ureg.h 523 B

12345678910111213141516171819202122232425
 1. struct Ureg
 2. {
 3. ulong di; /* general registers */
 4. ulong si; /* ... */
 5. ulong bp; /* ... */
 6. ulong nsp;
 7. ulong bx; /* ... */
 8. ulong dx; /* ... */
 9. ulong cx; /* ... */
 10. ulong ax; /* ... */
 11. ulong gs; /* data segments */
 12. ulong fs; /* ... */
 13. ulong es; /* ... */
 14. ulong ds; /* ... */
 15. ulong trap; /* trap type */
 16. ulong ecode; /* error code (or zero) */
 17. ulong pc; /* pc */
 18. ulong cs; /* old context */
 19. ulong flags; /* old flags */
 20. union {
 21. ulong usp;
 22. ulong sp;
 23. };
 24. ulong ss; /* old stack segment */
 25. };