacAlgorithm {
 2870. wolfssl_sha256 = 4, /* needs to match hash.h wc_MACAlgorithm */
 2871. wolfssl_sha384,
 2872. wolfssl_sha512,
 2873. wolfssl_sm3 = 9
 2874. };
 2875. /* Public Key Callback support */
 2876. #ifdef HAVE_PK_CALLBACKS
 2877. #ifdef HAVE_ECC
 2878. struct ecc_key;
 2879. typedef int (*CallbackEccKeyGen)(WOLFSSL* ssl, struct ecc_key* key,
 2880. unsigned int keySz, int ecc_curve, void* ctx);
 2881. WOLFSSL_API void wolfSSL_CTX_SetEccKeyGenCb(WOLFSSL_CTX* ctx, CallbackEccKeyGen cb);
 2882. WOLFSSL_API void wolfSSL_SetEccKeyGenCtx(WOLFSSL* ssl, void *ctx);
 2883. WOLFSSL_API void* wolfSSL_GetEccKeyGenCtx(WOLFSSL* ssl);
 2884. typedef int (*CallbackEccSign)(WOLFSSL* ssl,
 2885. const unsigned char* in, unsigned int inSz,
 2886. unsigned char* out, word32* outSz,
 2887. const unsigned char* keyDer, unsigned int keySz,
 2888. void* ctx);
 2889. WOLFSSL_ABI WOLFSSL_API void wolfSSL_CTX_SetEccSignCb(WOLFSSL_CTX* ctx,
 2890. CallbackEccSign cb);
 2891. WOLFSSL_API void wolfSSL_SetEccSignCtx(WOLFSSL* ssl, void *ctx);
 2892. WOLFSSL_API void* wolfSSL_GetEccSignCtx(WOLFSSL* ssl);
 2893. WOLFSSL_API void wolfSSL_CTX_SetEccSignCtx(WOLFSSL_CTX* ctx, void *userCtx);
 2894. WOLFSSL_API void* wolfSSL_CTX_GetEccSignCtx(WOLFSSL_CTX* ctx);
 2895. typedef int (*CallbackEccVerify)(WOLFSSL* ssl,
 2896. const unsigned char* sig, unsigned int sigSz,
 2897. const unsigned char* hash, unsigned int hashSz,
 2898. const unsigned char* keyDer, unsigned int keySz,
 2899. int* result, void* ctx);
 2900. WOLFSSL_API void wolfSSL_CTX_SetEccVerifyCb(WOLFSSL_CTX* ctx, CallbackEccVerify cb);
 2901. WOLFSSL_API void wolfSSL_SetEccVerifyCtx(WOLFSSL* ssl, void *ctx);
 2902. WOLFSSL_API void* wolfSSL_GetEccVerifyCtx(WOLFSSL* ssl);
 2903. typedef int (*CallbackEccSharedSecret)(WOLFSSL* ssl, struct ecc_key* otherKey,
 2904. unsigned char* pubKeyDer, word32* pubKeySz,
 2905. unsigned char* out, word32* outlen,
 2906. int side, void* ctx); /* side is WOLFSSL_CLIENT_END or WOLFSSL_SERVER_END */
 2907. WOLFSSL_API void wolfSSL_CTX_SetEccSharedSecretCb(WOLFSSL_CTX* ctx, CallbackEccSharedSecret cb);
 2908. WOLFSSL_API void wolfSSL_SetEccSharedSecretCtx(WOLFSSL* ssl, void *ctx);
 2909. WOLFSSL_API void* wolfSSL_GetEccSharedSecretCtx(WOLFSSL* ssl);
 2910. #endif
 2911. #ifdef HAVE_HKDF
 2912. #include <wolfssl/wolfcrypt/kdf.h>
 2913. typedef int (*CallbackHKDFExtract)(byte* prk, const byte* salt, word32 saltLen,
 2914. byte* ikm, word32 ikmLen, int digest, void* ctx);
 2915. WOLFSSL_API void wolfSSL_CTX_SetHKDFExtractCb(WOLFSSL_CTX* ctx, CallbackHKDFExtract cb);
 2916. WOLFSSL_API void* wolfSSL_GetHKDFExtractCtx(WOLFSSL* ssl);
 2917. WOLFSSL_API void wolfSSL_SetHKDFExtractCtx(WOLFSSL* ssl, void *ctx);
 2918. #endif
 2919. #ifndef NO_DH
 2920. /* Public DH Key Callback support */
 2921. struct DhKey;
 2922. typedef int (*CallbackDhGenerateKeyPair)(DhKey* key, WC_RNG* rng,
 2923. byte* priv, word32* privSz,
 2924. byte* pub, word32* pubSz);
 2925. typedef int (*CallbackDhAgree)(WOLFSSL* ssl, struct DhKey* key,
 2926. const unsigned char* priv, unsigned int privSz,
 2927. const unsigned char* otherPubKeyDer, unsigned int otherPubKeySz,
 2928. unsigned char* out, word32* outlen,
 2929. void* ctx);
 2930. WOLFSSL_API void wolfSSL_CTX_SetDhGenerateKeyPair(WOLFSSL_CTX* ctx,
 2931. CallbackDhGenerateKeyPair cb);
 2932. WOLFSSL_API void wolfSSL_CTX_SetDhAgreeCb(WOLFSSL_CTX* ctx,
 2933. CallbackDhAgree cb);
 2934. WOLFSSL_API void wolfSSL_SetDhAgreeCtx(WOLFSSL* ssl, void *ctx);
 2935. WOLFSSL_API void* wolfSSL_GetDhAgreeCtx(WOLFSSL* ssl);
 2936. #endif /* !NO_DH */
 2937. #ifdef HAVE_ED25519
 2938. struct ed25519_key;
 2939. typedef int (*CallbackEd25519Sign)(WOLFSSL* ssl,
 2940. const unsigned char* in, unsigned int inSz,
 2941. unsigned char* out, unsigned int* outSz,
 2942. const unsigned char* keyDer, unsigned int keySz,
 2943. void* ctx);
 2944. WOLFSSL_API void wolfSSL_CTX_SetEd25519SignCb(WOLFSSL_CTX* ctx,
 2945. CallbackEd25519Sign cb);
 2946. WOLFSSL_API void wolfSSL_SetEd25519SignCtx(WOLFSSL* ssl, void *ctx);
 2947. WOLFSSL_API void* wolfSSL_GetEd25519SignCtx(WOLFSSL* ssl);
 2948. typedef int (*CallbackEd25519Verify)(WOLFSSL* ssl,
 2949. const unsigned char* sig, unsigned int sigSz,
 2950. const unsigned char* msg, unsigned int msgSz,
 2951. const unsigned char* keyDer, unsigned int keySz,
 2952. int* result, void* ctx);
 2953. WOLFSSL_API void wolfSSL_CTX_SetEd25519VerifyCb(WOLFSSL_CTX* ctx,
 2954. CallbackEd25519Verify cb);
 2955. WOLFSSL_API void wolfSSL_SetEd25519VerifyCtx(WOLFSSL* ssl, void *ctx);
 2956. WOLFSSL_API void* wolfSSL_GetEd25519VerifyCtx(WOLFSSL* ssl);
 2957. #endif
 2958. #ifdef HAVE_CURVE25519
 2959. struct curve25519_key;
 2960. typedef int (*CallbackX25519KeyGen)(WOLFSSL* ssl, struct curve25519_key* key,
 2961. unsigned int keySz, void* ctx);
 2962. WOLFSSL_API void wolfSSL_CTX_SetX25519KeyGenCb(WOLFSSL_CTX* ctx, CallbackX25519KeyGen cb);
 2963. WOLFSSL_API void wolfSSL_SetX25519KeyGenCtx(WOLFSSL* ssl, void *ctx);
 2964. WOLFSSL_API void* wolfSSL_GetX25519KeyGenCtx(WOLFSSL* ssl);
 2965. typedef int (*CallbackX25519SharedSecret)(WOLFSSL* ssl,
 2966. struct curve25519_key* otherKey,
 2967. unsigned char* pubKeyDer, unsigned int* pubKeySz,
 2968. unsigned char* out, unsigned int* outlen,
 2969. int side, void* ctx);
 2970. /* side is WOLFSSL_CLIENT_END or WOLFSSL_SERVER_END */
 2971. WOLFSSL_API void wolfSSL_CTX_SetX25519SharedSecretCb(WOLFSSL_CTX* ctx,
 2972. CallbackX25519SharedSecret cb);
 2973. WOLFSSL_API void wolfSSL_SetX25519SharedSecretCtx(WOLFSSL* ssl, void *ctx);
 2974. WOLFSSL_API void* wolfSSL_GetX25519SharedSecretCtx(WOLFSSL* ssl);
 2975. #endif
 2976. #ifdef HAVE_ED448
 2977. struct ed448_key;
 2978. typedef int (*CallbackEd448Sign)(WOLFSSL* ssl,
 2979. const unsigned char* in, unsigned int inSz,
 2980. unsigned char* out, unsigned int* outSz,
 2981. const unsigned char* keyDer, unsigned int keySz,
 2982. void* ctx);
 2983. WOLFSSL_API void wolfSSL_CTX_SetEd448SignCb(WOLFSSL_CTX* ctx,
 2984. CallbackEd448Sign cb);
 2985. WOLFSSL_API void wolfSSL_SetEd448SignCtx(WOLFSSL* ssl, void *ctx);
 2986. WOLFSSL_API void* wolfSSL_GetEd448SignCtx(WOLFSSL* ssl);
 2987. typedef int (*CallbackEd448Verify)(WOLFSSL* ssl,
 2988. const unsigned char* sig, unsigned int sigSz,
 2989. const unsigned char* msg, unsigned int msgSz,
 2990. const unsigned char* keyDer, unsigned int keySz,
 2991. int* result, void* ctx);
 2992. WOLFSSL_API void wolfSSL_CTX_SetEd448VerifyCb(WOLFSSL_CTX* ctx,
 2993. CallbackEd448Verify cb);
 2994. WOLFSSL_API void wolfSSL_SetEd448VerifyCtx(WOLFSSL* ssl, void *ctx);
 2995. WOLFSSL_API void* wolfSSL_GetEd448VerifyCtx(WOLFSSL* ssl);
 2996. #endif
 2997. #ifdef HAVE_CURVE448
 2998. struct curve448_key;
 2999. typedef int (*CallbackX448KeyGen)(WOLFSSL* ssl, struct curve448_key* key,
 3000. unsigned int keySz, void* ctx);
 3001. WOLFSSL_API void wolfSSL_CTX_SetX448KeyGenCb(WOLFSSL_CTX* ctx, CallbackX448KeyGen cb);
 3002. WOLFSSL_API void wolfSSL_SetX448KeyGenCtx(WOLFSSL* ssl, void *ctx);
 3003. WOLFSSL_API void* wolfSSL_GetX448KeyGenCtx(WOLFSSL* ssl);
 3004. typedef int (*CallbackX448SharedSecret)(WOLFSSL* ssl,
 3005. struct curve448_key* otherKey,
 3006. unsigned char* pubKeyDer, unsigned int* pubKeySz,
 3007. unsigned char* out, unsigned int* outlen,
 3008. int side, void* ctx);
 3009. /* side is WOLFSSL_CLIENT_END or WOLFSSL_SERVER_END */
 3010. WOLFSSL_API void wolfSSL_CTX_SetX448SharedSecretCb(WOLFSSL_CTX* ctx,
 3011. CallbackX448SharedSecret cb);
 3012. WOLFSSL_API void wolfSSL_SetX448SharedSecretCtx(WOLFSSL* ssl, void *ctx);
 3013. WOLFSSL_API void* wolfSSL_GetX448SharedSecretCtx(WOLFSSL* ssl);
 3014. #endif
 3015. #ifndef NO_RSA
 3016. typedef int (*CallbackRsaSign)(WOLFSSL* ssl,
 3017. const unsigned char* in, unsigned int inSz,
 3018. unsigned char* out, word32* outSz,
 3019. const unsigned char* keyDer, unsigned int keySz,
 3020. void* ctx);
 3021. WOLFSSL_API void wolfSSL_CTX_SetRsaSignCb(WOLFSSL_CTX* ctx, CallbackRsaSign cb);
 3022. WOLFSSL_API void wolfSSL_SetRsaSignCtx(WOLFSSL* ssl, void *ctx);
 3023. WOLFSSL_API void* wolfSSL_GetRsaSignCtx(WOLFSSL* ssl);
 3024. typedef int (*CallbackRsaVerify)(WOLFSSL* ssl,
 3025. unsigned char* sig, unsigned int sigSz,
 3026. unsigned char** out,
 3027. const unsigned char* keyDer, unsigned int keySz,
 3028. void* ctx);
 3029. WOLFSSL_API void wolfSSL_CTX_SetRsaVerifyCb(WOLFSSL_CTX* ctx, CallbackRsaVerify cb);
 3030. WOLFSSL_API void wolfSSL_CTX_SetRsaSignCheckCb(WOLFSSL_CTX* ctx, CallbackRsaVerify cb);
 3031. WOLFSSL_API void wolfSSL_SetRsaVerifyCtx(WOLFSSL* ssl, void *ctx);
 3032. WOLFSSL_API void* wolfSSL_GetRsaVerifyCtx(WOLFSSL* ssl);
 3033. #ifdef WC_RSA_PSS
 3034. typedef int (*CallbackRsaPssSign)(WOLFSSL* ssl,
 3035. const unsigned char* in, unsigned int inSz,
 3036. unsigned char* out, unsigned int* outSz,
 3037. int hash, int mgf,
 3038. const unsigned char* keyDer, unsigned int keySz,
 3039. void* ctx);
 3040. WOLFSSL_API void wolfSSL_CTX_SetRsaPssSignCb(WOLFSSL_CTX* ctx, CallbackRsaPssSign cb);
 3041. WOLFSSL_API void wolfSSL_SetRsaPssSignCtx(WOLFSSL* ssl, void *ctx);
 3042. WOLFSSL_API void* wolfSSL_GetRsaPssSignCtx(WOLFSSL* ssl);
 3043. typedef int (*CallbackRsaPssVerify)(WOLFSSL* ssl,
 3044. unsigned char* sig, unsigned int sigSz,
 3045. unsigned char** out,
 3046. int hash, int mgf,
 3047. const unsigned char* keyDer, unsigned int keySz,
 3048. void* ctx);
 3049. WOLFSSL_API void wolfSSL_CTX_SetRsaPssVerifyCb(WOLFSSL_CTX* ctx,
 3050. CallbackRsaPssVerify cb);
 3051. WOLFSSL_API void wolfSSL_CTX_SetRsaPssSignCheckCb(WOLFSSL_CTX* ctx,
 3052. CallbackRsaPssVerify cb);
 3053. WOLFSSL_API void wolfSSL_SetRsaPssVerifyCtx(WOLFSSL* ssl, void *ctx);
 3054. WOLFSSL_API void* wolfSSL_GetRsaPssVerifyCtx(WOLFSSL* ssl);
 3055. #endif
 3056. /* RSA Public Encrypt cb */
 3057. typedef int (*CallbackRsaEnc)(WOLFSSL* ssl,
 3058. const unsigned char* in, unsigned int inSz,
 3059. unsigned char* out, word32* outSz,
 3060. const unsigned char* keyDer, unsigned int keySz,
 3061. void* ctx);
 3062. WOLFSSL_API void wolfSSL_CTX_SetRsaEncCb(WOLFSSL_CTX* ctx, CallbackRsaEnc cb);
 3063. WOLFSSL_API void wolfSSL_SetRsaEncCtx(WOLFSSL* ssl, void *ctx);
 3064. WOLFSSL_API void* wolfSSL_GetRsaEncCtx(WOLFSSL* ssl);
 3065. /* RSA Private Decrypt cb */
 3066. typedef int (*CallbackRsaDec)(WOLFSSL* ssl,
 3067. unsigned char* in, unsigned int inSz,
 3068. unsigned char** out,
 3069. const unsigned char* keyDer, unsigned int keySz,
 3070. void* ctx);
 3071. WOLFSSL_API void wolfSSL_CTX_SetRsaDecCb(WOLFSSL_CTX* ctx, CallbackRsaDec cb);
 3072. WOLFSSL_API void wolfSSL_SetRsaDecCtx(WOLFSSL* ssl, void *ctx);
 3073. WOLFSSL_API void* wolfSSL_GetRsaDecCtx(WOLFSSL* ssl);
 3074. #endif
 3075. /* Protocol Callback */
 3076. typedef int (*CallbackGenMasterSecret)(WOLFSSL* ssl, void* ctx);
 3077. WOLFSSL_API void wolfSSL_CTX_SetGenMasterSecretCb(WOLFSSL_CTX* ctx,
 3078. CallbackGenMasterSecret cb);
 3079. WOLFSSL_API void wolfSSL_SetGenMasterSecretCtx(WOLFSSL* ssl, void *ctx);
 3080. WOLFSSL_API void* wolfSSL_GetGenMasterSecretCtx(WOLFSSL* ssl);
 3081. typedef int (*CallbackGenPreMaster)(WOLFSSL* ssl, byte *premaster,
 3082. word32 preSz, void* ctx);
 3083. WOLFSSL_API void wolfSSL_CTX_SetGenPreMasterCb(WOLFSSL_CTX* ctx,
 3084. CallbackGenPreMaster cb);
 3085. WOLFSSL_API void wolfSSL_SetGenPreMasterCtx(WOLFSSL* ssl, void *ctx);
 3086. WOLFSSL_API void* wolfSSL_GetGenPreMasterCtx(WOLFSSL* ssl);
 3087. typedef int (*CallbackGenSessionKey)(WOLFSSL* ssl, void* ctx);
 3088. WOLFSSL_API void wolfSSL_CTX_SetGenSessionKeyCb(WOLFSSL_CTX* ctx,
 3089. CallbackGenSessionKey cb);
 3090. WOLFSSL_API void wolfSSL_SetGenSessionKeyCtx(WOLFSSL* ssl, void *ctx);
 3091. WOLFSSL_API void* wolfSSL_GetGenSessionKeyCtx(WOLFSSL* ssl);
 3092. typedef int (*CallbackEncryptKeys)(WOLFSSL* ssl, void* ctx);
 3093. WOLFSSL_API void wolfSSL_CTX_SetEncryptKeysCb(WOLFSSL_CTX* ctx,
 3094. CallbackEncryptKeys cb);
 3095. WOLFSSL_API void wolfSSL_SetEncryptKeysCtx(WOLFSSL* ssl, void *ctx);
 3096. WOLFSSL_API void* wolfSSL_GetEncryptKeysCtx(WOLFSSL* ssl);
 3097. typedef int (*CallbackTlsFinished)(WOLFSSL* ssl,
 3098. const byte *side,
 3099. const byte *handshake_hash, word32 hashSz,
 3100. byte *hashes, void* ctx);
 3101. WOLFSSL_API void wolfSSL_CTX_SetTlsFinishedCb(WOLFSSL_CTX* ctx, CallbackTlsFinished cb);
 3102. WOLFSSL_API void wolfSSL_SetTlsFinishedCtx(WOLFSSL* ssl, void *ctx);
 3103. WOLFSSL_API void* wolfSSL_GetTlsFinishedCtx(WOLFSSL* ssl);
 3104. #if !defined(WOLFSSL_NO_TLS12) && !defined(WOLFSSL_AEAD_ONLY)
 3105. typedef int (*CallbackVerifyMac)(WOLFSSL *ssl, const byte* message,
 3106. word32 messageSz, word32 macSz, word32 content, void* ctx);
 3107. WOLFSSL_API void wolfSSL_CTX_SetVerifyMacCb(WOLFSSL_CTX* ctx, CallbackVerifyMac cb);
 3108. WOLFSSL_API void wolfSSL_SetVerifyMacCtx(WOLFSSL* ssl, void *ctx);
 3109. WOLFSSL_API void* wolfSSL_GetVerifyMacCtx(WOLFSSL* ssl);
 3110. #endif
 3111. typedef int (*CallbackHKDFExpandLabel)(byte* okm, word32 okmLen,
 3112. const byte* prk, word32 prkLen,
 3113. const byte* protocol, word32 protocolLen,
 3114. const byte* label, word32 labelLen,
 3115. const byte* info, word32 infoLen,
 3116. int digest, int side);
 3117. WOLFSSL_API void wolfSSL_CTX_SetHKDFExpandLabelCb(WOLFSSL_CTX* ctx,
 3118. CallbackHKDFExpandLabel cb);
 3119. typedef int (*CallbackProcessServerSigKex)(WOLFSSL* ssl, byte p_sig_algo,
 3120. const byte* p_sig, word32 p_sig_len,
 3121. const byte* p_rand, word32 p_rand_len,
 3122. const byte* p_server_params, word32 p_server_params_len);
 3123. WOLFSSL_API void wolfSSL_CTX_SetProcessServerSigKexCb(WOLFSSL_CTX* ctx,
 3124. CallbackProcessServerSigKex cb);
 3125. typedef int (*CallbackPerformTlsRecordProcessing)(WOLFSSL* ssl, int is_encrypt,
 3126. byte* out, const byte* in, word32 sz,
 3127. const byte* iv, word32 ivSz,
 3128. byte* authTag, word32 authTagSz,
 3129. const byte* authIn, word32 authInSz);
 3130. WOLFSSL_API void wolfSSL_CTX_SetPerformTlsRecordProcessingCb(WOLFSSL_CTX* ctx,
 3131. CallbackPerformTlsRecordProcessing cb);
 3132. #endif /* HAVE_PK_CALLBACKS */
 3133. #ifndef NO_CERTS
 3134. WOLFSSL_API void wolfSSL_CTX_SetCACb(WOLFSSL_CTX* ctx, CallbackCACache cb);
 3135. WOLFSSL_API WOLFSSL_CERT_MANAGER* wolfSSL_CTX_GetCertManager(WOLFSSL_CTX* ctx);
 3136. WOLFSSL_API WOLFSSL_CERT_MANAGER* wolfSSL_CertManagerNew_ex(void* heap);
 3137. WOLFSSL_API WOLFSSL_CERT_MANAGER* wolfSSL_CertManagerNew(void);
 3138. WOLFSSL_API void wolfSSL_CertManagerFree(WOLFSSL_CERT_MANAGER* cm);
 3139. WOLFSSL_API int wolfSSL_CertManager_up_ref(WOLFSSL_CERT_MANAGER* cm);
 3140. WOLFSSL_API int wolfSSL_CertManagerLoadCA(WOLFSSL_CERT_MANAGER* cm,
 3141. const char* f, const char* d);
 3142. WOLFSSL_API int wolfSSL_CertManagerLoadCABuffer_ex(WOLFSSL_CERT_MANAGER* cm,
 3143. const unsigned char* buff, long sz, int format, int userChain,
 3144. word32 flags);
 3145. WOLFSSL_API int wolfSSL_CertManagerLoadCABuffer(WOLFSSL_CERT_MANAGER* cm,
 3146. const unsigned char* buff, long sz, int format);
 3147. WOLFSSL_API int wolfSSL_CertManagerUnloadCAs(WOLFSSL_CERT_MANAGER* cm);
 3148. #ifdef WOLFSSL_TRUST_PEER_CERT
 3149. WOLFSSL_API int wolfSSL_CertManagerUnload_trust_peers(
 3150. WOLFSSL_CERT_MANAGER* cm);
 3151. #endif
 3152. WOLFSSL_API int wolfSSL_CertManagerVerify(WOLFSSL_CERT_MANAGER* cm,
 3153. const char* f, int format);
 3154. WOLFSSL_API int wolfSSL_CertManagerVerifyBuffer(WOLFSSL_CERT_MANAGER* cm,
 3155. const unsigned char* buff, long sz, int format);
 3156. WOLFSSL_API int wolfSSL_CertManagerCheckCRL(WOLFSSL_CERT_MANAGER* cm,
 3157. const unsigned char* der, int sz);
 3158. WOLFSSL_API int wolfSSL_CertManagerEnableCRL(WOLFSSL_CERT_MANAGER* cm,
 3159. int options);
 3160. WOLFSSL_API int wolfSSL_CertManagerDisableCRL(WOLFSSL_CERT_MANAGER* cm);
 3161. WOLFSSL_API void wolfSSL_CertManagerSetVerify(WOLFSSL_CERT_MANAGER* cm,
 3162. VerifyCallback vc);
 3163. WOLFSSL_API int wolfSSL_CertManagerLoadCRL(WOLFSSL_CERT_MANAGER* cm,
 3164. const char* path, int type, int monitor);
 3165. WOLFSSL_API int wolfSSL_CertManagerLoadCRLFile(WOLFSSL_CERT_MANAGER* cm,
 3166. const char* file, int type);
 3167. WOLFSSL_API int wolfSSL_CertManagerLoadCRLBuffer(WOLFSSL_CERT_MANAGER* cm,
 3168. const unsigned char* buff, long sz, int type);
 3169. WOLFSSL_API int wolfSSL_CertManagerSetCRL_Cb(WOLFSSL_CERT_MANAGER* cm,
 3170. CbMissingCRL cb);
 3171. WOLFSSL_API int wolfSSL_CertManagerFreeCRL(WOLFSSL_CERT_MANAGER* cm);
 3172. #ifdef HAVE_CRL_IO
 3173. WOLFSSL_API int wolfSSL_CertManagerSetCRL_IOCb(WOLFSSL_CERT_MANAGER* cm,
 3174. CbCrlIO cb);
 3175. #endif
 3176. #if defined(HAVE_OCSP)
 3177. WOLFSSL_API int wolfSSL_CertManagerCheckOCSPResponse(
 3178. WOLFSSL_CERT_MANAGER* cm, unsigned char *response, int responseSz,
 3179. WOLFSSL_BUFFER_INFO *responseBuffer, CertStatus *status,
 3180. OcspEntry *entry, OcspRequest *ocspRequest);
 3181. #endif
 3182. WOLFSSL_API int wolfSSL_CertManagerCheckOCSP(WOLFSSL_CERT_MANAGER* cm,
 3183. const unsigned char* der, int sz);
 3184. WOLFSSL_API int wolfSSL_CertManagerEnableOCSP(WOLFSSL_CERT_MANAGER* cm,
 3185. int options);
 3186. WOLFSSL_API int wolfSSL_CertManagerDisableOCSP(WOLFSSL_CERT_MANAGER* cm);
 3187. WOLFSSL_API int wolfSSL_CertManagerSetOCSPOverrideURL(
 3188. WOLFSSL_CERT_MANAGER* cm, const char* url);
 3189. WOLFSSL_API int wolfSSL_CertManagerSetOCSP_Cb(WOLFSSL_CERT_MANAGER* cm,
 3190. CbOCSPIO ioCb, CbOCSPRespFree respFreeCb, void* ioCbCtx);
 3191. WOLFSSL_API int wolfSSL_CertManagerEnableOCSPStapling(
 3192. WOLFSSL_CERT_MANAGER* cm);
 3193. WOLFSSL_API int wolfSSL_CertManagerDisableOCSPStapling(
 3194. WOLFSSL_CERT_MANAGER* cm);
 3195. WOLFSSL_API int wolfSSL_CertManagerEnableOCSPMustStaple(
 3196. WOLFSSL_CERT_MANAGER* cm);
 3197. WOLFSSL_API int wolfSSL_CertManagerDisableOCSPMustStaple(
 3198. WOLFSSL_CERT_MANAGER* cm);
 3199. #if defined(OPENSSL_EXTRA) && defined(WOLFSSL_SIGNER_DER_CERT) && \
 3200. !defined(NO_FILESYSTEM)
 3201. WOLFSSL_API WOLFSSL_STACK* wolfSSL_CertManagerGetCerts(
 3202. WOLFSSL_CERT_MANAGER* cm);
 3203. WOLFSSL_API WOLF_STACK_OF(WOLFSSL_X509)* wolfSSL_X509_STORE_get1_certs(
 3204. WOLFSSL_X509_STORE_CTX* ctx, WOLFSSL_X509_NAME* name);
 3205. #endif /* OPENSSL_EXTRA && WOLFSSL_SIGNER_DER_CERT && !NO_FILESYSTEM */
 3206. WOLFSSL_API int wolfSSL_EnableCRL(WOLFSSL* ssl, int options);
 3207. WOLFSSL_API int wolfSSL_DisableCRL(WOLFSSL* ssl);
 3208. WOLFSSL_API int wolfSSL_LoadCRL(WOLFSSL* ssl, const char* path, int type, int monitor);
 3209. WOLFSSL_API int wolfSSL_LoadCRLFile(WOLFSSL* ssl, const char* file, int type);
 3210. WOLFSSL_API int wolfSSL_LoadCRLBuffer(WOLFSSL* ssl,
 3211. const unsigned char* buff, long sz, int type);
 3212. WOLFSSL_API int wolfSSL_SetCRL_Cb(WOLFSSL* ssl, CbMissingCRL cb);
 3213. #ifdef HAVE_CRL_IO
 3214. WOLFSSL_API int wolfSSL_SetCRL_IOCb(WOLFSSL* ssl, CbCrlIO cb);
 3215. #endif
 3216. WOLFSSL_API int wolfSSL_EnableOCSP(WOLFSSL* ssl, int options);
 3217. WOLFSSL_API int wolfSSL_DisableOCSP(WOLFSSL* ssl);
 3218. WOLFSSL_API int wolfSSL_SetOCSP_OverrideURL(WOLFSSL* ssl, const char* url);
 3219. WOLFSSL_API int wolfSSL_SetOCSP_Cb(WOLFSSL* ssl, CbOCSPIO ioCb, CbOCSPRespFree respFreeCb, void* ioCbCtx);
 3220. WOLFSSL_API int wolfSSL_EnableOCSPStapling(WOLFSSL* ssl);
 3221. WOLFSSL_API int wolfSSL_DisableOCSPStapling(WOLFSSL* ssl);
 3222. WOLFSSL_API int wolfSSL_CTX_EnableCRL(WOLFSSL_CTX* ctx, int options);
 3223. WOLFSSL_API int wolfSSL_CTX_DisableCRL(WOLFSSL_CTX* ctx);
 3224. WOLFSSL_API int wolfSSL_CTX_LoadCRL(WOLFSSL_CTX* ctx, const char* path, int type, int monitor);
 3225. WOLFSSL_API int wolfSSL_CTX_LoadCRLFile(WOLFSSL_CTX* ctx, const char* path, int type);
 3226. WOLFSSL_API int wolfSSL_CTX_LoadCRLBuffer(WOLFSSL_CTX* ctx,
 3227. const unsigned char* buff, long sz, int type);
 3228. WOLFSSL_API int wolfSSL_CTX_SetCRL_Cb(WOLFSSL_CTX* ctx, CbMissingCRL cb);
 3229. #ifdef HAVE_CRL_IO
 3230. WOLFSSL_API int wolfSSL_CTX_SetCRL_IOCb(WOLFSSL_CTX* ctx, CbCrlIO cb);
 3231. #endif
 3232. WOLFSSL_API int wolfSSL_CTX_EnableOCSP(WOLFSSL_CTX* ctx, int options);
 3233. WOLFSSL_API int wolfSSL_CTX_DisableOCSP(WOLFSSL_CTX* ctx);
 3234. WOLFSSL_API int wolfSSL_CTX_SetOCSP_OverrideURL(WOLFSSL_CTX* ctx, const char* url);
 3235. WOLFSSL_API int wolfSSL_CTX_SetOCSP_Cb(WOLFSSL_CTX* ctx,
 3236. CbOCSPIO ioCb, CbOCSPRespFree respFreeCb, void* ioCbCtx);
 3237. WOLFSSL_API int wolfSSL_CTX_EnableOCSPStapling(WOLFSSL_CTX* ctx);
 3238. WOLFSSL_API int wolfSSL_CTX_DisableOCSPStapling(WOLFSSL_CTX* ctx);
 3239. WOLFSSL_API int wolfSSL_CTX_EnableOCSPMustStaple(WOLFSSL_CTX* ctx);
 3240. WOLFSSL_API int wolfSSL_CTX_DisableOCSPMustStaple(WOLFSSL_CTX* ctx);
 3241. #endif /* !NO_CERTS */
 3242. #ifdef SINGLE_THREADED
 3243. WOLFSSL_API int wolfSSL_CTX_new_rng(WOLFSSL_CTX* ctx);
 3244. #endif
 3245. /* end of handshake frees temporary arrays, if user needs for get_keys or
 3246. psk hints, call KeepArrays before handshake and then FreeArrays when done
 3247. if don't want to wait for object free */
 3248. WOLFSSL_API void wolfSSL_KeepArrays(WOLFSSL* ssl);
 3249. WOLFSSL_API void wolfSSL_FreeArrays(WOLFSSL* ssl);
 3250. WOLFSSL_API int wolfSSL_KeepHandshakeResources(WOLFSSL* ssl);
 3251. WOLFSSL_API int wolfSSL_FreeHandshakeResources(WOLFSSL* ssl);
 3252. WOLFSSL_API int wolfSSL_CTX_UseClientSuites(WOLFSSL_CTX* ctx);
 3253. WOLFSSL_API int wolfSSL_UseClientSuites(WOLFSSL* ssl);
 3254. /* async additions */
 3255. #define wolfSSL_UseAsync wolfSSL_SetDevId
 3256. #define wolfSSL_CTX_UseAsync wolfSSL_CTX_SetDevId
 3257. WOLFSSL_ABI WOLFSSL_API int wolfSSL_SetDevId(WOLFSSL* ssl, int devId);
 3258. WOLFSSL_ABI WOLFSSL_API int wolfSSL_CTX_SetDevId(WOLFSSL_CTX* ctx, int devId);
 3259. /* helpers to get device id and heap */
 3260. WOLFSSL_ABI WOLFSSL_API int wolfSSL_CTX_GetDevId(WOLFSSL_CTX* ctx, WOLFSSL* ssl);
 3261. WOLFSSL_API void* wolfSSL_CTX_GetHeap(WOLFSSL_CTX* ctx, WOLFSSL* ssl);
 3262. /* TLS Extensions */
 3263. /* Server Name Indication */
 3264. #ifdef HAVE_SNI
 3265. /* SNI types */
 3266. enum {
 3267. WOLFSSL_SNI_HOST_NAME = 0,
 3268. WOLFSSL_SNI_HOST_NAME_OUTER = 0,
 3269. };
 3270. WOLFSSL_ABI WOLFSSL_API int wolfSSL_UseSNI(WOLFSSL* ssl, unsigned char type,
 3271. const void* data, unsigned short size);
 3272. WOLFSSL_ABI WOLFSSL_API int wolfSSL_CTX_UseSNI(WOLFSSL_CTX* ctx, unsigned char type,
 3273. const void* data, unsigned short size);
 3274. #ifndef NO_WOLFSSL_SERVER
 3275. /* SNI options */
 3276. enum {
 3277. /* Do not abort the handshake if the requested SNI didn't match. */
 3278. WOLFSSL_SNI_CONTINUE_ON_MISMATCH = 0x01,
 3279. /* Behave as if the requested SNI matched in a case of mismatch. */
 3280. /* In this case, the status will be set to WOLFSSL_SNI_FAKE_MATCH. */
 3281. WOLFSSL_SNI_ANSWER_ON_MISMATCH = 0x02,
 3282. /* Abort the handshake if the client didn't send a SNI request. */
 3283. WOLFSSL_SNI_ABORT_ON_ABSENCE = 0x04,
 3284. };
 3285. WOLFSSL_API void wolfSSL_SNI_SetOptions(WOLFSSL* ssl, unsigned char type,
 3286. unsigned char options);
 3287. WOLFSSL_API void wolfSSL_CTX_SNI_SetOptions(WOLFSSL_CTX* ctx,
 3288. unsigned char type, unsigned char options);
 3289. WOLFSSL_API int wolfSSL_SNI_GetFromBuffer(
 3290. const unsigned char* clientHello, unsigned int helloSz,
 3291. unsigned char type, unsigned char* sni, unsigned int* inOutSz);
 3292. #endif /* NO_WOLFSSL_SERVER */
 3293. /* SNI status */
 3294. enum {
 3295. WOLFSSL_SNI_NO_MATCH = 0,
 3296. WOLFSSL_SNI_FAKE_MATCH = 1, /**< @see WOLFSSL_SNI_ANSWER_ON_MISMATCH */
 3297. WOLFSSL_SNI_REAL_MATCH = 2,
 3298. WOLFSSL_SNI_FORCE_KEEP = 3 /** Used with -DWOLFSSL_ALWAYS_KEEP_SNI */
 3299. };
 3300. WOLFSSL_API unsigned char wolfSSL_SNI_Status(WOLFSSL* ssl, unsigned char type);
 3301. WOLFSSL_API unsigned short wolfSSL_SNI_GetRequest(WOLFSSL *ssl,
 3302. unsigned char type, void** data);
 3303. #endif /* HAVE_SNI */
 3304. /* Trusted CA Key Indication - RFC 6066 (Section 6) */
 3305. #ifdef HAVE_TRUSTED_CA
 3306. /* TCA Identifier Type */
 3307. enum {
 3308. WOLFSSL_TRUSTED_CA_PRE_AGREED = 0,
 3309. WOLFSSL_TRUSTED_CA_KEY_SHA1 = 1,
 3310. WOLFSSL_TRUSTED_CA_X509_NAME = 2,
 3311. WOLFSSL_TRUSTED_CA_CERT_SHA1 = 3
 3312. };
 3313. WOLFSSL_API int wolfSSL_UseTrustedCA(WOLFSSL* ssl, unsigned char type,
 3314. const unsigned char* certId, unsigned int certIdSz);
 3315. #endif /* HAVE_TRUSTED_CA */
 3316. /* Application-Layer Protocol Negotiation */
 3317. #ifdef HAVE_ALPN
 3318. /* ALPN status code */
 3319. enum {
 3320. WOLFSSL_ALPN_NO_MATCH = 0,
 3321. WOLFSSL_ALPN_MATCH = 1,
 3322. WOLFSSL_ALPN_CONTINUE_ON_MISMATCH = 2,
 3323. WOLFSSL_ALPN_FAILED_ON_MISMATCH = 4,
 3324. };
 3325. enum {
 3326. WOLFSSL_MAX_ALPN_PROTO_NAME_LEN = 255,
 3327. WOLFSSL_MAX_ALPN_NUMBER = 257
 3328. };
 3329. #if defined(OPENSSL_ALL) || defined(WOLFSSL_NGINX) || \
 3330. defined(WOLFSSL_HAPROXY) || defined(HAVE_LIGHTY) || \
 3331. defined(WOLFSSL_QUIC)
 3332. typedef int (*CallbackALPNSelect)(WOLFSSL* ssl, const unsigned char** out,
 3333. unsigned char* outLen, const unsigned char* in, unsigned int inLen,
 3334. void *arg);
 3335. #endif
 3336. WOLFSSL_ABI WOLFSSL_API int wolfSSL_UseALPN(WOLFSSL* ssl,
 3337. char *protocol_name_list,
 3338. unsigned int protocol_name_listSz,
 3339. unsigned char options);
 3340. WOLFSSL_API int wolfSSL_ALPN_GetProtocol(WOLFSSL* ssl, char **protocol_name,
 3341. unsigned short *size);
 3342. WOLFSSL_API int wolfSSL_ALPN_GetPeerProtocol(WOLFSSL* ssl, char **list,
 3343. unsigned short *listSz);
 3344. WOLFSSL_API int wolfSSL_ALPN_FreePeerProtocol(WOLFSSL* ssl, char **list);
 3345. #endif /* HAVE_ALPN */
 3346. /* Maximum Fragment Length */
 3347. #ifdef HAVE_MAX_FRAGMENT
 3348. /* Fragment lengths */
 3349. enum {
 3350. WOLFSSL_MFL_2_9 = 1, /* 512 bytes */
 3351. WOLFSSL_MFL_2_10 = 2, /* 1024 bytes */
 3352. WOLFSSL_MFL_2_11 = 3, /* 2048 bytes */
 3353. WOLFSSL_MFL_2_12 = 4, /* 4096 bytes */
 3354. WOLFSSL_MFL_2_13 = 5, /* 8192 bytes *//* wolfSSL ONLY!!! */
 3355. WOLFSSL_MFL_2_8 = 6, /* 256 bytes *//* wolfSSL ONLY!!! */
 3356. WOLFSSL_MFL_MIN = WOLFSSL_MFL_2_9,
 3357. WOLFSSL_MFL_MAX = WOLFSSL_MFL_2_8,
 3358. };
 3359. #ifndef NO_WOLFSSL_CLIENT
 3360. WOLFSSL_API int wolfSSL_UseMaxFragment(WOLFSSL* ssl, unsigned char mfl);
 3361. WOLFSSL_API int wolfSSL_CTX_UseMaxFragment(WOLFSSL_CTX* ctx, unsigned char mfl);
 3362. #endif
 3363. #endif /* HAVE_MAX_FRAGMENT */
 3364. /* Truncated HMAC */
 3365. #ifdef HAVE_TRUNCATED_HMAC
 3366. #ifndef NO_WOLFSSL_CLIENT
 3367. WOLFSSL_API int wolfSSL_UseTruncatedHMAC(WOLFSSL* ssl);
 3368. WOLFSSL_API int wolfSSL_CTX_UseTruncatedHMAC(WOLFSSL_CTX* ctx);
 3369. #endif
 3370. #endif
 3371. /* Certificate Status Request */
 3372. /* Certificate Status Type */
 3373. enum {
 3374. WOLFSSL_CSR_OCSP = 1
 3375. };
 3376. /* Certificate Status Options (flags) */
 3377. enum {
 3378. WOLFSSL_CSR_OCSP_USE_NONCE = 0x01
 3379. };
 3380. #ifdef HAVE_CERTIFICATE_STATUS_REQUEST
 3381. #ifndef NO_WOLFSSL_CLIENT
 3382. WOLFSSL_API int wolfSSL_UseOCSPStapling(WOLFSSL* ssl,
 3383. unsigned char status_type, unsigned char options);
 3384. WOLFSSL_API int wolfSSL_CTX_UseOCSPStapling(WOLFSSL_CTX* ctx,
 3385. unsigned char status_type, unsigned char options);
 3386. #endif
 3387. #endif
 3388. /* Certificate Status Request v2 */
 3389. /* Certificate Status Type */
 3390. enum {
 3391. WOLFSSL_CSR2_OCSP = 1,
 3392. WOLFSSL_CSR2_OCSP_MULTI = 2
 3393. };
 3394. /* Certificate Status v2 Options (flags) */
 3395. enum {
 3396. WOLFSSL_CSR2_OCSP_USE_NONCE = 0x01
 3397. };
 3398. #ifdef HAVE_CERTIFICATE_STATUS_REQUEST_V2
 3399. #ifndef NO_WOLFSSL_CLIENT
 3400. WOLFSSL_API int wolfSSL_UseOCSPStaplingV2(WOLFSSL* ssl,
 3401. unsigned char status_type, unsigned char options);
 3402. WOLFSSL_API int wolfSSL_CTX_UseOCSPStaplingV2(WOLFSSL_CTX* ctx,
 3403. unsigned char status_type, unsigned char options);
 3404. #endif
 3405. #endif
 3406. /* Named Groups */
 3407. enum {
 3408. WOLFSSL_NAMED_GROUP_INVALID = 0,
 3409. #if 0 /* Not Supported */
 3410. WOLFSSL_ECC_SECT163K1 = 1,
 3411. WOLFSSL_ECC_SECT163R1 = 2,
 3412. WOLFSSL_ECC_SECT163R2 = 3,
 3413. WOLFSSL_ECC_SECT193R1 = 4,
 3414. WOLFSSL_ECC_SECT193R2 = 5,
 3415. WOLFSSL_ECC_SECT233K1 = 6,
 3416. WOLFSSL_ECC_SECT233R1 = 7,
 3417. WOLFSSL_ECC_SECT239K1 = 8,
 3418. WOLFSSL_ECC_SECT283K1 = 9,
 3419. WOLFSSL_ECC_SECT283R1 = 10,
 3420. WOLFSSL_ECC_SECT409K1 = 11,
 3421. WOLFSSL_ECC_SECT409R1 = 12,
 3422. WOLFSSL_ECC_SECT571K1 = 13,
 3423. WOLFSSL_ECC_SECT571R1 = 14,
 3424. #endif
 3425. WOLFSSL_ECC_SECP160K1 = 15,
 3426. WOLFSSL_ECC_SECP160R1 = 16,
 3427. WOLFSSL_ECC_SECP160R2 = 17,
 3428. WOLFSSL_ECC_SECP192K1 = 18,
 3429. WOLFSSL_ECC_SECP192R1 = 19,
 3430. WOLFSSL_ECC_SECP224K1 = 20,
 3431. WOLFSSL_ECC_SECP224R1 = 21,
 3432. WOLFSSL_ECC_SECP256K1 = 22,
 3433. WOLFSSL_ECC_SECP256R1 = 23,
 3434. WOLFSSL_ECC_SECP384R1 = 24,
 3435. WOLFSSL_ECC_SECP521R1 = 25,
 3436. WOLFSSL_ECC_BRAINPOOLP256R1 = 26,
 3437. WOLFSSL_ECC_BRAINPOOLP384R1 = 27,
 3438. WOLFSSL_ECC_BRAINPOOLP512R1 = 28,
 3439. WOLFSSL_ECC_X25519 = 29,
 3440. WOLFSSL_ECC_X448 = 30,
 3441. WOLFSSL_ECC_SM2P256V1 = 41,
 3442. WOLFSSL_ECC_MAX = 41,
 3443. WOLFSSL_FFDHE_2048 = 256,
 3444. WOLFSSL_FFDHE_3072 = 257,
 3445. WOLFSSL_FFDHE_4096 = 258,
 3446. WOLFSSL_FFDHE_6144 = 259,
 3447. WOLFSSL_FFDHE_8192 = 260,
 3448. #ifdef HAVE_PQC
 3449. /* These group numbers were taken from OQS's openssl fork, see:
 3450. * https://github.com/open-quantum-safe/openssl/blob/OQS-OpenSSL_1_1_1-stable/
 3451. * oqs-template/oqs-kem-info.md.
 3452. *
 3453. * The levels in the group name refer to the claimed NIST level of each
 3454. * parameter set. The associated parameter set name is listed as a comment
 3455. * beside the group number. Please see the NIST PQC Competition's submitted
 3456. * papers for more details.
 3457. *
 3458. * LEVEL1 means that an attack on that parameter set would require the same
 3459. * or more resources as a key search on AES 128. LEVEL3 would require the
 3460. * same or more resources as a key search on AES 192. LEVEL5 would require
 3461. * the same or more resources as a key search on AES 256. None of the
 3462. * algorithms have LEVEL2 and LEVEL4 because none of these submissions
 3463. * included them. */
 3464. WOLFSSL_PQC_MIN = 570,
 3465. WOLFSSL_PQC_SIMPLE_MIN = 570,
 3466. WOLFSSL_KYBER_LEVEL1 = 570, /* KYBER_512 */
 3467. WOLFSSL_KYBER_LEVEL3 = 572, /* KYBER_768 */
 3468. WOLFSSL_KYBER_LEVEL5 = 573, /* KYBER_1024 */
 3469. WOLFSSL_PQC_SIMPLE_MAX = 573,
 3470. WOLFSSL_PQC_HYBRID_MIN = 12052,
 3471. WOLFSSL_P256_KYBER_LEVEL1 = 12090,
 3472. WOLFSSL_P384_KYBER_LEVEL3 = 12092,
 3473. WOLFSSL_P521_KYBER_LEVEL5 = 12093,
 3474. WOLFSSL_PQC_HYBRID_MAX = 12093,
 3475. WOLFSSL_PQC_MAX = 12093,
 3476. #endif
 3477. };
 3478. enum {
 3479. WOLFSSL_EC_PF_UNCOMPRESSED = 0,
 3480. #if 0 /* Not Supported */
 3481. WOLFSSL_EC_PF_X962_COMP_PRIME = 1,
 3482. WOLFSSL_EC_PF_X962_COMP_CHAR2 = 2,
 3483. #endif
 3484. };
 3485. #ifdef HAVE_SUPPORTED_CURVES
 3486. WOLFSSL_API int wolfSSL_UseSupportedCurve(WOLFSSL* ssl, word16 name);
 3487. WOLFSSL_API int wolfSSL_CTX_UseSupportedCurve(WOLFSSL_CTX* ctx,
 3488. word16 name);
 3489. #endif
 3490. #ifdef WOLFSSL_TLS13
 3491. WOLFSSL_API int wolfSSL_UseKeyShare(WOLFSSL* ssl, word16 group);
 3492. WOLFSSL_API int wolfSSL_NoKeyShares(WOLFSSL* ssl);
 3493. #endif
 3494. /* Secure Renegotiation */
 3495. #if defined(HAVE_SECURE_RENEGOTIATION) || defined(HAVE_SERVER_RENEGOTIATION_INFO)
 3496. WOLFSSL_API int wolfSSL_UseSecureRenegotiation(WOLFSSL* ssl);
 3497. WOLFSSL_API int wolfSSL_CTX_UseSecureRenegotiation(WOLFSSL_CTX* ctx);
 3498. #ifdef HAVE_SECURE_RENEGOTIATION
 3499. WOLFSSL_API int wolfSSL_Rehandshake(WOLFSSL* ssl);
 3500. WOLFSSL_API int wolfSSL_SecureResume(WOLFSSL* ssl);
 3501. #endif
 3502. WOLFSSL_API long wolfSSL_SSL_get_secure_renegotiation_support(WOLFSSL* ssl);
 3503. #endif
 3504. #if defined(HAVE_SELFTEST) && \
 3505. (!defined(HAVE_SELFTEST_VERSION) || (HAVE_SELFTEST_VERSION < 2))
 3506. /* Needed by session ticket stuff below */
 3507. #ifndef WOLFSSL_AES_KEY_SIZE_ENUM
 3508. #define WOLFSSL_AES_KEY_SIZE_ENUM
 3509. enum SSL_Misc {
 3510. AES_IV_SIZE = 16,
 3511. AES_128_KEY_SIZE = 16,
 3512. AES_192_KEY_SIZE = 24,
 3513. AES_256_KEY_SIZE = 32
 3514. };
 3515. #endif
 3516. #endif
 3517. /* Session Ticket */
 3518. #ifdef HAVE_SESSION_TICKET
 3519. #if !defined(WOLFSSL_NO_DEF_TICKET_ENC_CB) && !defined(NO_WOLFSSL_SERVER)
 3520. #if defined(HAVE_CHACHA) && defined(HAVE_POLY1305) && \
 3521. !defined(WOLFSSL_TICKET_ENC_AES128_GCM) && \
 3522. !defined(WOLFSSL_TICKET_ENC_AES256_GCM)
 3523. #define WOLFSSL_TICKET_KEY_SZ CHACHA20_POLY1305_AEAD_KEYSIZE
 3524. #elif defined(WOLFSSL_TICKET_ENC_AES256_GCM)
 3525. #define WOLFSSL_TICKET_KEY_SZ AES_256_KEY_SIZE
 3526. #else
 3527. #define WOLFSSL_TICKET_KEY_SZ AES_128_KEY_SIZE
 3528. #endif
 3529. #define WOLFSSL_TICKET_KEYS_SZ (WOLFSSL_TICKET_NAME_SZ + \
 3530. 2 * WOLFSSL_TICKET_KEY_SZ + \
 3531. sizeof(word32) * 2)
 3532. #endif
 3533. #ifndef NO_WOLFSSL_CLIENT
 3534. WOLFSSL_API int wolfSSL_UseSessionTicket(WOLFSSL* ssl);
 3535. WOLFSSL_API int wolfSSL_CTX_UseSessionTicket(WOLFSSL_CTX* ctx);
 3536. WOLFSSL_API int wolfSSL_get_SessionTicket(WOLFSSL* ssl, unsigned char* buf, word32* bufSz);
 3537. WOLFSSL_API int wolfSSL_set_SessionTicket(WOLFSSL* ssl, const unsigned char* buf, word32 bufSz);
 3538. typedef int (*CallbackSessionTicket)(WOLFSSL* ssl, const unsigned char*, int, void*);
 3539. WOLFSSL_API int wolfSSL_set_SessionTicket_cb(WOLFSSL* ssl,
 3540. CallbackSessionTicket cb, void* ctx);
 3541. #endif /* NO_WOLFSSL_CLIENT */
 3542. #ifndef NO_WOLFSSL_SERVER
 3543. WOLFSSL_API int wolfSSL_send_SessionTicket(WOLFSSL* ssl);
 3544. #endif /* !NO_WOLFSSL_SERVER */
 3545. #define WOLFSSL_TICKET_NAME_SZ 16
 3546. #define WOLFSSL_TICKET_IV_SZ 16
 3547. #define WOLFSSL_TICKET_MAC_SZ 32
 3548. enum TicketEncRet {
 3549. WOLFSSL_TICKET_RET_FATAL = -1, /* fatal error, don't use ticket */
 3550. WOLFSSL_TICKET_RET_OK = 0, /* ok, use ticket */
 3551. WOLFSSL_TICKET_RET_REJECT, /* don't use ticket, but not fatal */
 3552. WOLFSSL_TICKET_RET_CREATE /* existing ticket ok and create new one */
 3553. };
 3554. #ifndef NO_WOLFSSL_SERVER
 3555. WOLFSSL_API int wolfSSL_CTX_NoTicketTLSv12(WOLFSSL_CTX* ctx);
 3556. WOLFSSL_API int wolfSSL_NoTicketTLSv12(WOLFSSL* ssl);
 3557. typedef int (*SessionTicketEncCb)(WOLFSSL* ssl,
 3558. unsigned char key_name[WOLFSSL_TICKET_NAME_SZ],
 3559. unsigned char iv[WOLFSSL_TICKET_IV_SZ],
 3560. unsigned char mac[WOLFSSL_TICKET_MAC_SZ],
 3561. int enc, unsigned char*, int, int*, void*);
 3562. WOLFSSL_API int wolfSSL_CTX_set_TicketEncCb(WOLFSSL_CTX* ctx,
 3563. SessionTicketEncCb cb);
 3564. WOLFSSL_API int wolfSSL_CTX_set_TicketHint(WOLFSSL_CTX* ctx, int hint);
 3565. WOLFSSL_API int wolfSSL_CTX_set_TicketEncCtx(WOLFSSL_CTX* ctx, void* userCtx);
 3566. WOLFSSL_API void* wolfSSL_CTX_get_TicketEncCtx(WOLFSSL_CTX* ctx);
 3567. WOLFSSL_API size_t wolfSSL_CTX_get_num_tickets(WOLFSSL_CTX* ctx);
 3568. WOLFSSL_API int wolfSSL_CTX_set_num_tickets(WOLFSSL_CTX* ctx, size_t mxTickets);
 3569. #endif /* NO_WOLFSSL_SERVER */
 3570. #endif /* HAVE_SESSION_TICKET */
 3571. /* TLS Extended Master Secret Extension */
 3572. WOLFSSL_API int wolfSSL_DisableExtendedMasterSecret(WOLFSSL* ssl);
 3573. WOLFSSL_API int wolfSSL_CTX_DisableExtendedMasterSecret(WOLFSSL_CTX* ctx);
 3574. #define WOLFSSL_CRL_MONITOR 0x01 /* monitor this dir flag */
 3575. #define WOLFSSL_CRL_START_MON 0x02 /* start monitoring flag */
 3576. #if defined(WOLFSSL_DTLS) && !defined(NO_WOLFSSL_SERVER)
 3577. /* notify user we parsed a verified ClientHello is done. This only has an effect
 3578. * on the server end. */
 3579. typedef int (*ClientHelloGoodCb)(WOLFSSL* ssl, void*);
 3580. WOLFSSL_API int wolfDTLS_SetChGoodCb(WOLFSSL* ssl, ClientHelloGoodCb cb, void* user_ctx);
 3581. #endif
 3582. /* notify user the handshake is done */
 3583. typedef int (*HandShakeDoneCb)(WOLFSSL* ssl, void*);
 3584. WOLFSSL_API int wolfSSL_SetHsDoneCb(WOLFSSL* ssl, HandShakeDoneCb cb, void* user_ctx);
 3585. WOLFSSL_API int wolfSSL_PrintSessionStats(void);
 3586. WOLFSSL_API int wolfSSL_get_session_stats(unsigned int* active,
 3587. unsigned int* total,
 3588. unsigned int* peak,
 3589. unsigned int* maxSessions);
 3590. /* External facing KDF */
 3591. WOLFSSL_API
 3592. int wolfSSL_MakeTlsMasterSecret(unsigned char* ms, word32 msLen,
 3593. const unsigned char* pms, word32 pmsLen,
 3594. const unsigned char* cr, const unsigned char* sr,
 3595. int tls1_2, int hash_type);
 3596. WOLFSSL_API
 3597. int wolfSSL_MakeTlsExtendedMasterSecret(unsigned char* ms, word32 msLen,
 3598. const unsigned char* pms, word32 pmsLen,
 3599. const unsigned char* sHash, word32 sHashLen,
 3600. int tls1_2, int hash_type);
 3601. WOLFSSL_API
 3602. int wolfSSL_DeriveTlsKeys(unsigned char* key_data, word32 keyLen,
 3603. const unsigned char* ms, word32 msLen,
 3604. const unsigned char* sr, const unsigned char* cr,
 3605. int tls1_2, int hash_type);
 3606. #ifdef WOLFSSL_CALLBACKS
 3607. typedef int (*HandShakeCallBack)(HandShakeInfo*);
 3608. typedef int (*TimeoutCallBack)(TimeoutInfo*);
 3609. /* wolfSSL connect extension allowing HandShakeCallBack and/or TimeoutCallBack
 3610. for diagnostics */
 3611. WOLFSSL_API int wolfSSL_connect_ex(WOLFSSL* ssl, HandShakeCallBack hsCb,
 3612. TimeoutCallBack toCb, WOLFSSL_TIMEVAL timeout);
 3613. WOLFSSL_API int wolfSSL_accept_ex(WOLFSSL* ssl, HandShakeCallBack hsCb,
 3614. TimeoutCallBack toCb, WOLFSSL_TIMEVAL timeout);
 3615. #endif /* WOLFSSL_CALLBACKS */
 3616. #ifdef WOLFSSL_HAVE_WOLFSCEP
 3617. WOLFSSL_API void wolfSSL_wolfSCEP(void);
 3618. #endif /* WOLFSSL_HAVE_WOLFSCEP */
 3619. #ifdef WOLFSSL_HAVE_CERT_SERVICE
 3620. WOLFSSL_API void wolfSSL_cert_service(void);
 3621. #endif
 3622. #if defined(OPENSSL_ALL) || defined(OPENSSL_EXTRA) || defined(OPENSSL_EXTRA_X509_SMALL)
 3623. /* Smaller subset of X509 compatibility functions. Avoid increasing the size of
 3624. * this subset and its memory usage */
 3625. #include <wolfssl/openssl/asn1.h>
 3626. struct WOLFSSL_X509_NAME_ENTRY {
 3627. WOLFSSL_ASN1_OBJECT* object; /* static object just for keeping grp, type */
 3628. WOLFSSL_ASN1_STRING* value; /* points to data, for lighttpd port */
 3629. int nid; /* i.e. ASN_COMMON_NAME */
 3630. int set;
 3631. int size;
 3632. };
 3633. WOLFSSL_API int wolfSSL_X509_NAME_get_index_by_OBJ(WOLFSSL_X509_NAME *name,
 3634. const WOLFSSL_ASN1_OBJECT *obj,
 3635. int idx);
 3636. enum {
 3637. WOLFSSL_SYS_ACCEPT = 0,
 3638. WOLFSSL_SYS_BIND,
 3639. WOLFSSL_SYS_CONNECT,
 3640. WOLFSSL_SYS_FOPEN,
 3641. WOLFSSL_SYS_FREAD,
 3642. WOLFSSL_SYS_GETADDRINFO,
 3643. WOLFSSL_SYS_GETSOCKOPT,
 3644. WOLFSSL_SYS_GETSOCKNAME,
 3645. WOLFSSL_SYS_GETHOSTBYNAME,
 3646. WOLFSSL_SYS_GETNAMEINFO,
 3647. WOLFSSL_SYS_GETSERVBYNAME,
 3648. WOLFSSL_SYS_IOCTLSOCKET,
 3649. WOLFSSL_SYS_LISTEN,
 3650. WOLFSSL_SYS_OPENDIR,
 3651. WOLFSSL_SYS_SETSOCKOPT,
 3652. WOLFSSL_SYS_SOCKET
 3653. };
 3654. /* Object functions */
 3655. #if defined(OPENSSL_EXTRA) || defined(OPENSSL_EXTRA_X509_SMALL)
 3656. /* Do not use - use wolfSSL_OBJ_sn2nid instead. */
 3657. WOLFSSL_LOCAL int wc_OBJ_sn2nid(const char *sn);
 3658. #endif /* OPENSSL_EXTRA || OPENSSL_EXTRA_X509_SMALL */
 3659. WOLFSSL_API const char* wolfSSL_OBJ_nid2sn(int n);
 3660. WOLFSSL_API int wolfSSL_OBJ_obj2nid(const WOLFSSL_ASN1_OBJECT *o);
 3661. WOLFSSL_API int wolfSSL_OBJ_get_type(const WOLFSSL_ASN1_OBJECT *o);
 3662. WOLFSSL_API int wolfSSL_OBJ_sn2nid(const char *sn);
 3663. WOLFSSL_API size_t wolfSSL_OBJ_length(const WOLFSSL_ASN1_OBJECT* o);
 3664. WOLFSSL_API const unsigned char* wolfSSL_OBJ_get0_data(
 3665. const WOLFSSL_ASN1_OBJECT* o);
 3666. WOLFSSL_API const char* wolfSSL_OBJ_nid2ln(int n);
 3667. WOLFSSL_API int wolfSSL_OBJ_ln2nid(const char *ln);
 3668. WOLFSSL_API int wolfSSL_OBJ_cmp(const WOLFSSL_ASN1_OBJECT* a,
 3669. const WOLFSSL_ASN1_OBJECT* b);
 3670. WOLFSSL_API int wolfSSL_OBJ_txt2nid(const char *sn);
 3671. WOLFSSL_API WOLFSSL_ASN1_OBJECT* wolfSSL_OBJ_txt2obj(const char* s, int no_name);
 3672. WOLFSSL_API WOLFSSL_ASN1_OBJECT* wolfSSL_OBJ_nid2obj(int n);
 3673. WOLFSSL_LOCAL WOLFSSL_ASN1_OBJECT* wolfSSL_OBJ_nid2obj_ex(int n, WOLFSSL_ASN1_OBJECT *arg_obj);
 3674. WOLFSSL_API int wolfSSL_OBJ_obj2txt(char *buf, int buf_len,
 3675. const WOLFSSL_ASN1_OBJECT *a, int no_name);
 3676. WOLFSSL_API void wolfSSL_OBJ_cleanup(void);
 3677. WOLFSSL_API int wolfSSL_OBJ_create(const char *oid, const char *sn, const char *ln);
 3678. #ifdef HAVE_ECC
 3679. WOLFSSL_LOCAL int NIDToEccEnum(int n);
 3680. #endif
 3681. #define WOLFSSL_OBJ_NAME_TYPE_UNDEF 0x00
 3682. #define WOLFSSL_OBJ_NAME_TYPE_MD_METH 0x01
 3683. #define WOLFSSL_OBJ_NAME_TYPE_CIPHER_METH 0x02
 3684. #define WOLFSSL_OBJ_NAME_TYPE_PKEY_METH 0x03
 3685. #define WOLFSSL_OBJ_NAME_TYPE_COMP_METH 0x04
 3686. #define WOLFSSL_OBJ_NAME_TYPE_NUM 0x05
 3687. #define WOLFSSL_OBJ_NAME_ALIAS 0x8000
 3688. WOLFSSL_API void wolfSSL_OBJ_NAME_do_all(int type,
 3689. void (*fn) (const WOLFSSL_OBJ_NAME* , void *arg),
 3690. void* arg);
 3691. /* end of object functions */
 3692. WOLFSSL_API unsigned long wolfSSL_ERR_peek_last_error_line(const char **file, int *line);
 3693. WOLFSSL_API long wolfSSL_CTX_ctrl(WOLFSSL_CTX* ctx, int cmd, long opt,void* pt);
 3694. WOLFSSL_API long wolfSSL_CTX_callback_ctrl(WOLFSSL_CTX* ctx, int cmd, void (*fp)(void));
 3695. WOLFSSL_API long wolfSSL_CTX_clear_extra_chain_certs(WOLFSSL_CTX* ctx);
 3696. WOLFSSL_API void wolfSSL_certs_clear(WOLFSSL* ssl);
 3697. #ifndef NO_CERTS
 3698. WOLFSSL_API WOLFSSL_X509_NAME_ENTRY* wolfSSL_X509_NAME_ENTRY_create_by_NID(
 3699. WOLFSSL_X509_NAME_ENTRY** out, int nid, int type,
 3700. const unsigned char* data, int dataSz);
 3701. WOLFSSL_API WOLFSSL_X509_NAME_ENTRY* wolfSSL_X509_NAME_ENTRY_create_by_txt(
 3702. WOLFSSL_X509_NAME_ENTRY **neIn, const char *txt, int format,
 3703. const unsigned char *data, int dataSz);
 3704. WOLFSSL_API int wolfSSL_X509_NAME_add_entry(WOLFSSL_X509_NAME* name,
 3705. WOLFSSL_X509_NAME_ENTRY* entry, int idx, int set);
 3706. WOLFSSL_API int wolfSSL_X509_NAME_add_entry_by_txt(WOLFSSL_X509_NAME *name,
 3707. const char *field, int type, const unsigned char *bytes, int len, int loc,
 3708. int set);
 3709. WOLFSSL_API int wolfSSL_X509_NAME_add_entry_by_NID(WOLFSSL_X509_NAME *name, int nid,
 3710. int type, const unsigned char *bytes,
 3711. int len, int loc, int set);
 3712. WOLFSSL_API WOLFSSL_X509_NAME_ENTRY *wolfSSL_X509_NAME_delete_entry(
 3713. WOLFSSL_X509_NAME *name, int loc);
 3714. WOLFSSL_API int wolfSSL_X509_NAME_cmp(const WOLFSSL_X509_NAME* x,
 3715. const WOLFSSL_X509_NAME* y);
 3716. WOLFSSL_API WOLFSSL_X509_NAME* wolfSSL_X509_NAME_new(void);
 3717. WOLFSSL_API WOLFSSL_X509_NAME* wolfSSL_X509_NAME_new_ex(void *heap);
 3718. WOLFSSL_API WOLFSSL_X509_NAME* wolfSSL_X509_NAME_dup(WOLFSSL_X509_NAME* name);
 3719. WOLFSSL_API int wolfSSL_X509_NAME_copy(WOLFSSL_X509_NAME* from, WOLFSSL_X509_NAME* to);
 3720. WOLFSSL_API int wolfSSL_check_private_key(const WOLFSSL* ssl);
 3721. #endif /* !NO_CERTS */
 3722. #endif /* OPENSSL_ALL || OPENSSL_EXTRA || OPENSSL_EXTRA_X509_SMALL */
 3723. #if defined(OPENSSL_ALL) || defined(WOLFSSL_ASIO) || defined(WOLFSSL_HAPROXY) \
 3724. || defined(WOLFSSL_NGINX) || defined(WOLFSSL_QT)
 3725. WOLFSSL_API long wolfSSL_ctrl(WOLFSSL* ssl, int cmd, long opt, void* pt);
 3726. #endif
 3727. #if defined(OPENSSL_EXTRA) || defined(WOLFSSL_WPAS_SMALL)
 3728. WOLFSSL_API void* wolfSSL_X509_get_ext_d2i(const WOLFSSL_X509* x509,
 3729. int nid, int* c, int* idx);
 3730. #endif /* OPENSSL_EXTRA || WOLFSSL_WPAS_SMALL */
 3731. #if defined(OPENSSL_EXTRA) || defined(OPENSSL_ALL)
 3732. #ifndef NO_CERTS
 3733. WOLFSSL_API unsigned int wolfSSL_X509_get_extension_flags(WOLFSSL_X509* x509);
 3734. WOLFSSL_API unsigned int wolfSSL_X509_get_key_usage(WOLFSSL_X509* x509);
 3735. WOLFSSL_API unsigned int wolfSSL_X509_get_extended_key_usage(WOLFSSL_X509* x509);
 3736. WOLFSSL_API int wolfSSL_X509_get_ext_count(const WOLFSSL_X509* passedCert);
 3737. WOLFSSL_API int wolfSSL_X509_get_ext_by_NID(const WOLFSSL_X509 *x, int nid, int lastpos);
 3738. WOLFSSL_API int wolfSSL_X509_add_ext(WOLFSSL_X509 *x, WOLFSSL_X509_EXTENSION *ex, int loc);
 3739. WOLFSSL_API WOLFSSL_X509_EXTENSION *wolfSSL_X509V3_EXT_i2d(int nid, int crit,
 3740. void *data);
 3741. WOLFSSL_API WOLFSSL_X509_EXTENSION *wolfSSL_X509_delete_ext(WOLFSSL_X509 *x509, int loc);
 3742. WOLFSSL_API WOLFSSL_X509_EXTENSION* wolfSSL_X509V3_EXT_conf_nid(
 3743. WOLF_LHASH_OF(CONF_VALUE)* conf, WOLFSSL_X509V3_CTX* ctx, int nid,
 3744. char* value);
 3745. WOLFSSL_API void wolfSSL_X509V3_set_ctx(WOLFSSL_X509V3_CTX* ctx,
 3746. WOLFSSL_X509* issuer, WOLFSSL_X509* subject, WOLFSSL_X509* req,
 3747. WOLFSSL_X509_CRL* crl, int flag);
 3748. WOLFSSL_API void wolfSSL_X509V3_set_ctx_nodb(WOLFSSL_X509V3_CTX* ctx);
 3749. WOLFSSL_API int wolfSSL_X509_digest(const WOLFSSL_X509* x509,
 3750. const WOLFSSL_EVP_MD* digest, unsigned char* buf, unsigned int* len);
 3751. WOLFSSL_API int wolfSSL_X509_pubkey_digest(const WOLFSSL_X509 *x509,
 3752. const WOLFSSL_EVP_MD *digest, unsigned char* buf, unsigned int* len);
 3753. WOLFSSL_API int wolfSSL_use_certificate(WOLFSSL* ssl, WOLFSSL_X509* x509);
 3754. WOLFSSL_API int wolfSSL_use_PrivateKey(WOLFSSL* ssl, WOLFSSL_EVP_PKEY* pkey);
 3755. WOLFSSL_API int wolfSSL_use_PrivateKey_ASN1(int pri, WOLFSSL* ssl,
 3756. const unsigned char* der, long derSz);
 3757. WOLFSSL_API WOLFSSL_EVP_PKEY *wolfSSL_get_privatekey(const WOLFSSL *ssl);
 3758. #ifndef NO_RSA
 3759. WOLFSSL_API int wolfSSL_use_RSAPrivateKey_ASN1(WOLFSSL* ssl, unsigned char* der,
 3760. long derSz);
 3761. #endif
 3762. WOLFSSL_API int wolfSSL_CTX_use_PrivateKey_ASN1(int pri, WOLFSSL_CTX* ctx,
 3763. unsigned char* der, long derSz);
 3764. #if defined(WOLFSSL_QT) || defined(OPENSSL_ALL) || defined(OPENSSL_EXTRA)
 3765. WOLFSSL_API int wolfSSL_X509_cmp(const WOLFSSL_X509* a, const WOLFSSL_X509* b);
 3766. WOLFSSL_API const WOLFSSL_STACK *wolfSSL_X509_get0_extensions(const WOLFSSL_X509 *x);
 3767. WOLFSSL_API const WOLFSSL_STACK *wolfSSL_X509_REQ_get_extensions(const WOLFSSL_X509 *x);
 3768. WOLFSSL_API WOLFSSL_X509_EXTENSION* wolfSSL_X509_get_ext(const WOLFSSL_X509* x, int loc);
 3769. WOLFSSL_API int wolfSSL_X509_get_ext_by_OBJ(const WOLFSSL_X509 *x,
 3770. const WOLFSSL_ASN1_OBJECT *obj, int lastpos);
 3771. WOLFSSL_API WOLFSSL_X509_EXTENSION* wolfSSL_X509_set_ext(WOLFSSL_X509* x, int loc);
 3772. WOLFSSL_API int wolfSSL_X509_EXTENSION_get_critical(const WOLFSSL_X509_EXTENSION* ex);
 3773. WOLFSSL_API WOLFSSL_X509_EXTENSION* wolfSSL_X509_EXTENSION_new(void);
 3774. WOLFSSL_API WOLFSSL_X509_EXTENSION* wolfSSL_X509_EXTENSION_create_by_OBJ(
 3775. WOLFSSL_X509_EXTENSION* ex, WOLFSSL_ASN1_OBJECT *obj, int crit,
 3776. WOLFSSL_ASN1_STRING *data);
 3777. WOLFSSL_API WOLFSSL_X509_EXTENSION* wolfSSL_X509_EXTENSION_dup(
 3778. WOLFSSL_X509_EXTENSION* src);
 3779. WOLFSSL_API int wolfSSL_sk_X509_EXTENSION_push(WOLFSSL_STACK* sk,
 3780. WOLFSSL_X509_EXTENSION* ext);
 3781. WOLFSSL_API void wolfSSL_sk_X509_EXTENSION_free(WOLFSSL_STACK* sk);
 3782. WOLFSSL_API void wolfSSL_X509_EXTENSION_free(WOLFSSL_X509_EXTENSION* ext_to_free);
 3783. WOLFSSL_API WOLFSSL_STACK* wolfSSL_sk_new_x509_ext(void);
 3784. #endif
 3785. WOLFSSL_API WOLFSSL_ASN1_OBJECT* wolfSSL_X509_EXTENSION_get_object(WOLFSSL_X509_EXTENSION* ext);
 3786. WOLFSSL_API int wolfSSL_X509_EXTENSION_set_object(WOLFSSL_X509_EXTENSION* ext,
 3787. const WOLFSSL_ASN1_OBJECT* obj);
 3788. WOLFSSL_API WOLFSSL_ASN1_STRING* wolfSSL_X509_EXTENSION_get_data(WOLFSSL_X509_EXTENSION* ext);
 3789. WOLFSSL_API int wolfSSL_X509_EXTENSION_set_data(WOLFSSL_X509_EXTENSION* ext,
 3790. WOLFSSL_ASN1_STRING* data);
 3791. #endif /* !NO_CERTS */
 3792. WOLFSSL_API WOLFSSL_DH *wolfSSL_DSA_dup_DH(const WOLFSSL_DSA *r);
 3793. WOLFSSL_API int wolfSSL_SESSION_get_master_key(const WOLFSSL_SESSION* ses,
 3794. unsigned char* out, int outSz);
 3795. WOLFSSL_API int wolfSSL_SESSION_get_master_key_length(const WOLFSSL_SESSION* ses);
 3796. WOLFSSL_API int wolfSSL_i2d_X509_bio(WOLFSSL_BIO* bio, WOLFSSL_X509* x509);
 3797. #ifdef WOLFSSL_CERT_REQ
 3798. WOLFSSL_API int wolfSSL_i2d_X509_REQ_bio(WOLFSSL_BIO* bio, WOLFSSL_X509* x509);
 3799. #endif
 3800. #if !defined(NO_FILESYSTEM)
 3801. WOLFSSL_API WOLFSSL_X509* wolfSSL_d2i_X509_fp(XFILE fp,
 3802. WOLFSSL_X509** x509);
 3803. #endif
 3804. WOLFSSL_API WOLFSSL_STACK* wolfSSL_X509_STORE_GetCerts(WOLFSSL_X509_STORE_CTX* s);
 3805. WOLFSSL_API WOLFSSL_X509* wolfSSL_d2i_X509_bio(WOLFSSL_BIO* bio,
 3806. WOLFSSL_X509** x509);
 3807. #ifdef WOLFSSL_CERT_REQ
 3808. WOLFSSL_API WOLFSSL_X509* wolfSSL_d2i_X509_REQ_bio(WOLFSSL_BIO* bio,
 3809. WOLFSSL_X509** x509);
 3810. #if !defined(NO_FILESYSTEM)
 3811. WOLFSSL_API WOLFSSL_X509* wolfSSL_d2i_X509_REQ_fp(XFILE fp, WOLFSSL_X509 **req);
 3812. #endif
 3813. #endif
 3814. #endif /* OPENSSL_EXTRA || OPENSSL_ALL */
 3815. #if defined(OPENSSL_EXTRA) || defined(WOLFSSL_WPAS_SMALL)
 3816. WOLFSSL_API WOLF_STACK_OF(WOLFSSL_X509) *wolfSSL_get0_verified_chain(
 3817. const WOLFSSL *ssl);
 3818. WOLFSSL_API void wolfSSL_CTX_set_cert_store(WOLFSSL_CTX* ctx,
 3819. WOLFSSL_X509_STORE* str);
 3820. #ifdef OPENSSL_ALL
 3821. WOLFSSL_API int wolfSSL_CTX_set1_verify_cert_store(WOLFSSL_CTX* ctx,
 3822. WOLFSSL_X509_STORE* str);
 3823. #endif
 3824. WOLFSSL_API int wolfSSL_set0_verify_cert_store(WOLFSSL *ssl,
 3825. WOLFSSL_X509_STORE* str);
 3826. WOLFSSL_API int wolfSSL_set1_verify_cert_store(WOLFSSL *ssl,
 3827. WOLFSSL_X509_STORE* str);
 3828. WOLFSSL_API WOLFSSL_X509_STORE* wolfSSL_CTX_get_cert_store(WOLFSSL_CTX* ctx);
 3829. #endif /* OPENSSL_EXTRA || WOLFSSL_WPAS_SMALL */
 3830. #if defined(OPENSSL_EXTRA) || defined(WOLFSSL_WPAS_SMALL) || \
 3831. defined(HAVE_SECRET_CALLBACK)
 3832. WOLFSSL_API size_t wolfSSL_get_server_random(const WOLFSSL *ssl,
 3833. unsigned char *out, size_t outlen);
 3834. WOLFSSL_API size_t wolfSSL_get_client_random(const WOLFSSL* ssl,
 3835. unsigned char* out, size_t outSz);
 3836. #endif /* OPENSSL_EXTRA || WOLFSSL_WPAS_SMALL || HAVE_SECRET_CALLBACK */
 3837. #if defined(OPENSSL_EXTRA) || defined(OPENSSL_ALL)
 3838. WOLFSSL_API size_t wolfSSL_BIO_wpending(const WOLFSSL_BIO *bio);
 3839. /* non-standard API to determine if BIO supports "pending" */
 3840. WOLFSSL_API int wolfSSL_BIO_supports_pending(const WOLFSSL_BIO *bio);
 3841. WOLFSSL_API size_t wolfSSL_BIO_ctrl_pending(WOLFSSL_BIO *b);
 3842. WOLFSSL_API int wolfSSL_get_server_tmp_key(const WOLFSSL* ssl, WOLFSSL_EVP_PKEY** pkey);
 3843. WOLFSSL_API int wolfSSL_CTX_set_min_proto_version(WOLFSSL_CTX* ctx, int version);
 3844. WOLFSSL_API int wolfSSL_CTX_set_max_proto_version(WOLFSSL_CTX* ctx, int version);
 3845. WOLFSSL_API int wolfSSL_set_min_proto_version(WOLFSSL* ssl, int version);
 3846. WOLFSSL_API int wolfSSL_set_max_proto_version(WOLFSSL* ssl, int version);
 3847. WOLFSSL_API int wolfSSL_CTX_get_min_proto_version(WOLFSSL_CTX* ctx);
 3848. WOLFSSL_API int wolfSSL_CTX_get_max_proto_version(WOLFSSL_CTX* ctx);
 3849. WOLFSSL_API int wolfSSL_CTX_use_PrivateKey(WOLFSSL_CTX *ctx,
 3850. WOLFSSL_EVP_PKEY *pkey);
 3851. WOLFSSL_API WOLFSSL_X509 *wolfSSL_PEM_read_bio_X509(WOLFSSL_BIO *bp,
 3852. WOLFSSL_X509 **x, wc_pem_password_cb *cb, void *u);
 3853. #ifdef WOLFSSL_CERT_REQ
 3854. WOLFSSL_API WOLFSSL_X509 *wolfSSL_PEM_read_bio_X509_REQ(WOLFSSL_BIO *bp,
 3855. WOLFSSL_X509 **x, wc_pem_password_cb *cb, void *u);
 3856. #ifndef NO_FILESYSTEM
 3857. WOLFSSL_API WOLFSSL_X509* wolfSSL_PEM_read_X509_REQ(XFILE fp, WOLFSSL_X509** x,
 3858. wc_pem_password_cb* cb, void* u);
 3859. #endif
 3860. #endif
 3861. WOLFSSL_API WOLFSSL_X509_CRL *wolfSSL_PEM_read_bio_X509_CRL(WOLFSSL_BIO *bp,
 3862. WOLFSSL_X509_CRL **x, wc_pem_password_cb *cb, void *u);
 3863. WOLFSSL_API WOLFSSL_X509 *wolfSSL_PEM_read_bio_X509_AUX
 3864. (WOLFSSL_BIO *bp, WOLFSSL_X509 **x, wc_pem_password_cb *cb, void *u);
 3865. #ifndef NO_FILESYSTEM
 3866. WOLFSSL_API WOLF_STACK_OF(WOLFSSL_X509_INFO)* wolfSSL_PEM_X509_INFO_read(
 3867. XFILE fp, WOLF_STACK_OF(WOLFSSL_X509_INFO)* sk,
 3868. pem_password_cb* cb, void* u);
 3869. #endif
 3870. WOLFSSL_API WOLF_STACK_OF(WOLFSSL_X509_INFO)* wolfSSL_PEM_X509_INFO_read_bio(
 3871. WOLFSSL_BIO* bio, WOLF_STACK_OF(WOLFSSL_X509_INFO)* sk,
 3872. wc_pem_password_cb* cb, void* u);
 3873. #ifndef NO_FILESYSTEM
 3874. WOLFSSL_API WOLFSSL_X509_CRL *wolfSSL_PEM_read_X509_CRL(XFILE fp,
 3875. WOLFSSL_X509_CRL **x, wc_pem_password_cb *cb, void *u);
 3876. #endif
 3877. WOLFSSL_API int wolfSSL_PEM_get_EVP_CIPHER_INFO(const char* header,
 3878. EncryptedInfo* cipher);
 3879. WOLFSSL_API int wolfSSL_PEM_do_header(EncryptedInfo* cipher,
 3880. unsigned char* data, long* len,
 3881. wc_pem_password_cb* callback, void* ctx);
 3882. #endif /* OPENSSL_EXTRA || OPENSSL_ALL */
 3883. /*lighttp compatibility */
 3884. #if defined(OPENSSL_EXTRA) || defined(WOLFSSL_WPAS_SMALL) || \
 3885. defined(OPENSSL_EXTRA_X509_SMALL)
 3886. struct WOLFSSL_ASN1_BIT_STRING {
 3887. int length;
 3888. int type;
 3889. byte* data;
 3890. long flags;
 3891. };
 3892. struct WOLFSSL_CONF_CTX {
 3893. unsigned int flags;
 3894. WOLFSSL_CTX* ctx;
 3895. WOLFSSL* ssl;
 3896. };
 3897. WOLFSSL_API WOLFSSL_X509_NAME_ENTRY *wolfSSL_X509_NAME_get_entry(WOLFSSL_X509_NAME *name, int loc);
 3898. #endif /* OPENSSL_EXTRA || WOLFSSL_WPAS_SMALL */
 3899. #if defined(OPENSSL_EXTRA) || defined(OPENSSL_ALL)|| \
 3900. defined(OPENSSL_EXTRA_X509_SMALL)
 3901. #if defined(OPENSSL_EXTRA) \
 3902. || defined(OPENSSL_ALL) \
 3903. || defined(HAVE_LIGHTY) \
 3904. || defined(WOLFSSL_MYSQL_COMPATIBLE) \
 3905. || defined(HAVE_STUNNEL) \
 3906. || defined(WOLFSSL_NGINX) \
 3907. || defined(WOLFSSL_HAPROXY) \
 3908. || defined(OPENSSL_EXTRA_X509_SMALL)
 3909. WOLFSSL_API void wolfSSL_X509_NAME_ENTRY_free(WOLFSSL_X509_NAME_ENTRY* ne);
 3910. WOLFSSL_API WOLFSSL_X509_NAME_ENTRY* wolfSSL_X509_NAME_ENTRY_new(void);
 3911. WOLFSSL_API void wolfSSL_X509_NAME_free(WOLFSSL_X509_NAME* name);
 3912. WOLFSSL_API char wolfSSL_CTX_use_certificate(WOLFSSL_CTX* ctx, WOLFSSL_X509* x);
 3913. WOLFSSL_API int wolfSSL_CTX_add0_chain_cert(WOLFSSL_CTX* ctx, WOLFSSL_X509* x509);
 3914. WOLFSSL_API int wolfSSL_CTX_add1_chain_cert(WOLFSSL_CTX* ctx, WOLFSSL_X509* x509);
 3915. WOLFSSL_API int wolfSSL_add0_chain_cert(WOLFSSL* ssl, WOLFSSL_X509* x509);
 3916. WOLFSSL_API int wolfSSL_add1_chain_cert(WOLFSSL* ssl, WOLFSSL_X509* x509);
 3917. WOLFSSL_API int wolfSSL_BIO_read_filename(WOLFSSL_BIO *b, const char *name);
 3918. /* These are to be merged shortly */
 3919. WOLFSSL_API void wolfSSL_set_verify_depth(WOLFSSL *ssl,int depth);
 3920. WOLFSSL_API void* wolfSSL_get_app_data( const WOLFSSL *ssl);
 3921. WOLFSSL_API int wolfSSL_set_app_data(WOLFSSL *ssl, void *arg);
 3922. WOLFSSL_API WOLFSSL_ASN1_OBJECT* wolfSSL_X509_NAME_ENTRY_get_object(WOLFSSL_X509_NAME_ENTRY *ne);
 3923. WOLFSSL_API unsigned char *wolfSSL_SHA1(const unsigned char *d, size_t n, unsigned char *md);
 3924. WOLFSSL_API unsigned char *wolfSSL_SHA224(const unsigned char *d, size_t n, unsigned char *md);
 3925. WOLFSSL_API unsigned char *wolfSSL_SHA256(const unsigned char *d, size_t n, unsigned char *md);
 3926. WOLFSSL_API unsigned char *wolfSSL_SHA384(const unsigned char *d, size_t n, unsigned char *md);
 3927. WOLFSSL_API unsigned char *wolfSSL_SHA512(const unsigned char *d, size_t n, unsigned char *md);
 3928. WOLFSSL_API int wolfSSL_X509_check_private_key(WOLFSSL_X509* x509, WOLFSSL_EVP_PKEY* pkey);
 3929. WOLFSSL_API WOLF_STACK_OF(WOLFSSL_X509_NAME) *wolfSSL_dup_CA_list( WOLF_STACK_OF(WOLFSSL_X509_NAME) *sk );
 3930. WOLFSSL_API int wolfSSL_X509_check_ca(WOLFSSL_X509 *x509);
 3931. #ifndef NO_FILESYSTEM
 3932. WOLFSSL_API long wolfSSL_BIO_set_fp(WOLFSSL_BIO *bio, XFILE fp, int c);
 3933. WOLFSSL_API long wolfSSL_BIO_get_fp(WOLFSSL_BIO *bio, XFILE* fp);
 3934. #endif
 3935. #endif /* OPENSSL_EXTRA || OPENSSL_ALL || HAVE_LIGHTY || WOLFSSL_MYSQL_COMPATIBLE || HAVE_STUNNEL || WOLFSSL_NGINX || WOLFSSL_HAPROXY */
 3936. #endif /* OPENSSL_EXTRA || OPENSSL_ALL */
 3937. #if defined(HAVE_LIGHTY) || defined(HAVE_STUNNEL) \
 3938. || defined(WOLFSSL_MYSQL_COMPATIBLE) || defined(OPENSSL_EXTRA)
 3939. #ifndef NO_BIO
 3940. WOLFSSL_API WOLFSSL_BIO* wolfSSL_BIO_new_file(const char *filename,
 3941. const char *mode);
 3942. #ifndef NO_FILESYSTEM
 3943. WOLFSSL_API WOLFSSL_BIO* wolfSSL_BIO_new_fp(XFILE fp, int c);
 3944. #endif /* !NO_FILESYSTEM */
 3945. #endif /* !NO_BIO */
 3946. #endif
 3947. #if defined(OPENSSL_ALL) \
 3948. || defined(HAVE_STUNNEL) \
 3949. || defined(HAVE_LIGHTY) \
 3950. || defined(WOLFSSL_MYSQL_COMPATIBLE) \
 3951. || defined(WOLFSSL_HAPROXY) \
 3952. || defined(OPENSSL_EXTRA)
 3953. #define X509_BUFFER_SZ 8192
 3954. WOLFSSL_API long wolfSSL_CTX_set_tmp_dh(WOLFSSL_CTX* ctx, WOLFSSL_DH* dh);
 3955. WOLFSSL_API WOLFSSL_DH *wolfSSL_PEM_read_bio_DHparams(WOLFSSL_BIO *bp,
 3956. WOLFSSL_DH **x, wc_pem_password_cb *cb, void *u);
 3957. #ifndef NO_FILESYSTEM
 3958. WOLFSSL_API WOLFSSL_DH *wolfSSL_PEM_read_DHparams(XFILE fp, WOLFSSL_DH **x,
 3959. wc_pem_password_cb *cb, void *u);
 3960. #endif
 3961. WOLFSSL_API WOLFSSL_DSA *wolfSSL_PEM_read_bio_DSAparams(WOLFSSL_BIO *bp,
 3962. WOLFSSL_DSA **x, wc_pem_password_cb *cb, void *u);
 3963. WOLFSSL_API int wolfSSL_PEM_write_bio_X509_REQ(WOLFSSL_BIO *bp,WOLFSSL_X509 *x);
 3964. WOLFSSL_API int wolfSSL_PEM_write_bio_X509_AUX(WOLFSSL_BIO *bp,WOLFSSL_X509 *x);
 3965. WOLFSSL_API int wolfSSL_PEM_write_bio_X509(WOLFSSL_BIO *bp, WOLFSSL_X509 *x);
 3966. #endif /* HAVE_STUNNEL || HAVE_LIGHTY */
 3967. #if defined(OPENSSL_EXTRA) && !defined(NO_CERTS) && defined(WOLFSSL_CERT_GEN) && \
 3968. defined(WOLFSSL_CERT_REQ)
 3969. WOLFSSL_API int wolfSSL_i2d_X509_REQ(WOLFSSL_X509* req, unsigned char** out);
 3970. WOLFSSL_API WOLFSSL_X509* wolfSSL_X509_REQ_new(void);
 3971. WOLFSSL_API void wolfSSL_X509_REQ_free(WOLFSSL_X509* req);
 3972. WOLFSSL_API int wolfSSL_X509_REQ_sign(WOLFSSL_X509 *req, WOLFSSL_EVP_PKEY *pkey,
 3973. const WOLFSSL_EVP_MD *md);
 3974. WOLFSSL_API int wolfSSL_X509_REQ_sign_ctx(WOLFSSL_X509 *req,
 3975. WOLFSSL_EVP_MD_CTX* md_ctx);
 3976. WOLFSSL_API int wolfSSL_X509_REQ_add_extensions(WOLFSSL_X509* req,
 3977. WOLF_STACK_OF(WOLFSSL_X509_EXTENSION)* ext_sk);
 3978. WOLFSSL_API int wolfSSL_X509_REQ_set_subject_name(WOLFSSL_X509 *req,
 3979. WOLFSSL_X509_NAME *name);
 3980. WOLFSSL_API int wolfSSL_X509_REQ_set_pubkey(WOLFSSL_X509 *req,
 3981. WOLFSSL_EVP_PKEY *pkey);
 3982. WOLFSSL_API int wolfSSL_X509_REQ_add1_attr_by_NID(WOLFSSL_X509 *req,
 3983. int nid, int type,
 3984. const unsigned char *bytes,
 3985. int len);
 3986. WOLFSSL_API int wolfSSL_X509_REQ_add1_attr_by_txt(WOLFSSL_X509 *req,
 3987. const char *attrname, int type,
 3988. const unsigned char *bytes, int len);
 3989. WOLFSSL_API WOLFSSL_X509 *wolfSSL_X509_to_X509_REQ(WOLFSSL_X509 *x,
 3990. WOLFSSL_EVP_PKEY *pkey, const WOLFSSL_EVP_MD *md);
 3991. #endif
 3992. #if defined(OPENSSL_EXTRA) && !defined(NO_CERTS) && defined(WOLFSSL_CERT_GEN) || \
 3993. defined(WOLFSSL_CERT_REQ)
 3994. WOLFSSL_API int wolfSSL_X509_REQ_get_attr_count(const WOLFSSL_X509 *req);
 3995. WOLFSSL_API WOLFSSL_X509_ATTRIBUTE *wolfSSL_X509_REQ_get_attr(
 3996. const WOLFSSL_X509 *req, int loc);
 3997. WOLFSSL_API int wolfSSL_X509_REQ_get_attr_by_NID(const WOLFSSL_X509 *req,
 3998. int nid, int lastpos);
 3999. WOLFSSL_API WOLFSSL_X509_ATTRIBUTE* wolfSSL_X509_ATTRIBUTE_new(void);
 4000. WOLFSSL_API void wolfSSL_X509_ATTRIBUTE_free(WOLFSSL_X509_ATTRIBUTE* attr);
 4001. WOLFSSL_API WOLFSSL_ASN1_TYPE *wolfSSL_X509_ATTRIBUTE_get0_type(
 4002. WOLFSSL_X509_ATTRIBUTE *attr, int idx);
 4003. #endif
 4004. #if defined(OPENSSL_ALL) || defined(HAVE_STUNNEL) || defined(WOLFSSL_NGINX) \
 4005. || defined(WOLFSSL_HAPROXY) || defined(OPENSSL_EXTRA) || defined(HAVE_LIGHTY)
 4006. #include <wolfssl/openssl/crypto.h>
 4007. WOLFSSL_API int wolfSSL_CRYPTO_set_mem_functions(
 4008. wolfSSL_OSSL_Malloc_cb m,
 4009. wolfSSL_OSSL_Realloc_cb r,
 4010. wolfSSL_OSSL_Free_cb f);
 4011. WOLFSSL_API int wolfSSL_CRYPTO_set_mem_ex_functions(void *(*m) (size_t, const char *, int),
 4012. void *(*r) (void *, size_t, const char *, int), void (*f) (void *));
 4013. WOLFSSL_API void wolfSSL_CRYPTO_cleanup_all_ex_data(void);
 4014. WOLFSSL_API int wolfSSL_CRYPTO_memcmp(const void *a, const void *b, size_t size);
 4015. WOLFSSL_API WOLFSSL_BIGNUM* wolfSSL_DH_768_prime(WOLFSSL_BIGNUM* bn);
 4016. WOLFSSL_API WOLFSSL_BIGNUM* wolfSSL_DH_1024_prime(WOLFSSL_BIGNUM* bn);
 4017. WOLFSSL_API WOLFSSL_BIGNUM* wolfSSL_DH_1536_prime(WOLFSSL_BIGNUM* bn);
 4018. WOLFSSL_API WOLFSSL_BIGNUM* wolfSSL_DH_2048_prime(WOLFSSL_BIGNUM* bn);
 4019. WOLFSSL_API WOLFSSL_BIGNUM* wolfSSL_DH_3072_prime(WOLFSSL_BIGNUM* bn);
 4020. WOLFSSL_API WOLFSSL_BIGNUM* wolfSSL_DH_4096_prime(WOLFSSL_BIGNUM* bn);
 4021. WOLFSSL_API WOLFSSL_BIGNUM* wolfSSL_DH_6144_prime(WOLFSSL_BIGNUM* bn);
 4022. WOLFSSL_API WOLFSSL_BIGNUM* wolfSSL_DH_8192_prime(WOLFSSL_BIGNUM* bn);
 4023. WOLFSSL_API WOLFSSL_DH *wolfSSL_DH_generate_parameters(int prime_len, int generator,
 4024. void (*callback) (int, int, void *), void *cb_arg);
 4025. WOLFSSL_API int wolfSSL_DH_generate_parameters_ex(WOLFSSL_DH* dh, int prime_len, int generator,
 4026. void (*callback) (int, int, void *));
 4027. WOLFSSL_API int wolfSSL_ERR_load_ERR_strings(void);
 4028. WOLFSSL_API void wolfSSL_ERR_load_crypto_strings(void);
 4029. WOLFSSL_API unsigned long wolfSSL_ERR_peek_last_error(void);
 4030. WOLFSSL_API int wolfSSL_FIPS_mode(void);
 4031. WOLFSSL_API int wolfSSL_FIPS_mode_set(int r);
 4032. WOLFSSL_API int wolfSSL_RAND_set_rand_method(const WOLFSSL_RAND_METHOD *methods);
 4033. WOLFSSL_API int wolfSSL_CIPHER_get_bits(const WOLFSSL_CIPHER *c, int *alg_bits);
 4034. #define WOLF_SK_COMPARE_CB(type, arg) \
 4035. int (*(arg)) (const type* const* a, const type* const* b)
 4036. WOLFSSL_API WOLFSSL_STACK* wolfSSL_sk_X509_new(
 4037. WOLF_SK_COMPARE_CB(WOLFSSL_X509, cb));
 4038. WOLFSSL_API WOLFSSL_STACK* wolfSSL_sk_X509_new_null(void);
 4039. WOLFSSL_API int wolfSSL_sk_X509_num(const WOLF_STACK_OF(WOLFSSL_X509) *s);
 4040. WOLFSSL_API WOLFSSL_STACK* wolfSSL_sk_X509_OBJECT_new(void);
 4041. WOLFSSL_API void wolfSSL_sk_X509_OBJECT_free(WOLFSSL_STACK* s);
 4042. WOLFSSL_API void wolfSSL_sk_X509_OBJECT_pop_free(WOLFSSL_STACK* s,
 4043. void (*f) (WOLFSSL_X509_OBJECT*));
 4044. WOLFSSL_API int wolfSSL_sk_X509_OBJECT_push(WOLFSSL_STACK* sk, WOLFSSL_X509_OBJECT* obj);
 4045. WOLFSSL_API WOLFSSL_X509_INFO *wolfSSL_X509_INFO_new(void);
 4046. WOLFSSL_API void wolfSSL_X509_INFO_free(WOLFSSL_X509_INFO* info);
 4047. WOLFSSL_API WOLFSSL_STACK* wolfSSL_sk_X509_INFO_new_null(void);
 4048. WOLFSSL_API int wolfSSL_sk_X509_INFO_num(const WOLF_STACK_OF(WOLFSSL_X509_INFO)* sk);
 4049. WOLFSSL_API WOLFSSL_X509_INFO* wolfSSL_sk_X509_INFO_value(
 4050. const WOLF_STACK_OF(WOLFSSL_X509_INFO)* sk, int i);
 4051. WOLFSSL_API int wolfSSL_sk_X509_INFO_push(WOLF_STACK_OF(WOLFSSL_X509_INFO)*,
 4052. WOLFSSL_X509_INFO* in);
 4053. WOLFSSL_API WOLFSSL_X509_INFO* wolfSSL_sk_X509_INFO_pop(WOLF_STACK_OF(WOLFSSL_X509_INFO)*);
 4054. WOLFSSL_API void wolfSSL_sk_X509_INFO_pop_free(WOLF_STACK_OF(WOLFSSL_X509_INFO)*,
 4055. void (*f) (WOLFSSL_X509_INFO*));
 4056. WOLFSSL_API void wolfSSL_sk_X509_INFO_free(WOLF_STACK_OF(WOLFSSL_X509_INFO)*);
 4057. WOLFSSL_API WOLF_STACK_OF(WOLFSSL_X509_NAME)* wolfSSL_sk_X509_NAME_new(
 4058. WOLF_SK_COMPARE_CB(WOLFSSL_X509_NAME, cb));
 4059. WOLFSSL_API int wolfSSL_sk_X509_NAME_push(WOLF_STACK_OF(WOLFSSL_X509_NAME)*,
 4060. WOLFSSL_X509_NAME* name);
 4061. WOLFSSL_API int wolfSSL_sk_X509_NAME_find(const WOLF_STACK_OF(WOLFSSL_X509_NAME)* sk,
 4062. WOLFSSL_X509_NAME* name);
 4063. WOLFSSL_API int wolfSSL_sk_X509_NAME_set_cmp_func(
 4064. WOLF_STACK_OF(WOLFSSL_X509_NAME)*, WOLF_SK_COMPARE_CB(WOLFSSL_X509_NAME, cb));
 4065. WOLFSSL_API WOLFSSL_X509_NAME* wolfSSL_sk_X509_NAME_value(const WOLF_STACK_OF(WOLFSSL_X509_NAME)* sk, int i);
 4066. WOLFSSL_API int wolfSSL_sk_X509_NAME_num(const WOLF_STACK_OF(WOLFSSL_X509_NAME)* sk);
 4067. WOLFSSL_API WOLFSSL_X509_NAME* wolfSSL_sk_X509_NAME_pop(WOLF_STACK_OF(WOLFSSL_X509_NAME)*);
 4068. WOLFSSL_API void wolfSSL_sk_X509_NAME_pop_free(WOLF_STACK_OF(WOLFSSL_X509_NAME)*,
 4069. void (*f) (WOLFSSL_X509_NAME*));
 4070. WOLFSSL_API void wolfSSL_sk_X509_NAME_free(WOLF_STACK_OF(WOLFSSL_X509_NAME) *);
 4071. WOLFSSL_API WOLF_STACK_OF(WOLFSSL_X509_NAME_ENTRY)*
 4072. wolfSSL_sk_X509_NAME_ENTRY_new(WOLF_SK_COMPARE_CB(WOLFSSL_X509_NAME_ENTRY, cb));
 4073. WOLFSSL_API int wolfSSL_sk_X509_NAME_ENTRY_push(WOLF_STACK_OF(WOLFSSL_X509_NAME_ENTRY)* sk,
 4074. WOLFSSL_X509_NAME_ENTRY* name_entry);
 4075. WOLFSSL_API WOLFSSL_X509_NAME_ENTRY*
 4076. wolfSSL_sk_X509_NAME_ENTRY_value(const WOLF_STACK_OF(WOLFSSL_X509_NAME_ENTRY)* sk, int i);
 4077. WOLFSSL_API int wolfSSL_sk_X509_NAME_ENTRY_num(const WOLF_STACK_OF(WOLFSSL_X509_NAME_ENTRY)* sk);
 4078. WOLFSSL_API void wolfSSL_sk_X509_NAME_ENTRY_free(WOLF_STACK_OF(WOLFSSL_X509_NAME_ENTRY)* sk);
 4079. WOLFSSL_API int wolfSSL_sk_X509_OBJECT_num(const WOLF_STACK_OF(WOLFSSL_X509_OBJECT) *s);
 4080. WOLFSSL_API int wolfSSL_X509_NAME_print_ex(WOLFSSL_BIO* bio,WOLFSSL_X509_NAME* name,int indent,
 4081. unsigned long flags);
 4082. #ifndef NO_FILESYSTEM
 4083. WOLFSSL_API int wolfSSL_X509_NAME_print_ex_fp(XFILE fp,WOLFSSL_X509_NAME* name,int indent,
 4084. unsigned long flags);
 4085. #endif
 4086. WOLFSSL_API WOLFSSL_STACK *wolfSSL_sk_CONF_VALUE_new(WOLF_SK_COMPARE_CB(WOLFSSL_CONF_VALUE, compFunc));
 4087. WOLFSSL_API void wolfSSL_sk_CONF_VALUE_free(struct WOLFSSL_STACK *sk);
 4088. WOLFSSL_API int wolfSSL_sk_CONF_VALUE_num(const WOLFSSL_STACK *sk);
 4089. WOLFSSL_API WOLFSSL_CONF_VALUE *wolfSSL_sk_CONF_VALUE_value(
 4090. const struct WOLFSSL_STACK *sk, int i);
 4091. WOLFSSL_API int wolfSSL_sk_CONF_VALUE_push(WOLF_STACK_OF(WOLFSSL_CONF_VALUE)* sk,
 4092. WOLFSSL_CONF_VALUE* val);
 4093. #endif /* OPENSSL_ALL || HAVE_STUNNEL || WOLFSSL_NGINX || WOLFSSL_HAPROXY || OPENSSL_EXTRA || HAVE_LIGHTY */
 4094. #if defined(OPENSSL_EXTRA) || defined(WOLFSSL_WPAS_SMALL)
 4095. WOLFSSL_API WOLFSSL_ASN1_BIT_STRING* wolfSSL_ASN1_BIT_STRING_new(void);
 4096. WOLFSSL_API void wolfSSL_ASN1_BIT_STRING_free(WOLFSSL_ASN1_BIT_STRING* str);
 4097. WOLFSSL_API WOLFSSL_ASN1_BIT_STRING* wolfSSL_X509_get0_pubkey_bitstr(
 4098. const WOLFSSL_X509* x);
 4099. WOLFSSL_API int wolfSSL_ASN1_BIT_STRING_get_bit(
 4100. const WOLFSSL_ASN1_BIT_STRING* str, int i);
 4101. WOLFSSL_API int wolfSSL_ASN1_BIT_STRING_set_bit(
 4102. WOLFSSL_ASN1_BIT_STRING* str, int pos, int val);
 4103. #endif /* OPENSSL_EXTRA || WOLFSSL_WPAS_SMALL */
 4104. WOLFSSL_API int wolfSSL_version(WOLFSSL* ssl);
 4105. #if defined(OPENSSL_ALL) || defined(HAVE_STUNNEL) || defined(WOLFSSL_NGINX) \
 4106. || defined(WOLFSSL_HAPROXY) || defined(OPENSSL_EXTRA) || defined(HAVE_LIGHTY)
 4107. WOLFSSL_API int wolfSSL_get_state(const WOLFSSL* ssl);
 4108. WOLFSSL_API WOLFSSL_X509* wolfSSL_sk_X509_value(WOLF_STACK_OF(WOLFSSL_X509)*, int i);
 4109. WOLFSSL_API WOLFSSL_X509* wolfSSL_sk_X509_shift(WOLF_STACK_OF(WOLFSSL_X509)*);
 4110. WOLFSSL_API void* wolfSSL_sk_X509_OBJECT_value(WOLF_STACK_OF(WOLFSSL_X509_OBJECT)*, int i);
 4111. #endif /* OPENSSL_ALL || HAVE_STUNNEL || WOLFSSL_NGINX || WOLFSSL_HAPROXY || OPENSSL_EXTRA || HAVE_LIGHTY */
 4112. #if defined(OPENSSL_EXTRA) || defined(WOLFSSL_WPAS_SMALL) || defined(HAVE_EX_DATA)
 4113. WOLFSSL_API void* wolfSSL_SESSION_get_ex_data(const WOLFSSL_SESSION* session, int idx);
 4114. WOLFSSL_API int wolfSSL_SESSION_set_ex_data(WOLFSSL_SESSION* session, int idx, void* data);
 4115. #ifdef HAVE_EX_DATA_CLEANUP_HOOKS
 4116. WOLFSSL_API int wolfSSL_SESSION_set_ex_data_with_cleanup(
 4117. WOLFSSL_SESSION* session,
 4118. int idx,
 4119. void* data,
 4120. wolfSSL_ex_data_cleanup_routine_t cleanup_routine);
 4121. #endif
 4122. #endif /* OPENSSL_EXTRA || WOLFSSL_WPAS_SMALL */
 4123. #if defined(OPENSSL_ALL) || defined(HAVE_STUNNEL) || defined(WOLFSSL_NGINX) \
 4124. || defined(WOLFSSL_HAPROXY) || defined(OPENSSL_EXTRA) || defined(HAVE_LIGHTY)
 4125. #ifdef HAVE_EX_DATA
 4126. WOLFSSL_API int wolfSSL_SESSION_get_ex_new_index(long ctx_l,void* ctx_ptr,
 4127. WOLFSSL_CRYPTO_EX_new* new_func, WOLFSSL_CRYPTO_EX_dup* dup_func,
 4128. WOLFSSL_CRYPTO_EX_free* free_func);
 4129. #endif
 4130. WOLFSSL_API const unsigned char* wolfSSL_SESSION_get_id(
 4131. const WOLFSSL_SESSION* sess, unsigned int* idLen);
 4132. WOLFSSL_API int wolfSSL_SESSION_print(WOLFSSL_BIO* bp, const WOLFSSL_SESSION* session);
 4133. WOLFSSL_API int wolfSSL_set_tlsext_host_name(WOLFSSL* ssl, const char* host_name);
 4134. WOLFSSL_API const char* wolfSSL_get_servername(WOLFSSL* ssl, unsigned char type);
 4135. WOLFSSL_API WOLFSSL_CTX* wolfSSL_set_SSL_CTX(WOLFSSL* ssl,WOLFSSL_CTX* ctx);
 4136. WOLFSSL_API VerifyCallback wolfSSL_CTX_get_verify_callback(WOLFSSL_CTX* ctx);
 4137. WOLFSSL_API VerifyCallback wolfSSL_get_verify_callback(WOLFSSL* ssl);
 4138. #endif /* OPENSSL_ALL || HAVE_STUNNEL || WOLFSSL_NGINX || WOLFSSL_HAPROXY || HAVE_LIGHTY */
 4139. #ifdef HAVE_SNI
 4140. /* SNI received callback type */
 4141. typedef int (*CallbackSniRecv)(WOLFSSL *ssl, int *ret, void* exArg);
 4142. WOLFSSL_API void wolfSSL_CTX_set_servername_callback(WOLFSSL_CTX* ctx,
 4143. CallbackSniRecv cb);
 4144. WOLFSSL_API int wolfSSL_CTX_set_tlsext_servername_callback(WOLFSSL_CTX* ctx,
 4145. CallbackSniRecv cb);
 4146. WOLFSSL_API int wolfSSL_CTX_set_servername_arg(WOLFSSL_CTX* ctx, void* arg);
 4147. #endif
 4148. #if defined(OPENSSL_ALL) || defined(HAVE_STUNNEL) || defined(WOLFSSL_NGINX) \
 4149. || defined(WOLFSSL_HAPROXY) || defined(OPENSSL_EXTRA) || defined(HAVE_LIGHTY)
 4150. WOLFSSL_API void wolfSSL_ERR_remove_thread_state(void* pid);
 4151. /* support for deprecated old name */
 4152. #define WOLFSSL_ERR_remove_thread_state wolfSSL_ERR_remove_thread_state
 4153. #ifndef NO_FILESYSTEM
 4154. WOLFSSL_API void wolfSSL_print_all_errors_fp(XFILE fp);
 4155. #endif
 4156. WOLFSSL_API int wolfSSL_THREADID_set_callback(
 4157. void (*threadid_func)(WOLFSSL_CRYPTO_THREADID*));
 4158. WOLFSSL_API void wolfSSL_THREADID_set_numeric(void* id, unsigned long val);
 4159. WOLFSSL_API void wolfSSL_THREADID_current(WOLFSSL_CRYPTO_THREADID* id);
 4160. WOLFSSL_API unsigned long wolfSSL_THREADID_hash(
 4161. const WOLFSSL_CRYPTO_THREADID* id);
 4162. WOLFSSL_API WOLFSSL_X509_LOOKUP_TYPE wolfSSL_X509_OBJECT_get_type(
 4163. const WOLFSSL_X509_OBJECT* obj);
 4164. WOLFSSL_API WOLF_STACK_OF(WOLFSSL_X509_OBJECT)*
 4165. wolfSSL_X509_STORE_get0_objects(WOLFSSL_X509_STORE* store);
 4166. WOLFSSL_API WOLFSSL_X509_OBJECT*
 4167. wolfSSL_sk_X509_OBJECT_delete(WOLF_STACK_OF(WOLFSSL_X509_OBJECT)* sk, int i);
 4168. WOLFSSL_API WOLFSSL_X509_OBJECT* wolfSSL_X509_OBJECT_new(void);
 4169. WOLFSSL_API void wolfSSL_X509_OBJECT_free(WOLFSSL_X509_OBJECT *obj);
 4170. WOLFSSL_API WOLFSSL_X509 *wolfSSL_X509_OBJECT_get0_X509(const WOLFSSL_X509_OBJECT *obj);
 4171. WOLFSSL_API WOLFSSL_X509_CRL *wolfSSL_X509_OBJECT_get0_X509_CRL(WOLFSSL_X509_OBJECT *obj);
 4172. #endif /* OPENSSL_ALL || HAVE_STUNNEL || WOLFSSL_NGINX || WOLFSSL_HAPROXY || HAVE_LIGHTY */
 4173. #if defined(OPENSSL_EXTRA) || defined(WOLFSSL_WPAS_SMALL)
 4174. #include <wolfssl/openssl/stack.h>
 4175. WOLFSSL_API void wolfSSL_sk_X509_pop_free(WOLF_STACK_OF(WOLFSSL_X509)* sk, void (*f) (WOLFSSL_X509*));
 4176. #endif /* OPENSSL_EXTRA || WOLFSSL_WPAS_SMALL */
 4177. #if (defined(OPENSSL_EXTRA) || defined(HAVE_CURL)) && defined(HAVE_ECC)
 4178. WOLFSSL_API int wolfSSL_CTX_set1_curves_list(WOLFSSL_CTX* ctx, const char* names);
 4179. WOLFSSL_API int wolfSSL_set1_curves_list(WOLFSSL* ssl, const char* names);
 4180. #endif /* (OPENSSL_EXTRA || HAVE_CURL) && HAVE_ECC */
 4181. #if defined(OPENSSL_ALL) || \
 4182. defined(HAVE_STUNNEL) || defined(WOLFSSL_MYSQL_COMPATIBLE) || \
 4183. defined(WOLFSSL_NGINX) || defined(WOLFSSL_HAPROXY)
 4184. WOLFSSL_API int wolfSSL_get_verify_mode(const WOLFSSL* ssl);
 4185. WOLFSSL_API int wolfSSL_CTX_get_verify_mode(const WOLFSSL_CTX* ctx);
 4186. #endif
 4187. #ifdef WOLFSSL_JNI
 4188. WOLFSSL_API int wolfSSL_set_jobject(WOLFSSL* ssl, void* objPtr);
 4189. WOLFSSL_API void* wolfSSL_get_jobject(WOLFSSL* ssl);
 4190. #endif /* WOLFSSL_JNI */
 4191. #ifdef WOLFSSL_ASYNC_CRYPT
 4192. WOLFSSL_API int wolfSSL_AsyncPoll(WOLFSSL* ssl, WOLF_EVENT_FLAG flags);
 4193. WOLFSSL_API int wolfSSL_CTX_AsyncPoll(WOLFSSL_CTX* ctx, WOLF_EVENT** events, int maxEvents,
 4194. WOLF_EVENT_FLAG flags, int* eventCount);
 4195. #endif /* WOLFSSL_ASYNC_CRYPT */
 4196. typedef void (*Rem_Sess_Cb)(WOLFSSL_CTX*, WOLFSSL_SESSION*);
 4197. #ifdef OPENSSL_EXTRA
 4198. typedef void (*SSL_Msg_Cb)(int write_p, int version, int content_type,
 4199. const void *buf, size_t len, WOLFSSL *ssl, void *arg);
 4200. #if defined(HAVE_SECRET_CALLBACK)
 4201. typedef void (*wolfSSL_CTX_keylog_cb_func)
 4202. (const WOLFSSL* ssl, const char* line);
 4203. WOLFSSL_API void wolfSSL_CTX_set_keylog_callback(WOLFSSL_CTX* ctx,
 4204. wolfSSL_CTX_keylog_cb_func cb);
 4205. WOLFSSL_API wolfSSL_CTX_keylog_cb_func wolfSSL_CTX_get_keylog_callback(
 4206. const WOLFSSL_CTX* ctx);
 4207. #endif /* HAVE_SECRET_CALLBACK */
 4208. WOLFSSL_API int wolfSSL_CTX_set_msg_callback(WOLFSSL_CTX *ctx, SSL_Msg_Cb cb);
 4209. WOLFSSL_API int wolfSSL_set_msg_callback(WOLFSSL *ssl, SSL_Msg_Cb cb);
 4210. WOLFSSL_API int wolfSSL_CTX_set_msg_callback_arg(WOLFSSL_CTX *ctx, void* arg);
 4211. WOLFSSL_API int wolfSSL_set_msg_callback_arg(WOLFSSL *ssl, void* arg);
 4212. WOLFSSL_API unsigned long wolfSSL_ERR_peek_error_line_data(const char **file,
 4213. int *line, const char **data, int *flags);
 4214. WOLFSSL_API int wolfSSL_CTX_set_alpn_protos(WOLFSSL_CTX *ctx,
 4215. const unsigned char *protos, unsigned int protos_len);
 4216. WOLFSSL_API int wolfSSL_set_alpn_protos(WOLFSSL* ssl,
 4217. const unsigned char* protos, unsigned int protos_len);
 4218. WOLFSSL_API void *wolfSSL_OPENSSL_memdup(const void *data,
 4219. size_t siz, const char* file, int line);
 4220. WOLFSSL_API void wolfSSL_OPENSSL_cleanse(void *ptr, size_t len);
 4221. WOLFSSL_API void wolfSSL_ERR_load_BIO_strings(void);
 4222. WOLFSSL_API void wolfSSL_DH_get0_pqg(const WOLFSSL_DH* dh,
 4223. const WOLFSSL_BIGNUM** p, const WOLFSSL_BIGNUM** q,
 4224. const WOLFSSL_BIGNUM** g);
 4225. WOLFSSL_API void wolfSSL_DH_get0_key(const WOLFSSL_DH *dh,
 4226. const WOLFSSL_BIGNUM **pub_key, const WOLFSSL_BIGNUM **priv_key);
 4227. WOLFSSL_API int wolfSSL_DH_set0_key(WOLFSSL_DH *dh, WOLFSSL_BIGNUM *pub_key,
 4228. WOLFSSL_BIGNUM *priv_key);
 4229. #endif
 4230. #if defined(HAVE_OCSP) && !defined(NO_ASN_TIME)
 4231. WOLFSSL_API int wolfSSL_get_ocsp_producedDate(
 4232. WOLFSSL *ssl,
 4233. byte *producedDate,
 4234. size_t producedDate_space,
 4235. int *producedDateFormat);
 4236. WOLFSSL_API int wolfSSL_get_ocsp_producedDate_tm(WOLFSSL *ssl,
 4237. struct tm *produced_tm);
 4238. #endif
 4239. #if defined(OPENSSL_ALL) \
 4240. || defined(WOLFSSL_NGINX) \
 4241. || defined(WOLFSSL_HAPROXY) \
 4242. || defined(OPENSSL_EXTRA) \
 4243. || defined(HAVE_STUNNEL)
 4244. WOLFSSL_API void wolfSSL_OPENSSL_config(char *config_name);
 4245. #endif
 4246. #if defined(OPENSSL_ALL) || defined(WOLFSSL_NGINX) || defined(WOLFSSL_HAPROXY)
 4247. /* Not an OpenSSL API. */
 4248. WOLFSSL_LOCAL int wolfSSL_get_ocsp_response(WOLFSSL* ssl, byte** response);
 4249. /* Not an OpenSSL API. */
 4250. WOLFSSL_LOCAL char* wolfSSL_get_ocsp_url(WOLFSSL* ssl);
 4251. /* Not an OpenSSL API. */
 4252. WOLFSSL_API int wolfSSL_set_ocsp_url(WOLFSSL* ssl, char* url);
 4253. #endif
 4254. #if defined(OPENSSL_EXTRA) || defined(OPENSSL_EXTRA_X509_SMALL) \
 4255. || defined(WOLFSSL_WPAS_SMALL)
 4256. WOLFSSL_API void *wolfSSL_X509_get_ex_data(WOLFSSL_X509 *x509, int idx);
 4257. WOLFSSL_API int wolfSSL_X509_set_ex_data(WOLFSSL_X509 *x509, int idx,
 4258. void *data);
 4259. #ifdef HAVE_EX_DATA_CLEANUP_HOOKS
 4260. WOLFSSL_API int wolfSSL_X509_set_ex_data_with_cleanup(
 4261. WOLFSSL_X509 *x509,
 4262. int idx,
 4263. void *data,
 4264. wolfSSL_ex_data_cleanup_routine_t cleanup_routine);
 4265. #endif
 4266. #endif /* OPENSSL_EXTRA || OPENSSL_EXTRA_X509_SMALL || WOLFSSL_WPAS_SMALL */
 4267. #if defined(OPENSSL_ALL) || defined(WOLFSSL_NGINX) || defined(WOLFSSL_HAPROXY) \
 4268. || defined(OPENSSL_EXTRA) || defined(HAVE_LIGHTY) || defined(HAVE_SECRET_CALLBACK)
 4269. WOLFSSL_API WOLF_STACK_OF(WOLFSSL_CIPHER) *wolfSSL_get_ciphers_compat(const WOLFSSL *ssl);
 4270. #ifdef HAVE_EX_DATA
 4271. WOLFSSL_API int wolfSSL_X509_get_ex_new_index(int idx, void *arg,
 4272. WOLFSSL_CRYPTO_EX_new* new_func,
 4273. WOLFSSL_CRYPTO_EX_dup* dup_func,
 4274. WOLFSSL_CRYPTO_EX_free* free_func);
 4275. #endif
 4276. WOLFSSL_API int wolfSSL_X509_NAME_digest(const WOLFSSL_X509_NAME *data,
 4277. const WOLFSSL_EVP_MD *type, unsigned char *md, unsigned int *len);
 4278. WOLFSSL_API long wolfSSL_SSL_CTX_get_timeout(const WOLFSSL_CTX *ctx);
 4279. WOLFSSL_API long wolfSSL_get_timeout(WOLFSSL* ssl);
 4280. WOLFSSL_API int wolfSSL_SSL_CTX_set_tmp_ecdh(WOLFSSL_CTX *ctx,
 4281. WOLFSSL_EC_KEY *ecdh);
 4282. WOLFSSL_API WOLFSSL_BIO *wolfSSL_SSL_get_rbio(const WOLFSSL *s);
 4283. WOLFSSL_API WOLFSSL_BIO *wolfSSL_SSL_get_wbio(const WOLFSSL *s);
 4284. WOLFSSL_API int wolfSSL_SSL_do_handshake(WOLFSSL *s);
 4285. #ifdef OPENSSL_EXTRA
 4286. WOLFSSL_API int wolfSSL_OPENSSL_init_ssl(word64 opts,
 4287. const OPENSSL_INIT_SETTINGS *settings);
 4288. #endif
 4289. #if defined(OPENSSL_VERSION_NUMBER) && OPENSSL_VERSION_NUMBER >= 0x10100000L
 4290. WOLFSSL_API int wolfSSL_SSL_in_init(const WOLFSSL* ssl);
 4291. #else
 4292. WOLFSSL_API int wolfSSL_SSL_in_init(WOLFSSL* ssl);
 4293. #endif
 4294. WOLFSSL_API int wolfSSL_SSL_in_connect_init(WOLFSSL* ssl);
 4295. #ifndef NO_SESSION_CACHE
 4296. WOLFSSL_API int wolfSSL_SSL_CTX_remove_session(WOLFSSL_CTX* ctx,
 4297. WOLFSSL_SESSION *c);
 4298. WOLFSSL_API WOLFSSL_SESSION *wolfSSL_SSL_get0_session(const WOLFSSL *s);
 4299. #endif
 4300. WOLFSSL_API int wolfSSL_i2a_ASN1_INTEGER(WOLFSSL_BIO *bp,
 4301. const WOLFSSL_ASN1_INTEGER *a);
 4302. #ifdef HAVE_SESSION_TICKET
 4303. typedef int (*ticketCompatCb)(WOLFSSL *ssl, unsigned char *name, unsigned char *iv,
 4304. WOLFSSL_EVP_CIPHER_CTX *ectx, WOLFSSL_HMAC_CTX *hctx, int enc);
 4305. WOLFSSL_API int wolfSSL_CTX_set_tlsext_ticket_key_cb(WOLFSSL_CTX* ctx, ticketCompatCb cb);
 4306. #endif
 4307. #if defined(HAVE_OCSP) || defined(OPENSSL_EXTRA) || defined(OPENSSL_ALL) || \
 4308. defined(WOLFSSL_NGINX) || defined(WOLFSSL_HAPROXY)
 4309. WOLFSSL_API int wolfSSL_CTX_get_extra_chain_certs(WOLFSSL_CTX* ctx,
 4310. WOLF_STACK_OF(X509)** chain);
 4311. typedef int(*tlsextStatusCb)(WOLFSSL* ssl, void*);
 4312. WOLFSSL_API int wolfSSL_CTX_get_tlsext_status_cb(WOLFSSL_CTX* ctx, tlsextStatusCb* cb);
 4313. WOLFSSL_API int wolfSSL_CTX_set_tlsext_status_cb(WOLFSSL_CTX* ctx, tlsextStatusCb cb);
 4314. WOLFSSL_API int wolfSSL_CTX_get0_chain_certs(WOLFSSL_CTX *ctx,
 4315. WOLF_STACK_OF(WOLFSSL_X509) **sk);
 4316. WOLFSSL_API int wolfSSL_get0_chain_certs(WOLFSSL *ssl,
 4317. WOLF_STACK_OF(WOLFSSL_X509) **sk);
 4318. WOLFSSL_API int wolfSSL_X509_STORE_CTX_get1_issuer(WOLFSSL_X509 **issuer,
 4319. WOLFSSL_X509_STORE_CTX *ctx, WOLFSSL_X509 *x);
 4320. WOLFSSL_API void wolfSSL_X509_email_free(WOLF_STACK_OF(WOLFSSL_STRING) *sk);
 4321. WOLFSSL_API WOLF_STACK_OF(WOLFSSL_STRING) *wolfSSL_X509_get1_ocsp(WOLFSSL_X509 *x);
 4322. WOLFSSL_API int wolfSSL_X509_check_issued(WOLFSSL_X509 *issuer,
 4323. WOLFSSL_X509 *subject);
 4324. WOLFSSL_API WOLF_STACK_OF(WOLFSSL_STRING)* wolfSSL_sk_WOLFSSL_STRING_new(void);
 4325. WOLFSSL_API void wolfSSL_WOLFSSL_STRING_free(WOLFSSL_STRING s);
 4326. WOLFSSL_API void wolfSSL_sk_WOLFSSL_STRING_free(WOLF_STACK_OF(WOLFSSL_STRING)* sk);
 4327. WOLFSSL_API WOLFSSL_STRING wolfSSL_sk_WOLFSSL_STRING_value(
 4328. WOLF_STACK_OF(WOLFSSL_STRING)* strings, int idx);
 4329. WOLFSSL_API int wolfSSL_sk_WOLFSSL_STRING_num(
 4330. WOLF_STACK_OF(WOLFSSL_STRING)* strings);
 4331. #endif /* HAVE_OCSP || OPENSSL_EXTRA || OPENSSL_ALL || WOLFSSL_NGINX || WOLFSSL_HAPROXY */
 4332. WOLFSSL_API int PEM_write_bio_WOLFSSL_X509(WOLFSSL_BIO *bio,
 4333. WOLFSSL_X509 *cert);
 4334. #endif /* OPENSSL_ALL || WOLFSSL_NGINX || WOLFSSL_HAPROXY ||
 4335. OPENSSL_EXTRA || HAVE_LIGHTY */
 4336. #if defined(HAVE_SESSION_TICKET) && !defined(WOLFSSL_NO_DEF_TICKET_ENC_CB) && \
 4337. !defined(NO_WOLFSSL_SERVER)
 4338. WOLFSSL_API long wolfSSL_CTX_get_tlsext_ticket_keys(WOLFSSL_CTX *ctx,
 4339. unsigned char *keys, int keylen);
 4340. WOLFSSL_API long wolfSSL_CTX_set_tlsext_ticket_keys(WOLFSSL_CTX *ctx,
 4341. unsigned char *keys, int keylen);
 4342. #endif
 4343. WOLFSSL_API void wolfSSL_get0_alpn_selected(const WOLFSSL *ssl,
 4344. const unsigned char **data, unsigned int *len);
 4345. WOLFSSL_API int wolfSSL_select_next_proto(unsigned char **out,
 4346. unsigned char *outlen,
 4347. const unsigned char *in, unsigned int inlen,
 4348. const unsigned char *client,
 4349. unsigned int client_len);
 4350. WOLFSSL_API void wolfSSL_CTX_set_alpn_select_cb(WOLFSSL_CTX *ctx,
 4351. int (*cb) (WOLFSSL *ssl,
 4352. const unsigned char **out,
 4353. unsigned char *outlen,
 4354. const unsigned char *in,
 4355. unsigned int inlen,
 4356. void *arg), void *arg);
 4357. WOLFSSL_API void wolfSSL_CTX_set_next_protos_advertised_cb(WOLFSSL_CTX *s,
 4358. int (*cb) (WOLFSSL *ssl,
 4359. const unsigned char **out,
 4360. unsigned int *outlen,
 4361. void *arg), void *arg);
 4362. WOLFSSL_API void wolfSSL_CTX_set_next_proto_select_cb(WOLFSSL_CTX *s,
 4363. int (*cb) (WOLFSSL *ssl,
 4364. unsigned char **out,
 4365. unsigned char *outlen,
 4366. const unsigned char *in,
 4367. unsigned int inlen,
 4368. void *arg), void *arg);
 4369. WOLFSSL_API void wolfSSL_get0_next_proto_negotiated(const WOLFSSL *s, const unsigned char **data,
 4370. unsigned *len);
 4371. #ifndef NO_ASN
 4372. WOLFSSL_API int wolfSSL_X509_check_host(WOLFSSL_X509 *x, const char *chk,
 4373. size_t chklen, unsigned int flags, char **peername);
 4374. WOLFSSL_API int wolfSSL_X509_check_ip_asc(WOLFSSL_X509 *x, const char *ipasc,
 4375. unsigned int flags);
 4376. #endif
 4377. #if defined(OPENSSL_EXTRA) && defined(WOLFSSL_CERT_GEN)
 4378. WOLFSSL_API int wolfSSL_X509_check_email(WOLFSSL_X509 *x, const char *chk,
 4379. size_t chkLen, unsigned int flags);
 4380. #endif /* OPENSSL_EXTRA && WOLFSSL_CERT_GEN */
 4381. #if defined(OPENSSL_EXTRA) || defined(OPENSSL_EXTRA_X509_SMALL)
 4382. #if defined(OPENSSL_ALL) || defined(WOLFSSL_NGINX) || defined(WOLFSSL_HAPROXY) || defined(WOLFSSL_WPAS)
 4383. WOLFSSL_API const unsigned char *wolfSSL_SESSION_get0_id_context(
 4384. const WOLFSSL_SESSION *sess, unsigned int *sid_ctx_length);
 4385. #endif
 4386. #endif
 4387. #if defined(OPENSSL_EXTRA) || defined(OPENSSL_EXTRA_X509_SMALL)
 4388. WOLFSSL_API int wolfSSL_SESSION_set1_id(WOLFSSL_SESSION *s,
 4389. const unsigned char *sid, unsigned int sid_len);
 4390. WOLFSSL_API int wolfSSL_SESSION_set1_id_context(WOLFSSL_SESSION *s,
 4391. const unsigned char *sid_ctx, unsigned int sid_ctx_len);
 4392. WOLFSSL_API WOLFSSL_X509_ALGOR* wolfSSL_X509_ALGOR_new(void);
 4393. WOLFSSL_API void wolfSSL_X509_ALGOR_free(WOLFSSL_X509_ALGOR *alg);
 4394. WOLFSSL_API const WOLFSSL_X509_ALGOR* wolfSSL_X509_get0_tbs_sigalg(const WOLFSSL_X509 *x);
 4395. WOLFSSL_API void wolfSSL_X509_ALGOR_get0(const WOLFSSL_ASN1_OBJECT **paobj, int *pptype, const void **ppval, const WOLFSSL_X509_ALGOR *algor);
 4396. WOLFSSL_API int wolfSSL_X509_ALGOR_set0(WOLFSSL_X509_ALGOR *algor, WOLFSSL_ASN1_OBJECT *aobj, int ptype, void *pval);
 4397. WOLFSSL_API WOLFSSL_ASN1_TYPE* wolfSSL_ASN1_TYPE_new(void);
 4398. WOLFSSL_API void wolfSSL_ASN1_TYPE_free(WOLFSSL_ASN1_TYPE* at);
 4399. WOLFSSL_API WOLFSSL_X509_PUBKEY *wolfSSL_X509_PUBKEY_new(void);
 4400. WOLFSSL_API void wolfSSL_X509_PUBKEY_free(WOLFSSL_X509_PUBKEY *x);
 4401. WOLFSSL_API WOLFSSL_X509_PUBKEY *wolfSSL_X509_get_X509_PUBKEY(const WOLFSSL_X509* x509);
 4402. WOLFSSL_API int wolfSSL_X509_PUBKEY_get0_param(WOLFSSL_ASN1_OBJECT **ppkalg, const unsigned char **pk, int *ppklen, WOLFSSL_X509_ALGOR **pa, WOLFSSL_X509_PUBKEY *pub);
 4403. WOLFSSL_API WOLFSSL_EVP_PKEY* wolfSSL_X509_PUBKEY_get(WOLFSSL_X509_PUBKEY* key);
 4404. WOLFSSL_API int wolfSSL_X509_PUBKEY_set(WOLFSSL_X509_PUBKEY **x, WOLFSSL_EVP_PKEY *key);
 4405. WOLFSSL_API int wolfSSL_i2t_ASN1_OBJECT(char *buf, int buf_len, WOLFSSL_ASN1_OBJECT *a);
 4406. WOLFSSL_API WOLFSSL_ASN1_OBJECT *wolfSSL_d2i_ASN1_OBJECT(WOLFSSL_ASN1_OBJECT **a,
 4407. const unsigned char **der,
 4408. long length);
 4409. WOLFSSL_API int wolfSSL_i2a_ASN1_OBJECT(WOLFSSL_BIO *bp, WOLFSSL_ASN1_OBJECT *a);
 4410. WOLFSSL_API int wolfSSL_i2d_ASN1_OBJECT(WOLFSSL_ASN1_OBJECT *a, unsigned char **pp);
 4411. WOLFSSL_API void SSL_CTX_set_tmp_dh_callback(WOLFSSL_CTX *ctx, WOLFSSL_DH *(*dh) (WOLFSSL *ssl, int is_export, int keylength));
 4412. WOLFSSL_API WOLF_STACK_OF(SSL_COMP) *SSL_COMP_get_compression_methods(void);
 4413. WOLFSSL_API int wolfSSL_X509_STORE_load_locations(WOLFSSL_X509_STORE *str, const char *file, const char *dir);
 4414. WOLFSSL_API int wolfSSL_X509_STORE_add_crl(WOLFSSL_X509_STORE *ctx, WOLFSSL_X509_CRL *x);
 4415. WOLFSSL_API int wolfSSL_sk_SSL_CIPHER_num(const WOLF_STACK_OF(WOLFSSL_CIPHER)* p);
 4416. WOLFSSL_API int wolfSSL_sk_SSL_CIPHER_find(
 4417. WOLF_STACK_OF(WOLFSSL_CIPHER)* sk, const WOLFSSL_CIPHER* toFind);
 4418. WOLFSSL_API void wolfSSL_sk_SSL_CIPHER_free(WOLF_STACK_OF(WOLFSSL_CIPHER)* sk);
 4419. WOLFSSL_API int wolfSSL_sk_SSL_COMP_zero(WOLFSSL_STACK* st);
 4420. WOLFSSL_API int wolfSSL_sk_SSL_COMP_num(WOLF_STACK_OF(WOLFSSL_COMP)* sk);
 4421. WOLFSSL_API WOLFSSL_CIPHER* wolfSSL_sk_SSL_CIPHER_value(WOLFSSL_STACK* sk, int i);
 4422. WOLFSSL_API void ERR_load_SSL_strings(void);
 4423. WOLFSSL_API void wolfSSL_EC_POINT_dump(const char *msg, const WOLFSSL_EC_POINT *p);
 4424. WOLFSSL_API const char *wolfSSL_ASN1_tag2str(int tag);
 4425. WOLFSSL_API int wolfSSL_ASN1_STRING_print_ex(WOLFSSL_BIO *out, WOLFSSL_ASN1_STRING *str, unsigned long flags);
 4426. WOLFSSL_API int wolfSSL_ASN1_STRING_print(WOLFSSL_BIO *out, WOLFSSL_ASN1_STRING *str);
 4427. WOLFSSL_API int wolfSSL_ASN1_TIME_get_length(const WOLFSSL_ASN1_TIME *t);
 4428. WOLFSSL_API unsigned char* wolfSSL_ASN1_TIME_get_data(const WOLFSSL_ASN1_TIME *t);
 4429. WOLFSSL_API WOLFSSL_ASN1_TIME *wolfSSL_ASN1_TIME_to_generalizedtime(WOLFSSL_ASN1_TIME *t,
 4430. WOLFSSL_ASN1_TIME **out);
 4431. WOLFSSL_API int wolfSSL_i2c_ASN1_INTEGER(WOLFSSL_ASN1_INTEGER *a, unsigned char **pp);
 4432. WOLFSSL_API int wolfSSL_a2i_ASN1_INTEGER(WOLFSSL_BIO *bio, WOLFSSL_ASN1_INTEGER *asn1,
 4433. char *buf, int size);
 4434. WOLFSSL_API int wolfSSL_X509_CA_num(WOLFSSL_X509_STORE *store);
 4435. WOLFSSL_API long wolfSSL_X509_get_version(const WOLFSSL_X509 *x);
 4436. WOLFSSL_API int wolfSSL_X509_get_signature_nid(const WOLFSSL_X509* x);
 4437. #ifndef WOLFCRYPT_ONLY
 4438. WOLFSSL_API int wolfSSL_PEM_write_bio_PKCS8PrivateKey(WOLFSSL_BIO* bio,
 4439. WOLFSSL_EVP_PKEY* pkey, const WOLFSSL_EVP_CIPHER* enc, char* passwd,
 4440. int passwdSz, wc_pem_password_cb* cb, void* ctx);
 4441. #if !defined(NO_FILESYSTEM) && !defined(NO_STDIO_FILESYSTEM)
 4442. WOLFSSL_API int wolfSSL_PEM_write_PKCS8PrivateKey(
 4443. XFILE fp, WOLFSSL_EVP_PKEY* pkey, const WOLFSSL_EVP_CIPHER* enc,
 4444. char* passwd, int passwdSz, wc_pem_password_cb* cb, void* ctx);
 4445. #endif /* !NO_FILESYSTEM && !NO_STDIO_FILESYSTEM */
 4446. WOLFSSL_API WOLFSSL_EVP_PKEY* wolfSSL_d2i_PKCS8PrivateKey_bio(WOLFSSL_BIO* bio,
 4447. WOLFSSL_EVP_PKEY** pkey, wc_pem_password_cb* cb, void* u);
 4448. WOLFSSL_API WOLFSSL_EVP_PKEY* wolfSSL_d2i_AutoPrivateKey(
 4449. WOLFSSL_EVP_PKEY** pkey, const unsigned char** data, long length);
 4450. #endif /* !WOLFCRYPT_ONLY */
 4451. #endif /* OPENSSL_EXTRA || OPENSSL_EXTRA_X509_SMALL */
 4452. #ifdef WOLFSSL_HAVE_TLS_UNIQUE
 4453. WOLFSSL_API size_t wolfSSL_get_finished(const WOLFSSL *ssl, void *buf, size_t count);
 4454. WOLFSSL_API size_t wolfSSL_get_peer_finished(const WOLFSSL *ssl, void *buf, size_t count);
 4455. #endif /* WOLFSSL_HAVE_TLS_UNIQUE */
 4456. #ifdef HAVE_PK_CALLBACKS
 4457. WOLFSSL_API int wolfSSL_IsPrivatePkSet(WOLFSSL* ssl);
 4458. WOLFSSL_API int wolfSSL_CTX_IsPrivatePkSet(WOLFSSL_CTX* ctx);
 4459. #endif
 4460. #ifdef HAVE_ENCRYPT_THEN_MAC
 4461. WOLFSSL_API int wolfSSL_CTX_AllowEncryptThenMac(WOLFSSL_CTX* ctx, int set);
 4462. WOLFSSL_API int wolfSSL_AllowEncryptThenMac(WOLFSSL *s, int set);
 4463. #endif
 4464. /* This feature is used to set a fixed ephemeral key and is for testing only */
 4465. /* Currently allows ECDHE and DHE only */
 4466. #ifdef WOLFSSL_STATIC_EPHEMERAL
 4467. WOLFSSL_API int wolfSSL_CTX_set_ephemeral_key(WOLFSSL_CTX* ctx, int keyAlgo,
 4468. const char* key, unsigned int keySz, int format);
 4469. WOLFSSL_API int wolfSSL_set_ephemeral_key(WOLFSSL* ssl, int keyAlgo,
 4470. const char* key, unsigned int keySz, int format);
 4471. /* returns pointer to loaded key as ASN.1/DER */
 4472. WOLFSSL_API int wolfSSL_CTX_get_ephemeral_key(WOLFSSL_CTX* ctx, int keyAlgo,
 4473. const unsigned char** key, unsigned int* keySz);
 4474. WOLFSSL_API int wolfSSL_get_ephemeral_key(WOLFSSL* ssl, int keyAlgo,
 4475. const unsigned char** key, unsigned int* keySz);
 4476. #endif
 4477. #ifdef HAVE_RPK
 4478. /* cert type for client_certificate_type/server_certificate_type extensions */
 4479. enum {
 4480. WOLFSSL_CERT_TYPE_UNKNOWN = -1,
 4481. WOLFSSL_CERT_TYPE_X509 = 0,
 4482. WOLFSSL_CERT_TYPE_RPK = 2,
 4483. };
 4484. #define MAX_CLIENT_CERT_TYPE_CNT 2
 4485. #define MAX_SERVER_CERT_TYPE_CNT 2
 4486. WOLFSSL_API int wolfSSL_CTX_set_client_cert_type(WOLFSSL_CTX* ctx,
 4487. const char* buf, int len);
 4488. WOLFSSL_API int wolfSSL_CTX_set_server_cert_type(WOLFSSL_CTX* ctx,
 4489. const char* buf, int len);
 4490. WOLFSSL_API int wolfSSL_set_client_cert_type(WOLFSSL* ssl,
 4491. const char* buf, int len);
 4492. WOLFSSL_API int wolfSSL_set_server_cert_type(WOLFSSL* ssl,
 4493. const char* buf, int len);
 4494. WOLFSSL_API int wolfSSL_get_negotiated_client_cert_type(WOLFSSL* ssl, int* tp);
 4495. WOLFSSL_API int wolfSSL_get_negotiated_server_cert_type(WOLFSSL* ssl, int* tp);
 4496. #endif /* HAVE_RPK */
 4497. #if defined(OPENSSL_EXTRA)
 4498. #ifndef WOLFCRYPT_ONLY
 4499. WOLFSSL_API int wolfSSL_EVP_PKEY_param_check(WOLFSSL_EVP_PKEY_CTX* ctx);
 4500. #endif
 4501. WOLFSSL_API void wolfSSL_CTX_set_security_level(WOLFSSL_CTX* ctx, int level);
 4502. WOLFSSL_API int wolfSSL_CTX_get_security_level(const WOLFSSL_CTX* ctx);
 4503. WOLFSSL_API int wolfSSL_SESSION_is_resumable(const WOLFSSL_SESSION *s);
 4504. WOLFSSL_API void wolfSSL_CRYPTO_free(void *str, const char *file, int line);
 4505. WOLFSSL_API void *wolfSSL_CRYPTO_malloc(size_t num, const char *file, int line);
 4506. WOLFSSL_API WOLFSSL_CONF_CTX* wolfSSL_CONF_CTX_new(void);
 4507. WOLFSSL_API void wolfSSL_CONF_CTX_free(WOLFSSL_CONF_CTX* cctx);
 4508. WOLFSSL_API void wolfSSL_CONF_CTX_set_ssl_ctx(WOLFSSL_CONF_CTX* cctx, WOLFSSL_CTX *ctx);
 4509. WOLFSSL_API unsigned int wolfSSL_CONF_CTX_set_flags(WOLFSSL_CONF_CTX* cctx, unsigned int flags);
 4510. WOLFSSL_API int wolfSSL_CONF_CTX_finish(WOLFSSL_CONF_CTX* cctx);
 4511. #define WOLFSSL_CONF_FLAG_CMDLINE 0x1
 4512. #define WOLFSSL_CONF_FLAG_FILE 0x2
 4513. #define WOLFSSL_CONF_FLAG_CLIENT 0x4
 4514. #define WOLFSSL_CONF_FLAG_SERVER 0x8
 4515. #define WOLFSSL_CONF_FLAG_SHOW_ERRORS 0x10
 4516. #define WOLFSSL_CONF_FLAG_CERTIFICATE 0x20
 4517. #define WOLFSSL_CONF_TYPE_UNKNOWN 0x0
 4518. #define WOLFSSL_CONF_TYPE_STRING 0x1
 4519. #define WOLFSSL_CONF_TYPE_FILE 0x2
 4520. #define WOLFSSL_CONF_TYPE_DIR 0x3
 4521. WOLFSSL_API int wolfSSL_CONF_cmd(WOLFSSL_CONF_CTX* cctx, const char* cmd, const char* value);
 4522. WOLFSSL_API int wolfSSL_CONF_cmd_value_type(WOLFSSL_CONF_CTX *cctx, const char *cmd);
 4523. #endif /* OPENSSL_EXTRA */
 4524. #if defined(HAVE_EX_DATA) || defined(WOLFSSL_WPAS_SMALL)
 4525. WOLFSSL_API int wolfSSL_CRYPTO_get_ex_new_index(int class_index, long argl, void *argp,
 4526. WOLFSSL_CRYPTO_EX_new* new_func,
 4527. WOLFSSL_CRYPTO_EX_dup* dup_func,
 4528. WOLFSSL_CRYPTO_EX_free* free_func);
 4529. #endif /* HAVE_EX_DATA || WOLFSSL_WPAS_SMALL */
 4530. #if defined(WOLFSSL_DTLS_CID)
 4531. WOLFSSL_API int wolfSSL_dtls_cid_use(WOLFSSL* ssl);
 4532. WOLFSSL_API int wolfSSL_dtls_cid_is_enabled(WOLFSSL* ssl);
 4533. WOLFSSL_API int wolfSSL_dtls_cid_set(WOLFSSL* ssl, unsigned char* cid,
 4534. unsigned int size);
 4535. WOLFSSL_API int wolfSSL_dtls_cid_get_rx_size(WOLFSSL* ssl,
 4536. unsigned int* size);
 4537. WOLFSSL_API int wolfSSL_dtls_cid_get_rx(WOLFSSL* ssl, unsigned char* buffer,
 4538. unsigned int bufferSz);
 4539. WOLFSSL_API int wolfSSL_dtls_cid_get_tx_size(WOLFSSL* ssl,
 4540. unsigned int* size);
 4541. WOLFSSL_API int wolfSSL_dtls_cid_get_tx(WOLFSSL* ssl, unsigned char* buffer,
 4542. unsigned int bufferSz);
 4543. #endif /* defined(WOLFSSL_DTLS_CID) */
 4544. /* */
 4545. #define SSL2_VERSION 0x0002
 4546. #define SSL3_VERSION 0x0300
 4547. #define TLS1_VERSION 0x0301
 4548. #define TLS1_1_VERSION 0x0302
 4549. #define TLS1_2_VERSION 0x0303
 4550. #define TLS1_3_VERSION 0x0304
 4551. #define DTLS1_VERSION 0xFEFF
 4552. #define DTLS1_2_VERSION 0xFEFD
 4553. #define DTLS1_3_VERSION 0xFEFC
 4554. #ifdef __cplusplus
 4555. } /* extern "C" */
 4556. #endif
 4557. #endif /* WOLFSSL_SSL_H */