devtv.c 45 KB


 1. /*
 2. * Driver for Bt848 TV tuner.
 3. *
 4. */
 5. #include "u.h"
 6. #include "../port/lib.h"
 7. #include "mem.h"
 8. #include "dat.h"
 9. #include "fns.h"
 10. #include "../port/error.h"
 11. #include "io.h"
 12. #include "hcwAMC.h"
 13. #define max(a, b) (((a) > (b))? (a): (b))
 14. enum {
 15. Qdir = 0,
 16. Qsubdir,
 17. Qsubbase,
 18. Qvdata = Qsubbase,
 19. Qadata,
 20. Qctl,
 21. Qregs,
 22. Brooktree_vid = 0x109e,
 23. Brooktree_848_did = 0x0350,
 24. Brooktree_878_did = 0x036E,
 25. Intel_vid = 0x8086,
 26. Intel_82437_did = 0x122d,
 27. K = 1024,
 28. M = K * K,
 29. Ntvs = 4,
 30. Numring = 16,
 31. ntsc_rawpixels = 910,
 32. ntsc_sqpixels = 780, // Including blanking & inactive
 33. ntsc_hactive = 640,
 34. ntsc_vactive = 480,
 35. ntsc_clkx1delay = 135, // Clock ticks.
 36. ntsc_clkx1hactive = 754,
 37. ntsc_vdelay = 26, // # of scan lines.
 38. ntsc_vscale = 0,
 39. i2c_nostop = 1 << 5,
 40. i2c_nos1b = 1 << 4,
 41. i2c_timing = 7 << 4,
 42. i2c_bt848w3b = 1 << 2,
 43. i2c_bt848scl = 1 << 1,
 44. i2c_bt848sda = 1 << 0,
 45. i2c_scl = i2c_bt848scl,
 46. i2c_sda = i2c_bt848sda,
 47. i2c_miroproee = 0x80, // MIRO PRO EEPROM
 48. i2c_tea6300 = 0x80,
 49. i2c_tda8425 = 0x82,
 50. i2c_tda9840 = 0x84,
 51. i2c_tda9850 = 0xb6,
 52. i2c_haupee = 0xa0, // Hauppage EEPROM
 53. i2c_stbee = 0xae, // STB EEPROM
 54. i2c_msp3400 = 0x80,
 55. i2c_timeout = 1000,
 56. i2c_delay = 10,
 57. Bt848_miropro = 0,
 58. Bt848_miro,
 59. Bt878_hauppauge,
 60. // Bit fields.
 61. iform_muxsel1 = 3 << 5, // 004
 62. iform_muxsel0 = 2 << 5,
 63. iform_xtselmask = 3 << 3,
 64. iform_xtauto = 3 << 3,
 65. iform_formatmask = 7 << 0,
 66. iform_ntsc = 1 << 0,
 67. control_ldec = 1 << 5, // 02C
 68. contrast_100percent = 0xd8, // 030
 69. vscale_interlaced = 1 << 5, // 04C
 70. adelay_ntsc = 104, // 060
 71. bdelay_ntsc = 93, // 064
 72. adc_crush = 1 << 0, // 068
 73. colorfmt_rgb16 = (2 << 4) | (2 << 0), // 0D4
 74. colorfmt_YCbCr422 = (8 << 4) | (8 << 0),
 75. colorfmt_YCbCr411 = (9 << 4) | (9 << 0),
 76. colorctl_gamma = 1 << 4, // 0D8
 77. capctl_fullframe = 1 << 4, // 0DC
 78. capctl_captureodd = 1 << 1,
 79. capctl_captureeven = 1 << 0,
 80. vbipacksize = 0x190, // 0E0
 81. intstat_riscstatshift = 28, // 100
 82. intstat_i2crack = 1 << 25,
 83. intstat_scerr = 1 << 19,
 84. intstat_ocerr = 1 << 18,
 85. intstat_pabort = 1 << 17,
 86. intstat_riperr = 1 << 16,
 87. intstat_pperr = 1 << 15,
 88. intstat_fdsr = 1 << 14,
 89. intstat_ftrgt = 1 << 13,
 90. intstat_fbus = 1 << 12,
 91. intstat_risci = 1 << 11,
 92. intstat_i2cdone = 1 << 8,
 93. intstat_vpress = 1 << 5,
 94. intstat_hlock = 1 << 4,
 95. intstat_vsync = 1 << 1,
 96. intstat_fmtchg = 1 << 0,
 97. intmask_etbf = 1 << 23, // 104
 98. gpiodmactl_apwrdn = 1 << 26, // 10C
 99. gpiodmactl_daes2 = 1 << 13,
 100. gpiodmactl_daiomda = 1 << 6,
 101. gpiodmactl_pltp23_16 = 2 << 6,
 102. gpiodmactl_pltp23_0 = 0 << 6,
 103. gpiodmactl_pltp1_16 = 2 << 4,
 104. gpiodmactl_pltp1_0 = 0 << 4,
 105. gpiodmactl_acapenable = 1 << 4,
 106. gpiodmactl_pktp_32 = 3 << 2,
 107. gpiodmactl_pktp_0 = 0 << 2,
 108. gpiodmactl_riscenable = 1 << 1,
 109. gpiodmactl_fifoenable = 1 << 0,
 110. // RISC instructions and parameters.
 111. fifo_vre = 0x4,
 112. fifo_vro = 0xc,
 113. fifo_fm1 = 0x6,
 114. fifo_fm3 = 0xe,
 115. riscirq = 1 << 24,
 116. riscwrite = 1 << 28,
 117. riscwrite123 = 9 << 28,
 118. riscwrite1s23 = 11 << 28,
 119. riscwrite_sol = 1 << 27,
 120. riscwrite_eol = 1 << 26,
 121. riscskip = 0x2 << 28,
 122. riscjmp = 0x7 << 28,
 123. riscsync = 0x8 << 28,
 124. riscsync_resync = 1 << 15,
 125. riscsync_vre = fifo_vre << 0,
 126. riscsync_vro = fifo_vro << 0,
 127. riscsync_fm1 = fifo_fm1 << 0,
 128. riscsync_fm3 = fifo_fm3 << 0,
 129. risclabelshift_set = 16,
 130. risclabelshift_reset = 20,
 131. AudioTuner = 0,
 132. AudioRadio,
 133. AudioExtern,
 134. AudioIntern,
 135. AudioOff,
 136. AudioOn,
 137. asel_tv = 0,
 138. asel_radio,
 139. asel_mic,
 140. asel_smxc,
 141. Hwbase_ad = 448000,
 142. msp_dem = 0x10,
 143. msp_bbp = 0x12,
 144. // Altera definitions.
 145. gpio_altera_data = 1 << 0,
 146. gpio_altera_clock = 1 << 20,
 147. gpio_altera_nconfig = 1 << 23,
 148. Ial = 0x140001,
 149. Idma = 0x100002,
 150. Adsp = 0x7fd8,
 151. Adsp_verifysystem = 1,
 152. Adsp_querysupportplay,
 153. Adsp_setstyle,
 154. Adsp_setsrate,
 155. Adsp_setchannels,
 156. Adsp_setresolution,
 157. Adsp_setcrcoptions,
 158. Adsp_bufenqfor,
 159. Adsp_logbuffer,
 160. Adsp_startplay,
 161. Adsp_stopplay,
 162. Adsp_autostop,
 163. Adsp_startrecord,
 164. Adsp_stoprecord,
 165. Adsp_getlastprocessed,
 166. Adsp_pause,
 167. Adsp_resume,
 168. Adsp_setvolume,
 169. Adsp_querysupportrecord,
 170. Adsp_generalbufenq,
 171. Adsp_setdownmixtype,
 172. Adsp_setigain,
 173. Adsp_setlineout,
 174. Adsp_setlangmixtype,
 175. Kfir_gc = 0,
 176. Kfir_dsp_riscmc,
 177. Kfir_dsp_risccram,
 178. Kfir_dsp_unitmc,
 179. Kfir_bsm_mc,
 180. Kfir_mux_mc,
 181. Kfir_devid_gc = 7,
 182. Kfir_devid_dsp = 4,
 183. Kfir_devid_bsm = 5,
 184. Kfir_devid_mux = 8,
 185. Kfir_200 = 200,
 186. Kfir_dev_inst = Kfir_200,
 187. Kfir_201 = 201,
 188. Kfir_exec = Kfir_201,
 189. Kfir_202 = 202,
 190. Kfir_adr_eready = 254,
 191. Kfir_d_eready_encoding = 0,
 192. Kfir_d_eready_ready,
 193. Kfir_d_eready_test,
 194. Kfir_d_eready_stopdetect,
 195. Kfir_d_eready_seqend,
 196. VT_KFIR_OFF = 0,
 197. VT_KFIR_ON,
 198. VT_KFIR_LAYER_II = 1,
 199. VT_KFIR_STEREO = 1,
 200. Gpioinit = 0,
 201. Gpiooutput,
 202. Gpioinput,
 203. Srate_5512 = 0,
 204. Srate_11025 = 2,
 205. Srate_16000 = 3,
 206. Srate_22050 = 4,
 207. Srate_32000 = 5,
 208. Srate_44100 = 6,
 209. Srate_48000 = 7,
 210. };
 211. typedef struct Variant Variant;
 212. struct Variant {
 213. ushort vid;
 214. ushort did;
 215. char *name;
 216. };
 217. typedef struct Bt848 Bt848;
 218. struct Bt848 {
 219. ulong devstat; // 000
 220. ulong iform; // 004
 221. ulong tdec; // 008
 222. ulong ecrop; // 00C
 223. ulong evdelaylo; // 010
 224. ulong evactivelo; // 014
 225. ulong ehdelaylo; // 018
 226. ulong ehactivelo; // 01C
 227. ulong ehscalehi; // 020
 228. ulong ehscalelo; // 024
 229. ulong bright; // 028
 230. ulong econtrol; // 02C
 231. ulong contrastlo; // 030
 232. ulong satulo; // 034
 233. ulong satvlo; // 038
 234. ulong hue; // 03C
 235. ulong escloop; // 040
 236. ulong pad0; // 044
 237. ulong oform; // 048
 238. ulong evscalehi; // 04C
 239. ulong evscalelo; // 050
 240. ulong test; // 054
 241. ulong pad1[2]; // 058-05C
 242. ulong adelay; // 060
 243. ulong bdelay; // 064
 244. ulong adc; // 068
 245. ulong evtc; // 06C
 246. ulong pad2[3]; // 070-078
 247. ulong sreset; // 07C
 248. ulong tglb; // 080
 249. ulong tgctrl; // 084
 250. ulong pad3; // 088
 251. ulong ocrop; // 08C
 252. ulong ovdelaylo; // 090
 253. ulong ovactivelo; // 094
 254. ulong ohdelaylo; // 098
 255. ulong ohactivelo; // 09C
 256. ulong ohscalehi; // 0A0
 257. ulong ohscalelo; // 0A4
 258. ulong pad4; // 0A8
 259. ulong ocontrol; // 0AC
 260. ulong pad5[4]; // 0B0-0BC
 261. ulong oscloop; // 0C0
 262. ulong pad6[2]; // 0C4-0C8
 263. ulong ovscalehi; // 0CC
 264. ulong ovscalelo; // 0D0
 265. ulong colorfmt; // 0D4
 266. ulong colorctl; // 0D8
 267. ulong capctl; // 0DC
 268. ulong vbipacksize; // 0E0
 269. ulong vbipackdel; // 0E4
 270. ulong fcap; // 0E8
 271. ulong ovtc; // 0EC
 272. ulong pllflo; // 0F0
 273. ulong pllfhi; // 0F4
 274. ulong pllxci; // 0F8
 275. ulong dvsif; // 0FC
 276. ulong intstat; // 100
 277. ulong intmask; // 104
 278. ulong pad7; // 108
 279. ulong gpiodmactl; // 10C
 280. ulong i2c; // 110
 281. ulong riscstrtadd; // 114
 282. ulong gpioouten; // 118
 283. ulong gpioreginp; // 11C
 284. ulong risccount; // 120
 285. ulong pad8[55]; // 124-1FC
 286. ulong gpiodata[64]; // 200-2FC
 287. };
 288. #define packetlen i2c
 289. typedef struct Tuner Tuner;
 290. struct Tuner {
 291. char *name;
 292. ushort freq_vhfh; // Start frequency
 293. ushort freq_uhf;
 294. uchar VHF_L;
 295. uchar VHF_H;
 296. uchar UHF;
 297. uchar cfg;
 298. ushort offs;
 299. };
 300. typedef struct Frame Frame;
 301. struct Frame {
 302. ulong *fstart;
 303. ulong *fjmp;
 304. uchar *fbase;
 305. };
 306. typedef struct Tv Tv;
 307. struct Tv {
 308. Lock;
 309. Rendez;
 310. Bt848 *bt848;
 311. Bt848 *bt878; // Really only audio control registers
 312. Variant *variant;
 313. Tuner *tuner;
 314. Pcidev *pci;
 315. uchar i2ctuneraddr;
 316. uchar i2ccmd; // I2C command
 317. int board; // What board is this?
 318. ulong cfmt; // Current color format.
 319. int channel; // Current channel
 320. Ref fref; // Copying images?
 321. int nframes; // Number of frames to capture.
 322. Frame *frames; // DMA program
 323. int lvframe; // Last video frame DMAed
 324. uchar *amux; // Audio multiplexer.
 325. int nablocks; // Number of audio blocks allocated
 326. int absize; // Audio block size
 327. int narblocks; // Number of audio blocks received
 328. ulong *arisc; // Audio risc bloc
 329. uchar *abuf; // Audio data buffers
 330. char ainfo[128];
 331. // WinTV/PVR stuff.
 332. int msp;
 333. Lock kfirlock;
 334. ulong i2cstate; // Last i2c state.
 335. int gpiostate; // Current GPIO state
 336. ulong alterareg; // Last used altera register
 337. ulong alteraclock; // Used to clock the altera
 338. int asrate; // Audio sample rate
 339. uchar aleft, aright; // Left and right audio volume
 340. ulong kfirclock;
 341. Ref aref; // Copying audio?
 342. };
 343. enum {
 344. TemicPAL = 0,
 345. PhilipsPAL,
 346. PhilipsNTSC,
 347. PhilipsSECAM,
 348. Notuner,
 349. PhilipsPALI,
 350. TemicNTSC,
 351. TemicPALI,
 352. Temic4036,
 353. AlpsTSBH1,
 354. AlpsTSBE1,
 355. Freqmultiplier = 16,
 356. };
 357. static Tuner tuners[] = {
 358. {"Temic PAL", Freqmultiplier * 140.25, Freqmultiplier * 463.25,
 359. 0x02, 0x04, 0x01, 0x8e, 623 },
 360. {"Philips PAL_I", Freqmultiplier * 140.25, Freqmultiplier * 463.25,
 361. 0xa0, 0x90, 0x30, 0x8e, 623 },
 362. {"Philips NTSC", Freqmultiplier * 157.25, Freqmultiplier * 451.25,
 363. 0xA0, 0x90, 0x30, 0x8e, 732 },
 364. {"Philips SECAM", Freqmultiplier * 168.25, Freqmultiplier * 447.25,
 365. 0xA7, 0x97, 0x37, 0x8e, 623 },
 366. {"NoTuner", 0, 0,
 367. 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0 },
 368. {"Philips PAL", Freqmultiplier * 168.25, Freqmultiplier * 447.25,
 369. 0xA0, 0x90, 0x30, 0x8e, 623 },
 370. {"Temic NTSC", Freqmultiplier * 157.25, Freqmultiplier * 463.25,
 371. 0x02, 0x04, 0x01, 0x8e, 732 },
 372. {"TEMIC PAL_I", Freqmultiplier * 170.00, Freqmultiplier * 450.00,
 373. 0x02, 0x04, 0x01, 0x8e, 623 },
 374. {"Temic 4036 FY5 NTSC", Freqmultiplier * 157.25, Freqmultiplier * 463.25,
 375. 0xa0, 0x90, 0x30, 0x8e, 732 },
 376. {"Alps TSBH1", Freqmultiplier * 137.25, Freqmultiplier * 385.25,
 377. 0x01, 0x02, 0x08, 0x8e, 732 },
 378. {"Alps TSBE1", Freqmultiplier * 137.25, Freqmultiplier * 385.25,
 379. 0x01, 0x02, 0x08, 0x8e, 732 },
 380. };
 381. static int hp_tuners[] = {
 382. Notuner,
 383. Notuner,
 384. Notuner,
 385. Notuner,
 386. Notuner,
 387. PhilipsNTSC,
 388. Notuner,
 389. Notuner,
 390. PhilipsPAL,
 391. PhilipsSECAM,
 392. PhilipsNTSC,
 393. PhilipsPALI,
 394. Notuner,
 395. Notuner,
 396. TemicPAL,
 397. TemicPALI,
 398. Notuner,
 399. PhilipsSECAM,
 400. PhilipsNTSC,
 401. PhilipsPALI,
 402. Notuner,
 403. PhilipsPAL,
 404. Notuner,
 405. PhilipsNTSC,
 406. };
 407. enum {
 408. CMvstart,
 409. CMastart,
 410. CMastop,
 411. CMvgastart,
 412. CMvstop,
 413. CMchannel,
 414. CMcolormode,
 415. CMvolume,
 416. CMmute,
 417. };
 418. static Cmdtab tvctlmsg[] = {
 419. CMvstart, "vstart", 2,
 420. CMastart, "astart", 5,
 421. CMastop, "astop", 1,
 422. CMvgastart, "vgastart", 3,
 423. CMvstop, "vstop", 1,
 424. CMchannel, "channel", 3,
 425. CMcolormode, "colormode", 2,
 426. CMvolume, "volume", 3,
 427. CMmute, "mute", 1,
 428. };
 429. static Variant variant[] = {
 430. { Brooktree_vid, Brooktree_848_did, "Brooktree 848 TV tuner", },
 431. { Brooktree_vid, Brooktree_878_did, "Brooktree 878 TV tuner", },
 432. };
 433. static char *boards[] = {
 434. "MIRO PRO",
 435. "MIRO",
 436. "Hauppauge Bt878",
 437. };
 438. static ushort Adspfsample[] = {
 439. 0x500, 0x700, 0x400, 0x600, 0x300, 0x200, 0x000, 0x100
 440. };
 441. static ushort Adspstereorates[] = {
 442. 64, 96, 112, 128, 160, 192, 224, 256, 320, 384
 443. };
 444. static uchar miroamux[] = { 2, 0, 0, 0, 10, 0 };
 445. static uchar hauppaugeamux[] = { 0, 1, 2, 3, 4, 0 };
 446. static char *nicamstate[] = {
 447. "analog", "???", "digital", "bad digital receiption"
 448. };
 449. static Tv tvs[Ntvs];
 450. static int ntvs;
 451. static int i2cread(Tv *, uchar, uchar *);
 452. static int i2cwrite(Tv *, uchar, uchar, uchar, int);
 453. static void tvinterrupt(Ureg *, Tv *);
 454. static void vgastart(Tv *, ulong, int);
 455. static void vstart(Tv *, int, int, int, int);
 456. static void astart(Tv *, char *, uint, uint, uint);
 457. static void vstop(Tv *);
 458. static void astop(Tv *);
 459. static void colormode(Tv *, char *);
 460. static void frequency(Tv *, int, int);
 461. static int getbitspp(Tv *);
 462. static char *getcolormode(ulong);
 463. static int mspreset(Tv *);
 464. static void i2cscan(Tv *);
 465. static int kfirinitialize(Tv *);
 466. static void msptune(Tv *);
 467. static void mspvolume(Tv *, int, int, int);
 468. static void gpioenable(Tv *, ulong, ulong);
 469. static void gpiowrite(Tv *, ulong, ulong);
 470. static void
 471. tvinit(void)
 472. {
 473. Pcidev *pci;
 474. ulong intmask;
 475. // Test for a triton memory controller.
 476. intmask = 0;
 477. if (pcimatch(nil, Intel_vid, Intel_82437_did))
 478. intmask = intmask_etbf;
 479. pci = nil;
 480. while ((pci = pcimatch(pci, 0, 0)) != nil) {
 481. int i, t;
 482. Tv *tv;
 483. Bt848 *bt848;
 484. ushort hscale, hdelay;
 485. uchar v;
 486. for (i = 0; i != nelem(variant); i++)
 487. if (pci->vid == variant[i].vid && pci->did == variant[i].did)
 488. break;
 489. if (i == nelem(variant))
 490. continue;
 491. if (ntvs >= Ntvs) {
 492. print("#V: Too many TV cards found\n");
 493. continue;
 494. }
 495. tv = &tvs[ntvs++];
 496. tv->variant = &variant[i];
 497. tv->pci = pci;
 498. tv->bt848 = (Bt848 *)vmap(pci->mem[0].bar & ~0x0F, 4 * K);
 499. if (tv->bt848 == nil)
 500. panic("#V: Cannot allocate memory for Bt848");
 501. bt848 = tv->bt848;
 502. // i2c stuff.
 503. if (pci->did >= 878)
 504. tv->i2ccmd = 0x83;
 505. else
 506. tv->i2ccmd = i2c_timing | i2c_bt848scl | i2c_bt848sda;
 507. t = 0;
 508. if (i2cread(tv, i2c_haupee, &v)) {
 509. uchar ee[256];
 510. Pcidev *pci878;
 511. Bt848 *bt878;
 512. tv->board = Bt878_hauppauge;
 513. if (!i2cwrite(tv, i2c_haupee, 0, 0, 0))
 514. panic("#V: Cannot write to Hauppauge EEPROM");
 515. for (i = 0; i != sizeof ee; i++)
 516. if (!i2cread(tv, i2c_haupee + 1, &ee[i]))
 517. panic("#V: Cannot read from Hauppauge EEPROM");
 518. if (ee[9] > sizeof hp_tuners / sizeof hp_tuners[0])
 519. panic("#V: Tuner out of range (max %d, this %d)",
 520. sizeof hp_tuners / sizeof hp_tuners[0], ee[9]);
 521. t = hp_tuners[ee[9]];
 522. // Initialize the audio channel.
 523. if ((pci878 = pcimatch(nil, Brooktree_vid, 0x878)) == nil)
 524. panic("#V: Unsupported Hauppage board");
 525. tv->bt878 = bt878 =
 526. (Bt848 *)vmap(pci878->mem[0].bar & ~0x0F, 4 * K);
 527. if (bt878 == nil)
 528. panic("#V: Cannot allocate memory for the Bt878");
 529. kfirinitialize(tv);
 530. // i2cscan(tv);
 531. mspreset(tv);
 532. bt878->gpiodmactl = 0;
 533. bt878->intstat = (ulong)-1;
 534. intrenable(pci878->intl, (void (*)(Ureg *, void *))tvinterrupt,
 535. tv, pci878->tbdf, "tv");
 536. tv->amux = hauppaugeamux;
 537. }
 538. else if (i2cread(tv, i2c_stbee, &v)) {
 539. USED(t);
 540. panic("#V: Cannot deal with STB cards\n");
 541. }
 542. else if (i2cread(tv, i2c_miroproee, &v)) {
 543. tv->board = Bt848_miropro;
 544. t = ((bt848->gpiodata[0] >> 10) - 1) & 7;
 545. tv->amux = miroamux;
 546. }
 547. else {
 548. tv->board = Bt848_miro;
 549. tv->amux = miroamux;
 550. t = ((bt848->gpiodata[0] >> 10) - 1) & 7;
 551. }
 552. if (t >= nelem(tuners))
 553. t = 4;
 554. tv->tuner = &tuners[t];
 555. tv->i2ctuneraddr =
 556. i2cread(tv, 0xc1, &v)? 0xc0:
 557. i2cread(tv, 0xc3, &v)? 0xc2:
 558. i2cread(tv, 0xc5, &v)? 0xc4:
 559. i2cread(tv, 0xc7, &v)? 0xc6: -1;
 560. bt848->capctl = capctl_fullframe;
 561. bt848->adelay = adelay_ntsc;
 562. bt848->bdelay = bdelay_ntsc;
 563. bt848->iform = iform_muxsel0|iform_xtauto|iform_ntsc;
 564. bt848->vbipacksize = vbipacksize & 0xff;
 565. bt848->vbipackdel = (vbipacksize >> 8) & 1;
 566. // setpll(bt848);
 567. tv->cfmt = bt848->colorfmt = colorfmt_rgb16;
 568. hscale = (ntsc_rawpixels * 4096) / ntsc_sqpixels - 4096;
 569. hdelay = (ntsc_clkx1delay * ntsc_hactive) / ntsc_clkx1hactive;
 570. bt848->ovtc = bt848->evtc = 0;
 571. bt848->ehscalehi = bt848->ohscalehi = (hscale >> 8) & 0xff;
 572. bt848->ehscalelo = bt848->ohscalelo = hscale & 0xff;
 573. bt848->evscalehi &= ~0x1f;
 574. bt848->ovscalehi &= ~0x1f;
 575. bt848->evscalehi |= vscale_interlaced | ((ntsc_vscale >> 8) & 0x1f);
 576. bt848->ovscalehi |= vscale_interlaced | (ntsc_vscale >> 8) & 0x1f;
 577. bt848->evscalelo = bt848->ovscalelo = ntsc_vscale & 0xff;
 578. bt848->ehactivelo = bt848->ohactivelo = ntsc_hactive & 0xff;
 579. bt848->ehdelaylo = bt848->ohdelaylo = hdelay & 0xff;
 580. bt848->evactivelo = bt848->ovactivelo = ntsc_vactive & 0xff;
 581. bt848->evdelaylo = bt848->ovdelaylo = ntsc_vdelay & 0xff;
 582. bt848->ecrop = bt848->ocrop =
 583. ((ntsc_hactive >> 8) & 0x03) |
 584. ((hdelay >> 6) & 0x0C) |
 585. ((ntsc_vactive >> 4) & 0x30) |
 586. ((ntsc_vdelay >> 2) & 0xC0);
 587. bt848->colorctl = colorctl_gamma;
 588. bt848->capctl = 0;
 589. bt848->gpiodmactl = gpiodmactl_pltp23_16 |
 590. gpiodmactl_pltp1_16 | gpiodmactl_pktp_32;
 591. bt848->gpioreginp = 0;
 592. bt848->contrastlo = contrast_100percent;
 593. bt848->bright = 16;
 594. bt848->adc = (2 << 6) | adc_crush;
 595. bt848->econtrol = bt848->ocontrol = control_ldec;
 596. bt848->escloop = bt848->oscloop = 0;
 597. bt848->intstat = (ulong)-1;
 598. bt848->intmask = intmask |
 599. intstat_vsync | intstat_scerr | intstat_risci | intstat_ocerr |
 600. intstat_vpress | intstat_fmtchg;
 601. if (tv->amux) {
 602. gpioenable(tv, ~0xfff, 0xfff);
 603. gpiowrite(tv, ~0xfff, tv->amux[AudioRadio]);
 604. }
 605. print("#V%ld: %s (rev %d) (%s/%s) intl %d\n",
 606. tv - tvs, tv->variant->name, pci->rid, boards[tv->board],
 607. tv->tuner->name, pci->intl);
 608. intrenable(pci->intl, (void (*)(Ureg *, void *))tvinterrupt,
 609. tv, pci->tbdf, "tv");
 610. }
 611. }
 612. static Chan*
 613. tvattach(char *spec)
 614. {
 615. return devattach('V', spec);
 616. }
 617. #define TYPE(q) ((int)((q).path & 0xff))
 618. #define DEV(q) ((int)(((q).path >> 8) & 0xff))
 619. #define QID(d, t) ((((d) & 0xff) << 8) | (t))
 620. static int
 621. tv1gen(Chan *c, int i, Dir *dp)
 622. {
 623. Qid qid;
 624. switch (i) {
 625. case Qvdata:
 626. mkqid(&qid, QID(DEV(c->qid), Qvdata), 0, QTFILE);
 627. devdir(c, qid, "video", 0, eve, 0444, dp);
 628. return 1;
 629. case Qadata:
 630. mkqid(&qid, QID(DEV(c->qid), Qadata), 0, QTFILE);
 631. devdir(c, qid, "audio", 0, eve, 0444, dp);
 632. return 1;
 633. case Qctl:
 634. mkqid(&qid, QID(DEV(c->qid), Qctl), 0, QTFILE);
 635. devdir(c, qid, "ctl", 0, eve, 0444, dp);
 636. return 1;
 637. case Qregs:
 638. mkqid(&qid, QID(DEV(c->qid), Qregs), 0, QTFILE);
 639. devdir(c, qid, "regs", 0, eve, 0444, dp);
 640. return 1;
 641. }
 642. return -1;
 643. }
 644. static int
 645. tvgen(Chan *c, char *, Dirtab *, int, int i, Dir *dp)
 646. {
 647. Qid qid;
 648. int dev;
 649. dev = DEV(c->qid);
 650. switch (TYPE(c->qid)) {
 651. case Qdir:
 652. if (i == DEVDOTDOT) {
 653. mkqid(&qid, Qdir, 0, QTDIR);
 654. devdir(c, qid, "#V", 0, eve, 0555, dp);
 655. return 1;
 656. }
 657. if (i >= ntvs)
 658. return -1;
 659. mkqid(&qid, QID(i, Qsubdir), 0, QTDIR);
 660. snprint(up->genbuf, sizeof(up->genbuf), "tv%d", i);
 661. devdir(c, qid, up->genbuf, 0, eve, 0555, dp);
 662. return 1;
 663. case Qsubdir:
 664. if (i == DEVDOTDOT) {
 665. mkqid(&qid, QID(dev, Qdir), 0, QTDIR);
 666. snprint(up->genbuf, sizeof(up->genbuf), "tv%d", dev);
 667. devdir(c, qid, up->genbuf, 0, eve, 0555, dp);
 668. return 1;
 669. }
 670. return tv1gen(c, i + Qsubbase, dp);
 671. case Qvdata:
 672. case Qadata:
 673. case Qctl:
 674. case Qregs:
 675. return tv1gen(c, TYPE(c->qid), dp);
 676. default:
 677. return -1;
 678. }
 679. }
 680. static Walkqid *
 681. tvwalk(Chan *c, Chan *nc, char **name, int nname)
 682. {
 683. return devwalk(c, nc, name, nname, 0, 0, tvgen);
 684. }
 685. static int
 686. tvstat(Chan *c, uchar *db, int n)
 687. {
 688. return devstat(c, db, n, 0, 0, tvgen);
 689. }
 690. static Chan*
 691. tvopen(Chan *c, int omode)
 692. {
 693. if (omode != OREAD &&
 694. TYPE(c->qid) != Qctl && TYPE(c->qid) != Qvdata)
 695. error(Eperm);
 696. switch (TYPE(c->qid)) {
 697. case Qdir:
 698. return devopen(c, omode, nil, 0, tvgen);
 699. case Qadata:
 700. if (tvs[DEV(c->qid)].bt878 == nil)
 701. error(Enonexist);
 702. break;
 703. }
 704. c->mode = openmode(omode);
 705. c->flag |= COPEN;
 706. c->offset = 0;
 707. if (TYPE(c->qid) == Qadata)
 708. c->aux = nil;
 709. return c;
 710. }
 711. static void
 712. tvclose(Chan *)
 713. {}
 714. static int
 715. audioblock(void *)
 716. {
 717. return 1;
 718. }
 719. static long
 720. tvread(Chan *c, void *a, long n, vlong offset)
 721. {
 722. static char regs[10 * K];
 723. static int regslen;
 724. Tv *tv;
 725. char *e, *p;
 726. uchar *src;
 727. USED(offset);
 728. switch(TYPE(c->qid)) {
 729. case Qdir:
 730. case Qsubdir:
 731. return devdirread(c, a, n, 0, 0, tvgen);
 732. case Qvdata: {
 733. int bpf, nb;
 734. tv = &tvs[DEV(c->qid)];
 735. bpf = ntsc_hactive * ntsc_vactive * getbitspp(tv) / 8;
 736. if (offset >= bpf)
 737. return 0;
 738. nb = n;
 739. if (offset + nb > bpf)
 740. nb = bpf - offset;
 741. ilock(tv);
 742. if (tv->frames == nil || tv->lvframe >= tv->nframes ||
 743. tv->frames[tv->lvframe].fbase == nil) {
 744. iunlock(tv);
 745. return 0;
 746. }
 747. src = tv->frames[tv->lvframe].fbase;
 748. incref(&tv->fref);
 749. iunlock(tv);
 750. memmove(a, src + offset, nb);
 751. decref(&tv->fref);
 752. return nb;
 753. }
 754. case Qadata: {
 755. ulong uablock = (ulong)c->aux, bnum, tvablock;
 756. int boffs, nbytes;
 757. tv = &tvs[DEV(c->qid)];
 758. if (tv->bt878 == nil)
 759. error("#V: No audio device");
 760. if (tv->absize == 0)
 761. error("#V: audio not initialized");
 762. bnum = offset / tv->absize;
 763. boffs = offset % tv->absize;
 764. nbytes = tv->absize - boffs;
 765. incref(&tv->aref);
 766. while (1) {
 767. tvablock = tv->narblocks; // Current tv block.
 768. if (uablock == 0)
 769. uablock = tvablock - 1;
 770. if (tvablock >= uablock + bnum + tv->narblocks)
 771. uablock = tvablock - 1 - bnum;
 772. if (uablock + bnum == tvablock) {
 773. sleep(tv, audioblock, nil);
 774. continue;
 775. }
 776. break;
 777. }
 778. print("uablock %ld, bnum %ld, boffs %d, nbytes %d, tvablock %ld\n",
 779. uablock, bnum, boffs, nbytes, tvablock);
 780. src = tv->abuf + ((uablock + bnum) % tv->nablocks) * tv->absize;
 781. print("copying from %.8ulX (abuf %.8ulX), nbytes %d (block %ld.%ld)\n",
 782. src + boffs, tv->abuf, nbytes, uablock, bnum);
 783. memmove(a, src + boffs, nbytes);
 784. decref(&tv->aref);
 785. uablock += (boffs + nbytes) % tv->absize;
 786. c->aux = (void*)uablock;
 787. return nbytes;
 788. }
 789. case Qctl: {
 790. char str[128];
 791. tv = &tvs[DEV(c->qid)];
 792. snprint(str, sizeof str, "%dx%dx%d %s channel %d %s\n",
 793. ntsc_hactive, ntsc_vactive, getbitspp(tv),
 794. getcolormode(tv->cfmt), tv->channel,
 795. tv->ainfo);
 796. return readstr(offset, a, strlen(str) + 1, str);
 797. }
 798. case Qregs:
 799. if (offset == 0) {
 800. Bt848 *bt848;
 801. int i;
 802. tv = &tvs[DEV(c->qid)];
 803. bt848 = tv->bt848;
 804. e = regs + sizeof(regs);
 805. p = regs;
 806. for (i = 0; i < 0x300 >> 2; i++)
 807. p = seprint(p, e, "%.3X %.8ulX\n", i << 2, ((ulong *)bt848)[i]);
 808. if (tv->bt878) {
 809. bt848 = tv->bt878;
 810. for (i = 0; i < 0x300 >> 2; i++)
 811. p = seprint(p, e, "%.3X %.8ulX\n",
 812. i << 2, ((ulong *)bt848)[i]);
 813. }
 814. regslen = p - regs;
 815. }
 816. if (offset >= regslen)
 817. return 0;
 818. if (offset + n > regslen)
 819. n = regslen - offset;
 820. return readstr(offset, a, n, &regs[offset]);
 821. default:
 822. n = 0;
 823. break;
 824. }
 825. return n;
 826. }
 827. static long
 828. tvwrite(Chan *c, void *a, long n, vlong)
 829. {
 830. Cmdbuf *cb;
 831. Cmdtab *ct;
 832. Tv *tv;
 833. tv = &tvs[DEV(c->qid)];
 834. switch(TYPE(c->qid)) {
 835. case Qctl:
 836. cb = parsecmd(a, n);
 837. if(waserror()){
 838. free(cb);
 839. nexterror();
 840. }
 841. ct = lookupcmd(cb, tvctlmsg, nelem(tvctlmsg));
 842. switch (ct->index) {
 843. case CMvstart:
 844. vstart(tv, (int)strtol(cb->f[1], (char **)nil, 0),
 845. ntsc_hactive, ntsc_vactive, ntsc_hactive);
 846. break;
 847. case CMastart:
 848. astart(tv, cb->f[1], (uint)strtol(cb->f[2], (char **)nil, 0),
 849. (uint)strtol(cb->f[3], (char **)nil, 0),
 850. (uint)strtol(cb->f[4], (char **)nil, 0));
 851. break;
 852. case CMastop:
 853. astop(tv);
 854. break;
 855. case CMvgastart:
 856. vgastart(tv, strtoul(cb->f[1], (char **)nil, 0),
 857. (int)strtoul(cb->f[2], (char **)nil, 0));
 858. break;
 859. case CMvstop:
 860. vstop(tv);
 861. break;
 862. case CMchannel:
 863. frequency(tv, (int)strtol(cb->f[1], (char **)nil, 0),
 864. (int)strtol(cb->f[2], (char **)nil, 0));
 865. break;
 866. case CMcolormode:
 867. colormode(tv, cb->f[1]);
 868. break;
 869. case CMvolume:
 870. if (!tv->msp)
 871. error("#V: No volume control");
 872. mspvolume(tv, 0, (int)strtol(cb->f[1], (char **)nil, 0),
 873. (int)strtol(cb->f[2], (char **)nil, 0));
 874. break;
 875. case CMmute:
 876. if (!tv->msp)
 877. error("#V: No volume control");
 878. mspvolume(tv, 1, 0, 0);
 879. break;
 880. }
 881. poperror();
 882. free(cb);
 883. break;
 884. default:
 885. error(Eio);
 886. }
 887. return n;
 888. }
 889. Dev tvdevtab = {
 890. 'V',
 891. "tv",
 892. devreset,
 893. tvinit,
 894. devshutdown,
 895. tvattach,
 896. tvwalk,
 897. tvstat,
 898. tvopen,
 899. devcreate,
 900. tvclose,
 901. tvread,
 902. devbread,
 903. tvwrite,
 904. devbwrite,
 905. devremove,
 906. devwstat,
 907. };
 908. static void
 909. tvinterrupt(Ureg *, Tv *tv)
 910. {
 911. Bt848 *bt848 = tv->bt848,
 912. *bt878 = tv->bt878;
 913. while (1) {
 914. ulong vstat, astat;
 915. uchar fnum;
 916. vstat = bt848->intstat;
 917. fnum = (vstat >> intstat_riscstatshift) & 0xf;
 918. vstat &= bt848->intmask;
 919. if (bt878)
 920. astat = bt878->intstat & bt878->intmask;
 921. else
 922. astat = 0;
 923. if (vstat == 0 && astat == 0)
 924. break;
 925. if (astat)
 926. print("vstat %.8luX, astat %.8luX\n", vstat, astat);
 927. bt848->intstat = vstat;
 928. if (bt878)
 929. bt878->intstat = astat;
 930. if ((vstat & intstat_fmtchg) == intstat_fmtchg) {
 931. iprint("int: fmtchg\n");
 932. vstat &= ~intstat_fmtchg;
 933. }
 934. if ((vstat & intstat_vpress) == intstat_vpress) {
 935. // iprint("int: vpress\n");
 936. vstat &= ~intstat_vpress;
 937. }
 938. if ((vstat & intstat_vsync) == intstat_vsync) {
 939. vstat &= ~intstat_vsync;
 940. }
 941. if ((vstat & intstat_scerr) == intstat_scerr) {
 942. iprint("int: scerr\n");
 943. bt848->gpiodmactl &=
 944. ~(gpiodmactl_riscenable|gpiodmactl_fifoenable);
 945. bt848->gpiodmactl |= gpiodmactl_fifoenable;
 946. bt848->gpiodmactl |= gpiodmactl_riscenable;
 947. vstat &= ~intstat_scerr;
 948. }
 949. if ((vstat & intstat_risci) == intstat_risci) {
 950. tv->lvframe = fnum;
 951. vstat &= ~intstat_risci;
 952. }
 953. if ((vstat & intstat_ocerr) == intstat_ocerr) {
 954. iprint("int: ocerr\n");
 955. vstat &= ~intstat_ocerr;
 956. }
 957. if ((vstat & intstat_fbus) == intstat_fbus) {
 958. iprint("int: fbus\n");
 959. vstat &= ~intstat_fbus;
 960. }
 961. if (vstat)
 962. iprint("int: (v) ignored interrupts %.8ulX\n", vstat);
 963. if ((astat & intstat_risci) == intstat_risci) {
 964. tv->narblocks++;
 965. if ((tv->narblocks % 100) == 0)
 966. print("a");
 967. wakeup(tv);
 968. astat &= ~intstat_risci;
 969. }
 970. if ((astat & intstat_fdsr) == intstat_fdsr) {
 971. iprint("int: (a) fdsr\n");
 972. bt848->gpiodmactl &=
 973. ~(gpiodmactl_acapenable |
 974. gpiodmactl_riscenable | gpiodmactl_fifoenable);
 975. astat &= ~intstat_fdsr;
 976. }
 977. if (astat)
 978. iprint("int: (a) ignored interrupts %.8ulX\n", astat);
 979. }
 980. }
 981. static int
 982. i2cread(Tv *tv, uchar off, uchar *v)
 983. {
 984. Bt848 *bt848 = tv->bt848;
 985. ulong intstat;
 986. int i;
 987. bt848->intstat = intstat_i2cdone;
 988. bt848->i2c = (off << 24) | tv->i2ccmd;
 989. intstat = -1;
 990. for (i = 0; i != 1000; i++) {
 991. if ((intstat = bt848->intstat) & intstat_i2cdone)
 992. break;
 993. microdelay(1000);
 994. }
 995. if (i == 1000) {
 996. print("i2cread: timeout\n");
 997. return 0;
 998. }
 999. if ((intstat & intstat_i2crack) == 0)
 1000. return 0;
 1001. *v = bt848->i2c >> 8;
 1002. return 1;
 1003. }
 1004. static int
 1005. i2cwrite(Tv *tv, uchar addr, uchar sub, uchar data, int both)
 1006. {
 1007. Bt848 *bt848 = tv->bt848;
 1008. ulong intstat, d;
 1009. int i;
 1010. bt848->intstat = intstat_i2cdone;
 1011. d = (addr << 24) | (sub << 16) | tv->i2ccmd;
 1012. if (both)
 1013. d |= (data << 8) | i2c_bt848w3b;
 1014. bt848->i2c = d;
 1015. intstat = 0;
 1016. for (i = 0; i != 1000; i++) {
 1017. if ((intstat = bt848->intstat) & intstat_i2cdone)
 1018. break;
 1019. microdelay(1000);
 1020. }
 1021. if (i == i2c_timeout) {
 1022. print("i2cwrite: timeout\n");
 1023. return 0;
 1024. }
 1025. if ((intstat & intstat_i2crack) == 0)
 1026. return 0;
 1027. return 1;
 1028. }
 1029. static ulong *
 1030. riscpacked(ulong pa, int fnum, int w, int h, int stride, ulong **lastjmp)
 1031. {
 1032. ulong *p, *pbase;
 1033. int i;
 1034. pbase = p = (ulong *)malloc((h + 6) * 2 * sizeof(ulong));
 1035. assert(p);
 1036. assert(w <= 0x7FF);
 1037. *p++ = riscsync | riscsync_resync | riscsync_vre;
 1038. *p++ = 0;
 1039. *p++ = riscsync | riscsync_fm1;
 1040. *p++ = 0;
 1041. for (i = 0; i != h / 2; i++) {
 1042. *p++ = riscwrite | w | riscwrite_sol | riscwrite_eol;
 1043. *p++ = pa + i * 2 * stride;
 1044. }
 1045. *p++ = riscsync | riscsync_resync | riscsync_vro;
 1046. *p++ = 0;
 1047. *p++ = riscsync | riscsync_fm1;
 1048. *p++ = 0;
 1049. for (i = 0; i != h / 2; i++) {
 1050. *p++ = riscwrite | w | riscwrite_sol | riscwrite_eol;
 1051. *p++ = pa + (i * 2 + 1) * stride;
 1052. }
 1053. // reset status. you really need two instructions ;-(.
 1054. *p++ = riscjmp | (0xf << risclabelshift_reset);
 1055. *p++ = PADDR(p);
 1056. *p++ = riscjmp | riscirq | (fnum << risclabelshift_set);
 1057. *lastjmp = p;
 1058. return pbase;
 1059. }
 1060. static ulong *
 1061. riscplanar411(ulong pa, int fnum, int w, int h, ulong **lastjmp)
 1062. {
 1063. ulong *p, *pbase, Cw, Yw, Ch;
 1064. uchar *Ybase, *Cbbase, *Crbase;
 1065. int i, bitspp;
 1066. bitspp = 6;
 1067. assert(w * bitspp / 8 <= 0x7FF);
 1068. pbase = p = (ulong *)malloc((h + 6) * 5 * sizeof(ulong));
 1069. assert(p);
 1070. Yw = w;
 1071. Ybase = (uchar *)pa;
 1072. Cw = w >> 1;
 1073. Ch = h >> 1;
 1074. Cbbase = Ybase + Yw * h;
 1075. Crbase = Cbbase + Cw * Ch;
 1076. *p++ = riscsync | riscsync_resync | riscsync_vre;
 1077. *p++ = 0;
 1078. *p++ = riscsync | riscsync_fm3;
 1079. *p++ = 0;
 1080. for (i = 0; i != h / 2; i++) {
 1081. *p++ = riscwrite123 | Yw | riscwrite_sol | riscwrite_eol;
 1082. *p++ = (Cw << 16) | Cw;
 1083. *p++ = (ulong)(Ybase + i * 2 * Yw);
 1084. *p++ = (ulong)(Cbbase + i * Cw); // Do not interlace
 1085. *p++ = (ulong)(Crbase + i * Cw);
 1086. }
 1087. *p++ = riscsync | riscsync_resync | riscsync_vro;
 1088. *p++ = 0;
 1089. *p++ = riscsync | riscsync_fm3;
 1090. *p++ = 0;
 1091. for (i = 0; i != h / 2; i++) {
 1092. *p++ = riscwrite1s23 | Yw | riscwrite_sol | riscwrite_eol;
 1093. *p++ = (Cw << 16) | Cw;
 1094. *p++ = (ulong)(Ybase + (i * 2 + 1) * Yw);
 1095. }
 1096. // reset status. you really need two instructions ;-(.
 1097. *p++ = riscjmp | (0xf << risclabelshift_reset);
 1098. *p++ = PADDR(p);
 1099. *p++ = riscjmp | riscirq | (fnum << risclabelshift_set);
 1100. *lastjmp = p;
 1101. return pbase;
 1102. }
 1103. static ulong *
 1104. riscplanar422(ulong pa, int fnum, int w, int h, ulong **lastjmp)
 1105. {
 1106. ulong *p, *pbase, Cw, Yw;
 1107. uchar *Ybase, *Cbbase, *Crbase;
 1108. int i, bpp;
 1109. bpp = 2;
 1110. assert(w * bpp <= 0x7FF);
 1111. pbase = p = (ulong *)malloc((h + 6) * 5 * sizeof(ulong));
 1112. assert(p);
 1113. Yw = w;
 1114. Ybase = (uchar *)pa;
 1115. Cw = w >> 1;
 1116. Cbbase = Ybase + Yw * h;
 1117. Crbase = Cbbase + Cw * h;
 1118. *p++ = riscsync | riscsync_resync | riscsync_vre;
 1119. *p++ = 0;
 1120. *p++ = riscsync | riscsync_fm3;
 1121. *p++ = 0;
 1122. for (i = 0; i != h / 2; i++) {
 1123. *p++ = riscwrite123 | Yw | riscwrite_sol | riscwrite_eol;
 1124. *p++ = (Cw << 16) | Cw;
 1125. *p++ = (ulong)(Ybase + i * 2 * Yw);
 1126. *p++ = (ulong)(Cbbase + i * 2 * Cw);
 1127. *p++ = (ulong)(Crbase + i * 2 * Cw);
 1128. }
 1129. *p++ = riscsync | riscsync_resync | riscsync_vro;
 1130. *p++ = 0;
 1131. *p++ = riscsync | riscsync_fm3;
 1132. *p++ = 0;
 1133. for (i = 0; i != h / 2; i++) {
 1134. *p++ = riscwrite123 | Yw | riscwrite_sol | riscwrite_eol;
 1135. *p++ = (Cw << 16) | Cw;
 1136. *p++ = (ulong)(Ybase + (i * 2 + 1) * Yw);
 1137. *p++ = (ulong)(Cbbase + (i * 2 + 1) * Cw);
 1138. *p++ = (ulong)(Crbase + (i * 2 + 1) * Cw);
 1139. }
 1140. // reset status. you really need two instructions ;-(.
 1141. *p++ = riscjmp | (0xf << risclabelshift_reset);
 1142. *p++ = PADDR(p);
 1143. *p++ = riscjmp | riscirq | (fnum << risclabelshift_set);
 1144. *lastjmp = p;
 1145. return pbase;
 1146. }
 1147. static ulong *
 1148. riscaudio(ulong pa, int nblocks, int bsize)
 1149. {
 1150. ulong *p, *pbase;
 1151. int i;
 1152. pbase = p = (ulong *)malloc((nblocks + 3) * 2 * sizeof(ulong));
 1153. assert(p);
 1154. *p++ = riscsync|riscsync_fm1;
 1155. *p++ = 0;
 1156. for (i = 0; i != nblocks; i++) {
 1157. *p++ = riscwrite | riscwrite_sol | riscwrite_eol | bsize | riscirq |
 1158. ((i & 0xf) << risclabelshift_set) |
 1159. ((~i & 0xf) << risclabelshift_reset);
 1160. *p++ = pa + i * bsize;
 1161. }
 1162. *p++ = riscsync | riscsync_vro;
 1163. *p++ = 0;
 1164. *p++ = riscjmp;
 1165. *p++ = PADDR(pbase);
 1166. USED(p);
 1167. return pbase;
 1168. }
 1169. static void
 1170. vactivate(Tv *tv, Frame *frames, int nframes)
 1171. {
 1172. Bt848 *bt848 = tv->bt848;
 1173. ilock(tv);
 1174. if (tv->frames) {
 1175. iunlock(tv);
 1176. error(Einuse);
 1177. }
 1178. poperror();
 1179. tv->frames = frames;
 1180. tv->nframes = nframes;
 1181. bt848->riscstrtadd = PADDR(tv->frames[0].fstart);
 1182. bt848->capctl |= capctl_captureodd|capctl_captureeven;
 1183. bt848->gpiodmactl |= gpiodmactl_fifoenable;
 1184. bt848->gpiodmactl |= gpiodmactl_riscenable;
 1185. iunlock(tv);
 1186. }
 1187. static void
 1188. vstart(Tv *tv, int nframes, int w, int h, int stride)
 1189. {
 1190. Frame *frames;
 1191. int bitspp, i, bpf;
 1192. if (nframes >= 0x10)
 1193. error(Ebadarg);
 1194. bitspp = getbitspp(tv);
 1195. bpf = w * h * bitspp / 8;
 1196. // Add one as a spare.
 1197. frames = (Frame *)malloc(nframes * sizeof(Frame));
 1198. assert(frames);
 1199. if (waserror()) {
 1200. for (i = 0; i != nframes; i++)
 1201. if (frames[i].fbase)
 1202. free(frames[i].fbase);
 1203. free(frames);
 1204. nexterror();
 1205. }
 1206. memset(frames, 0, nframes * sizeof(Frame));
 1207. for (i = 0; i != nframes; i++) {
 1208. if ((frames[i].fbase = (uchar *)malloc(bpf)) == nil)
 1209. error(Enomem);
 1210. switch (tv->cfmt) {
 1211. case colorfmt_YCbCr422:
 1212. frames[i].fstart = riscplanar422(PADDR(frames[i].fbase), i,
 1213. w, h, &frames[i].fjmp);
 1214. break;
 1215. case colorfmt_YCbCr411:
 1216. frames[i].fstart = riscplanar411(PADDR(frames[i].fbase), i,
 1217. w, h, &frames[i].fjmp);
 1218. break;
 1219. case colorfmt_rgb16:
 1220. frames[i].fstart = riscpacked(PADDR(frames[i].fbase), i,
 1221. w * bitspp / 8, h, stride * bitspp / 8,
 1222. &frames[i].fjmp);
 1223. break;
 1224. default:
 1225. panic("vstart: Unsupport colorformat\n");
 1226. }
 1227. }
 1228. for (i = 0; i != nframes; i++)
 1229. *frames[i].fjmp =
 1230. PADDR((i == nframes - 1)? frames[0].fstart: frames[i + 1].fstart);
 1231. vactivate(tv, frames, nframes);
 1232. }
 1233. static void
 1234. astart(Tv *tv, char *input, uint rate, uint nab, uint nasz)
 1235. {
 1236. Bt848 *bt878 = tv->bt878;
 1237. ulong *arisc;
 1238. int selector;
 1239. uchar *abuf;
 1240. int s, d;
 1241. if (bt878 == nil || tv->amux == nil)
 1242. error("#V: Card does not support audio");
 1243. selector = 0;
 1244. if (!strcmp(input, "tv"))
 1245. selector = asel_tv;
 1246. else if (!strcmp(input, "radio"))
 1247. selector = asel_radio;
 1248. else if (!strcmp(input, "mic"))
 1249. selector = asel_mic;
 1250. else if (!strcmp(input, "smxc"))
 1251. selector = asel_smxc;
 1252. else
 1253. error("#V: Invalid input");
 1254. if (nasz > 0xfff)
 1255. error("#V: Audio block size too big (max 0xfff)");
 1256. abuf = (uchar *)malloc(nab * nasz * sizeof(uchar));
 1257. assert(abuf);
 1258. arisc = riscaudio(PADDR(abuf), nab, nasz);
 1259. ilock(tv);
 1260. if (tv->arisc) {
 1261. iunlock(tv);
 1262. free(abuf);
 1263. free(arisc);
 1264. error(Einuse);
 1265. }
 1266. tv->arisc = arisc;
 1267. tv->abuf = abuf;
 1268. tv->nablocks = nab;
 1269. tv->absize = nasz;
 1270. bt878->riscstrtadd = PADDR(tv->arisc);
 1271. bt878->packetlen = (nab << 16) | nasz;
 1272. bt878->intmask =
 1273. intstat_scerr | intstat_ocerr | intstat_risci |
 1274. intstat_pabort | intstat_riperr | intstat_pperr |
 1275. intstat_fdsr | intstat_ftrgt | intstat_fbus;
 1276. /* Assume analog, 16bpp */
 1277. for (s = 0; s < 16; s++)
 1278. if (rate << s > Hwbase_ad * 4 / 15)
 1279. break;
 1280. for (d = 15; d >= 4; d--)
 1281. if (rate << s < Hwbase_ad * 4 / d)
 1282. break;
 1283. print("astart: sampleshift %d, decimation %d\n", s, d);
 1284. tv->narblocks = 0;
 1285. bt878->gpiodmactl = gpiodmactl_fifoenable |
 1286. gpiodmactl_riscenable | gpiodmactl_acapenable |
 1287. gpiodmactl_daes2 | /* gpiodmactl_apwrdn | */
 1288. gpiodmactl_daiomda | (d << 8) | (9 << 28) | (selector << 24);
 1289. print("dmactl %.8ulX\n", bt878->gpiodmactl);
 1290. iunlock(tv);
 1291. }
 1292. static void
 1293. astop(Tv *tv)
 1294. {
 1295. Bt848 *bt878 = tv->bt878;
 1296. ilock(tv);
 1297. if (tv->aref.ref > 0) {
 1298. iunlock(tv);
 1299. error(Einuse);
 1300. }
 1301. if (tv->abuf) {
 1302. bt878->gpiodmactl &= ~gpiodmactl_riscenable;
 1303. bt878->gpiodmactl &= ~gpiodmactl_fifoenable;
 1304. free(tv->abuf);
 1305. tv->abuf = nil;
 1306. free(tv->arisc);
 1307. tv->arisc = nil;
 1308. }
 1309. iunlock(tv);
 1310. }
 1311. static void
 1312. vgastart(Tv *tv, ulong pa, int stride)
 1313. {
 1314. Frame *frame;
 1315. frame = (Frame *)malloc(sizeof(Frame));
 1316. assert(frame);
 1317. if (waserror()) {
 1318. free(frame);
 1319. nexterror();
 1320. }
 1321. frame->fbase = nil;
 1322. frame->fstart = riscpacked(pa, 0, ntsc_hactive * getbitspp(tv) / 8,
 1323. ntsc_vactive, stride * getbitspp(tv) / 8,
 1324. &frame->fjmp);
 1325. *frame->fjmp = PADDR(frame->fstart);
 1326. vactivate(tv, frame, 1);
 1327. }
 1328. static void
 1329. vstop(Tv *tv)
 1330. {
 1331. Bt848 *bt848 = tv->bt848;
 1332. ilock(tv);
 1333. if (tv->fref.ref > 0) {
 1334. iunlock(tv);
 1335. error(Einuse);
 1336. }
 1337. if (tv->frames) {
 1338. int i;
 1339. bt848->gpiodmactl &= ~gpiodmactl_riscenable;
 1340. bt848->gpiodmactl &= ~gpiodmactl_fifoenable;
 1341. bt848->capctl &= ~(capctl_captureodd|capctl_captureeven);
 1342. for (i = 0; i != tv->nframes; i++)
 1343. if (tv->frames[i].fbase)
 1344. free(tv->frames[i].fbase);
 1345. free(tv->frames);
 1346. tv->frames = nil;
 1347. }
 1348. iunlock(tv);
 1349. }
 1350. static long
 1351. hrcfreq[] = { /* HRC CATV frequencies */
 1352. 0, 7200, 5400, 6000, 6600, 7800, 8400, 17400,
 1353. 18000, 18600, 19200, 19800, 20400, 21000, 12000, 12600,
 1354. 13200, 13800, 14400, 15000, 15600, 16200, 16800, 21600,
 1355. 22200, 22800, 23400, 24000, 24600, 25200, 25800, 26400,
 1356. 27000, 27600, 28200, 28800, 29400, 30000, 30600, 31200,
 1357. 31800, 32400, 33000, 33600, 34200, 34800, 35400, 36000,
 1358. 36600, 37200, 37800, 38400, 39000, 39600, 40200, 40800,
 1359. 41400, 42000, 42600, 43200, 43800, 44400, 45000, 45600,
 1360. 46200, 46800, 47400, 48000, 48600, 49200, 49800, 50400,
 1361. 51000, 51600, 52200, 52800, 53400, 54000, 54600, 55200,
 1362. 55800, 56400, 57000, 57600, 58200, 58800, 59400, 60000,
 1363. 60600, 61200, 61800, 62400, 63000, 63600, 64200, 9000,
 1364. 9600, 10200, 10800, 11400, 64800, 65400, 66000, 66600,
 1365. 67200, 67800, 68400, 69000, 69600, 70200, 70800, 71400,
 1366. 72000, 72600, 73200, 73800, 74400, 75000, 75600, 76200,
 1367. 76800, 77400, 78000, 78600, 79200, 79800,
 1368. };
 1369. static void
 1370. frequency(Tv *tv, int channel, int finetune)
 1371. {
 1372. Tuner *tuner = tv->tuner;
 1373. long freq;
 1374. ushort div;
 1375. uchar cfg;
 1376. if (channel < 0 || channel > nelem(hrcfreq))
 1377. error(Ebadarg);
 1378. freq = (hrcfreq[channel] * Freqmultiplier) / 100;
 1379. if (freq < tuner->freq_vhfh)
 1380. cfg = tuner->VHF_L;
 1381. else if (freq < tuner->freq_uhf)
 1382. cfg = tuner->VHF_H;
 1383. else
 1384. cfg = tuner->UHF;
 1385. div = (freq + tuner->offs + finetune) & 0x7fff;
 1386. if (!i2cwrite(tv, tv->i2ctuneraddr, (div >> 8) & 0x7f, div, 1))
 1387. error(Eio);
 1388. if (!i2cwrite(tv, tv->i2ctuneraddr, tuner->cfg, cfg, 1))
 1389. error(Eio);
 1390. tv->channel = channel;
 1391. if (tv->msp)
 1392. msptune(tv);
 1393. }
 1394. static struct {
 1395. char *cmode;
 1396. ulong realmode;
 1397. ulong cbits;
 1398. } colormodes[] = {
 1399. { "RGB16", colorfmt_rgb16, colorfmt_rgb16, },
 1400. { "YCbCr422", colorfmt_YCbCr422, colorfmt_YCbCr422, },
 1401. { "YCbCr411", colorfmt_YCbCr411, colorfmt_YCbCr422, },
 1402. };
 1403. static void
 1404. colormode(Tv *tv, char *colormode)
 1405. {
 1406. Bt848 *bt848 = tv->bt848;
 1407. int i;
 1408. for (i = 0; i != nelem(colormodes); i++)
 1409. if (!strcmp(colormodes[i].cmode, colormode))
 1410. break;
 1411. if (i == nelem(colormodes))
 1412. error(Ebadarg);
 1413. tv->cfmt = colormodes[i].realmode;
 1414. bt848->colorfmt = colormodes[i].cbits;
 1415. }
 1416. static int
 1417. getbitspp(Tv *tv)
 1418. {
 1419. switch (tv->cfmt) {
 1420. case colorfmt_rgb16:
 1421. case colorfmt_YCbCr422:
 1422. return 16;
 1423. case colorfmt_YCbCr411:
 1424. return 12;
 1425. default:
 1426. error("getbitspp: Unsupport color format\n");
 1427. }
 1428. return -1;
 1429. }
 1430. static char *
 1431. getcolormode(ulong cmode)
 1432. {
 1433. switch (cmode) {
 1434. case colorfmt_rgb16:
 1435. return "RGB16";
 1436. case colorfmt_YCbCr411:
 1437. return "YCbCr411";
 1438. case colorfmt_YCbCr422:
 1439. return (cmode == colorfmt_YCbCr422)? "YCbCr422": "YCbCr411";
 1440. default:
 1441. error("getcolormode: Unsupport color format\n");
 1442. }
 1443. return nil;
 1444. }
 1445. static void
 1446. i2c_set(Tv *tv, int scl, int sda)
 1447. {
 1448. Bt848 *bt848 = tv->bt848;
 1449. ulong d;
 1450. bt848->i2c = (scl << 1) | sda;
 1451. d = bt848->i2c;
 1452. USED(d);
 1453. microdelay(i2c_delay);
 1454. }
 1455. static uchar
 1456. i2c_getsda(Tv *tv)
 1457. {
 1458. Bt848 *bt848 = tv->bt848;
 1459. return bt848->i2c & i2c_sda;
 1460. }
 1461. static void
 1462. i2c_start(Tv *tv)
 1463. {
 1464. i2c_set(tv, 0, 1);
 1465. i2c_set(tv, 1, 1);
 1466. i2c_set(tv, 1, 0);
 1467. i2c_set(tv, 0, 0);
 1468. }
 1469. static void
 1470. i2c_stop(Tv *tv)
 1471. {
 1472. i2c_set(tv, 0, 0);
 1473. i2c_set(tv, 1, 0);
 1474. i2c_set(tv, 1, 1);
 1475. }
 1476. static void
 1477. i2c_bit(Tv *tv, int sda)
 1478. {
 1479. i2c_set(tv, 0, sda);
 1480. i2c_set(tv, 1, sda);
 1481. i2c_set(tv, 0, sda);
 1482. }
 1483. static int
 1484. i2c_getack(Tv *tv)
 1485. {
 1486. int ack;
 1487. i2c_set(tv, 0, 1);
 1488. i2c_set(tv, 1, 1);
 1489. ack = i2c_getsda(tv);
 1490. i2c_set(tv, 0, 1);
 1491. return ack;
 1492. }
 1493. static int
 1494. i2c_wr8(Tv *tv, uchar d, int wait)
 1495. {
 1496. int i, ack;
 1497. i2c_set(tv, 0, 0);
 1498. for (i = 0; i != 8; i++) {
 1499. i2c_bit(tv, (d & 0x80)? 1: 0);
 1500. d <<= 1;
 1501. }
 1502. if (wait)
 1503. microdelay(wait);
 1504. ack = i2c_getack(tv);
 1505. return ack == 0;
 1506. }
 1507. static uchar
 1508. i2c_rd8(Tv *tv, int lastbyte)
 1509. {
 1510. int i;
 1511. uchar d;
 1512. d = 0;
 1513. i2c_set(tv, 0, 1);
 1514. for (i = 0; i != 8; i++) {
 1515. i2c_set(tv, 1, 1);
 1516. d <<= 1;
 1517. if (i2c_getsda(tv))
 1518. d |= 1;
 1519. i2c_set(tv, 0, 1);
 1520. }
 1521. i2c_bit(tv, lastbyte? 1: 0);
 1522. return d;
 1523. }
 1524. static int
 1525. mspsend(Tv *tv, uchar *cmd, int ncmd)
 1526. {
 1527. int i, j, delay;
 1528. for (i = 0; i != 3; i++) {
 1529. delay = 2000;
 1530. i2c_start(tv);
 1531. for (j = 0; j != ncmd; j++) {
 1532. if (!i2c_wr8(tv, cmd[j], delay))
 1533. break;
 1534. delay = 0;
 1535. }
 1536. i2c_stop(tv);
 1537. if (j == ncmd)
 1538. return 1;
 1539. microdelay(10000);
 1540. print("mspsend: retrying\n");
 1541. }
 1542. return 0;
 1543. }
 1544. static int
 1545. mspwrite(Tv *tv, uchar sub, ushort reg, ushort v)
 1546. {
 1547. uchar b[6];
 1548. b[0] = i2c_msp3400;
 1549. b[1] = sub;
 1550. b[2] = reg >> 8;
 1551. b[3] = reg;
 1552. b[4] = v >> 8;
 1553. b[5] = v;
 1554. return mspsend(tv, b, sizeof b);
 1555. }
 1556. static int
 1557. mspread(Tv *tv, uchar sub, ushort reg, ushort *data)
 1558. {
 1559. uchar b[4];
 1560. int i;
 1561. b[0] = i2c_msp3400;
 1562. b[1] = sub;
 1563. b[2] = reg >> 8;
 1564. b[3] = reg;
 1565. for (i = 0; i != 3; i++) {
 1566. i2c_start(tv);
 1567. if (!i2c_wr8(tv, b[0], 2000) ||
 1568. !i2c_wr8(tv, b[1] | 1, 0) ||
 1569. !i2c_wr8(tv, b[2], 0) ||
 1570. !i2c_wr8(tv, b[3], 0)) {
 1571. i2c_stop(tv);
 1572. microdelay(10000);
 1573. print("retrying\n");
 1574. continue;
 1575. }
 1576. i2c_start(tv);
 1577. if (!i2c_wr8(tv, b[0] | 1, 2000)) {
 1578. i2c_stop(tv);
 1579. continue;
 1580. }
 1581. *data = i2c_rd8(tv, 0) << 8;
 1582. *data |= i2c_rd8(tv, 1);
 1583. i2c_stop(tv);
 1584. return 1;
 1585. }
 1586. return 0;
 1587. }
 1588. static uchar mspt_reset[] = { i2c_msp3400, 0, 0x80, 0 };
 1589. static uchar mspt_on[] = { i2c_msp3400, 0, 0, 0 };
 1590. static int
 1591. mspreset(Tv *tv)
 1592. {
 1593. ushort v, p;
 1594. Bt848 *bt848 = tv->bt848;
 1595. ulong b;
 1596. b = 1 << 5;
 1597. gpioenable(tv, ~b, b);
 1598. gpiowrite(tv, ~b, 0);
 1599. microdelay(2500);
 1600. gpiowrite(tv, ~b, b);
 1601. bt848->i2c = 0x80;
 1602. microdelay(2000);
 1603. mspsend(tv, mspt_reset, sizeof mspt_reset);
 1604. microdelay(2000);
 1605. if (!mspsend(tv, mspt_on, sizeof mspt_on)) {
 1606. print("#V: Cannot find MSP34x5G on the I2C bus (on)\n");
 1607. return 0;
 1608. }
 1609. microdelay(2000);
 1610. if (!mspread(tv, msp_bbp, 0x001e, &v)) {
 1611. print("#V: Cannot read MSP34xG5 chip version\n");
 1612. return 0;
 1613. }
 1614. if (!mspread(tv, msp_bbp, 0x001f, &p)) {
 1615. print("#V: Cannot read MSP34xG5 product code\n");
 1616. return 0;
 1617. }
 1618. print("#V: MSP34%dg ROM %.d, %d.%d\n",
 1619. (uchar)(p >> 8), (uchar)p, (uchar)(v >> 8), (uchar)v);
 1620. tv->msp = 1;
 1621. return 1;
 1622. }
 1623. static void
 1624. mspvolume(Tv *tv, int mute, int l, int r)
 1625. {
 1626. short v, d;
 1627. ushort b;
 1628. if (mute) {
 1629. v = 0;
 1630. b = 0;
 1631. }
 1632. else {
 1633. tv->aleft = l;
 1634. tv->aright = r;
 1635. d = v = max(l, r);
 1636. if (d == 0)
 1637. d++;
 1638. b = ((r - l) * 0x7f) / d;
 1639. }
 1640. mspwrite(tv, msp_bbp, 0, v << 8);
 1641. mspwrite(tv, msp_bbp, 7, v? 0x4000: 0);
 1642. mspwrite(tv, msp_bbp, 1, b << 8);
 1643. }
 1644. static char *
 1645. mspaformat(int f)
 1646. {
 1647. switch (f) {
 1648. case 0:
 1649. return "unknown";
 1650. case 2:
 1651. case 0x20:
 1652. case 0x30:
 1653. return "M-BTSC";
 1654. case 3:
 1655. return "B/G-FM";
 1656. case 4:
 1657. case 9:
 1658. case 0xB:
 1659. return "L-AM/NICAM D/Kn";
 1660. case 8:
 1661. return "B/G-NICAM";
 1662. case 0xA:
 1663. return "I";
 1664. case 0x40:
 1665. return "FM-Radio";
 1666. }
 1667. return "unknown format";
 1668. }
 1669. static void
 1670. msptune(Tv *tv)
 1671. {
 1672. ushort d, s, nicam;
 1673. int i;
 1674. mspvolume(tv, 1, 0, 0);
 1675. if (!mspwrite(tv, msp_dem, 0x0030, 0x2033))
 1676. error("#V: Cannot set MODUS register");
 1677. if (!mspwrite(tv, msp_bbp, 0x0008, 0x0320))
 1678. error("#V: Cannot set loadspeaker input");
 1679. if (!mspwrite(tv, msp_dem, 0x0040, 0x0001))
 1680. error("#V: Cannot set I2S clock freq");
 1681. if (!mspwrite(tv, msp_bbp, 0x000d, 0x1900))
 1682. error("#V: Cannot set SCART prescale");
 1683. if (!mspwrite(tv, msp_bbp, 0x000e, 0x2403))
 1684. error("#V: Cannot set FM/AM prescale");
 1685. if (!mspwrite(tv, msp_bbp, 0x0010, 0x5a00))
 1686. error("#V: Cannot set NICAM prescale");
 1687. if (!mspwrite(tv, msp_dem, 0x0020, 0x0001))
 1688. error("#V: Cannot start auto detect");
 1689. for (d = (ushort)-1, i = 0; i != 10; i++) {
 1690. if (!mspread(tv, msp_dem, 0x007e, &d))
 1691. error("#V: Cannot get autodetect info MSP34xG5");
 1692. if (d == 0 || d < 0x800)
 1693. break;
 1694. delay(50);
 1695. }
 1696. if (!mspread(tv, msp_dem, 0x0200, &s))
 1697. error("#V: Cannot get status info MSP34xG5");
 1698. mspvolume(tv, 0, tv->aleft, tv->aright);
 1699. nicam = ((s >> 4) & 2) | ((s >> 9) & 1);
 1700. snprint(tv->ainfo, sizeof tv->ainfo, "%s %s %s",
 1701. mspaformat(d), (s & (1 << 6))? "stereo": "mono",
 1702. nicamstate[nicam]);
 1703. }
 1704. static void
 1705. i2cscan(Tv *tv)
 1706. {
 1707. int i, ack;
 1708. for (i = 0; i < 0x100; i += 2) {
 1709. i2c_start(tv);
 1710. ack = i2c_wr8(tv, i, 0);
 1711. i2c_stop(tv);
 1712. if (ack) {
 1713. print("i2c device @%.2uX\n", i);
 1714. }
 1715. }
 1716. for (i = 0xf0; i != 0xff; i++) {
 1717. i2c_start(tv);
 1718. ack = i2c_wr8(tv, i, 0);
 1719. i2c_stop(tv);
 1720. if (ack)
 1721. print("i2c device may be at @%.2uX\n", i);
 1722. }
 1723. }
 1724. static void
 1725. gpioenable(Tv *tv, ulong mask, ulong data)
 1726. {
 1727. Bt848 *bt848 = tv->bt848;
 1728. bt848->gpioouten = (bt848->gpioouten & mask) | data;
 1729. }
 1730. static void
 1731. gpiowrite(Tv *tv, ulong mask, ulong data)
 1732. {
 1733. Bt848 *bt848 = tv->bt848;
 1734. bt848->gpiodata[0] = (bt848->gpiodata[0] & mask) | data;
 1735. }
 1736. static void
 1737. alteraoutput(Tv *tv)
 1738. {
 1739. if (tv->gpiostate == Gpiooutput)
 1740. return;
 1741. gpioenable(tv, ~0xffffff, 0x56ffff);
 1742. microdelay(10);
 1743. tv->gpiostate = Gpiooutput;
 1744. }
 1745. static void
 1746. alterainput(Tv *tv)
 1747. {
 1748. if (tv->gpiostate == Gpioinput)
 1749. return;
 1750. gpioenable(tv, ~0xffffff, 0x570000);
 1751. microdelay(10);
 1752. tv->gpiostate = Gpioinput;
 1753. }
 1754. static void
 1755. alterareg(Tv *tv, ulong reg)
 1756. {
 1757. if (tv->alterareg == reg)
 1758. return;
 1759. gpiowrite(tv, ~0x56ffff, (reg & 0x54ffff) | tv->alteraclock);
 1760. microdelay(10);
 1761. tv->alterareg = reg;
 1762. }
 1763. static void
 1764. alterawrite(Tv *tv, ulong reg, ushort data)
 1765. {
 1766. alteraoutput(tv);
 1767. alterareg(tv, reg);
 1768. tv->alteraclock ^= 0x20000;
 1769. gpiowrite(tv, ~0x56ffff, (reg & 0x540000) | data | tv->alteraclock);
 1770. microdelay(10);
 1771. }
 1772. static void
 1773. alteraread(Tv *tv, int reg, ushort *data)
 1774. {
 1775. Bt848 *bt848 = tv->bt848;
 1776. if (tv->alterareg != reg) {
 1777. alteraoutput(tv);
 1778. alterareg(tv, reg);
 1779. }
 1780. else {
 1781. gpioenable(tv, ~0xffffff, 0x560000);
 1782. microdelay(10);
 1783. }
 1784. alterainput(tv);
 1785. gpiowrite(tv, ~0x570000, (reg & 0x560000) | tv->alteraclock);
 1786. microdelay(10);
 1787. *data = (ushort)bt848->gpiodata[0];
 1788. microdelay(10);
 1789. }
 1790. static void
 1791. kfirloadu(Tv *tv, uchar *u, int ulen)
 1792. {
 1793. Bt848 *bt848 = tv->bt848;
 1794. int i, j;
 1795. ilock(&tv->kfirlock);
 1796. bt848->gpioouten &= 0xff000000;
 1797. bt848->gpioouten |= gpio_altera_data |
 1798. gpio_altera_clock | gpio_altera_nconfig;
 1799. bt848->gpiodata[0] &= 0xff000000;
 1800. microdelay(10);
 1801. bt848->gpiodata[0] |= gpio_altera_nconfig;
 1802. microdelay(10);
 1803. // Download the microcode
 1804. for (i = 0; i != ulen; i++)
 1805. for (j = 0; j != 8; j++) {
 1806. bt848->gpiodata[0] &= ~(gpio_altera_clock|gpio_altera_data);
 1807. if (u[i] & 1)
 1808. bt848->gpiodata[0] |= gpio_altera_data;
 1809. bt848->gpiodata[0] |= gpio_altera_clock;
 1810. u[i] >>= 1;
 1811. }
 1812. bt848->gpiodata[0] &= ~gpio_altera_clock;
 1813. microdelay(100);
 1814. // Initialize.
 1815. for (i = 0; i != 30; i++) {
 1816. bt848->gpiodata[0] &= ~gpio_altera_clock;
 1817. bt848->gpiodata[0] |= gpio_altera_clock;
 1818. }
 1819. bt848->gpiodata[0] &= ~(gpio_altera_clock|gpio_altera_data);
 1820. iunlock(&tv->kfirlock);
 1821. tv->gpiostate = Gpioinit;
 1822. }
 1823. static void
 1824. kfirreset(Tv *tv)
 1825. {
 1826. alterawrite(tv, 0, 0);
 1827. microdelay(10);
 1828. alterawrite(tv, 0x40000, 0);
 1829. microdelay(10);
 1830. alterawrite(tv, 0x40006, 0x80);
 1831. microdelay(10);
 1832. alterawrite(tv, 8, 1);
 1833. microdelay(10);
 1834. alterawrite(tv, 0x40004, 2);
 1835. microdelay(10);
 1836. alterawrite(tv, 4, 3);
 1837. microdelay(3);
 1838. }
 1839. static int
 1840. kfirinitialize(Tv *tv)
 1841. {
 1842. // Initialize parameters?
 1843. tv->gpiostate = Gpioinit;
 1844. tv->alterareg = -1;
 1845. tv->alteraclock = 0x20000;
 1846. kfirloadu(tv, hcwAMC, sizeof hcwAMC);
 1847. kfirreset(tv);
 1848. return 1;
 1849. }