tcp.c 72 KB


 1. /*
 2. * This file is part of the UCB release of Plan 9. It is subject to the license
 3. * terms in the LICENSE file found in the top-level directory of this
 4. * distribution and at http://akaros.cs.berkeley.edu/files/Plan9License. No
 5. * part of the UCB release of Plan 9, including this file, may be copied,
 6. * modified, propagated, or distributed except according to the terms contained
 7. * in the LICENSE file.
 8. */
 9. #include "u.h"
 10. #include "../port/lib.h"
 11. #include "mem.h"
 12. #include "dat.h"
 13. #include "fns.h"
 14. #include "../port/error.h"
 15. #include "ip.h"
 16. enum
 17. {
 18. QMAX = 64*1024-1,
 19. IP_TCPPROTO = 6,
 20. TCP4_IPLEN = 8,
 21. TCP4_PHDRSIZE = 12,
 22. TCP4_HDRSIZE = 20,
 23. TCP4_TCBPHDRSZ = 40,
 24. TCP4_PKT = TCP4_IPLEN+TCP4_PHDRSIZE,
 25. TCP6_IPLEN = 0,
 26. TCP6_PHDRSIZE = 40,
 27. TCP6_HDRSIZE = 20,
 28. TCP6_TCBPHDRSZ = 60,
 29. TCP6_PKT = TCP6_IPLEN+TCP6_PHDRSIZE,
 30. TcptimerOFF = 0,
 31. TcptimerON = 1,
 32. TcptimerDONE = 2,
 33. MAX_TIME = (1<<20), /* Forever */
 34. TCP_ACK = 50, /* Timed ack sequence in ms */
 35. MAXBACKMS = 9*60*1000, /* longest backoff time (ms) before hangup */
 36. URG = 0x20, /* Data marked urgent */
 37. ACK = 0x10, /* Acknowledge is valid */
 38. PSH = 0x08, /* Whole data pipe is pushed */
 39. RST = 0x04, /* Reset connection */
 40. SYN = 0x02, /* Pkt. is synchronise */
 41. FIN = 0x01, /* Start close down */
 42. EOLOPT = 0,
 43. NOOPOPT = 1,
 44. MSSOPT = 2,
 45. MSS_LENGTH = 4, /* Maximum segment size */
 46. WSOPT = 3,
 47. WS_LENGTH = 3, /* Bits to scale window size by */
 48. MSL2 = 10,
 49. MSPTICK = 50, /* Milliseconds per timer tick */
 50. DEF_MSS = 1460, /* Default maximum segment */
 51. DEF_MSS6 = 1280, /* Default maximum segment (min) for v6 */
 52. DEF_RTT = 500, /* Default round trip */
 53. DEF_KAT = 120000, /* Default time (ms) between keep alives */
 54. TCP_LISTEN = 0, /* Listen connection */
 55. TCP_CONNECT = 1, /* Outgoing connection */
 56. SYNACK_RXTIMER = 250, /* ms between SYNACK retransmits */
 57. TCPREXMTTHRESH = 3, /* dupack threshhold for rxt */
 58. FORCE = 1,
 59. CLONE = 2,
 60. RETRAN = 4,
 61. ACTIVE = 8,
 62. SYNACK = 16,
 63. LOGAGAIN = 3,
 64. LOGDGAIN = 2,
 65. Closed = 0, /* Connection states */
 66. Listen,
 67. Syn_sent,
 68. Syn_received,
 69. Established,
 70. Finwait1,
 71. Finwait2,
 72. Close_wait,
 73. Closing,
 74. Last_ack,
 75. Time_wait,
 76. Maxlimbo = 1000, /* maximum procs waiting for response to SYN ACK */
 77. NLHT = 256, /* hash table size, must be a power of 2 */
 78. LHTMASK = NLHT-1,
 79. /*
 80. * window is 64kb * 2ⁿ
 81. * these factors determine the ultimate bandwidth-delay product.
 82. * 64kb * 2⁵ = 2mb, or 2× overkill for 100mbps * 70ms.
 83. */
 84. Maxqscale = 4, /* maximum queuing scale */
 85. Defadvscale = 4, /* default advertisement */
 86. };
 87. /* Must correspond to the enumeration above */
 88. char *tcpstates[] =
 89. {
 90. "Closed", "Listen", "Syn_sent", "Syn_received",
 91. "Established", "Finwait1", "Finwait2", "Close_wait",
 92. "Closing", "Last_ack", "Time_wait"
 93. };
 94. typedef struct Tcptimer Tcptimer;
 95. struct Tcptimer
 96. {
 97. Tcptimer *next;
 98. Tcptimer *prev;
 99. Tcptimer *readynext;
 100. int state;
 101. int start;
 102. int count;
 103. void (*func)(void*);
 104. void *arg;
 105. };
 106. /*
 107. * v4 and v6 pseudo headers used for
 108. * checksuming tcp
 109. */
 110. typedef struct Tcp4hdr Tcp4hdr;
 111. struct Tcp4hdr
 112. {
 113. uint8_t vihl; /* Version and header length */
 114. uint8_t tos; /* Type of service */
 115. uint8_t length[2]; /* packet length */
 116. uint8_t id[2]; /* Identification */
 117. uint8_t frag[2]; /* Fragment information */
 118. uint8_t Unused;
 119. uint8_t proto;
 120. uint8_t tcplen[2];
 121. uint8_t tcpsrc[4];
 122. uint8_t tcpdst[4];
 123. /* same as v6 from here on */
 124. uint8_t tcpsport[2];
 125. uint8_t tcpdport[2];
 126. uint8_t tcpseq[4];
 127. uint8_t tcpack[4];
 128. uint8_t tcpflag[2];
 129. uint8_t tcpwin[2];
 130. uint8_t tcpcksum[2];
 131. uint8_t tcpurg[2];
 132. /* Options segment */
 133. uint8_t tcpopt[1];
 134. };
 135. typedef struct Tcp6hdr Tcp6hdr;
 136. struct Tcp6hdr
 137. {
 138. uint8_t vcf[4];
 139. uint8_t ploadlen[2];
 140. uint8_t proto;
 141. uint8_t ttl;
 142. uint8_t tcpsrc[IPaddrlen];
 143. uint8_t tcpdst[IPaddrlen];
 144. /* same as v4 from here on */
 145. uint8_t tcpsport[2];
 146. uint8_t tcpdport[2];
 147. uint8_t tcpseq[4];
 148. uint8_t tcpack[4];
 149. uint8_t tcpflag[2];
 150. uint8_t tcpwin[2];
 151. uint8_t tcpcksum[2];
 152. uint8_t tcpurg[2];
 153. /* Options segment */
 154. uint8_t tcpopt[1];
 155. };
 156. /*
 157. * this represents the control info
 158. * for a single packet. It is derived from
 159. * a packet in ntohtcp{4,6}() and stuck into
 160. * a packet in htontcp{4,6}().
 161. */
 162. typedef struct Tcp Tcp;
 163. struct Tcp
 164. {
 165. uint16_t source;
 166. uint16_t dest;
 167. uint32_t seq;
 168. uint32_t ack;
 169. uint8_t flags;
 170. uint8_t update;
 171. uint16_t ws; /* window scale option */
 172. uint32_t wnd; /* prescaled window*/
 173. uint16_t urg;
 174. uint16_t mss; /* max segment size option (if not zero) */
 175. uint16_t len; /* size of data */
 176. };
 177. /*
 178. * this header is malloc'd to thread together fragments
 179. * waiting to be coalesced
 180. */
 181. typedef struct Reseq Reseq;
 182. struct Reseq
 183. {
 184. Reseq *next;
 185. Tcp seg;
 186. Block *bp;
 187. uint16_t length;
 188. };
 189. /*
 190. * the qlock in the Conv locks this structure
 191. */
 192. typedef struct Tcpctl Tcpctl;
 193. struct Tcpctl
 194. {
 195. uint8_t state; /* Connection state */
 196. uint8_t type; /* Listening or active connection */
 197. uint8_t code; /* Icmp code */
 198. struct {
 199. uint32_t una; /* Unacked data pointer */
 200. uint32_t nxt; /* Next sequence expected */
 201. uint32_t ptr; /* Data pointer */
 202. uint32_t wnd; /* Tcp send window */
 203. uint32_t urg; /* Urgent data pointer */
 204. uint32_t wl2;
 205. uint scale; /* how much to right shift window */
 206. /* in xmitted packets */
 207. /* to implement tahoe and reno TCP */
 208. uint32_t dupacks; /* number of duplicate acks rcvd */
 209. uint32_t partialack;
 210. int recovery; /* loss recovery flag */
 211. int retransmit; /* retransmit 1 packet @ una flag */
 212. int rto;
 213. uint32_t rxt; /* right window marker for recovery */
 214. /* "recover" rfc3782 */
 215. } snd;
 216. struct {
 217. uint32_t nxt; /* Receive pointer to next uint8_t slot */
 218. uint32_t wnd; /* Receive window incoming */
 219. uint32_t wsnt; /* Last wptr sent. important to */
 220. /* track for large bdp */
 221. uint32_t wptr;
 222. uint32_t urg; /* Urgent pointer */
 223. uint32_t ackptr; /* last acked sequence */
 224. int blocked;
 225. uint scale; /* how much to left shift window in */
 226. /* rcv'd packets */
 227. } rcv;
 228. uint32_t iss; /* Initial sequence number */
 229. uint32_t cwind; /* Congestion window */
 230. uint32_t abcbytes; /* appropriate byte counting rfc 3465 */
 231. uint scale; /* desired snd.scale */
 232. uint32_t ssthresh; /* Slow start threshold */
 233. int resent; /* Bytes just resent */
 234. int irs; /* Initial received squence */
 235. uint16_t mss; /* Maximum segment size */
 236. int rerecv; /* Overlap of data rerecevived */
 237. uint32_t window; /* Our receive window (queue) */
 238. uint qscale; /* Log2 of our receive window (queue) */
 239. uint8_t backoff; /* Exponential backoff counter */
 240. int backedoff; /* ms we've backed off for rexmits */
 241. uint8_t flags; /* State flags */
 242. Reseq *reseq; /* Resequencing queue */
 243. int nreseq;
 244. int reseqlen;
 245. Tcptimer timer; /* Activity timer */
 246. Tcptimer acktimer; /* Acknowledge timer */
 247. Tcptimer rtt_timer; /* Round trip timer */
 248. Tcptimer katimer; /* keep alive timer */
 249. uint32_t rttseq; /* Round trip sequence */
 250. int srtt; /* Smoothed round trip */
 251. int mdev; /* Mean deviation of round trip */
 252. int kacounter; /* count down for keep alive */
 253. uint sndsyntime; /* time syn sent */
 254. uint32_t time; /* time Finwait2 or Syn_received was sent */
 255. uint32_t timeuna; /* snd.una when time was set */
 256. int nochecksum; /* non-zero means don't send checksums */
 257. int flgcnt; /* number of flags in the sequence (FIN,SEQ) */
 258. union {
 259. Tcp4hdr tcp4hdr;
 260. Tcp6hdr tcp6hdr;
 261. } protohdr; /* prototype header */
 262. };
 263. /*
 264. * New calls are put in limbo rather than having a conversation structure
 265. * allocated. Thus, a SYN attack results in lots of limbo'd calls but not
 266. * any real Conv structures mucking things up. Calls in limbo rexmit their
 267. * SYN ACK every SYNACK_RXTIMER ms up to 4 times, i.e., they disappear after 1 second.
 268. *
 269. * In particular they aren't on a listener's queue so that they don't figure
 270. * in the input queue limit.
 271. *
 272. * If 1/2 of a T3 was attacking SYN packets, we'ld have a permanent queue
 273. * of 70000 limbo'd calls. Not great for a linear list but doable. Therefore
 274. * there is no hashing of this list.
 275. */
 276. typedef struct Limbo Limbo;
 277. struct Limbo
 278. {
 279. Limbo *next;
 280. uint8_t laddr[IPaddrlen];
 281. uint8_t raddr[IPaddrlen];
 282. uint16_t lport;
 283. uint16_t rport;
 284. uint32_t irs; /* initial received sequence */
 285. uint32_t iss; /* initial sent sequence */
 286. uint16_t mss; /* mss from the other end */
 287. uint16_t rcvscale; /* how much to scale rcvd windows */
 288. uint16_t sndscale; /* how much to scale sent windows */
 289. uint32_t lastsend; /* last time we sent a synack */
 290. uint8_t version; /* v4 or v6 */
 291. uint8_t rexmits; /* number of retransmissions */
 292. };
 293. int tcp_irtt = DEF_RTT; /* Initial guess at round trip time */
 294. enum {
 295. /* MIB stats */
 296. MaxConn,
 297. Mss,
 298. ActiveOpens,
 299. PassiveOpens,
 300. EstabResets,
 301. CurrEstab,
 302. InSegs,
 303. OutSegs,
 304. RetransSegs,
 305. RetransSegsSent,
 306. RetransTimeouts,
 307. InErrs,
 308. OutRsts,
 309. /* non-MIB stats */
 310. CsumErrs,
 311. HlenErrs,
 312. LenErrs,
 313. Resequenced,
 314. OutOfOrder,
 315. ReseqBytelim,
 316. ReseqPktlim,
 317. Delayack,
 318. Wopenack,
 319. Recovery,
 320. RecoveryDone,
 321. RecoveryRTO,
 322. RecoveryNoSeq,
 323. RecoveryCwind,
 324. RecoveryPA,
 325. Nstats
 326. };
 327. static char *statnames[Nstats] =
 328. {
 329. [MaxConn] = "MaxConn",
 330. [Mss] = "MaxSegment",
 331. [ActiveOpens] = "ActiveOpens",
 332. [PassiveOpens] = "PassiveOpens",
 333. [EstabResets] = "EstabResets",
 334. [CurrEstab] = "CurrEstab",
 335. [InSegs] = "InSegs",
 336. [OutSegs] = "OutSegs",
 337. [RetransSegs] = "RetransSegs",
 338. [RetransSegsSent] = "RetransSegsSent",
 339. [RetransTimeouts] = "RetransTimeouts",
 340. [InErrs] = "InErrs",
 341. [OutRsts] = "OutRsts",
 342. [CsumErrs] = "CsumErrs",
 343. [HlenErrs] = "HlenErrs",
 344. [LenErrs] = "LenErrs",
 345. [OutOfOrder] = "OutOfOrder",
 346. [Resequenced] = "Resequenced",
 347. [ReseqBytelim] = "ReseqBytelim",
 348. [ReseqPktlim] = "ReseqPktlim",
 349. [Delayack] = "Delayack",
 350. [Wopenack] = "Wopenack",
 351. [Recovery] = "Recovery",
 352. [RecoveryDone] = "RecoveryDone",
 353. [RecoveryRTO] = "RecoveryRTO",
 354. [RecoveryNoSeq] = "RecoveryNoSeq",
 355. [RecoveryCwind] = "RecoveryCwind",
 356. [RecoveryPA] = "RecoveryPA",
 357. };
 358. typedef struct Tcppriv Tcppriv;
 359. struct Tcppriv
 360. {
 361. /* List of active timers */
 362. QLock tl;
 363. Tcptimer *timers;
 364. /* hash table for matching conversations */
 365. Ipht ht;
 366. /* calls in limbo waiting for an ACK to our SYN ACK */
 367. int nlimbo;
 368. Limbo *lht[NLHT];
 369. /* for keeping track of tcpackproc */
 370. QLock apl;
 371. int ackprocstarted;
 372. uint64_t stats[Nstats];
 373. };
 374. /*
 375. * Setting tcpporthogdefense to non-zero enables Dong Lin's
 376. * solution to hijacked systems staking out port's as a form
 377. * of DoS attack.
 378. *
 379. * To avoid stateless Conv hogs, we pick a sequence number at random. If
 380. * that number gets acked by the other end, we shut down the connection.
 381. * Look for tcpporthogdefense in the code.
 382. */
 383. int tcpporthogdefense = 0;
 384. static int addreseq(Fs*, Tcpctl*, Tcppriv*, Tcp*, Block*, uint16_t);
 385. static int dumpreseq(Tcpctl*);
 386. static void getreseq(Tcpctl*, Tcp*, Block**, uint16_t*);
 387. static void limbo(Conv*, uint8_t*, uint8_t*, Tcp*, int);
 388. static void limborexmit(Proto*);
 389. static void localclose(Conv*, char*);
 390. static void procsyn(Conv*, Tcp*);
 391. static void tcpacktimer(void*);
 392. static void tcpiput(Proto*, Ipifc*, Block*);
 393. static void tcpkeepalive(void*);
 394. static void tcpoutput(Conv*);
 395. static void tcprcvwin(Conv*);
 396. static void tcprxmit(Conv*);
 397. static void tcpsetkacounter(Tcpctl*);
 398. static void tcpsetscale(Conv*, Tcpctl*, uint16_t, uint16_t);
 399. static void tcpsettimer(Tcpctl*);
 400. static void tcpsndsyn(Conv*, Tcpctl*);
 401. static void tcpstart(Conv*, int);
 402. static void tcpsynackrtt(Conv*);
 403. static void tcptimeout(void*);
 404. static int tcptrim(Tcpctl*, Tcp*, Block**, uint16_t*);
 405. static void
 406. tcpsetstate(Conv *s, uint8_t newstate)
 407. {
 408. Tcpctl *tcb;
 409. uint8_t oldstate;
 410. Tcppriv *tpriv;
 411. tpriv = s->p->priv;
 412. tcb = (Tcpctl*)s->ptcl;
 413. oldstate = tcb->state;
 414. if(oldstate == newstate)
 415. return;
 416. if(oldstate == Established)
 417. tpriv->stats[CurrEstab]--;
 418. if(newstate == Established)
 419. tpriv->stats[CurrEstab]++;
 420. switch(newstate) {
 421. case Closed:
 422. qclose(s->rq);
 423. qclose(s->wq);
 424. qclose(s->eq);
 425. break;
 426. case Close_wait: /* Remote closes */
 427. qhangup(s->rq, nil);
 428. break;
 429. }
 430. tcb->state = newstate;
 431. if(oldstate == Syn_sent && newstate != Closed)
 432. Fsconnected(s, nil);
 433. }
 434. static char*
 435. tcpconnect(Conv *c, char **argv, int argc)
 436. {
 437. char *e;
 438. Tcpctl *tcb;
 439. tcb = (Tcpctl*)(c->ptcl);
 440. if(tcb->state != Closed)
 441. return Econinuse;
 442. e = Fsstdconnect(c, argv, argc);
 443. if(e != nil)
 444. return e;
 445. tcpstart(c, TCP_CONNECT);
 446. return nil;
 447. }
 448. static int
 449. tcpstate(Conv *c, char *state, int n)
 450. {
 451. Tcpctl *s;
 452. s = (Tcpctl*)(c->ptcl);
 453. return snprint(state, n,
 454. "%s qin %d qout %d rq %d.%d srtt %d mdev %d sst %lu cwin %lu "
 455. "swin %lu>>%d rwin %lu>>%d qscale %d timer.start %d "
 456. "timer.count %d rerecv %d katimer.start %d katimer.count %d\n",
 457. tcpstates[s->state],
 458. c->rq ? qlen(c->rq) : 0,
 459. c->wq ? qlen(c->wq) : 0,
 460. s->nreseq, s->reseqlen,
 461. s->srtt, s->mdev, s->ssthresh,
 462. s->cwind, s->snd.wnd, s->rcv.scale, s->rcv.wnd, s->snd.scale,
 463. s->qscale,
 464. s->timer.start, s->timer.count, s->rerecv,
 465. s->katimer.start, s->katimer.count);
 466. }
 467. static int
 468. tcpinuse(Conv *c)
 469. {
 470. Tcpctl *s;
 471. s = (Tcpctl*)(c->ptcl);
 472. return s->state != Closed;
 473. }
 474. static char*
 475. tcpannounce(Conv *c, char **argv, int argc)
 476. {
 477. char *e;
 478. Tcpctl *tcb;
 479. tcb = (Tcpctl*)(c->ptcl);
 480. if(tcb->state != Closed)
 481. return Econinuse;
 482. e = Fsstdannounce(c, argv, argc);
 483. if(e != nil)
 484. return e;
 485. tcpstart(c, TCP_LISTEN);
 486. Fsconnected(c, nil);
 487. return nil;
 488. }
 489. /*
 490. * tcpclose is always called with the q locked
 491. */
 492. static void
 493. tcpclose(Conv *c)
 494. {
 495. Tcpctl *tcb;
 496. tcb = (Tcpctl*)c->ptcl;
 497. qhangup(c->rq, nil);
 498. qhangup(c->wq, nil);
 499. qhangup(c->eq, nil);
 500. qflush(c->rq);
 501. switch(tcb->state) {
 502. case Listen:
 503. /*
 504. * reset any incoming calls to this listener
 505. */
 506. Fsconnected(c, "Hangup");
 507. localclose(c, nil);
 508. break;
 509. case Closed:
 510. case Syn_sent:
 511. localclose(c, nil);
 512. break;
 513. case Syn_received:
 514. case Established:
 515. tcb->flgcnt++;
 516. tcb->snd.nxt++;
 517. tcpsetstate(c, Finwait1);
 518. tcpoutput(c);
 519. break;
 520. case Close_wait:
 521. tcb->flgcnt++;
 522. tcb->snd.nxt++;
 523. tcpsetstate(c, Last_ack);
 524. tcpoutput(c);
 525. break;
 526. }
 527. }
 528. static void
 529. tcpkick(void *x)
 530. {
 531. Proc *up = externup();
 532. Conv *s = x;
 533. Tcpctl *tcb;
 534. tcb = (Tcpctl*)s->ptcl;
 535. if(waserror()){
 536. qunlock(&s->ql);
 537. nexterror();
 538. }
 539. qlock(&s->ql);
 540. switch(tcb->state) {
 541. case Syn_sent:
 542. case Syn_received:
 543. case Established:
 544. case Close_wait:
 545. /*
 546. * Push data
 547. */
 548. tcpoutput(s);
 549. break;
 550. default:
 551. localclose(s, "Hangup");
 552. break;
 553. }
 554. qunlock(&s->ql);
 555. poperror();
 556. }
 557. static int seq_lt(uint32_t, uint32_t);
 558. static void
 559. tcprcvwin(Conv *s) /* Call with tcb locked */
 560. {
 561. int w;
 562. Tcpctl *tcb;
 563. tcb = (Tcpctl*)s->ptcl;
 564. w = tcb->window - qlen(s->rq);
 565. if(w < 0)
 566. w = 0;
 567. /* RFC 1122 § 4.2.2.17 do not move right edge of window left */
 568. if(seq_lt(tcb->rcv.nxt + w, tcb->rcv.wptr))
 569. w = tcb->rcv.wptr - tcb->rcv.nxt;
 570. if(w != tcb->rcv.wnd)
 571. if(w>>tcb->rcv.scale == 0 || (tcb->window > 4*tcb->mss && w < tcb->mss/4)){
 572. tcb->rcv.blocked = 1;
 573. netlog(s->p->f, Logtcp, "tcprcvwin: window %lu qlen %d ws %u lport %d\n",
 574. tcb->window, qlen(s->rq), tcb->rcv.scale, s->lport);
 575. }
 576. tcb->rcv.wnd = w;
 577. tcb->rcv.wptr = tcb->rcv.nxt + w;
 578. }
 579. static void
 580. tcpacktimer(void *v)
 581. {
 582. Proc *up = externup();
 583. Tcpctl *tcb;
 584. Conv *s;
 585. s = v;
 586. tcb = (Tcpctl*)s->ptcl;
 587. if(waserror()){
 588. qunlock(&s->ql);
 589. nexterror();
 590. }
 591. qlock(&s->ql);
 592. if(tcb->state != Closed){
 593. tcb->flags |= FORCE;
 594. tcpoutput(s);
 595. }
 596. qunlock(&s->ql);
 597. poperror();
 598. }
 599. static void
 600. tcpcongestion(Tcpctl *tcb)
 601. {
 602. uint32_t inflight;
 603. inflight = tcb->snd.nxt - tcb->snd.una;
 604. if(inflight > tcb->cwind)
 605. inflight = tcb->cwind;
 606. tcb->ssthresh = inflight / 2;
 607. if(tcb->ssthresh < 2*tcb->mss)
 608. tcb->ssthresh = 2*tcb->mss;
 609. }
 610. enum {
 611. L = 2, /* aggressive slow start; legal values ∈ (1.0, 2.0) */
 612. };
 613. static void
 614. tcpabcincr(Tcpctl *tcb, uint acked)
 615. {
 616. uint limit;
 617. tcb->abcbytes += acked;
 618. if(tcb->cwind < tcb->ssthresh){
 619. /* slow start */
 620. if(tcb->snd.rto)
 621. limit = tcb->mss;
 622. else
 623. limit = L*tcb->mss;
 624. tcb->cwind += MIN(tcb->abcbytes, limit);
 625. tcb->abcbytes = 0;
 626. } else {
 627. tcb->snd.rto = 0;
 628. /* avoidance */
 629. if(tcb->abcbytes >= tcb->cwind){
 630. tcb->abcbytes -= tcb->cwind;
 631. tcb->cwind += tcb->mss;
 632. }
 633. }
 634. }
 635. static void
 636. tcpcreate(Conv *c)
 637. {
 638. c->rq = qopen(QMAX, Qcoalesce, tcpacktimer, c);
 639. c->wq = qopen(QMAX, Qkick, tcpkick, c);
 640. }
 641. static void
 642. timerstate(Tcppriv *priv, Tcptimer *t, int newstate)
 643. {
 644. if(newstate != TcptimerON){
 645. if(t->state == TcptimerON){
 646. /* unchain */
 647. if(priv->timers == t){
 648. priv->timers = t->next;
 649. if(t->prev != nil)
 650. panic("timerstate1");
 651. }
 652. if(t->next)
 653. t->next->prev = t->prev;
 654. if(t->prev)
 655. t->prev->next = t->next;
 656. t->next = t->prev = nil;
 657. }
 658. } else {
 659. if(t->state != TcptimerON){
 660. /* chain */
 661. if(t->prev != nil || t->next != nil)
 662. panic("timerstate2");
 663. t->prev = nil;
 664. t->next = priv->timers;
 665. if(t->next)
 666. t->next->prev = t;
 667. priv->timers = t;
 668. }
 669. }
 670. t->state = newstate;
 671. }
 672. static void
 673. tcpackproc(void *a)
 674. {
 675. Proc *up = externup();
 676. Tcptimer *t, *tp, *timeo;
 677. Proto *tcp;
 678. Tcppriv *priv;
 679. int loop;
 680. tcp = a;
 681. priv = tcp->priv;
 682. for(;;) {
 683. tsleep(&up->sleep, return0, 0, MSPTICK);
 684. qlock(&priv->tl);
 685. timeo = nil;
 686. loop = 0;
 687. for(t = priv->timers; t != nil; t = tp) {
 688. if(loop++ > 10000)
 689. panic("tcpackproc1");
 690. tp = t->next;
 691. if(t->state == TcptimerON) {
 692. t->count--;
 693. if(t->count == 0) {
 694. timerstate(priv, t, TcptimerDONE);
 695. t->readynext = timeo;
 696. timeo = t;
 697. }
 698. }
 699. }
 700. qunlock(&priv->tl);
 701. loop = 0;
 702. for(t = timeo; t != nil; t = t->readynext) {
 703. if(loop++ > 10000)
 704. panic("tcpackproc2");
 705. if(t->state == TcptimerDONE && t->func != nil && !waserror()){
 706. (*t->func)(t->arg);
 707. poperror();
 708. }
 709. }
 710. limborexmit(tcp);
 711. }
 712. }
 713. static void
 714. tcpgo(Tcppriv *priv, Tcptimer *t)
 715. {
 716. if(t == nil || t->start == 0)
 717. return;
 718. qlock(&priv->tl);
 719. t->count = t->start;
 720. timerstate(priv, t, TcptimerON);
 721. qunlock(&priv->tl);
 722. }
 723. static void
 724. tcphalt(Tcppriv *priv, Tcptimer *t)
 725. {
 726. if(t == nil)
 727. return;
 728. qlock(&priv->tl);
 729. timerstate(priv, t, TcptimerOFF);
 730. qunlock(&priv->tl);
 731. }
 732. static int
 733. backoff(int n)
 734. {
 735. return 1 << n;
 736. }
 737. static void
 738. localclose(Conv *s, char *reason) /* called with tcb locked */
 739. {
 740. Tcpctl *tcb;
 741. Tcppriv *tpriv;
 742. tpriv = s->p->priv;
 743. tcb = (Tcpctl*)s->ptcl;
 744. iphtrem(&tpriv->ht, s);
 745. tcphalt(tpriv, &tcb->timer);
 746. tcphalt(tpriv, &tcb->rtt_timer);
 747. tcphalt(tpriv, &tcb->acktimer);
 748. tcphalt(tpriv, &tcb->katimer);
 749. /* Flush reassembly queue; nothing more can arrive */
 750. dumpreseq(tcb);
 751. if(tcb->state == Syn_sent)
 752. Fsconnected(s, reason);
 753. if(s->state == Announced)
 754. wakeup(&s->listenr);
 755. qhangup(s->rq, reason);
 756. qhangup(s->wq, reason);
 757. tcpsetstate(s, Closed);
 758. }
 759. /* mtu (- TCP + IP hdr len) of 1st hop */
 760. static int
 761. tcpmtu(Proto *tcp, uint8_t *addr, int version, uint *scale)
 762. {
 763. Ipifc *ifc;
 764. int mtu;
 765. ifc = findipifc(tcp->f, addr, 0);
 766. switch(version){
 767. default:
 768. case V4:
 769. mtu = DEF_MSS;
 770. if(ifc != nil)
 771. mtu = ifc->maxtu - ifc->medium->hsize - (TCP4_PKT + TCP4_HDRSIZE);
 772. break;
 773. case V6:
 774. mtu = DEF_MSS6;
 775. if(ifc != nil)
 776. mtu = ifc->maxtu - ifc->medium->hsize - (TCP6_PKT + TCP6_HDRSIZE);
 777. break;
 778. }
 779. /*
 780. * set the ws. it doesn't commit us to anything.
 781. * ws is the ultimate limit to the bandwidth-delay product.
 782. */
 783. *scale = Defadvscale;
 784. return mtu;
 785. }
 786. static void
 787. inittcpctl(Conv *s, int mode)
 788. {
 789. Tcpctl *tcb;
 790. Tcp4hdr* h4;
 791. Tcp6hdr* h6;
 792. Tcppriv *tpriv;
 793. int mss;
 794. tcb = (Tcpctl*)s->ptcl;
 795. memset(tcb, 0, sizeof(Tcpctl));
 796. tcb->ssthresh = QMAX; /* reset by tcpsetscale() */
 797. tcb->srtt = tcp_irtt<<LOGAGAIN;
 798. tcb->mdev = 0;
 799. /* setup timers */
 800. tcb->timer.start = tcp_irtt / MSPTICK;
 801. tcb->timer.func = tcptimeout;
 802. tcb->timer.arg = s;
 803. tcb->rtt_timer.start = MAX_TIME;
 804. tcb->acktimer.start = TCP_ACK / MSPTICK;
 805. tcb->acktimer.func = tcpacktimer;
 806. tcb->acktimer.arg = s;
 807. tcb->katimer.start = DEF_KAT / MSPTICK;
 808. tcb->katimer.func = tcpkeepalive;
 809. tcb->katimer.arg = s;
 810. mss = DEF_MSS;
 811. /* create a prototype(pseudo) header */
 812. if(mode != TCP_LISTEN){
 813. if(ipcmp(s->laddr, IPnoaddr) == 0)
 814. findlocalip(s->p->f, s->laddr, s->raddr);
 815. switch(s->ipversion){
 816. case V4:
 817. h4 = &tcb->protohdr.tcp4hdr;
 818. memset(h4, 0, sizeof(*h4));
 819. h4->proto = IP_TCPPROTO;
 820. hnputs(h4->tcpsport, s->lport);
 821. hnputs(h4->tcpdport, s->rport);
 822. v6tov4(h4->tcpsrc, s->laddr);
 823. v6tov4(h4->tcpdst, s->raddr);
 824. break;
 825. case V6:
 826. h6 = &tcb->protohdr.tcp6hdr;
 827. memset(h6, 0, sizeof(*h6));
 828. h6->proto = IP_TCPPROTO;
 829. hnputs(h6->tcpsport, s->lport);
 830. hnputs(h6->tcpdport, s->rport);
 831. ipmove(h6->tcpsrc, s->laddr);
 832. ipmove(h6->tcpdst, s->raddr);
 833. mss = DEF_MSS6;
 834. break;
 835. default:
 836. panic("inittcpctl: version %d", s->ipversion);
 837. }
 838. }
 839. tcb->mss = tcb->cwind = mss;
 840. tcb->abcbytes = 0;
 841. tpriv = s->p->priv;
 842. tpriv->stats[Mss] = tcb->mss;
 843. /* default is no window scaling */
 844. tcpsetscale(s, tcb, 0, 0);
 845. }
 846. /*
 847. * called with s qlocked
 848. */
 849. static void
 850. tcpstart(Conv *s, int mode)
 851. {
 852. Tcpctl *tcb;
 853. Tcppriv *tpriv;
 854. char kpname[KNAMELEN];
 855. tpriv = s->p->priv;
 856. if(tpriv->ackprocstarted == 0){
 857. qlock(&tpriv->apl);
 858. if(tpriv->ackprocstarted == 0){
 859. snprint(kpname, sizeof kpname, "#I%dtcpack", s->p->f->dev);
 860. kproc(kpname, tcpackproc, s->p);
 861. tpriv->ackprocstarted = 1;
 862. }
 863. qunlock(&tpriv->apl);
 864. }
 865. tcb = (Tcpctl*)s->ptcl;
 866. inittcpctl(s, mode);
 867. iphtadd(&tpriv->ht, s);
 868. switch(mode) {
 869. case TCP_LISTEN:
 870. tpriv->stats[PassiveOpens]++;
 871. tcb->flags |= CLONE;
 872. tcpsetstate(s, Listen);
 873. break;
 874. case TCP_CONNECT:
 875. tpriv->stats[ActiveOpens]++;
 876. tcb->flags |= ACTIVE;
 877. tcpsndsyn(s, tcb);
 878. tcpsetstate(s, Syn_sent);
 879. tcpoutput(s);
 880. break;
 881. }
 882. }
 883. #if 0
 884. static char*
 885. tcpflag(char *buf, char *e, uint16_t flag)
 886. {
 887. char *p;
 888. p = seprint(buf, e, "%d", flag>>10); /* Head len */
 889. if(flag & URG)
 890. p = seprint(p, e, " URG");
 891. if(flag & ACK)
 892. p = seprint(p, e, " ACK");
 893. if(flag & PSH)
 894. p = seprint(p, e, " PSH");
 895. if(flag & RST)
 896. p = seprint(p, e, " RST");
 897. if(flag & SYN)
 898. p = seprint(p, e, " SYN");
 899. if(flag & FIN)
 900. p = seprint(p, e, " FIN");
 901. USED(p);
 902. return buf;
 903. }
 904. #endif
 905. static Block*
 906. htontcp6(Tcp *tcph, Block *data, Tcp6hdr *ph, Tcpctl *tcb)
 907. {
 908. int dlen;
 909. Tcp6hdr *h;
 910. uint16_t csum;
 911. uint16_t hdrlen, optpad = 0;
 912. uint8_t *opt;
 913. hdrlen = TCP6_HDRSIZE;
 914. if(tcph->flags & SYN){
 915. if(tcph->mss)
 916. hdrlen += MSS_LENGTH;
 917. if(tcph->ws)
 918. hdrlen += WS_LENGTH;
 919. optpad = hdrlen & 3;
 920. if(optpad)
 921. optpad = 4 - optpad;
 922. hdrlen += optpad;
 923. }
 924. if(data) {
 925. dlen = blocklen(data);
 926. data = padblock(data, hdrlen + TCP6_PKT);
 927. if(data == nil)
 928. return nil;
 929. }
 930. else {
 931. dlen = 0;
 932. data = allocb(hdrlen + TCP6_PKT + 64); /* the 64 pad is to meet mintu's */
 933. if(data == nil)
 934. return nil;
 935. data->wp += hdrlen + TCP6_PKT;
 936. }
 937. /* copy in pseudo ip header plus port numbers */
 938. h = (Tcp6hdr *)(data->rp);
 939. memmove(h, ph, TCP6_TCBPHDRSZ);
 940. /* compose pseudo tcp header, do cksum calculation */
 941. hnputl(h->vcf, hdrlen + dlen);
 942. h->ploadlen[0] = h->ploadlen[1] = h->proto = 0;
 943. h->ttl = ph->proto;
 944. /* copy in variable bits */
 945. hnputl(h->tcpseq, tcph->seq);
 946. hnputl(h->tcpack, tcph->ack);
 947. hnputs(h->tcpflag, (hdrlen<<10) | tcph->flags);
 948. hnputs(h->tcpwin, tcph->wnd>>(tcb != nil ? tcb->snd.scale : 0));
 949. hnputs(h->tcpurg, tcph->urg);
 950. if(tcph->flags & SYN){
 951. opt = h->tcpopt;
 952. if(tcph->mss != 0){
 953. *opt++ = MSSOPT;
 954. *opt++ = MSS_LENGTH;
 955. hnputs(opt, tcph->mss);
 956. opt += 2;
 957. }
 958. if(tcph->ws != 0){
 959. *opt++ = WSOPT;
 960. *opt++ = WS_LENGTH;
 961. *opt++ = tcph->ws;
 962. }
 963. while(optpad-- > 0)
 964. *opt++ = NOOPOPT;
 965. }
 966. if(tcb != nil && tcb->nochecksum){
 967. h->tcpcksum[0] = h->tcpcksum[1] = 0;
 968. } else {
 969. csum = ptclcsum(data, TCP6_IPLEN, hdrlen+dlen+TCP6_PHDRSIZE);
 970. hnputs(h->tcpcksum, csum);
 971. }
 972. /* move from pseudo header back to normal ip header */
 973. memset(h->vcf, 0, 4);
 974. h->vcf[0] = IP_VER6;
 975. hnputs(h->ploadlen, hdrlen+dlen);
 976. h->proto = ph->proto;
 977. return data;
 978. }
 979. static Block*
 980. htontcp4(Tcp *tcph, Block *data, Tcp4hdr *ph, Tcpctl *tcb)
 981. {
 982. int dlen;
 983. Tcp4hdr *h;
 984. uint16_t csum;
 985. uint16_t hdrlen, optpad = 0;
 986. uint8_t *opt;
 987. hdrlen = TCP4_HDRSIZE;
 988. if(tcph->flags & SYN){
 989. if(tcph->mss)
 990. hdrlen += MSS_LENGTH;
 991. if(1)
 992. hdrlen += WS_LENGTH;
 993. optpad = hdrlen & 3;
 994. if(optpad)
 995. optpad = 4 - optpad;
 996. hdrlen += optpad;
 997. }
 998. if(data) {
 999. dlen = blocklen(data);
 1000. data = padblock(data, hdrlen + TCP4_PKT);
 1001. if(data == nil)
 1002. return nil;
 1003. }
 1004. else {
 1005. dlen = 0;
 1006. data = allocb(hdrlen + TCP4_PKT + 64); /* the 64 pad is to meet mintu's */
 1007. if(data == nil)
 1008. return nil;
 1009. data->wp += hdrlen + TCP4_PKT;
 1010. }
 1011. /* copy in pseudo ip header plus port numbers */
 1012. h = (Tcp4hdr *)(data->rp);
 1013. memmove(h, ph, TCP4_TCBPHDRSZ);
 1014. /* copy in variable bits */
 1015. hnputs(h->tcplen, hdrlen + dlen);
 1016. hnputl(h->tcpseq, tcph->seq);
 1017. hnputl(h->tcpack, tcph->ack);
 1018. hnputs(h->tcpflag, (hdrlen<<10) | tcph->flags);
 1019. hnputs(h->tcpwin, tcph->wnd>>(tcb != nil ? tcb->snd.scale : 0));
 1020. hnputs(h->tcpurg, tcph->urg);
 1021. if(tcph->flags & SYN){
 1022. opt = h->tcpopt;
 1023. if(tcph->mss != 0){
 1024. *opt++ = MSSOPT;
 1025. *opt++ = MSS_LENGTH;
 1026. hnputs(opt, tcph->mss);
 1027. opt += 2;
 1028. }
 1029. /* always offer. rfc1323 §2.2 */
 1030. if(1){
 1031. *opt++ = WSOPT;
 1032. *opt++ = WS_LENGTH;
 1033. *opt++ = tcph->ws;
 1034. }
 1035. while(optpad-- > 0)
 1036. *opt++ = NOOPOPT;
 1037. }
 1038. if(tcb != nil && tcb->nochecksum){
 1039. h->tcpcksum[0] = h->tcpcksum[1] = 0;
 1040. } else {
 1041. csum = ptclcsum(data, TCP4_IPLEN, hdrlen+dlen+TCP4_PHDRSIZE);
 1042. hnputs(h->tcpcksum, csum);
 1043. }
 1044. return data;
 1045. }
 1046. static int
 1047. ntohtcp6(Tcp *tcph, Block **bpp)
 1048. {
 1049. Tcp6hdr *h;
 1050. uint8_t *optr;
 1051. uint16_t hdrlen;
 1052. uint16_t optlen;
 1053. int n;
 1054. *bpp = pullupblock(*bpp, TCP6_PKT+TCP6_HDRSIZE);
 1055. if(*bpp == nil)
 1056. return -1;
 1057. h = (Tcp6hdr *)((*bpp)->rp);
 1058. tcph->source = nhgets(h->tcpsport);
 1059. tcph->dest = nhgets(h->tcpdport);
 1060. tcph->seq = nhgetl(h->tcpseq);
 1061. tcph->ack = nhgetl(h->tcpack);
 1062. hdrlen = (h->tcpflag[0]>>2) & ~3;
 1063. if(hdrlen < TCP6_HDRSIZE) {
 1064. freeblist(*bpp);
 1065. return -1;
 1066. }
 1067. tcph->flags = h->tcpflag[1];
 1068. tcph->wnd = nhgets(h->tcpwin);
 1069. tcph->urg = nhgets(h->tcpurg);
 1070. tcph->mss = 0;
 1071. tcph->ws = 0;
 1072. tcph->update = 0;
 1073. tcph->len = nhgets(h->ploadlen) - hdrlen;
 1074. *bpp = pullupblock(*bpp, hdrlen+TCP6_PKT);
 1075. if(*bpp == nil)
 1076. return -1;
 1077. optr = h->tcpopt;
 1078. n = hdrlen - TCP6_HDRSIZE;
 1079. while(n > 0 && *optr != EOLOPT) {
 1080. if(*optr == NOOPOPT) {
 1081. n--;
 1082. optr++;
 1083. continue;
 1084. }
 1085. optlen = optr[1];
 1086. if(optlen < 2 || optlen > n)
 1087. break;
 1088. switch(*optr) {
 1089. case MSSOPT:
 1090. if(optlen == MSS_LENGTH)
 1091. tcph->mss = nhgets(optr+2);
 1092. break;
 1093. case WSOPT:
 1094. if(optlen == WS_LENGTH && *(optr+2) <= 14)
 1095. tcph->ws = *(optr+2);
 1096. break;
 1097. }
 1098. n -= optlen;
 1099. optr += optlen;
 1100. }
 1101. return hdrlen;
 1102. }
 1103. static int
 1104. ntohtcp4(Tcp *tcph, Block **bpp)
 1105. {
 1106. Tcp4hdr *h;
 1107. uint8_t *optr;
 1108. uint16_t hdrlen;
 1109. uint16_t optlen;
 1110. int n;
 1111. *bpp = pullupblock(*bpp, TCP4_PKT+TCP4_HDRSIZE);
 1112. if(*bpp == nil)
 1113. return -1;
 1114. h = (Tcp4hdr *)((*bpp)->rp);
 1115. tcph->source = nhgets(h->tcpsport);
 1116. tcph->dest = nhgets(h->tcpdport);
 1117. tcph->seq = nhgetl(h->tcpseq);
 1118. tcph->ack = nhgetl(h->tcpack);
 1119. hdrlen = (h->tcpflag[0]>>2) & ~3;
 1120. if(hdrlen < TCP4_HDRSIZE) {
 1121. freeblist(*bpp);
 1122. return -1;
 1123. }
 1124. tcph->flags = h->tcpflag[1];
 1125. tcph->wnd = nhgets(h->tcpwin);
 1126. tcph->urg = nhgets(h->tcpurg);
 1127. tcph->mss = 0;
 1128. tcph->ws = 0;
 1129. tcph->update = 0;
 1130. tcph->len = nhgets(h->length) - (hdrlen + TCP4_PKT);
 1131. *bpp = pullupblock(*bpp, hdrlen+TCP4_PKT);
 1132. if(*bpp == nil)
 1133. return -1;
 1134. optr = h->tcpopt;
 1135. n = hdrlen - TCP4_HDRSIZE;
 1136. while(n > 0 && *optr != EOLOPT) {
 1137. if(*optr == NOOPOPT) {
 1138. n--;
 1139. optr++;
 1140. continue;
 1141. }
 1142. optlen = optr[1];
 1143. if(optlen < 2 || optlen > n)
 1144. break;
 1145. switch(*optr) {
 1146. case MSSOPT:
 1147. if(optlen == MSS_LENGTH)
 1148. tcph->mss = nhgets(optr+2);
 1149. break;
 1150. case WSOPT:
 1151. if(optlen == WS_LENGTH && *(optr+2) <= 14)
 1152. tcph->ws = *(optr+2);
 1153. break;
 1154. }
 1155. n -= optlen;
 1156. optr += optlen;
 1157. }
 1158. return hdrlen;
 1159. }
 1160. /*
 1161. * For outgoing calls, generate an initial sequence
 1162. * number and put a SYN on the send queue
 1163. */
 1164. static void
 1165. tcpsndsyn(Conv *s, Tcpctl *tcb)
 1166. {
 1167. Tcppriv *tpriv;
 1168. tcb->iss = (nrand(1<<16)<<16)|nrand(1<<16);
 1169. tcb->rttseq = tcb->iss;
 1170. tcb->snd.wl2 = tcb->iss;
 1171. tcb->snd.una = tcb->iss;
 1172. tcb->snd.rxt = tcb->iss;
 1173. tcb->snd.ptr = tcb->rttseq;
 1174. tcb->snd.nxt = tcb->rttseq;
 1175. tcb->flgcnt++;
 1176. tcb->flags |= FORCE;
 1177. tcb->sndsyntime = NOW;
 1178. /* set desired mss and scale */
 1179. tcb->mss = tcpmtu(s->p, s->laddr, s->ipversion, &tcb->scale);
 1180. tpriv = s->p->priv;
 1181. tpriv->stats[Mss] = tcb->mss;
 1182. }
 1183. void
 1184. sndrst(Proto *tcp, uint8_t *source, uint8_t *dest, uint16_t length, Tcp *seg, uint8_t version, char *reason)
 1185. {
 1186. Block *hbp;
 1187. uint8_t rflags;
 1188. Tcppriv *tpriv;
 1189. Tcp4hdr ph4;
 1190. Tcp6hdr ph6;
 1191. netlog(tcp->f, Logtcp, "sndrst: %s\n", reason);
 1192. tpriv = tcp->priv;
 1193. if(seg->flags & RST)
 1194. return;
 1195. /* make pseudo header */
 1196. switch(version) {
 1197. case V4:
 1198. memset(&ph4, 0, sizeof(ph4));
 1199. ph4.vihl = IP_VER4;
 1200. v6tov4(ph4.tcpsrc, dest);
 1201. v6tov4(ph4.tcpdst, source);
 1202. ph4.proto = IP_TCPPROTO;
 1203. hnputs(ph4.tcplen, TCP4_HDRSIZE);
 1204. hnputs(ph4.tcpsport, seg->dest);
 1205. hnputs(ph4.tcpdport, seg->source);
 1206. break;
 1207. case V6:
 1208. memset(&ph6, 0, sizeof(ph6));
 1209. ph6.vcf[0] = IP_VER6;
 1210. ipmove(ph6.tcpsrc, dest);
 1211. ipmove(ph6.tcpdst, source);
 1212. ph6.proto = IP_TCPPROTO;
 1213. hnputs(ph6.ploadlen, TCP6_HDRSIZE);
 1214. hnputs(ph6.tcpsport, seg->dest);
 1215. hnputs(ph6.tcpdport, seg->source);
 1216. break;
 1217. default:
 1218. panic("sndrst: version %d", version);
 1219. }
 1220. tpriv->stats[OutRsts]++;
 1221. rflags = RST;
 1222. /* convince the other end that this reset is in band */
 1223. if(seg->flags & ACK) {
 1224. seg->seq = seg->ack;
 1225. seg->ack = 0;
 1226. }
 1227. else {
 1228. rflags |= ACK;
 1229. seg->ack = seg->seq;
 1230. seg->seq = 0;
 1231. if(seg->flags & SYN)
 1232. seg->ack++;
 1233. seg->ack += length;
 1234. if(seg->flags & FIN)
 1235. seg->ack++;
 1236. }
 1237. seg->flags = rflags;
 1238. seg->wnd = 0;
 1239. seg->urg = 0;
 1240. seg->mss = 0;
 1241. seg->ws = 0;
 1242. switch(version) {
 1243. case V4:
 1244. hbp = htontcp4(seg, nil, &ph4, nil);
 1245. if(hbp == nil)
 1246. return;
 1247. ipoput4(tcp->f, hbp, 0, MAXTTL, DFLTTOS, nil);
 1248. break;
 1249. case V6:
 1250. hbp = htontcp6(seg, nil, &ph6, nil);
 1251. if(hbp == nil)
 1252. return;
 1253. ipoput6(tcp->f, hbp, 0, MAXTTL, DFLTTOS, nil);
 1254. break;
 1255. default:
 1256. panic("sndrst2: version %d", version);
 1257. }
 1258. }
 1259. /*
 1260. * send a reset to the remote side and close the conversation
 1261. * called with s qlocked
 1262. */
 1263. static char*
 1264. tcphangup(Conv *s)
 1265. {
 1266. Proc *up = externup();
 1267. Tcp seg;
 1268. Tcpctl *tcb;
 1269. Block *hbp;
 1270. tcb = (Tcpctl*)s->ptcl;
 1271. if(waserror())
 1272. return commonerror();
 1273. if(ipcmp(s->raddr, IPnoaddr) != 0) {
 1274. if(!waserror()){
 1275. memset(&seg, 0, sizeof seg);
 1276. seg.flags = RST | ACK;
 1277. seg.ack = tcb->rcv.nxt;
 1278. tcb->rcv.ackptr = seg.ack;
 1279. seg.seq = tcb->snd.ptr;
 1280. seg.wnd = 0;
 1281. seg.urg = 0;
 1282. seg.mss = 0;
 1283. seg.ws = 0;
 1284. switch(s->ipversion) {
 1285. case V4:
 1286. tcb->protohdr.tcp4hdr.vihl = IP_VER4;
 1287. hbp = htontcp4(&seg, nil, &tcb->protohdr.tcp4hdr, tcb);
 1288. ipoput4(s->p->f, hbp, 0, s->ttl, s->tos, s);
 1289. break;
 1290. case V6:
 1291. tcb->protohdr.tcp6hdr.vcf[0] = IP_VER6;
 1292. hbp = htontcp6(&seg, nil, &tcb->protohdr.tcp6hdr, tcb);
 1293. ipoput6(s->p->f, hbp, 0, s->ttl, s->tos, s);
 1294. break;
 1295. default:
 1296. panic("tcphangup: version %d", s->ipversion);
 1297. }
 1298. poperror();
 1299. }
 1300. }
 1301. localclose(s, nil);
 1302. poperror();
 1303. return nil;
 1304. }
 1305. /*
 1306. * (re)send a SYN ACK
 1307. */
 1308. static int
 1309. sndsynack(Proto *tcp, Limbo *lp)
 1310. {
 1311. Block *hbp;
 1312. Tcp4hdr ph4;
 1313. Tcp6hdr ph6;
 1314. Tcp seg;
 1315. uint scale;
 1316. /* make pseudo header */
 1317. switch(lp->version) {
 1318. case V4:
 1319. memset(&ph4, 0, sizeof(ph4));
 1320. ph4.vihl = IP_VER4;
 1321. v6tov4(ph4.tcpsrc, lp->laddr);
 1322. v6tov4(ph4.tcpdst, lp->raddr);
 1323. ph4.proto = IP_TCPPROTO;
 1324. hnputs(ph4.tcplen, TCP4_HDRSIZE);
 1325. hnputs(ph4.tcpsport, lp->lport);
 1326. hnputs(ph4.tcpdport, lp->rport);
 1327. break;
 1328. case V6:
 1329. memset(&ph6, 0, sizeof(ph6));
 1330. ph6.vcf[0] = IP_VER6;
 1331. ipmove(ph6.tcpsrc, lp->laddr);
 1332. ipmove(ph6.tcpdst, lp->raddr);
 1333. ph6.proto = IP_TCPPROTO;
 1334. hnputs(ph6.ploadlen, TCP6_HDRSIZE);
 1335. hnputs(ph6.tcpsport, lp->lport);
 1336. hnputs(ph6.tcpdport, lp->rport);
 1337. break;
 1338. default:
 1339. panic("sndrst: version %d", lp->version);
 1340. }
 1341. memset(&seg, 0, sizeof seg);
 1342. seg.seq = lp->iss;
 1343. seg.ack = lp->irs+1;
 1344. seg.flags = SYN|ACK;
 1345. seg.urg = 0;
 1346. seg.mss = tcpmtu(tcp, lp->laddr, lp->version, &scale);
 1347. seg.wnd = QMAX;
 1348. /* if the other side set scale, we should too */
 1349. if(lp->rcvscale){
 1350. seg.ws = scale;
 1351. lp->sndscale = scale;
 1352. } else {
 1353. seg.ws = 0;
 1354. lp->sndscale = 0;
 1355. }
 1356. switch(lp->version) {
 1357. case V4:
 1358. hbp = htontcp4(&seg, nil, &ph4, nil);
 1359. if(hbp == nil)
 1360. return -1;
 1361. ipoput4(tcp->f, hbp, 0, MAXTTL, DFLTTOS, nil);
 1362. break;
 1363. case V6:
 1364. hbp = htontcp6(&seg, nil, &ph6, nil);
 1365. if(hbp == nil)
 1366. return -1;
 1367. ipoput6(tcp->f, hbp, 0, MAXTTL, DFLTTOS, nil);
 1368. break;
 1369. default:
 1370. panic("sndsnack: version %d", lp->version);
 1371. }
 1372. lp->lastsend = NOW;
 1373. return 0;
 1374. }
 1375. #define hashipa(a, p) ( ( (a)[IPaddrlen-2] + (a)[IPaddrlen-1] + p )&LHTMASK )
 1376. /*
 1377. * put a call into limbo and respond with a SYN ACK
 1378. *
 1379. * called with proto locked
 1380. */
 1381. static void
 1382. limbo(Conv *s, uint8_t *source, uint8_t *dest, Tcp *seg, int version)
 1383. {
 1384. Limbo *lp, **l;
 1385. Tcppriv *tpriv;
 1386. int h;
 1387. tpriv = s->p->priv;
 1388. h = hashipa(source, seg->source);
 1389. for(l = &tpriv->lht[h]; *l != nil; l = &lp->next){
 1390. lp = *l;
 1391. if(lp->lport != seg->dest || lp->rport != seg->source || lp->version != version)
 1392. continue;
 1393. if(ipcmp(lp->raddr, source) != 0)
 1394. continue;
 1395. if(ipcmp(lp->laddr, dest) != 0)
 1396. continue;
 1397. /* each new SYN restarts the retransmits */
 1398. lp->irs = seg->seq;
 1399. break;
 1400. }
 1401. lp = *l;
 1402. if(lp == nil){
 1403. if(tpriv->nlimbo >= Maxlimbo && tpriv->lht[h]){
 1404. lp = tpriv->lht[h];
 1405. tpriv->lht[h] = lp->next;
 1406. lp->next = nil;
 1407. } else {
 1408. lp = malloc(sizeof(*lp));
 1409. if(lp == nil)
 1410. return;
 1411. tpriv->nlimbo++;
 1412. }
 1413. *l = lp;
 1414. lp->version = version;
 1415. ipmove(lp->laddr, dest);
 1416. ipmove(lp->raddr, source);
 1417. lp->lport = seg->dest;
 1418. lp->rport = seg->source;
 1419. lp->mss = seg->mss;
 1420. lp->rcvscale = seg->ws;
 1421. lp->irs = seg->seq;
 1422. lp->iss = (nrand(1<<16)<<16)|nrand(1<<16);
 1423. }
 1424. if(sndsynack(s->p, lp) < 0){
 1425. *l = lp->next;
 1426. tpriv->nlimbo--;
 1427. free(lp);
 1428. }
 1429. }
 1430. /*
 1431. * resend SYN ACK's once every SYNACK_RXTIMER ms.
 1432. */
 1433. static void
 1434. limborexmit(Proto *tcp)
 1435. {
 1436. Tcppriv *tpriv;
 1437. Limbo **l, *lp;
 1438. int h;
 1439. int seen;
 1440. uint32_t now;
 1441. tpriv = tcp->priv;
 1442. if(!canqlock(&tcp->ql))
 1443. return;
 1444. seen = 0;
 1445. now = NOW;
 1446. for(h = 0; h < NLHT && seen < tpriv->nlimbo; h++){
 1447. for(l = &tpriv->lht[h]; *l != nil && seen < tpriv->nlimbo; ){
 1448. lp = *l;
 1449. seen++;
 1450. if(now - lp->lastsend < (lp->rexmits+1)*SYNACK_RXTIMER)
 1451. continue;
 1452. /* time it out after 1 second */
 1453. if(++(lp->rexmits) > 5){
 1454. tpriv->nlimbo--;
 1455. *l = lp->next;
 1456. free(lp);
 1457. continue;
 1458. }
 1459. /* if we're being attacked, don't bother resending SYN ACK's */
 1460. if(tpriv->nlimbo > 100)
 1461. continue;
 1462. if(sndsynack(tcp, lp) < 0){
 1463. tpriv->nlimbo--;
 1464. *l = lp->next;
 1465. free(lp);
 1466. continue;
 1467. }
 1468. l = &lp->next;
 1469. }
 1470. }
 1471. qunlock(&tcp->ql);
 1472. }
 1473. /*
 1474. * lookup call in limbo. if found, throw it out.
 1475. *
 1476. * called with proto locked
 1477. */
 1478. static void
 1479. limborst(Conv *s, Tcp *segp, uint8_t *src, uint8_t *dst, uint8_t version)
 1480. {
 1481. Limbo *lp, **l;
 1482. int h;
 1483. Tcppriv *tpriv;
 1484. tpriv = s->p->priv;
 1485. /* find a call in limbo */
 1486. h = hashipa(src, segp->source);
 1487. for(l = &tpriv->lht[h]; *l != nil; l = &lp->next){
 1488. lp = *l;
 1489. if(lp->lport != segp->dest || lp->rport != segp->source || lp->version != version)
 1490. continue;
 1491. if(ipcmp(lp->laddr, dst) != 0)
 1492. continue;
 1493. if(ipcmp(lp->raddr, src) != 0)
 1494. continue;
 1495. /* RST can only follow the SYN */
 1496. if(segp->seq == lp->irs+1){
 1497. tpriv->nlimbo--;
 1498. *l = lp->next;
 1499. free(lp);
 1500. }
 1501. break;
 1502. }
 1503. }
 1504. static void
 1505. initialwindow(Tcpctl *tcb)
 1506. {
 1507. /* RFC 3390 initial window */
 1508. if(tcb->mss < 1095)
 1509. tcb->cwind = 4*tcb->mss;
 1510. else if(tcb->mss < 2190)
 1511. tcb->cwind = 2*2190;
 1512. else
 1513. tcb->cwind = 2*tcb->mss;
 1514. }
 1515. /*
 1516. * come here when we finally get an ACK to our SYN-ACK.
 1517. * lookup call in limbo. if found, create a new conversation
 1518. *
 1519. * called with proto locked
 1520. */
 1521. static Conv*
 1522. tcpincoming(Conv *s, Tcp *segp, uint8_t *src, uint8_t *dst, uint8_t version)
 1523. {
 1524. Conv *new;
 1525. Tcpctl *tcb;
 1526. Tcppriv *tpriv;
 1527. Tcp4hdr *h4;
 1528. Tcp6hdr *h6;
 1529. Limbo *lp, **l;
 1530. int h;
 1531. /* unless it's just an ack, it can't be someone coming out of limbo */
 1532. if((segp->flags & SYN) || (segp->flags & ACK) == 0)
 1533. return nil;
 1534. tpriv = s->p->priv;
 1535. /* find a call in limbo */
 1536. h = hashipa(src, segp->source);
 1537. for(l = &tpriv->lht[h]; (lp = *l) != nil; l = &lp->next){
 1538. netlog(s->p->f, Logtcp, "tcpincoming s %I!%u/%I!%u d %I!%u/%I!%u v %d/%d\n",
 1539. src, segp->source, lp->raddr, lp->rport,
 1540. dst, segp->dest, lp->laddr, lp->lport,
 1541. version, lp->version
 1542. );
 1543. if(lp->lport != segp->dest || lp->rport != segp->source || lp->version != version)
 1544. continue;
 1545. if(ipcmp(lp->laddr, dst) != 0)
 1546. continue;
 1547. if(ipcmp(lp->raddr, src) != 0)
 1548. continue;
 1549. /* we're assuming no data with the initial SYN */
 1550. if(segp->seq != lp->irs+1 || segp->ack != lp->iss+1){
 1551. netlog(s->p->f, Logtcp, "tcpincoming s %lx/%lx a %lx %lx\n",
 1552. segp->seq, lp->irs+1, segp->ack, lp->iss+1);
 1553. lp = nil;
 1554. } else {
 1555. tpriv->nlimbo--;
 1556. *l = lp->next;
 1557. }
 1558. break;
 1559. }
 1560. if(lp == nil)
 1561. return nil;
 1562. new = Fsnewcall(s, src, segp->source, dst, segp->dest, version);
 1563. if(new == nil)
 1564. return nil;
 1565. memmove(new->ptcl, s->ptcl, sizeof(Tcpctl));
 1566. tcb = (Tcpctl*)new->ptcl;
 1567. tcb->flags &= ~CLONE;
 1568. tcb->timer.arg = new;
 1569. tcb->timer.state = TcptimerOFF;
 1570. tcb->acktimer.arg = new;
 1571. tcb->acktimer.state = TcptimerOFF;
 1572. tcb->katimer.arg = new;
 1573. tcb->katimer.state = TcptimerOFF;
 1574. tcb->rtt_timer.arg = new;
 1575. tcb->rtt_timer.state = TcptimerOFF;
 1576. tcb->irs = lp->irs;
 1577. tcb->rcv.nxt = tcb->irs+1;
 1578. tcb->rcv.wptr = tcb->rcv.nxt;
 1579. tcb->rcv.wsnt = 0;
 1580. tcb->rcv.urg = tcb->rcv.nxt;
 1581. tcb->iss = lp->iss;
 1582. tcb->rttseq = tcb->iss;
 1583. tcb->snd.wl2 = tcb->iss;
 1584. tcb->snd.una = tcb->iss+1;
 1585. tcb->snd.ptr = tcb->iss+1;
 1586. tcb->snd.nxt = tcb->iss+1;
 1587. tcb->snd.rxt = tcb->iss+1;
 1588. tcb->flgcnt = 0;
 1589. tcb->flags |= SYNACK;
 1590. /* set desired mss and scale */
 1591. tcb->mss = tcpmtu(s->p, s->laddr, s->ipversion, &tcb->scale);
 1592. /* our sending max segment size cannot be bigger than what he asked for */
 1593. if(lp->mss != 0 && lp->mss < tcb->mss) {
 1594. tcb->mss = lp->mss;
 1595. }
 1596. tpriv->stats[Mss] = tcb->mss;
 1597. /* window scaling */
 1598. tcpsetscale(new, tcb, lp->rcvscale, lp->sndscale);
 1599. /* congestion window */
 1600. tcb->snd.wnd = segp->wnd;
 1601. initialwindow(tcb);
 1602. /* set initial round trip time */
 1603. tcb->sndsyntime = lp->lastsend+lp->rexmits*SYNACK_RXTIMER;
 1604. tcpsynackrtt(new);
 1605. free(lp);
 1606. /* set up proto header */
 1607. switch(version){
 1608. case V4:
 1609. h4 = &tcb->protohdr.tcp4hdr;
 1610. memset(h4, 0, sizeof(*h4));
 1611. h4->proto = IP_TCPPROTO;
 1612. hnputs(h4->tcpsport, new->lport);
 1613. hnputs(h4->tcpdport, new->rport);
 1614. v6tov4(h4->tcpsrc, dst);
 1615. v6tov4(h4->tcpdst, src);
 1616. break;
 1617. case V6:
 1618. h6 = &tcb->protohdr.tcp6hdr;
 1619. memset(h6, 0, sizeof(*h6));
 1620. h6->proto = IP_TCPPROTO;
 1621. hnputs(h6->tcpsport, new->lport);
 1622. hnputs(h6->tcpdport, new->rport);
 1623. ipmove(h6->tcpsrc, dst);
 1624. ipmove(h6->tcpdst, src);
 1625. break;
 1626. default:
 1627. panic("tcpincoming: version %d", new->ipversion);
 1628. }
 1629. tcpsetstate(new, Established);
 1630. iphtadd(&tpriv->ht, new);
 1631. return new;
 1632. }
 1633. static int
 1634. seq_within(uint32_t x, uint32_t low, uint32_t high)
 1635. {
 1636. if(low <= high){
 1637. if(low <= x && x <= high)
 1638. return 1;
 1639. }
 1640. else {
 1641. if(x >= low || x <= high)
 1642. return 1;
 1643. }
 1644. return 0;
 1645. }
 1646. static int
 1647. seq_lt(uint32_t x, uint32_t y)
 1648. {
 1649. return (int)(x-y) < 0;
 1650. }
 1651. static int
 1652. seq_le(uint32_t x, uint32_t y)
 1653. {
 1654. return (int)(x-y) <= 0;
 1655. }
 1656. static int
 1657. seq_gt(uint32_t x, uint32_t y)
 1658. {
 1659. return (int)(x-y) > 0;
 1660. }
 1661. static int
 1662. seq_ge(uint32_t x, uint32_t y)
 1663. {
 1664. return (int)(x-y) >= 0;
 1665. }
 1666. /*
 1667. * use the time between the first SYN and it's ack as the
 1668. * initial round trip time
 1669. */
 1670. static void
 1671. tcpsynackrtt(Conv *s)
 1672. {
 1673. Tcpctl *tcb;
 1674. int delta;
 1675. Tcppriv *tpriv;
 1676. tcb = (Tcpctl*)s->ptcl;
 1677. tpriv = s->p->priv;
 1678. delta = NOW - tcb->sndsyntime;
 1679. tcb->srtt = delta<<LOGAGAIN;
 1680. tcb->mdev = delta<<LOGDGAIN;
 1681. /* halt round trip timer */
 1682. tcphalt(tpriv, &tcb->rtt_timer);
 1683. }
 1684. static void
 1685. update(Conv *s, Tcp *seg)
 1686. {
 1687. int rtt, delta;
 1688. Tcpctl *tcb;
 1689. uint32_t acked;
 1690. Tcppriv *tpriv;
 1691. if(seg->update)
 1692. return;
 1693. seg->update = 1;
 1694. tpriv = s->p->priv;
 1695. tcb = (Tcpctl*)s->ptcl;
 1696. /* catch zero-window updates, update window & recover */
 1697. if(tcb->snd.wnd == 0 && seg->wnd > 0 &&
 1698. seq_lt(seg->ack, tcb->snd.ptr)){
 1699. netlog(s->p->f, Logtcp, "tcp: zwu ack %lu una %lu ptr %lu win %lu\n",
 1700. seg->ack, tcb->snd.una, tcb->snd.ptr, seg->wnd);
 1701. tcb->snd.wnd = seg->wnd;
 1702. goto recovery;
 1703. }
 1704. /* newreno fast retransmit */
 1705. if(seg->ack == tcb->snd.una && tcb->snd.una != tcb->snd.nxt &&
 1706. ++tcb->snd.dupacks == 3){ /* was TCPREXMTTHRESH */
 1707. recovery:
 1708. if(tcb->snd.recovery){
 1709. tpriv->stats[RecoveryCwind]++;
 1710. tcb->cwind += tcb->mss;
 1711. }else if(seq_le(tcb->snd.rxt, seg->ack)){
 1712. tpriv->stats[Recovery]++;
 1713. tcb->abcbytes = 0;
 1714. tcb->snd.recovery = 1;
 1715. tcb->snd.partialack = 0;
 1716. tcb->snd.rxt = tcb->snd.nxt;
 1717. tcpcongestion(tcb);
 1718. tcb->cwind = tcb->ssthresh + 3*tcb->mss;
 1719. netlog(s->p->f, Logtcpwin, "recovery inflate %ld ss %ld @%lu\n",
 1720. tcb->cwind, tcb->ssthresh, tcb->snd.rxt);
 1721. tcprxmit(s);
 1722. }else{
 1723. tpriv->stats[RecoveryNoSeq]++;
 1724. netlog(s->p->f, Logtcpwin, "!recov %lu not ≤ %lu %ld\n",
 1725. tcb->snd.rxt, seg->ack, tcb->snd.rxt - seg->ack);
 1726. /* don't enter fast retransmit, don't change ssthresh */
 1727. }
 1728. }else if(tcb->snd.recovery){
 1729. tpriv->stats[RecoveryCwind]++;
 1730. tcb->cwind += tcb->mss;
 1731. }
 1732. /*
 1733. * update window
 1734. */
 1735. if(seq_gt(seg->ack, tcb->snd.wl2)
 1736. || (tcb->snd.wl2 == seg->ack && seg->wnd > tcb->snd.wnd)){
 1737. /* clear dupack if we advance wl2 */
 1738. if(tcb->snd.wl2 != seg->ack)
 1739. tcb->snd.dupacks = 0;
 1740. tcb->snd.wnd = seg->wnd;
 1741. tcb->snd.wl2 = seg->ack;
 1742. }
 1743. if(!seq_gt(seg->ack, tcb->snd.una)){
 1744. /*
 1745. * don't let us hangup if sending into a closed window and
 1746. * we're still getting acks
 1747. */
 1748. if((tcb->flags&RETRAN) && tcb->snd.wnd == 0)
 1749. tcb->backedoff = MAXBACKMS/4;
 1750. return;
 1751. }
 1752. /* Compute the new send window size */
 1753. acked = seg->ack - tcb->snd.una;
 1754. /* avoid slow start and timers for SYN acks */
 1755. if((tcb->flags & SYNACK) == 0) {
 1756. tcb->flags |= SYNACK;
 1757. acked--;
 1758. tcb->flgcnt--;
 1759. goto done;
 1760. }
 1761. /*
 1762. * congestion control
 1763. */
 1764. if(tcb->snd.recovery){
 1765. if(seq_ge(seg->ack, tcb->snd.rxt)){
 1766. /* recovery finished; deflate window */
 1767. tpriv->stats[RecoveryDone]++;
 1768. tcb->snd.dupacks = 0;
 1769. tcb->snd.recovery = 0;
 1770. tcb->cwind = (tcb->snd.nxt - tcb->snd.una) + tcb->mss;
 1771. if(tcb->ssthresh < tcb->cwind)
 1772. tcb->cwind = tcb->ssthresh;
 1773. netlog(s->p->f, Logtcpwin, "recovery deflate %ld %ld\n",
 1774. tcb->cwind, tcb->ssthresh);
 1775. } else {
 1776. /* partial ack; we lost more than one segment */
 1777. tpriv->stats[RecoveryPA]++;
 1778. if(tcb->cwind > acked)
 1779. tcb->cwind -= acked;
 1780. else{
 1781. netlog(s->p->f, Logtcpwin, "partial ack neg\n");
 1782. tcb->cwind = tcb->mss;
 1783. }
 1784. netlog(s->p->f, Logtcpwin, "partial ack %ld left %ld cwind %ld\n",
 1785. acked, tcb->snd.rxt - seg->ack, tcb->cwind);
 1786. if(acked >= tcb->mss)
 1787. tcb->cwind += tcb->mss;
 1788. tcb->snd.partialack++;
 1789. }
 1790. } else
 1791. tcpabcincr(tcb, acked);
 1792. /* Adjust the timers according to the round trip time */
 1793. /* TODO: fix sloppy treatment of overflow cases here. */
 1794. if(tcb->rtt_timer.state == TcptimerON && seq_ge(seg->ack, tcb->rttseq)) {
 1795. tcphalt(tpriv, &tcb->rtt_timer);
 1796. if((tcb->flags&RETRAN) == 0) {
 1797. tcb->backoff = 0;
 1798. tcb->backedoff = 0;
 1799. rtt = tcb->rtt_timer.start - tcb->rtt_timer.count;
 1800. if(rtt == 0)
 1801. rtt = 1; /* else all close sys's will rexmit in 0 time */
 1802. rtt *= MSPTICK;
 1803. if(tcb->srtt == 0) {
 1804. tcb->srtt = rtt << LOGAGAIN;
 1805. tcb->mdev = rtt << LOGDGAIN;
 1806. } else {
 1807. delta = rtt - (tcb->srtt>>LOGAGAIN);
 1808. tcb->srtt += delta;
 1809. if(tcb->srtt <= 0)
 1810. tcb->srtt = 1;
 1811. delta = abs(delta) - (tcb->mdev>>LOGDGAIN);
 1812. tcb->mdev += delta;
 1813. if(tcb->mdev <= 0)
 1814. tcb->mdev = 1;
 1815. }
 1816. tcpsettimer(tcb);
 1817. }
 1818. }
 1819. done:
 1820. if(qdiscard(s->wq, acked) < acked)
 1821. tcb->flgcnt--;
 1822. tcb->snd.una = seg->ack;
 1823. /* newreno fast recovery */
 1824. if(tcb->snd.recovery)
 1825. tcprxmit(s);
 1826. if(seq_gt(seg->ack, tcb->snd.urg))
 1827. tcb->snd.urg = seg->ack;
 1828. if(tcb->snd.una != tcb->snd.nxt){
 1829. /* `impatient' variant */
 1830. if(!tcb->snd.recovery || tcb->snd.partialack == 1){
 1831. tcb->time = NOW;
 1832. tcb->timeuna = tcb->snd.una;
 1833. tcpgo(tpriv, &tcb->timer);
 1834. }
 1835. } else
 1836. tcphalt(tpriv, &tcb->timer);
 1837. if(seq_lt(tcb->snd.ptr, tcb->snd.una))
 1838. tcb->snd.ptr = tcb->snd.una;
 1839. if(!tcb->snd.recovery)
 1840. tcb->flags &= ~RETRAN;
 1841. tcb->backoff = 0;
 1842. tcb->backedoff = 0;
 1843. }
 1844. static void
 1845. tcpiput(Proto *tcp, Ipifc *ipifc, Block *bp)
 1846. {
 1847. Proc *up = externup();
 1848. Tcp seg;
 1849. Tcp4hdr *h4;
 1850. Tcp6hdr *h6;
 1851. int hdrlen;
 1852. Tcpctl *tcb;
 1853. uint16_t length, csum;
 1854. uint8_t source[IPaddrlen], dest[IPaddrlen];
 1855. Conv *s;
 1856. Fs *f;
 1857. Tcppriv *tpriv;
 1858. uint8_t version;
 1859. f = tcp->f;
 1860. tpriv = tcp->priv;
 1861. tpriv->stats[InSegs]++;
 1862. h4 = (Tcp4hdr*)(bp->rp);
 1863. h6 = (Tcp6hdr*)(bp->rp);
 1864. if((h4->vihl&0xF0)==IP_VER4) {
 1865. version = V4;
 1866. length = nhgets(h4->length);
 1867. v4tov6(dest, h4->tcpdst);
 1868. v4tov6(source, h4->tcpsrc);
 1869. h4->Unused = 0;
 1870. hnputs(h4->tcplen, length-TCP4_PKT);
 1871. if(!(bp->flag & Btcpck) && (h4->tcpcksum[0] || h4->tcpcksum[1]) &&
 1872. ptclcsum(bp, TCP4_IPLEN, length-TCP4_IPLEN)) {
 1873. tpriv->stats[CsumErrs]++;
 1874. tpriv->stats[InErrs]++;
 1875. netlog(f, Logtcp, "bad tcp proto cksum\n");
 1876. freeblist(bp);
 1877. return;
 1878. }
 1879. hdrlen = ntohtcp4(&seg, &bp);
 1880. if(hdrlen < 0){
 1881. tpriv->stats[HlenErrs]++;
 1882. tpriv->stats[InErrs]++;
 1883. netlog(f, Logtcp, "bad tcp hdr len\n");
 1884. return;
 1885. }
 1886. /* trim the packet to the size claimed by the datagram */
 1887. length -= hdrlen+TCP4_PKT;
 1888. bp = trimblock(bp, hdrlen+TCP4_PKT, length);
 1889. if(bp == nil){
 1890. tpriv->stats[LenErrs]++;
 1891. tpriv->stats[InErrs]++;
 1892. netlog(f, Logtcp, "tcp len < 0 after trim\n");
 1893. return;
 1894. }
 1895. }
 1896. else {
 1897. int ttl = h6->ttl;
 1898. int proto = h6->proto;
 1899. version = V6;
 1900. length = nhgets(h6->ploadlen);
 1901. ipmove(dest, h6->tcpdst);
 1902. ipmove(source, h6->tcpsrc);
 1903. h6->ploadlen[0] = h6->ploadlen[1] = h6->proto = 0;
 1904. h6->ttl = proto;
 1905. hnputl(h6->vcf, length);
 1906. if((h6->tcpcksum[0] || h6->tcpcksum[1]) &&
 1907. (csum = ptclcsum(bp, TCP6_IPLEN, length+TCP6_PHDRSIZE)) != 0) {
 1908. tpriv->stats[CsumErrs]++;
 1909. tpriv->stats[InErrs]++;
 1910. netlog(f, Logtcp,
 1911. "bad tcpv6 proto cksum: got %#x, computed %#x\n",
 1912. h6->tcpcksum[0]<<8 | h6->tcpcksum[1], csum);
 1913. freeblist(bp);
 1914. return;
 1915. }
 1916. h6->ttl = ttl;
 1917. h6->proto = proto;
 1918. hnputs(h6->ploadlen, length);
 1919. hdrlen = ntohtcp6(&seg, &bp);
 1920. if(hdrlen < 0){
 1921. tpriv->stats[HlenErrs]++;
 1922. tpriv->stats[InErrs]++;
 1923. netlog(f, Logtcp, "bad tcpv6 hdr len\n");
 1924. return;
 1925. }
 1926. /* trim the packet to the size claimed by the datagram */
 1927. length -= hdrlen;
 1928. bp = trimblock(bp, hdrlen+TCP6_PKT, length);
 1929. if(bp == nil){
 1930. tpriv->stats[LenErrs]++;
 1931. tpriv->stats[InErrs]++;
 1932. netlog(f, Logtcp, "tcpv6 len < 0 after trim\n");
 1933. return;
 1934. }
 1935. }
 1936. /* lock protocol while searching for a conversation */
 1937. qlock(&tcp->ql);
 1938. /* Look for a matching conversation */
 1939. s = iphtlook(&tpriv->ht, source, seg.source, dest, seg.dest);
 1940. if(s == nil){
 1941. netlog(f, Logtcp, "iphtlook(src %I!%d, dst %I!%d) failed\n",
 1942. source, seg.source, dest, seg.dest);
 1943. reset:
 1944. qunlock(&tcp->ql);
 1945. sndrst(tcp, source, dest, length, &seg, version, "no conversation");
 1946. freeblist(bp);
 1947. return;
 1948. }
 1949. /* if it's a listener, look for the right flags and get a new conv */
 1950. tcb = (Tcpctl*)s->ptcl;
 1951. if(tcb->state == Listen){
 1952. if(seg.flags & RST){
 1953. limborst(s, &seg, source, dest, version);
 1954. qunlock(&tcp->ql);
 1955. freeblist(bp);
 1956. return;
 1957. }
 1958. /* if this is a new SYN, put the call into limbo */
 1959. if((seg.flags & SYN) && (seg.flags & ACK) == 0){
 1960. limbo(s, source, dest, &seg, version);
 1961. qunlock(&tcp->ql);
 1962. freeblist(bp);
 1963. return;
 1964. }
 1965. /*
 1966. * if there's a matching call in limbo, tcpincoming will
 1967. * return it in state Syn_received
 1968. */
 1969. s = tcpincoming(s, &seg, source, dest, version);
 1970. if(s == nil)
 1971. goto reset;
 1972. }
 1973. /* The rest of the input state machine is run with the control block
 1974. * locked and implements the state machine directly out of the RFC.
 1975. * Out-of-band data is ignored - it was always a bad idea.
 1976. */
 1977. tcb = (Tcpctl*)s->ptcl;
 1978. if(waserror()){
 1979. qunlock(&s->ql);
 1980. nexterror();
 1981. }
 1982. qlock(&s->ql);
 1983. qunlock(&tcp->ql);
 1984. /* fix up window */
 1985. seg.wnd <<= tcb->rcv.scale;
 1986. /* every input packet in puts off the keep alive time out */
 1987. tcpsetkacounter(tcb);
 1988. switch(tcb->state) {
 1989. case Closed:
 1990. sndrst(tcp, source, dest, length, &seg, version, "sending to Closed");
 1991. goto raise;
 1992. case Syn_sent:
 1993. if(seg.flags & ACK) {
 1994. if(!seq_within(seg.ack, tcb->iss+1, tcb->snd.nxt)) {
 1995. sndrst(tcp, source, dest, length, &seg, version,
 1996. "bad seq in Syn_sent");
 1997. goto raise;
 1998. }
 1999. }
 2000. if(seg.flags & RST) {
 2001. if(seg.flags & ACK)
 2002. localclose(s, Econrefused);
 2003. goto raise;
 2004. }
 2005. if(seg.flags & SYN) {
 2006. procsyn(s, &seg);
 2007. if(seg.flags & ACK){
 2008. update(s, &seg);
 2009. tcpsynackrtt(s);
 2010. tcpsetstate(s, Established);
 2011. tcpsetscale(s, tcb, seg.ws, tcb->scale);
 2012. }
 2013. else {
 2014. tcb->time = NOW;
 2015. tcpsetstate(s, Syn_received); /* DLP - shouldn't this be a reset? */
 2016. }
 2017. if(length != 0 || (seg.flags & FIN))
 2018. break;
 2019. freeblist(bp);
 2020. goto output;
 2021. }
 2022. else
 2023. freeblist(bp);
 2024. qunlock(&s->ql);
 2025. poperror();
 2026. return;
 2027. case Syn_received:
 2028. /* doesn't matter if it's the correct ack, we're just trying to set timing */
 2029. if(seg.flags & ACK)
 2030. tcpsynackrtt(s);
 2031. break;
 2032. }
 2033. /*
 2034. * One DOS attack is to open connections to us and then forget about them,
 2035. * thereby tying up a conv at no long term cost to the attacker.
 2036. * This is an attempt to defeat these stateless DOS attacks. See
 2037. * corresponding code in tcpsendka().
 2038. */
 2039. if(tcb->state != Syn_received && (seg.flags & RST) == 0){
 2040. if(tcpporthogdefense
 2041. && seq_within(seg.ack, tcb->snd.una-(1<<31), tcb->snd.una-(1<<29))){
 2042. print("stateless hog %I.%d->%I.%d f %x %lx - %lx - %lx\n",
 2043. source, seg.source, dest, seg.dest, seg.flags,
 2044. tcb->snd.una-(1<<31), seg.ack, tcb->snd.una-(1<<29));
 2045. localclose(s, "stateless hog");
 2046. }
 2047. }
 2048. /* Cut the data to fit the receive window */
 2049. tcprcvwin(s);
 2050. if(tcptrim(tcb, &seg, &bp, &length) == -1) {
 2051. if(seg.seq+1 != tcb->rcv.nxt || length != 1)
 2052. netlog(f, Logtcp, "tcp: trim: !inwind: seq %lu-%lu win "
 2053. "%lu-%lu l %d from %I\n", seg.seq,
 2054. seg.seq + length - 1, tcb->rcv.nxt,
 2055. tcb->rcv.nxt + tcb->rcv.wnd-1, length, s->raddr);
 2056. update(s, &seg);
 2057. if(qlen(s->wq)+tcb->flgcnt == 0 && tcb->state == Closing) {
 2058. tcphalt(tpriv, &tcb->rtt_timer);
 2059. tcphalt(tpriv, &tcb->acktimer);
 2060. tcphalt(tpriv, &tcb->katimer);
 2061. tcpsetstate(s, Time_wait);
 2062. tcb->timer.start = MSL2*(1000 / MSPTICK);
 2063. tcpgo(tpriv, &tcb->timer);
 2064. }
 2065. if(!(seg.flags & RST)) {
 2066. tcb->flags |= FORCE;
 2067. goto output;
 2068. }
 2069. qunlock(&s->ql);
 2070. poperror();
 2071. return;
 2072. }
 2073. /* Cannot accept so answer with a rst */
 2074. if(length && tcb->state == Closed) {
 2075. sndrst(tcp, source, dest, length, &seg, version, "sending to Closed");
 2076. goto raise;
 2077. }
 2078. /* The segment is beyond the current receive pointer so
 2079. * queue the data in the resequence queue
 2080. */
 2081. if(seg.seq != tcb->rcv.nxt)
 2082. if(length != 0 || (seg.flags & (SYN|FIN))) {
 2083. update(s, &seg);
 2084. if(addreseq(f, tcb, tpriv, &seg, bp, length) < 0)
 2085. print("reseq %I.%d -> %I.%d\n", s->raddr, s->rport,
 2086. s->laddr, s->lport);
 2087. tcb->flags |= FORCE; /* force duplicate ack; RFC 5681 §3.2 */
 2088. goto output;
 2089. }
 2090. if(tcb->nreseq > 0)
 2091. tcb->flags |= FORCE; /* filled hole in seq. space; RFC 5681 §3.2 */
 2092. /*
 2093. * keep looping till we've processed this packet plus any
 2094. * adjacent packets in the resequence queue
 2095. */
 2096. for(;;) {
 2097. if(seg.flags & RST) {
 2098. if(tcb->state == Established) {
 2099. tpriv->stats[EstabResets]++;
 2100. if(tcb->rcv.nxt != seg.seq)
 2101. netlog(f, Logtcp, "out of order RST "
 2102. "rcvd: %I.%d -> %I.%d, rcv.nxt "
 2103. "%lx seq %lx\n",
 2104. s->raddr, s->rport, s->laddr,
 2105. s->lport, tcb->rcv.nxt, seg.seq);
 2106. }
 2107. localclose(s, Econrefused);
 2108. goto raise;
 2109. }
 2110. if((seg.flags&ACK) == 0)
 2111. goto raise;
 2112. switch(tcb->state) {
 2113. case Syn_received:
 2114. if(!seq_within(seg.ack, tcb->snd.una+1, tcb->snd.nxt)){
 2115. sndrst(tcp, source, dest, length, &seg, version,
 2116. "bad seq in Syn_received");
 2117. goto raise;
 2118. }
 2119. update(s, &seg);
 2120. tcpsetstate(s, Established);
 2121. case Established:
 2122. case Close_wait:
 2123. update(s, &seg);
 2124. break;
 2125. case Finwait1:
 2126. update(s, &seg);
 2127. if(qlen(s->wq)+tcb->flgcnt == 0){
 2128. tcphalt(tpriv, &tcb->rtt_timer);
 2129. tcphalt(tpriv, &tcb->acktimer);
 2130. tcpsetkacounter(tcb);
 2131. tcb->time = NOW;
 2132. tcpsetstate(s, Finwait2);
 2133. tcb->katimer.start = MSL2 * (1000 / MSPTICK);
 2134. tcpgo(tpriv, &tcb->katimer);
 2135. }
 2136. break;
 2137. case Finwait2:
 2138. update(s, &seg);
 2139. break;
 2140. case Closing:
 2141. update(s, &seg);
 2142. if(qlen(s->wq)+tcb->flgcnt == 0) {
 2143. tcphalt(tpriv, &tcb->rtt_timer);
 2144. tcphalt(tpriv, &tcb->acktimer);
 2145. tcphalt(tpriv, &tcb->katimer);
 2146. tcpsetstate(s, Time_wait);
 2147. tcb->timer.start = MSL2*(1000 / MSPTICK);
 2148. tcpgo(tpriv, &tcb->timer);
 2149. }
 2150. break;
 2151. case Last_ack:
 2152. update(s, &seg);
 2153. if(qlen(s->wq)+tcb->flgcnt == 0) {
 2154. localclose(s, nil);
 2155. goto raise;
 2156. }
 2157. case Time_wait:
 2158. tcb->flags |= FORCE;
 2159. if(tcb->timer.state != TcptimerON)
 2160. tcpgo(tpriv, &tcb->timer);
 2161. }
 2162. if((seg.flags&URG) && seg.urg) {
 2163. if(seq_gt(seg.urg + seg.seq, tcb->rcv.urg)) {
 2164. tcb->rcv.urg = seg.urg + seg.seq;
 2165. pullblock(&bp, seg.urg);
 2166. }
 2167. }
 2168. else
 2169. if(seq_gt(tcb->rcv.nxt, tcb->rcv.urg))
 2170. tcb->rcv.urg = tcb->rcv.nxt;
 2171. if(length == 0) {
 2172. if(bp != nil)
 2173. freeblist(bp);
 2174. }
 2175. else {
 2176. switch(tcb->state){
 2177. default:
 2178. /* Ignore segment text */
 2179. if(bp != nil)
 2180. freeblist(bp);
 2181. break;
 2182. case Syn_received:
 2183. case Established:
 2184. case Finwait1:
 2185. /* If we still have some data place on
 2186. * receive queue
 2187. */
 2188. if(bp) {
 2189. bp = packblock(bp);
 2190. if(bp == nil)
 2191. panic("tcp packblock");
 2192. qpassnolim(s->rq, bp);
 2193. bp = nil;
 2194. }
 2195. tcb->rcv.nxt += length;
 2196. /*
 2197. * turn on the acktimer if there's something
 2198. * to ack
 2199. */
 2200. if(tcb->acktimer.state != TcptimerON)
 2201. tcpgo(tpriv, &tcb->acktimer);
 2202. break;
 2203. case Finwait2:
 2204. /* no process to read the data, send a reset */
 2205. if(bp != nil)
 2206. freeblist(bp);
 2207. sndrst(tcp, source, dest, length, &seg, version,
 2208. "send to Finwait2");
 2209. qunlock(&s->ql);
 2210. poperror();
 2211. return;
 2212. }
 2213. }
 2214. if(seg.flags & FIN) {
 2215. tcb->flags |= FORCE;
 2216. switch(tcb->state) {
 2217. case Syn_received:
 2218. case Established:
 2219. tcb->rcv.nxt++;
 2220. tcpsetstate(s, Close_wait);
 2221. break;
 2222. case Finwait1:
 2223. tcb->rcv.nxt++;
 2224. if(qlen(s->wq)+tcb->flgcnt == 0) {
 2225. tcphalt(tpriv, &tcb->rtt_timer);
 2226. tcphalt(tpriv, &tcb->acktimer);
 2227. tcphalt(tpriv, &tcb->katimer);
 2228. tcpsetstate(s, Time_wait);
 2229. tcb->timer.start = MSL2*(1000/MSPTICK);
 2230. tcpgo(tpriv, &tcb->timer);
 2231. }
 2232. else
 2233. tcpsetstate(s, Closing);
 2234. break;
 2235. case Finwait2:
 2236. tcb->rcv.nxt++;
 2237. tcphalt(tpriv, &tcb->rtt_timer);
 2238. tcphalt(tpriv, &tcb->acktimer);
 2239. tcphalt(tpriv, &tcb->katimer);
 2240. tcpsetstate(s, Time_wait);
 2241. tcb->timer.start = MSL2 * (1000/MSPTICK);
 2242. tcpgo(tpriv, &tcb->timer);
 2243. break;
 2244. case Close_wait:
 2245. case Closing:
 2246. case Last_ack:
 2247. break;
 2248. case Time_wait:
 2249. tcpgo(tpriv, &tcb->timer);
 2250. break;
 2251. }
 2252. }
 2253. /*
 2254. * get next adjacent segment from the resequence queue.
 2255. * dump/trim any overlapping segments
 2256. */
 2257. for(;;) {
 2258. if(tcb->reseq == nil)
 2259. goto output;
 2260. if(seq_ge(tcb->rcv.nxt, tcb->reseq->seg.seq) == 0)
 2261. goto output;
 2262. getreseq(tcb, &seg, &bp, &length);
 2263. tcprcvwin(s);
 2264. if(tcptrim(tcb, &seg, &bp, &length) == 0){
 2265. tcb->flags |= FORCE;
 2266. break;
 2267. }
 2268. }
 2269. }
 2270. output:
 2271. tcpoutput(s);
 2272. qunlock(&s->ql);
 2273. poperror();
 2274. return;
 2275. raise:
 2276. qunlock(&s->ql);
 2277. poperror();
 2278. freeblist(bp);
 2279. tcpkick(s);
 2280. }
 2281. /*
 2282. * always enters and exits with the s locked. We drop
 2283. * the lock to ipoput the packet so some care has to be
 2284. * taken by callers.
 2285. */
 2286. static void
 2287. tcpoutput(Conv *s)
 2288. {
 2289. Tcp seg;
 2290. uint msgs;
 2291. Tcpctl *tcb;
 2292. Block *hbp, *bp;
 2293. int sndcnt;
 2294. uint32_t ssize, dsize, sent;
 2295. Fs *f;
 2296. Tcppriv *tpriv;
 2297. uint8_t version;
 2298. f = s->p->f;
 2299. tpriv = s->p->priv;
 2300. version = s->ipversion;
 2301. tcb = (Tcpctl*)s->ptcl;
 2302. /* force ack every 2*mss */
 2303. if((tcb->flags & FORCE) == 0 &&
 2304. tcb->rcv.nxt - tcb->rcv.ackptr >= 2*tcb->mss){
 2305. tpriv->stats[Delayack]++;
 2306. tcb->flags |= FORCE;
 2307. }
 2308. /* force ack if window opening */
 2309. if((tcb->flags & FORCE) == 0){
 2310. tcprcvwin(s);
 2311. if((int)(tcb->rcv.wptr - tcb->rcv.wsnt) >= 2*tcb->mss){
 2312. tpriv->stats[Wopenack]++;
 2313. tcb->flags |= FORCE;
 2314. }
 2315. }
 2316. for(msgs = 0; msgs < 100; msgs++) {
 2317. switch(tcb->state) {
 2318. case Listen:
 2319. case Closed:
 2320. case Finwait2:
 2321. return;
 2322. }
 2323. /* Don't send anything else until our SYN has been acked */
 2324. if(tcb->snd.ptr != tcb->iss && (tcb->flags & SYNACK) == 0)
 2325. break;
 2326. /* force an ack when a window has opened up */
 2327. tcprcvwin(s);
 2328. if(tcb->rcv.blocked && tcb->rcv.wnd > 0){
 2329. tcb->rcv.blocked = 0;
 2330. tcb->flags |= FORCE;
 2331. }
 2332. sndcnt = qlen(s->wq)+tcb->flgcnt;
 2333. sent = tcb->snd.ptr - tcb->snd.una;
 2334. ssize = sndcnt;
 2335. if(tcb->snd.wnd == 0){
 2336. /* zero window probe */
 2337. if(sent > 0 && !(tcb->flags & FORCE))
 2338. break; /* already probing, rto re-probes */
 2339. if(ssize < sent)
 2340. ssize = 0;
 2341. else{
 2342. ssize -= sent;
 2343. if(ssize > 0)
 2344. ssize = 1;
 2345. }
 2346. } else {
 2347. /* calculate usable segment size */
 2348. if(ssize > tcb->cwind)
 2349. ssize = tcb->cwind;
 2350. if(ssize > tcb->snd.wnd)
 2351. ssize = tcb->snd.wnd;
 2352. if(ssize < sent)
 2353. ssize = 0;
 2354. else {
 2355. ssize -= sent;
 2356. if(ssize > tcb->mss)
 2357. ssize = tcb->mss;
 2358. }
 2359. }
 2360. dsize = ssize;
 2361. seg.urg = 0;
 2362. if(!(tcb->flags & FORCE))
 2363. if(ssize == 0 ||
 2364. (ssize < tcb->mss && tcb->snd.nxt == tcb->snd.ptr &&
 2365. sent > TCPREXMTTHRESH * tcb->mss))
 2366. break;
 2367. tcb->flags &= ~FORCE;
 2368. /* By default we will generate an ack */
 2369. tcphalt(tpriv, &tcb->acktimer);
 2370. seg.source = s->lport;
 2371. seg.dest = s->rport;
 2372. seg.flags = ACK;
 2373. seg.mss = 0;
 2374. seg.ws = 0;
 2375. seg.update = 0;
 2376. switch(tcb->state){
 2377. case Syn_sent:
 2378. seg.flags = 0;
 2379. if(tcb->snd.ptr == tcb->iss){
 2380. seg.flags |= SYN;
 2381. dsize--;
 2382. seg.mss = tcb->mss;
 2383. seg.ws = tcb->scale;
 2384. }
 2385. break;
 2386. case Syn_received:
 2387. /*
 2388. * don't send any data with a SYN/ACK packet
 2389. * because Linux rejects the packet in its
 2390. * attempt to solve the SYN attack problem
 2391. */
 2392. if(tcb->snd.ptr == tcb->iss){
 2393. seg.flags |= SYN;
 2394. dsize = 0;
 2395. ssize = 1;
 2396. seg.mss = tcb->mss;
 2397. seg.ws = tcb->scale;
 2398. }
 2399. break;
 2400. }
 2401. seg.seq = tcb->snd.ptr;
 2402. seg.ack = tcb->rcv.nxt;
 2403. seg.wnd = tcb->rcv.wnd;
 2404. /* Pull out data to send */
 2405. bp = nil;
 2406. if(dsize != 0) {
 2407. bp = qcopy(s->wq, dsize, sent);
 2408. if(BLEN(bp) != dsize) {
 2409. seg.flags |= FIN;
 2410. dsize--;
 2411. }
 2412. }
 2413. if(sent+dsize == sndcnt && dsize)
 2414. seg.flags |= PSH;
 2415. tcb->snd.ptr += ssize;
 2416. /* Pull up the send pointer so we can accept acks
 2417. * for this window
 2418. */
 2419. if(seq_gt(tcb->snd.ptr,tcb->snd.nxt))
 2420. tcb->snd.nxt = tcb->snd.ptr;
 2421. /* Build header, link data and compute cksum */
 2422. switch(version){
 2423. case V4:
 2424. tcb->protohdr.tcp4hdr.vihl = IP_VER4;
 2425. hbp = htontcp4(&seg, bp, &tcb->protohdr.tcp4hdr, tcb);
 2426. if(hbp == nil) {
 2427. freeblist(bp);
 2428. return;
 2429. }
 2430. break;
 2431. case V6:
 2432. tcb->protohdr.tcp6hdr.vcf[0] = IP_VER6;
 2433. hbp = htontcp6(&seg, bp, &tcb->protohdr.tcp6hdr, tcb);
 2434. if(hbp == nil) {
 2435. freeblist(bp);
 2436. return;
 2437. }
 2438. break;
 2439. default:
 2440. hbp = nil; /* to suppress a warning */
 2441. panic("tcpoutput: version %d", version);
 2442. }
 2443. /* Start the transmission timers if there is new data and we
 2444. * expect acknowledges
 2445. */
 2446. if(ssize != 0){
 2447. if(tcb->timer.state != TcptimerON){
 2448. tcb->time = NOW;
 2449. tcb->timeuna = tcb->snd.una;
 2450. tcpgo(tpriv, &tcb->timer);
 2451. }
 2452. /* If round trip timer isn't running, start it.
 2453. * measure the longest packet only in case the
 2454. * transmission time dominates RTT
 2455. */
 2456. if(tcb->snd.retransmit == 0)
 2457. if(tcb->rtt_timer.state != TcptimerON)
 2458. if(ssize == tcb->mss) {
 2459. tcpgo(tpriv, &tcb->rtt_timer);
 2460. tcb->rttseq = tcb->snd.ptr;
 2461. }
 2462. }
 2463. tpriv->stats[OutSegs]++;
 2464. if(tcb->snd.retransmit)
 2465. tpriv->stats[RetransSegsSent]++;
 2466. tcb->rcv.ackptr = seg.ack;
 2467. tcb->rcv.wsnt = tcb->rcv.wptr;
 2468. /* put off the next keep alive */
 2469. tcpgo(tpriv, &tcb->katimer);
 2470. switch(version){
 2471. case V4:
 2472. if(ipoput4(f, hbp, 0, s->ttl, s->tos, s) < 0){
 2473. /* a negative return means no route */
 2474. localclose(s, "no route");
 2475. }
 2476. break;
 2477. case V6:
 2478. if(ipoput6(f, hbp, 0, s->ttl, s->tos, s) < 0){
 2479. /* a negative return means no route */
 2480. localclose(s, "no route");
 2481. }
 2482. break;
 2483. default:
 2484. panic("tcpoutput2: version %d", version);
 2485. }
 2486. if((msgs%4) == 3){
 2487. qunlock(&s->ql);
 2488. qlock(&s->ql);
 2489. }
 2490. }
 2491. }
 2492. /*
 2493. * the BSD convention (hack?) for keep alives. resend last uint8_t acked.
 2494. */
 2495. static void
 2496. tcpsendka(Conv *s)
 2497. {
 2498. Tcp seg;
 2499. Tcpctl *tcb;
 2500. Block *hbp,*dbp;
 2501. tcb = (Tcpctl*)s->ptcl;
 2502. dbp = nil;
 2503. memset(&seg, 0, sizeof seg);
 2504. seg.urg = 0;
 2505. seg.source = s->lport;
 2506. seg.dest = s->rport;
 2507. seg.flags = ACK|PSH;
 2508. seg.mss = 0;
 2509. seg.ws = 0;
 2510. if(tcpporthogdefense)
 2511. seg.seq = tcb->snd.una-(1<<30)-nrand(1<<20);
 2512. else
 2513. seg.seq = tcb->snd.una-1;
 2514. seg.ack = tcb->rcv.nxt;
 2515. tcb->rcv.ackptr = seg.ack;
 2516. tcprcvwin(s);
 2517. seg.wnd = tcb->rcv.wnd;
 2518. if(tcb->state == Finwait2){
 2519. seg.flags |= FIN;
 2520. } else {
 2521. dbp = allocb(1);
 2522. dbp->wp++;
 2523. }
 2524. if(isv4(s->raddr)) {
 2525. /* Build header, link data and compute cksum */
 2526. tcb->protohdr.tcp4hdr.vihl = IP_VER4;
 2527. hbp = htontcp4(&seg, dbp, &tcb->protohdr.tcp4hdr, tcb);
 2528. if(hbp == nil) {
 2529. freeblist(dbp);
 2530. return;
 2531. }
 2532. ipoput4(s->p->f, hbp, 0, s->ttl, s->tos, s);
 2533. }
 2534. else {
 2535. /* Build header, link data and compute cksum */
 2536. tcb->protohdr.tcp6hdr.vcf[0] = IP_VER6;
 2537. hbp = htontcp6(&seg, dbp, &tcb->protohdr.tcp6hdr, tcb);
 2538. if(hbp == nil) {
 2539. freeblist(dbp);
 2540. return;
 2541. }
 2542. ipoput6(s->p->f, hbp, 0, s->ttl, s->tos, s);
 2543. }
 2544. }
 2545. /*
 2546. * set connection to time out after 12 minutes
 2547. */
 2548. static void
 2549. tcpsetkacounter(Tcpctl *tcb)
 2550. {
 2551. tcb->kacounter = (12 * 60 * 1000) / (tcb->katimer.start*MSPTICK);
 2552. if(tcb->kacounter < 3)
 2553. tcb->kacounter = 3;
 2554. }
 2555. /*
 2556. * if we've timed out, close the connection
 2557. * otherwise, send a keepalive and restart the timer
 2558. */
 2559. static void
 2560. tcpkeepalive(void *v)
 2561. {
 2562. Proc *up = externup();
 2563. Tcpctl *tcb;
 2564. Conv *s;
 2565. s = v;
 2566. tcb = (Tcpctl*)s->ptcl;
 2567. if(waserror()){
 2568. qunlock(&s->ql);
 2569. nexterror();
 2570. }
 2571. qlock(&s->ql);
 2572. if(tcb->state != Closed){
 2573. if(--(tcb->kacounter) <= 0) {
 2574. localclose(s, Etimedout);
 2575. } else {
 2576. tcpsendka(s);
 2577. tcpgo(s->p->priv, &tcb->katimer);
 2578. }
 2579. }
 2580. qunlock(&s->ql);
 2581. poperror();
 2582. }
 2583. /*
 2584. * start keepalive timer
 2585. */
 2586. static char*
 2587. tcpstartka(Conv *s, char **f, int n)
 2588. {
 2589. Tcpctl *tcb;
 2590. int x;
 2591. tcb = (Tcpctl*)s->ptcl;
 2592. if(tcb->state != Established)
 2593. return "connection must be in Establised state";
 2594. if(n > 1){
 2595. x = atoi(f[1]);
 2596. if(x >= MSPTICK)
 2597. tcb->katimer.start = x/MSPTICK;
 2598. }
 2599. tcpsetkacounter(tcb);
 2600. tcpgo(s->p->priv, &tcb->katimer);
 2601. return nil;
 2602. }
 2603. /*
 2604. * turn checksums on/off
 2605. */
 2606. static char*
 2607. tcpsetchecksum(Conv *s, char **f, int i)
 2608. {
 2609. Tcpctl *tcb;
 2610. tcb = (Tcpctl*)s->ptcl;
 2611. tcb->nochecksum = !atoi(f[1]);
 2612. return nil;
 2613. }
 2614. /*
 2615. * retransmit (at most) one segment at snd.una.
 2616. * preserve cwind & snd.ptr
 2617. */
 2618. static void
 2619. tcprxmit(Conv *s)
 2620. {
 2621. Tcpctl *tcb;
 2622. Tcppriv *tpriv;
 2623. uint32_t tcwind, tptr;
 2624. tcb = (Tcpctl*)s->ptcl;
 2625. tcb->flags |= RETRAN|FORCE;
 2626. tptr = tcb->snd.ptr;
 2627. tcwind = tcb->cwind;
 2628. tcb->snd.ptr = tcb->snd.una;
 2629. tcb->cwind = tcb->mss;
 2630. tcb->snd.retransmit = 1;
 2631. tcpoutput(s);
 2632. tcb->snd.retransmit = 0;
 2633. tcb->cwind = tcwind;
 2634. tcb->snd.ptr = tptr;
 2635. tpriv = s->p->priv;
 2636. tpriv->stats[RetransSegs]++;
 2637. }
 2638. /*
 2639. * TODO: RFC 4138 F-RTO
 2640. */
 2641. static void
 2642. tcptimeout(void *arg)
 2643. {
 2644. Proc *up = externup();
 2645. Conv *s;
 2646. Tcpctl *tcb;
 2647. int maxback;
 2648. Tcppriv *tpriv;
 2649. s = (Conv*)arg;
 2650. tpriv = s->p->priv;
 2651. tcb = (Tcpctl*)s->ptcl;
 2652. if(waserror()){
 2653. qunlock(&s->ql);
 2654. nexterror();
 2655. }
 2656. qlock(&s->ql);
 2657. switch(tcb->state){
 2658. default:
 2659. tcb->backoff++;
 2660. if(tcb->state == Syn_sent)
 2661. maxback = MAXBACKMS/2;
 2662. else
 2663. maxback = MAXBACKMS;
 2664. tcb->backedoff += tcb->timer.start * MSPTICK;
 2665. if(tcb->backedoff >= maxback) {
 2666. localclose(s, Etimedout);
 2667. break;
 2668. }
 2669. netlog(s->p->f, Logtcprxmt, "rxm %d/%d %ldms %lu rto %d %lu %s\n",
 2670. tcb->srtt, tcb->mdev, NOW - tcb->time,
 2671. tcb->snd.una - tcb->timeuna, tcb->snd.rto, tcb->snd.ptr,
 2672. tcpstates[s->state]);
 2673. tcpsettimer(tcb);
 2674. if(tcb->snd.rto == 0)
 2675. tcpcongestion(tcb);
 2676. tcprxmit(s);
 2677. tcb->snd.ptr = tcb->snd.una;
 2678. tcb->cwind = tcb->mss;
 2679. tcb->snd.rto = 1;
 2680. tpriv->stats[RetransTimeouts]++;
 2681. if(tcb->snd.recovery){
 2682. tcb->snd.dupacks = 0; /* reno rto */
 2683. tcb->snd.recovery = 0;
 2684. tpriv->stats[RecoveryRTO]++;
 2685. tcb->snd.rxt = tcb->snd.nxt;
 2686. netlog(s->p->f, Logtcpwin,
 2687. "rto recovery rxt @%lu\n", tcb->snd.nxt);
 2688. }
 2689. tcb->abcbytes = 0;
 2690. break;
 2691. case Time_wait:
 2692. localclose(s, nil);
 2693. break;
 2694. case Closed:
 2695. break;
 2696. }
 2697. qunlock(&s->ql);
 2698. poperror();
 2699. }
 2700. static int
 2701. inwindow(Tcpctl *tcb, int seq)
 2702. {
 2703. return seq_within(seq, tcb->rcv.nxt, tcb->rcv.nxt+tcb->rcv.wnd-1);
 2704. }
 2705. /*
 2706. * set up state for a received SYN (or SYN ACK) packet
 2707. */
 2708. static void
 2709. procsyn(Conv *s, Tcp *seg)
 2710. {
 2711. Tcpctl *tcb;
 2712. Tcppriv *tpriv;
 2713. tcb = (Tcpctl*)s->ptcl;
 2714. tcb->flags |= FORCE;
 2715. tcb->rcv.nxt = seg->seq + 1;
 2716. tcb->rcv.wptr = tcb->rcv.nxt;
 2717. tcb->rcv.wsnt = 0;
 2718. tcb->rcv.urg = tcb->rcv.nxt;
 2719. tcb->irs = seg->seq;
 2720. /* our sending max segment size cannot be bigger than what he asked for */
 2721. if(seg->mss != 0 && seg->mss < tcb->mss) {
 2722. tcb->mss = seg->mss;
 2723. tpriv = s->p->priv;
 2724. tpriv->stats[Mss] = tcb->mss;
 2725. }
 2726. tcb->snd.wnd = seg->wnd;
 2727. initialwindow(tcb);
 2728. }
 2729. static int
 2730. dumpreseq(Tcpctl *tcb)
 2731. {
 2732. Reseq *r, *next;
 2733. for(r = tcb->reseq; r != nil; r = next){
 2734. next = r->next;
 2735. freeblist(r->bp);
 2736. free(r);
 2737. }
 2738. tcb->reseq = nil;
 2739. tcb->nreseq = 0;
 2740. tcb->reseqlen = 0;
 2741. return -1;
 2742. }
 2743. static void
 2744. logreseq(Fs *f, Reseq *r, uint32_t n)
 2745. {
 2746. char *s;
 2747. for(; r != nil; r = r->next){
 2748. s = nil;
 2749. if(r->next == nil && r->seg.seq != n)
 2750. s = "hole/end";
 2751. else if(r->next == nil)
 2752. s = "end";
 2753. else if(r->seg.seq != n)
 2754. s = "hole";
 2755. if(s != nil)
 2756. netlog(f, Logtcp, "%s %lu-%lu (%ld) %#x\n", s,
 2757. n, r->seg.seq, r->seg.seq - n, r->seg.flags);
 2758. n = r->seg.seq + r->seg.len;
 2759. }
 2760. }
 2761. static int
 2762. addreseq(Fs *f, Tcpctl *tcb, Tcppriv *tpriv, Tcp *seg, Block *bp, uint16_t length)
 2763. {
 2764. Reseq *rp, **rr;
 2765. int qmax;
 2766. rp = malloc(sizeof *rp);
 2767. if(rp == nil){
 2768. freeblist(bp); /* bp always consumed by addreseq */
 2769. return 0;
 2770. }
 2771. rp->seg = *seg;
 2772. rp->bp = bp;
 2773. rp->length = length;
 2774. tcb->reseqlen += length;
 2775. tcb->nreseq++;
 2776. /* Place on reassembly list sorting by starting seq number */
 2777. for(rr = &tcb->reseq; ; rr = &(*rr)->next)
 2778. if(*rr == nil || seq_lt(seg->seq, (*rr)->seg.seq)){
 2779. rp->next = *rr;
 2780. *rr = rp;
 2781. tpriv->stats[Resequenced]++;
 2782. if(rp->next != nil)
 2783. tpriv->stats[OutOfOrder]++;
 2784. break;
 2785. }
 2786. qmax = tcb->window;
 2787. if(tcb->reseqlen > qmax){
 2788. netlog(f, Logtcp, "tcp: reseq: queue > window: %d > %d; %d packets\n",
 2789. tcb->reseqlen, qmax, tcb->nreseq);
 2790. logreseq(f, tcb->reseq, tcb->rcv.nxt);
 2791. tpriv->stats[ReseqBytelim]++;
 2792. return dumpreseq(tcb);
 2793. }
 2794. qmax = tcb->window / tcb->mss; /* ~190 for qscale=2, 390 for qscale=3 */
 2795. if(tcb->nreseq > qmax){
 2796. netlog(f, Logtcp, "resequence queue > packets: %d %d; %d bytes\n",
 2797. tcb->nreseq, qmax, tcb->reseqlen);
 2798. logreseq(f, tcb->reseq, tcb->rcv.nxt);
 2799. tpriv->stats[ReseqPktlim]++;
 2800. return dumpreseq(tcb);
 2801. }
 2802. return 0;
 2803. }
 2804. static void
 2805. getreseq(Tcpctl *tcb, Tcp *seg, Block **bp, uint16_t *length)
 2806. {
 2807. Reseq *rp;
 2808. rp = tcb->reseq;
 2809. if(rp == nil)
 2810. return;
 2811. tcb->reseq = rp->next;
 2812. *seg = rp->seg;
 2813. *bp = rp->bp;
 2814. *length = rp->length;
 2815. tcb->nreseq--;
 2816. tcb->reseqlen -= rp->length;
 2817. free(rp);
 2818. }
 2819. static int
 2820. tcptrim(Tcpctl *tcb, Tcp *seg, Block **bp, uint16_t *length)
 2821. {
 2822. uint16_t len;
 2823. uint8_t accept;
 2824. int dupcnt, excess;
 2825. accept = 0;
 2826. len = *length;
 2827. if(seg->flags & SYN)
 2828. len++;
 2829. if(seg->flags & FIN)
 2830. len++;
 2831. if(tcb->rcv.wnd == 0) {
 2832. if(len == 0 && seg->seq == tcb->rcv.nxt)
 2833. return 0;
 2834. }
 2835. else {
 2836. /* Some part of the segment should be in the window */
 2837. if(inwindow(tcb,seg->seq))
 2838. accept++;
 2839. else
 2840. if(len != 0) {
 2841. if(inwindow(tcb, seg->seq+len-1) ||
 2842. seq_within(tcb->rcv.nxt, seg->seq,seg->seq+len-1))
 2843. accept++;
 2844. }
 2845. }
 2846. if(!accept) {
 2847. freeblist(*bp);
 2848. return -1;
 2849. }
 2850. dupcnt = tcb->rcv.nxt - seg->seq;
 2851. if(dupcnt > 0){
 2852. tcb->rerecv += dupcnt;
 2853. if(seg->flags & SYN){
 2854. seg->flags &= ~SYN;
 2855. seg->seq++;
 2856. if(seg->urg > 1)
 2857. seg->urg--;
 2858. else
 2859. seg->flags &= ~URG;
 2860. dupcnt--;
 2861. }
 2862. if(dupcnt > 0){
 2863. pullblock(bp, (uint16_t)dupcnt);
 2864. seg->seq += dupcnt;
 2865. *length -= dupcnt;
 2866. if(seg->urg > dupcnt)
 2867. seg->urg -= dupcnt;
 2868. else {
 2869. seg->flags &= ~URG;
 2870. seg->urg = 0;
 2871. }
 2872. }
 2873. }
 2874. excess = seg->seq + *length - (tcb->rcv.nxt + tcb->rcv.wnd);
 2875. if(excess > 0) {
 2876. tcb->rerecv += excess;
 2877. *length -= excess;
 2878. *bp = trimblock(*bp, 0, *length);
 2879. if(*bp == nil)
 2880. panic("presotto is a boofhead");
 2881. seg->flags &= ~FIN;
 2882. }
 2883. return 0;
 2884. }
 2885. static void
 2886. tcpadvise(Proto *tcp, Block *bp, char *msg)
 2887. {
 2888. Tcp4hdr *h4;
 2889. Tcp6hdr *h6;
 2890. Tcpctl *tcb;
 2891. uint8_t source[IPaddrlen];
 2892. uint8_t dest[IPaddrlen];
 2893. uint16_t psource, pdest;
 2894. Conv *s, **p;
 2895. h4 = (Tcp4hdr*)(bp->rp);
 2896. h6 = (Tcp6hdr*)(bp->rp);
 2897. if((h4->vihl&0xF0)==IP_VER4) {
 2898. v4tov6(dest, h4->tcpdst);
 2899. v4tov6(source, h4->tcpsrc);
 2900. psource = nhgets(h4->tcpsport);
 2901. pdest = nhgets(h4->tcpdport);
 2902. }
 2903. else {
 2904. ipmove(dest, h6->tcpdst);
 2905. ipmove(source, h6->tcpsrc);
 2906. psource = nhgets(h6->tcpsport);
 2907. pdest = nhgets(h6->tcpdport);
 2908. }
 2909. /* Look for a connection */
 2910. qlock(&tcp->ql);
 2911. for(p = tcp->conv; *p; p++) {
 2912. s = *p;
 2913. tcb = (Tcpctl*)s->ptcl;
 2914. if(s->rport == pdest)
 2915. if(s->lport == psource)
 2916. if(tcb->state != Closed)
 2917. if(ipcmp(s->raddr, dest) == 0)
 2918. if(ipcmp(s->laddr, source) == 0){
 2919. qlock(&s->ql);
 2920. qunlock(&tcp->ql);
 2921. switch(tcb->state){
 2922. case Syn_sent:
 2923. localclose(s, msg);
 2924. break;
 2925. }
 2926. qunlock(&s->ql);
 2927. freeblist(bp);
 2928. return;
 2929. }
 2930. }
 2931. qunlock(&tcp->ql);
 2932. freeblist(bp);
 2933. }
 2934. static char*
 2935. tcpporthogdefensectl(char *val)
 2936. {
 2937. if(strcmp(val, "on") == 0)
 2938. tcpporthogdefense = 1;
 2939. else if(strcmp(val, "off") == 0)
 2940. tcpporthogdefense = 0;
 2941. else
 2942. return "unknown value for tcpporthogdefense";
 2943. return nil;
 2944. }
 2945. /* called with c qlocked */
 2946. static char*
 2947. tcpctl(Conv* c, char** f, int n)
 2948. {
 2949. if(n == 1 && strcmp(f[0], "hangup") == 0)
 2950. return tcphangup(c);
 2951. if(n >= 1 && strcmp(f[0], "keepalive") == 0)
 2952. return tcpstartka(c, f, n);
 2953. if(n >= 1 && strcmp(f[0], "checksum") == 0)
 2954. return tcpsetchecksum(c, f, n);
 2955. if(n >= 1 && strcmp(f[0], "tcpporthogdefense") == 0)
 2956. return tcpporthogdefensectl(f[1]);
 2957. return "unknown control request";
 2958. }
 2959. static int
 2960. tcpstats(Proto *tcp, char *buf, int len)
 2961. {
 2962. Tcppriv *priv;
 2963. char *p, *e;
 2964. int i;
 2965. priv = tcp->priv;
 2966. p = buf;
 2967. e = p+len;
 2968. for(i = 0; i < Nstats; i++)
 2969. p = seprint(p, e, "%s: %llu\n", statnames[i], priv->stats[i]);
 2970. return p - buf;
 2971. }
 2972. /*
 2973. * garbage collect any stale conversations:
 2974. * - SYN received but no SYN-ACK after 5 seconds (could be the SYN attack)
 2975. * - Finwait2 after 5 minutes
 2976. *
 2977. * this is called whenever we run out of channels. Both checks are
 2978. * of questionable validity so we try to use them only when we're
 2979. * up against the wall.
 2980. */
 2981. static int
 2982. tcpgc(Proto *tcp)
 2983. {
 2984. Conv *c, **pp, **ep;
 2985. int n;
 2986. Tcpctl *tcb;
 2987. n = 0;
 2988. ep = &tcp->conv[tcp->nc];
 2989. for(pp = tcp->conv; pp < ep; pp++) {
 2990. c = *pp;
 2991. if(c == nil)
 2992. break;
 2993. if(!canqlock(&c->ql))
 2994. continue;
 2995. tcb = (Tcpctl*)c->ptcl;
 2996. switch(tcb->state){
 2997. case Syn_received:
 2998. if(NOW - tcb->time > 5000){
 2999. localclose(c, Etimedout);
 3000. n++;
 3001. }
 3002. break;
 3003. case Finwait2:
 3004. if(NOW - tcb->time > 5*60*1000){
 3005. localclose(c, Etimedout);
 3006. n++;
 3007. }
 3008. break;
 3009. }
 3010. qunlock(&c->ql);
 3011. }
 3012. return n;
 3013. }
 3014. static void
 3015. tcpsettimer(Tcpctl *tcb)
 3016. {
 3017. int x;
 3018. /* round trip dependency */
 3019. x = backoff(tcb->backoff) *
 3020. (tcb->mdev + (tcb->srtt>>LOGAGAIN) + MSPTICK) / MSPTICK;
 3021. /* bounded twixt 0.3 and 64 seconds */
 3022. if(x < 300/MSPTICK)
 3023. x = 300/MSPTICK;
 3024. else if(x > (64000/MSPTICK))
 3025. x = 64000/MSPTICK;
 3026. tcb->timer.start = x;
 3027. }
 3028. void
 3029. tcpinit(Fs *fs)
 3030. {
 3031. Proto *tcp;
 3032. Tcppriv *tpriv;
 3033. tcp = smalloc(sizeof(Proto));
 3034. tpriv = tcp->priv = smalloc(sizeof(Tcppriv));
 3035. tcp->name = "tcp";
 3036. tcp->connect = tcpconnect;
 3037. tcp->announce = tcpannounce;
 3038. tcp->ctl = tcpctl;
 3039. tcp->state = tcpstate;
 3040. tcp->create = tcpcreate;
 3041. tcp->close = tcpclose;
 3042. tcp->rcv = tcpiput;
 3043. tcp->advise = tcpadvise;
 3044. tcp->stats = tcpstats;
 3045. tcp->inuse = tcpinuse;
 3046. tcp->gc = tcpgc;
 3047. tcp->ipproto = IP_TCPPROTO;
 3048. tcp->nc = scalednconv();
 3049. tcp->ptclsize = sizeof(Tcpctl);
 3050. tpriv->stats[MaxConn] = tcp->nc;
 3051. Fsproto(fs, tcp);
 3052. }
 3053. static void
 3054. tcpsetscale(Conv *s, Tcpctl *tcb, uint16_t rcvscale, uint16_t sndscale)
 3055. {
 3056. /*
 3057. * guess at reasonable queue sizes. there's no current way
 3058. * to know how many nic receive buffers we can safely tie up in the
 3059. * tcp stack, and we don't adjust our queues to maximize throughput
 3060. * and minimize bufferbloat. n.b. the offer (rcvscale) needs to be
 3061. * respected, but we still control our own buffer commitment by
 3062. * keeping a seperate qscale.
 3063. */
 3064. tcb->rcv.scale = rcvscale & 0xff;
 3065. tcb->snd.scale = sndscale & 0xff;
 3066. tcb->qscale = rcvscale & 0xff;
 3067. if(rcvscale > Maxqscale)
 3068. tcb->qscale = Maxqscale;
 3069. if(rcvscale != tcb->rcv.scale)
 3070. netlog(s->p->f, Logtcp, "tcpsetscale: window %lu "
 3071. "qlen %d >> window %u lport %d\n",
 3072. tcb->window, qlen(s->rq), QMAX<<tcb->qscale, s->lport);
 3073. tcb->window = QMAX << tcb->qscale;
 3074. tcb->ssthresh = tcb->window;
 3075. /*
 3076. * it's important to set wq large enough to cover the full
 3077. * bandwidth-delay product. it's possible to be in loss
 3078. * recovery with a big window, and we need to keep sending
 3079. * into the inflated window. the difference can be huge
 3080. * for even modest (70ms) ping times.
 3081. */
 3082. qsetlimit(s->rq, tcb->window);
 3083. qsetlimit(s->wq, tcb->window);
 3084. tcprcvwin(s);
 3085. }