devtv.c 44 KB


 1. /*
 2. * Driver for Bt848 TV tuner.
 3. *
 4. */
 5. #include "u.h"
 6. #include "../port/lib.h"
 7. #include "mem.h"
 8. #include "dat.h"
 9. #include "fns.h"
 10. #include "../port/error.h"
 11. #include "io.h"
 12. #include "hcwAMC.h"
 13. #define max(a, b) (((a) > (b))? (a): (b))
 14. enum {
 15. Qdir = 0,
 16. Qsubdir,
 17. Qsubbase,
 18. Qvdata = Qsubbase,
 19. Qadata,
 20. Qctl,
 21. Qregs,
 22. Brooktree_vid = 0x109e,
 23. Brooktree_848_did = 0x0350,
 24. Brooktree_878_did = 0x036E,
 25. Intel_vid = 0x8086,
 26. Intel_82437_did = 0x122d,
 27. K = 1024,
 28. M = K * K,
 29. Ntvs = 4,
 30. Numring = 16,
 31. ntsc_rawpixels = 910,
 32. ntsc_sqpixels = 780, /* Including blanking & inactive */
 33. ntsc_hactive = 640,
 34. ntsc_vactive = 480,
 35. ntsc_clkx1delay = 135, /* Clock ticks. */
 36. ntsc_clkx1hactive = 754,
 37. ntsc_vdelay = 26, /* # of scan lines. */
 38. ntsc_vscale = 0,
 39. i2c_nostop = 1 << 5,
 40. i2c_nos1b = 1 << 4,
 41. i2c_timing = 7 << 4,
 42. i2c_bt848w3b = 1 << 2,
 43. i2c_bt848scl = 1 << 1,
 44. i2c_bt848sda = 1 << 0,
 45. i2c_scl = i2c_bt848scl,
 46. i2c_sda = i2c_bt848sda,
 47. i2c_miroproee = 0x80, /* MIRO PRO EEPROM */
 48. i2c_tea6300 = 0x80,
 49. i2c_tda8425 = 0x82,
 50. i2c_tda9840 = 0x84,
 51. i2c_tda9850 = 0xb6,
 52. i2c_haupee = 0xa0, /* Hauppage EEPROM */
 53. i2c_stbee = 0xae, /* STB EEPROM */
 54. i2c_msp3400 = 0x80,
 55. i2c_timeout = 1000,
 56. i2c_delay = 10,
 57. Bt848_miropro = 0,
 58. Bt848_miro,
 59. Bt878_hauppauge,
 60. /* Bit fields. */
 61. iform_muxsel1 = 3 << 5, /* 004 */
 62. iform_muxsel0 = 2 << 5,
 63. iform_xtselmask = 3 << 3,
 64. iform_xtauto = 3 << 3,
 65. iform_formatmask = 7 << 0,
 66. iform_ntsc = 1 << 0,
 67. control_ldec = 1 << 5, /* 02C */
 68. contrast_100percent = 0xd8, /* 030 */
 69. vscale_interlaced = 1 << 5, /* 04C */
 70. adelay_ntsc = 104, /* 060 */
 71. bdelay_ntsc = 93, /* 064 */
 72. adc_crush = 1 << 0, /* 068 */
 73. colorfmt_rgb16 = 2 << 4 | 2 << 0, /* 0D4 */
 74. colorfmt_YCbCr422 = 8 << 4 | 8 << 0,
 75. colorfmt_YCbCr411 = 9 << 4 | 9 << 0,
 76. colorctl_gamma = 1 << 4, /* 0D8 */
 77. capctl_fullframe = 1 << 4, /* 0DC */
 78. capctl_captureodd = 1 << 1,
 79. capctl_captureeven = 1 << 0,
 80. vbipacksize = 0x190, /* 0E0 */
 81. intstat_riscstatshift = 28, /* 100 */
 82. intstat_i2crack = 1 << 25,
 83. intstat_scerr = 1 << 19,
 84. intstat_ocerr = 1 << 18,
 85. intstat_pabort = 1 << 17,
 86. intstat_riperr = 1 << 16,
 87. intstat_pperr = 1 << 15,
 88. intstat_fdsr = 1 << 14,
 89. intstat_ftrgt = 1 << 13,
 90. intstat_fbus = 1 << 12,
 91. intstat_risci = 1 << 11,
 92. intstat_i2cdone = 1 << 8,
 93. intstat_vpress = 1 << 5,
 94. intstat_hlock = 1 << 4,
 95. intstat_vsync = 1 << 1,
 96. intstat_fmtchg = 1 << 0,
 97. intmask_etbf = 1 << 23, /* 104 */
 98. gpiodmactl_apwrdn = 1 << 26, /* 10C */
 99. gpiodmactl_daes2 = 1 << 13,
 100. gpiodmactl_daiomda = 1 << 6,
 101. gpiodmactl_pltp23_16 = 2 << 6,
 102. gpiodmactl_pltp23_0 = 0 << 6,
 103. gpiodmactl_pltp1_16 = 2 << 4,
 104. gpiodmactl_pltp1_0 = 0 << 4,
 105. gpiodmactl_acapenable = 1 << 4,
 106. gpiodmactl_pktp_32 = 3 << 2,
 107. gpiodmactl_pktp_0 = 0 << 2,
 108. gpiodmactl_riscenable = 1 << 1,
 109. gpiodmactl_fifoenable = 1 << 0,
 110. /* RISC instructions and parameters. */
 111. fifo_vre = 0x4,
 112. fifo_vro = 0xc,
 113. fifo_fm1 = 0x6,
 114. fifo_fm3 = 0xe,
 115. riscirq = 1 << 24,
 116. riscwrite = 1 << 28,
 117. riscwrite123 = 9 << 28,
 118. riscwrite1s23 = 11 << 28,
 119. riscwrite_sol = 1 << 27,
 120. riscwrite_eol = 1 << 26,
 121. riscskip = 0x2 << 28,
 122. riscjmp = 0x7 << 28,
 123. riscsync = 0x8 << 28,
 124. riscsync_resync = 1 << 15,
 125. riscsync_vre = fifo_vre << 0,
 126. riscsync_vro = fifo_vro << 0,
 127. riscsync_fm1 = fifo_fm1 << 0,
 128. riscsync_fm3 = fifo_fm3 << 0,
 129. risclabelshift_set = 16,
 130. risclabelshift_reset = 20,
 131. AudioTuner = 0,
 132. AudioRadio,
 133. AudioExtern,
 134. AudioIntern,
 135. AudioOff,
 136. AudioOn,
 137. asel_tv = 0,
 138. asel_radio,
 139. asel_mic,
 140. asel_smxc,
 141. Hwbase_ad = 448000,
 142. msp_dem = 0x10,
 143. msp_bbp = 0x12,
 144. /* Altera definitions. */
 145. gpio_altera_data = 1 << 0,
 146. gpio_altera_clock = 1 << 20,
 147. gpio_altera_nconfig = 1 << 23,
 148. Ial = 0x140001,
 149. Idma = 0x100002,
 150. Adsp = 0x7fd8,
 151. Adsp_verifysystem = 1,
 152. Adsp_querysupportplay,
 153. Adsp_setstyle,
 154. Adsp_setsrate,
 155. Adsp_setchannels,
 156. Adsp_setresolution,
 157. Adsp_setcrcoptions,
 158. Adsp_bufenqfor,
 159. Adsp_logbuffer,
 160. Adsp_startplay,
 161. Adsp_stopplay,
 162. Adsp_autostop,
 163. Adsp_startrecord,
 164. Adsp_stoprecord,
 165. Adsp_getlastprocessed,
 166. Adsp_pause,
 167. Adsp_resume,
 168. Adsp_setvolume,
 169. Adsp_querysupportrecord,
 170. Adsp_generalbufenq,
 171. Adsp_setdownmixtype,
 172. Adsp_setigain,
 173. Adsp_setlineout,
 174. Adsp_setlangmixtype,
 175. Kfir_gc = 0,
 176. Kfir_dsp_riscmc,
 177. Kfir_dsp_risccram,
 178. Kfir_dsp_unitmc,
 179. Kfir_bsm_mc,
 180. Kfir_mux_mc,
 181. Kfir_devid_gc = 7,
 182. Kfir_devid_dsp = 4,
 183. Kfir_devid_bsm = 5,
 184. Kfir_devid_mux = 8,
 185. Kfir_200 = 200,
 186. Kfir_dev_inst = Kfir_200,
 187. Kfir_201 = 201,
 188. Kfir_exec = Kfir_201,
 189. Kfir_202 = 202,
 190. Kfir_adr_eready = 254,
 191. Kfir_d_eready_encoding = 0,
 192. Kfir_d_eready_ready,
 193. Kfir_d_eready_test,
 194. Kfir_d_eready_stopdetect,
 195. Kfir_d_eready_seqend,
 196. VT_KFIR_OFF = 0,
 197. VT_KFIR_ON,
 198. VT_KFIR_LAYER_II = 1,
 199. VT_KFIR_STEREO = 1,
 200. Gpioinit = 0,
 201. Gpiooutput,
 202. Gpioinput,
 203. Srate_5512 = 0,
 204. Srate_11025 = 2,
 205. Srate_16000 = 3,
 206. Srate_22050 = 4,
 207. Srate_32000 = 5,
 208. Srate_44100 = 6,
 209. Srate_48000 = 7,
 210. };
 211. typedef struct Variant Variant;
 212. struct Variant {
 213. ushort vid;
 214. ushort did;
 215. char *name;
 216. };
 217. typedef struct Bt848 Bt848;
 218. struct Bt848 {
 219. ulong devstat; /* 000 */
 220. ulong iform; /* 004 */
 221. ulong tdec; /* 008 */
 222. ulong ecrop; /* 00C */
 223. ulong evdelaylo; /* 010 */
 224. ulong evactivelo; /* 014 */
 225. ulong ehdelaylo; /* 018 */
 226. ulong ehactivelo; /* 01C */
 227. ulong ehscalehi; /* 020 */
 228. ulong ehscalelo; /* 024 */
 229. ulong bright; /* 028 */
 230. ulong econtrol; /* 02C */
 231. ulong contrastlo; /* 030 */
 232. ulong satulo; /* 034 */
 233. ulong satvlo; /* 038 */
 234. ulong hue; /* 03C */
 235. ulong escloop; /* 040 */
 236. ulong pad0; /* 044 */
 237. ulong oform; /* 048 */
 238. ulong evscalehi; /* 04C */
 239. ulong evscalelo; /* 050 */
 240. ulong test; /* 054 */
 241. ulong pad1[2]; /* 058-05C */
 242. ulong adelay; /* 060 */
 243. ulong bdelay; /* 064 */
 244. ulong adc; /* 068 */
 245. ulong evtc; /* 06C */
 246. ulong pad2[3]; /* 070-078 */
 247. ulong sreset; /* 07C */
 248. ulong tglb; /* 080 */
 249. ulong tgctrl; /* 084 */
 250. ulong pad3; /* 088 */
 251. ulong ocrop; /* 08C */
 252. ulong ovdelaylo; /* 090 */
 253. ulong ovactivelo; /* 094 */
 254. ulong ohdelaylo; /* 098 */
 255. ulong ohactivelo; /* 09C */
 256. ulong ohscalehi; /* 0A0 */
 257. ulong ohscalelo; /* 0A4 */
 258. ulong pad4; /* 0A8 */
 259. ulong ocontrol; /* 0AC */
 260. ulong pad5[4]; /* 0B0-0BC */
 261. ulong oscloop; /* 0C0 */
 262. ulong pad6[2]; /* 0C4-0C8 */
 263. ulong ovscalehi; /* 0CC */
 264. ulong ovscalelo; /* 0D0 */
 265. ulong colorfmt; /* 0D4 */
 266. ulong colorctl; /* 0D8 */
 267. ulong capctl; /* 0DC */
 268. ulong vbipacksize; /* 0E0 */
 269. ulong vbipackdel; /* 0E4 */
 270. ulong fcap; /* 0E8 */
 271. ulong ovtc; /* 0EC */
 272. ulong pllflo; /* 0F0 */
 273. ulong pllfhi; /* 0F4 */
 274. ulong pllxci; /* 0F8 */
 275. ulong dvsif; /* 0FC */
 276. ulong intstat; /* 100 */
 277. ulong intmask; /* 104 */
 278. ulong pad7; /* 108 */
 279. ulong gpiodmactl; /* 10C */
 280. ulong i2c; /* 110 */
 281. ulong riscstrtadd; /* 114 */
 282. ulong gpioouten; /* 118 */
 283. ulong gpioreginp; /* 11C */
 284. ulong risccount; /* 120 */
 285. ulong pad8[55]; /* 124-1FC */
 286. ulong gpiodata[64]; /* 200-2FC */
 287. };
 288. #define packetlen i2c
 289. typedef struct Tuner Tuner;
 290. struct Tuner {
 291. char *name;
 292. ushort freq_vhfh; /* Start frequency */
 293. ushort freq_uhf;
 294. uchar VHF_L;
 295. uchar VHF_H;
 296. uchar UHF;
 297. uchar cfg;
 298. ushort offs;
 299. };
 300. typedef struct Frame Frame;
 301. struct Frame {
 302. ulong *fstart;
 303. ulong *fjmp;
 304. uchar *fbase;
 305. };
 306. typedef struct Tv Tv;
 307. struct Tv {
 308. Lock;
 309. Rendez;
 310. Bt848 *bt848;
 311. Bt848 *bt878; /* Really only audio control registers */
 312. Variant *variant;
 313. Tuner *tuner;
 314. Pcidev *pci;
 315. uchar i2ctuneraddr;
 316. uchar i2ccmd; /* I2C command */
 317. int board; /* What board is this? */
 318. ulong cfmt; /* Current color format. */
 319. int channel; /* Current channel */
 320. Ref fref; /* Copying images? */
 321. int nframes; /* Number of frames to capture. */
 322. Frame *frames; /* DMA program */
 323. int lvframe; /* Last video frame DMAed */
 324. uchar *amux; /* Audio multiplexer. */
 325. int nablocks; /* Number of audio blocks allocated */
 326. int absize; /* Audio block size */
 327. int narblocks; /* Number of audio blocks received */
 328. ulong *arisc; /* Audio risc bloc */
 329. uchar *abuf; /* Audio data buffers */
 330. char ainfo[128];
 331. /* WinTV/PVR stuff. */
 332. int msp;
 333. Lock kfirlock;
 334. ulong i2cstate; /* Last i2c state. */
 335. int gpiostate; /* Current GPIO state */
 336. ulong alterareg; /* Last used altera register */
 337. ulong alteraclock; /* Used to clock the altera */
 338. int asrate; /* Audio sample rate */
 339. uchar aleft, aright; /* Left and right audio volume */
 340. ulong kfirclock;
 341. Ref aref; /* Copying audio? */
 342. };
 343. enum {
 344. TemicPAL = 0,
 345. PhilipsPAL,
 346. PhilipsNTSC,
 347. PhilipsSECAM,
 348. Notuner,
 349. PhilipsPALI,
 350. TemicNTSC,
 351. TemicPALI,
 352. Temic4036,
 353. AlpsTSBH1,
 354. AlpsTSBE1,
 355. Freqmultiplier = 16,
 356. };
 357. static Tuner tuners[] = {
 358. {"Temic PAL", Freqmultiplier * 140.25, Freqmultiplier * 463.25,
 359. 0x02, 0x04, 0x01, 0x8e, 623 },
 360. {"Philips PAL_I", Freqmultiplier * 140.25, Freqmultiplier * 463.25,
 361. 0xa0, 0x90, 0x30, 0x8e, 623 },
 362. {"Philips NTSC", Freqmultiplier * 157.25, Freqmultiplier * 451.25,
 363. 0xA0, 0x90, 0x30, 0x8e, 732 },
 364. {"Philips SECAM", Freqmultiplier * 168.25, Freqmultiplier * 447.25,
 365. 0xA7, 0x97, 0x37, 0x8e, 623 },
 366. {"NoTuner", 0, 0,
 367. 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0 },
 368. {"Philips PAL", Freqmultiplier * 168.25, Freqmultiplier * 447.25,
 369. 0xA0, 0x90, 0x30, 0x8e, 623 },
 370. {"Temic NTSC", Freqmultiplier * 157.25, Freqmultiplier * 463.25,
 371. 0x02, 0x04, 0x01, 0x8e, 732 },
 372. {"TEMIC PAL_I", Freqmultiplier * 170.00, Freqmultiplier * 450.00,
 373. 0x02, 0x04, 0x01, 0x8e, 623 },
 374. {"Temic 4036 FY5 NTSC", Freqmultiplier * 157.25, Freqmultiplier * 463.25,
 375. 0xa0, 0x90, 0x30, 0x8e, 732 },
 376. {"Alps TSBH1", Freqmultiplier * 137.25, Freqmultiplier * 385.25,
 377. 0x01, 0x02, 0x08, 0x8e, 732 },
 378. {"Alps TSBE1", Freqmultiplier * 137.25, Freqmultiplier * 385.25,
 379. 0x01, 0x02, 0x08, 0x8e, 732 },
 380. };
 381. static int hp_tuners[] = {
 382. Notuner,
 383. Notuner,
 384. Notuner,
 385. Notuner,
 386. Notuner,
 387. PhilipsNTSC,
 388. Notuner,
 389. Notuner,
 390. PhilipsPAL,
 391. PhilipsSECAM,
 392. PhilipsNTSC,
 393. PhilipsPALI,
 394. Notuner,
 395. Notuner,
 396. TemicPAL,
 397. TemicPALI,
 398. Notuner,
 399. PhilipsSECAM,
 400. PhilipsNTSC,
 401. PhilipsPALI,
 402. Notuner,
 403. PhilipsPAL,
 404. Notuner,
 405. PhilipsNTSC,
 406. };
 407. enum {
 408. CMvstart,
 409. CMastart,
 410. CMastop,
 411. CMvgastart,
 412. CMvstop,
 413. CMchannel,
 414. CMcolormode,
 415. CMvolume,
 416. CMmute,
 417. };
 418. static Cmdtab tvctlmsg[] = {
 419. CMvstart, "vstart", 2,
 420. CMastart, "astart", 5,
 421. CMastop, "astop", 1,
 422. CMvgastart, "vgastart", 3,
 423. CMvstop, "vstop", 1,
 424. CMchannel, "channel", 3,
 425. CMcolormode, "colormode", 2,
 426. CMvolume, "volume", 3,
 427. CMmute, "mute", 1,
 428. };
 429. static Variant variant[] = {
 430. { Brooktree_vid, Brooktree_848_did, "Brooktree 848 TV tuner", },
 431. { Brooktree_vid, Brooktree_878_did, "Brooktree 878 TV tuner", },
 432. };
 433. static char *boards[] = {
 434. "MIRO PRO",
 435. "MIRO",
 436. "Hauppauge Bt878",
 437. };
 438. static ushort Adspfsample[] = {
 439. 0x500, 0x700, 0x400, 0x600, 0x300, 0x200, 0x000, 0x100
 440. };
 441. static ushort Adspstereorates[] = {
 442. 64, 96, 112, 128, 160, 192, 224, 256, 320, 384
 443. };
 444. static uchar miroamux[] = { 2, 0, 0, 0, 10, 0 };
 445. static uchar hauppaugeamux[] = { 0, 1, 2, 3, 4, 0 };
 446. static char *nicamstate[] = {
 447. "analog", "???", "digital", "bad digital receiption"
 448. };
 449. static Tv tvs[Ntvs];
 450. static int ntvs;
 451. static int i2cread(Tv *, uchar, uchar *);
 452. static int i2cwrite(Tv *, uchar, uchar, uchar, int);
 453. static void tvinterrupt(Ureg *, Tv *);
 454. static void vgastart(Tv *, ulong, int);
 455. static void vstart(Tv *, int, int, int, int);
 456. static void astart(Tv *, char *, uint, uint, uint);
 457. static void vstop(Tv *);
 458. static void astop(Tv *);
 459. static void colormode(Tv *, char *);
 460. static void frequency(Tv *, int, int);
 461. static int getbitspp(Tv *);
 462. static char *getcolormode(ulong);
 463. static int mspreset(Tv *);
 464. static void i2cscan(Tv *);
 465. static int kfirinitialize(Tv *);
 466. static void msptune(Tv *);
 467. static void mspvolume(Tv *, int, int, int);
 468. static void gpioenable(Tv *, ulong, ulong);
 469. static void gpiowrite(Tv *, ulong, ulong);
 470. static void
 471. tvinit(void)
 472. {
 473. Pcidev *pci;
 474. ulong intmask;
 475. /* Test for a triton memory controller. */
 476. intmask = 0;
 477. if (pcimatch(nil, Intel_vid, Intel_82437_did))
 478. intmask = intmask_etbf;
 479. pci = nil;
 480. while ((pci = pcimatch(pci, 0, 0)) != nil) {
 481. int i, t;
 482. Tv *tv;
 483. Bt848 *bt848;
 484. ushort hscale, hdelay;
 485. uchar v;
 486. for (i = 0; i != nelem(variant); i++)
 487. if (pci->vid == variant[i].vid && pci->did == variant[i].did)
 488. break;
 489. if (i == nelem(variant))
 490. continue;
 491. if (ntvs >= Ntvs) {
 492. print("#V: Too many TV cards found\n");
 493. continue;
 494. }
 495. tv = &tvs[ntvs++];
 496. tv->variant = &variant[i];
 497. tv->pci = pci;
 498. tv->bt848 = (Bt848 *)vmap(pci->mem[0].bar & ~0x0F, 4 * K);
 499. if (tv->bt848 == nil)
 500. panic("#V: Cannot allocate memory for Bt848");
 501. bt848 = tv->bt848;
 502. /* i2c stuff. */
 503. if (pci->did >= 878)
 504. tv->i2ccmd = 0x83;
 505. else
 506. tv->i2ccmd = i2c_timing | i2c_bt848scl | i2c_bt848sda;
 507. t = 0;
 508. if (i2cread(tv, i2c_haupee, &v)) {
 509. uchar ee[256];
 510. Pcidev *pci878;
 511. Bt848 *bt878;
 512. tv->board = Bt878_hauppauge;
 513. if (!i2cwrite(tv, i2c_haupee, 0, 0, 0))
 514. panic("#V: Cannot write to Hauppauge EEPROM");
 515. for (i = 0; i != sizeof ee; i++)
 516. if (!i2cread(tv, i2c_haupee + 1, &ee[i]))
 517. panic("#V: Cannot read from Hauppauge EEPROM");
 518. if (ee[9] > sizeof hp_tuners / sizeof hp_tuners[0])
 519. panic("#V: Tuner out of range (max %d, this %d)",
 520. sizeof hp_tuners / sizeof hp_tuners[0], ee[9]);
 521. t = hp_tuners[ee[9]];
 522. /* Initialize the audio channel. */
 523. if ((pci878 = pcimatch(nil, Brooktree_vid, 0x878)) == nil)
 524. panic("#V: Unsupported Hauppage board");
 525. tv->bt878 = bt878 =
 526. (Bt848 *)vmap(pci878->mem[0].bar & ~0x0F, 4 * K);
 527. if (bt878 == nil)
 528. panic("#V: Cannot allocate memory for the Bt878");
 529. kfirinitialize(tv);
 530. // i2cscan(tv);
 531. mspreset(tv);
 532. bt878->gpiodmactl = 0;
 533. bt878->intstat = (ulong)-1;
 534. intrenable(pci878->intl, (void (*)(Ureg *, void *))tvinterrupt,
 535. tv, pci878->tbdf, "tv");
 536. tv->amux = hauppaugeamux;
 537. }
 538. else if (i2cread(tv, i2c_stbee, &v)) {
 539. USED(t);
 540. panic("#V: Cannot deal with STB cards\n");
 541. }
 542. else if (i2cread(tv, i2c_miroproee, &v)) {
 543. tv->board = Bt848_miropro;
 544. t = ((bt848->gpiodata[0] >> 10) - 1) & 7;
 545. tv->amux = miroamux;
 546. }
 547. else {
 548. tv->board = Bt848_miro;
 549. tv->amux = miroamux;
 550. t = ((bt848->gpiodata[0] >> 10) - 1) & 7;
 551. }
 552. if (t >= nelem(tuners))
 553. t = 4;
 554. tv->tuner = &tuners[t];
 555. tv->i2ctuneraddr =
 556. i2cread(tv, 0xc1, &v)? 0xc0:
 557. i2cread(tv, 0xc3, &v)? 0xc2:
 558. i2cread(tv, 0xc5, &v)? 0xc4:
 559. i2cread(tv, 0xc7, &v)? 0xc6: -1;
 560. bt848->capctl = capctl_fullframe;
 561. bt848->adelay = adelay_ntsc;
 562. bt848->bdelay = bdelay_ntsc;
 563. bt848->iform = iform_muxsel0|iform_xtauto|iform_ntsc;
 564. bt848->vbipacksize = vbipacksize & 0xff;
 565. bt848->vbipackdel = (vbipacksize >> 8) & 1;
 566. // setpll(bt848);
 567. tv->cfmt = bt848->colorfmt = colorfmt_rgb16;
 568. hscale = (ntsc_rawpixels * 4096) / ntsc_sqpixels - 4096;
 569. hdelay = (ntsc_clkx1delay * ntsc_hactive) / ntsc_clkx1hactive;
 570. bt848->ovtc = bt848->evtc = 0;
 571. bt848->ehscalehi = bt848->ohscalehi = (hscale >> 8) & 0xff;
 572. bt848->ehscalelo = bt848->ohscalelo = hscale & 0xff;
 573. bt848->evscalehi &= ~0x1f;
 574. bt848->ovscalehi &= ~0x1f;
 575. bt848->evscalehi |= vscale_interlaced | ((ntsc_vscale >> 8) & 0x1f);
 576. bt848->ovscalehi |= vscale_interlaced | (ntsc_vscale >> 8) & 0x1f;
 577. bt848->evscalelo = bt848->ovscalelo = ntsc_vscale & 0xff;
 578. bt848->ehactivelo = bt848->ohactivelo = ntsc_hactive & 0xff;
 579. bt848->ehdelaylo = bt848->ohdelaylo = hdelay & 0xff;
 580. bt848->evactivelo = bt848->ovactivelo = ntsc_vactive & 0xff;
 581. bt848->evdelaylo = bt848->ovdelaylo = ntsc_vdelay & 0xff;
 582. bt848->ecrop = bt848->ocrop =
 583. ((ntsc_hactive >> 8) & 0x03) |
 584. ((hdelay >> 6) & 0x0C) |
 585. ((ntsc_vactive >> 4) & 0x30) |
 586. ((ntsc_vdelay >> 2) & 0xC0);
 587. bt848->colorctl = colorctl_gamma;
 588. bt848->capctl = 0;
 589. bt848->gpiodmactl = gpiodmactl_pltp23_16 |
 590. gpiodmactl_pltp1_16 | gpiodmactl_pktp_32;
 591. bt848->gpioreginp = 0;
 592. bt848->contrastlo = contrast_100percent;
 593. bt848->bright = 16;
 594. bt848->adc = (2 << 6) | adc_crush;
 595. bt848->econtrol = bt848->ocontrol = control_ldec;
 596. bt848->escloop = bt848->oscloop = 0;
 597. bt848->intstat = (ulong)-1;
 598. bt848->intmask = intmask |
 599. intstat_vsync | intstat_scerr | intstat_risci | intstat_ocerr |
 600. intstat_vpress | intstat_fmtchg;
 601. if (tv->amux) {
 602. gpioenable(tv, ~0xfff, 0xfff);
 603. gpiowrite(tv, ~0xfff, tv->amux[AudioRadio]);
 604. }
 605. print("#V%ld: %s (rev %d) (%s/%s) intl %d\n",
 606. tv - tvs, tv->variant->name, pci->rid, boards[tv->board],
 607. tv->tuner->name, pci->intl);
 608. intrenable(pci->intl, (void (*)(Ureg *, void *))tvinterrupt,
 609. tv, pci->tbdf, "tv");
 610. }
 611. }
 612. static Chan*
 613. tvattach(char *spec)
 614. {
 615. return devattach('V', spec);
 616. }
 617. #define TYPE(q) ((int)((q).path & 0xff))
 618. #define DEV(q) ((int)(((q).path >> 8) & 0xff))
 619. #define QID(d, t) ((((d) & 0xff) << 8) | (t))
 620. static int
 621. tv1gen(Chan *c, int i, Dir *dp)
 622. {
 623. Qid qid;
 624. switch (i) {
 625. case Qvdata:
 626. mkqid(&qid, QID(DEV(c->qid), Qvdata), 0, QTFILE);
 627. devdir(c, qid, "video", 0, eve, 0444, dp);
 628. return 1;
 629. case Qadata:
 630. mkqid(&qid, QID(DEV(c->qid), Qadata), 0, QTFILE);
 631. devdir(c, qid, "audio", 0, eve, 0444, dp);
 632. return 1;
 633. case Qctl:
 634. mkqid(&qid, QID(DEV(c->qid), Qctl), 0, QTFILE);
 635. devdir(c, qid, "ctl", 0, eve, 0444, dp);
 636. return 1;
 637. case Qregs:
 638. mkqid(&qid, QID(DEV(c->qid), Qregs), 0, QTFILE);
 639. devdir(c, qid, "regs", 0, eve, 0444, dp);
 640. return 1;
 641. }
 642. return -1;
 643. }
 644. static int
 645. tvgen(Chan *c, char *, Dirtab *, int, int i, Dir *dp)
 646. {
 647. Qid qid;
 648. int dev;
 649. dev = DEV(c->qid);
 650. switch (TYPE(c->qid)) {
 651. case Qdir:
 652. if (i == DEVDOTDOT) {
 653. mkqid(&qid, Qdir, 0, QTDIR);
 654. devdir(c, qid, "#V", 0, eve, 0555, dp);
 655. return 1;
 656. }
 657. if (i >= ntvs)
 658. return -1;
 659. mkqid(&qid, QID(i, Qsubdir), 0, QTDIR);
 660. snprint(up->genbuf, sizeof(up->genbuf), "tv%d", i);
 661. devdir(c, qid, up->genbuf, 0, eve, 0555, dp);
 662. return 1;
 663. case Qsubdir:
 664. if (i == DEVDOTDOT) {
 665. mkqid(&qid, QID(dev, Qdir), 0, QTDIR);
 666. snprint(up->genbuf, sizeof(up->genbuf), "tv%d", dev);
 667. devdir(c, qid, up->genbuf, 0, eve, 0555, dp);
 668. return 1;
 669. }
 670. return tv1gen(c, i + Qsubbase, dp);
 671. case Qvdata:
 672. case Qadata:
 673. case Qctl:
 674. case Qregs:
 675. return tv1gen(c, TYPE(c->qid), dp);
 676. default:
 677. return -1;
 678. }
 679. }
 680. static Walkqid *
 681. tvwalk(Chan *c, Chan *nc, char **name, int nname)
 682. {
 683. return devwalk(c, nc, name, nname, 0, 0, tvgen);
 684. }
 685. static int
 686. tvstat(Chan *c, uchar *db, int n)
 687. {
 688. return devstat(c, db, n, 0, 0, tvgen);
 689. }
 690. static Chan*
 691. tvopen(Chan *c, int omode)
 692. {
 693. if (omode != OREAD &&
 694. TYPE(c->qid) != Qctl && TYPE(c->qid) != Qvdata)
 695. error(Eperm);
 696. switch (TYPE(c->qid)) {
 697. case Qdir:
 698. return devopen(c, omode, nil, 0, tvgen);
 699. case Qadata:
 700. if (tvs[DEV(c->qid)].bt878 == nil)
 701. error(Enonexist);
 702. break;
 703. }
 704. c->mode = openmode(omode);
 705. c->flag |= COPEN;
 706. c->offset = 0;
 707. if (TYPE(c->qid) == Qadata)
 708. c->aux = nil;
 709. return c;
 710. }
 711. static void
 712. tvclose(Chan *)
 713. {
 714. }
 715. static int
 716. audioblock(void *)
 717. {
 718. return 1;
 719. }
 720. static long
 721. tvread(Chan *c, void *a, long n, vlong offset)
 722. {
 723. static char regs[10 * K];
 724. static int regslen;
 725. Tv *tv;
 726. char *e, *p;
 727. uchar *src;
 728. USED(offset);
 729. switch(TYPE(c->qid)) {
 730. case Qdir:
 731. case Qsubdir:
 732. return devdirread(c, a, n, 0, 0, tvgen);
 733. case Qvdata: {
 734. int bpf, nb;
 735. tv = &tvs[DEV(c->qid)];
 736. bpf = ntsc_hactive * ntsc_vactive * getbitspp(tv) / 8;
 737. if (offset >= bpf)
 738. return 0;
 739. nb = n;
 740. if (offset + nb > bpf)
 741. nb = bpf - offset;
 742. ilock(tv);
 743. if (tv->frames == nil || tv->lvframe >= tv->nframes ||
 744. tv->frames[tv->lvframe].fbase == nil) {
 745. iunlock(tv);
 746. return 0;
 747. }
 748. src = tv->frames[tv->lvframe].fbase;
 749. incref(&tv->fref);
 750. iunlock(tv);
 751. memmove(a, src + offset, nb);
 752. decref(&tv->fref);
 753. return nb;
 754. }
 755. case Qadata: {
 756. ulong uablock = (ulong)c->aux, bnum, tvablock;
 757. int boffs, nbytes;
 758. tv = &tvs[DEV(c->qid)];
 759. if (tv->bt878 == nil)
 760. error("#V: No audio device");
 761. if (tv->absize == 0)
 762. error("#V: audio not initialized");
 763. bnum = offset / tv->absize;
 764. boffs = offset % tv->absize;
 765. nbytes = tv->absize - boffs;
 766. incref(&tv->aref);
 767. for (;;) {
 768. tvablock = tv->narblocks; /* Current tv block. */
 769. if (uablock == 0)
 770. uablock = tvablock - 1;
 771. if (tvablock >= uablock + bnum + tv->narblocks)
 772. uablock = tvablock - 1 - bnum;
 773. if (uablock + bnum == tvablock) {
 774. sleep(tv, audioblock, nil);
 775. continue;
 776. }
 777. break;
 778. }
 779. print("uablock %ld, bnum %ld, boffs %d, nbytes %d, tvablock %ld\n",
 780. uablock, bnum, boffs, nbytes, tvablock);
 781. src = tv->abuf + ((uablock + bnum) % tv->nablocks) * tv->absize;
 782. print("copying from %#p (abuf %#p), nbytes %d (block %ld.%ld)\n",
 783. src + boffs, tv->abuf, nbytes, uablock, bnum);
 784. memmove(a, src + boffs, nbytes);
 785. decref(&tv->aref);
 786. uablock += (boffs + nbytes) % tv->absize;
 787. c->aux = (void*)uablock;
 788. return nbytes;
 789. }
 790. case Qctl: {
 791. char str[128];
 792. tv = &tvs[DEV(c->qid)];
 793. snprint(str, sizeof str, "%dx%dx%d %s channel %d %s\n",
 794. ntsc_hactive, ntsc_vactive, getbitspp(tv),
 795. getcolormode(tv->cfmt), tv->channel, tv->ainfo);
 796. return readstr(offset, a, strlen(str) + 1, str);
 797. }
 798. case Qregs:
 799. if (offset == 0) {
 800. Bt848 *bt848;
 801. int i;
 802. tv = &tvs[DEV(c->qid)];
 803. bt848 = tv->bt848;
 804. e = regs + sizeof(regs);
 805. p = regs;
 806. for (i = 0; i < 0x300 >> 2; i++)
 807. p = seprint(p, e, "%.3X %.8ulX\n", i << 2,
 808. ((ulong *)bt848)[i]);
 809. if (tv->bt878) {
 810. bt848 = tv->bt878;
 811. for (i = 0; i < 0x300 >> 2; i++)
 812. p = seprint(p, e, "%.3X %.8ulX\n",
 813. i << 2, ((ulong *)bt848)[i]);
 814. }
 815. regslen = p - regs;
 816. }
 817. if (offset >= regslen)
 818. return 0;
 819. if (offset + n > regslen)
 820. n = regslen - offset;
 821. return readstr(offset, a, n, &regs[offset]);
 822. default:
 823. n = 0;
 824. break;
 825. }
 826. return n;
 827. }
 828. static long
 829. tvwrite(Chan *c, void *a, long n, vlong)
 830. {
 831. Cmdbuf *cb;
 832. Cmdtab *ct;
 833. Tv *tv;
 834. tv = &tvs[DEV(c->qid)];
 835. switch(TYPE(c->qid)) {
 836. case Qctl:
 837. cb = parsecmd(a, n);
 838. if(waserror()){
 839. free(cb);
 840. nexterror();
 841. }
 842. ct = lookupcmd(cb, tvctlmsg, nelem(tvctlmsg));
 843. switch (ct->index) {
 844. case CMvstart:
 845. vstart(tv, (int)strtol(cb->f[1], (char **)nil, 0),
 846. ntsc_hactive, ntsc_vactive, ntsc_hactive);
 847. break;
 848. case CMastart:
 849. astart(tv, cb->f[1], (uint)strtol(cb->f[2], (char **)nil, 0),
 850. (uint)strtol(cb->f[3], (char **)nil, 0),
 851. (uint)strtol(cb->f[4], (char **)nil, 0));
 852. break;
 853. case CMastop:
 854. astop(tv);
 855. break;
 856. case CMvgastart:
 857. vgastart(tv, strtoul(cb->f[1], (char **)nil, 0),
 858. (int)strtoul(cb->f[2], (char **)nil, 0));
 859. break;
 860. case CMvstop:
 861. vstop(tv);
 862. break;
 863. case CMchannel:
 864. frequency(tv, (int)strtol(cb->f[1], (char **)nil, 0),
 865. (int)strtol(cb->f[2], (char **)nil, 0));
 866. break;
 867. case CMcolormode:
 868. colormode(tv, cb->f[1]);
 869. break;
 870. case CMvolume:
 871. if (!tv->msp)
 872. error("#V: No volume control");
 873. mspvolume(tv, 0, (int)strtol(cb->f[1], (char **)nil, 0),
 874. (int)strtol(cb->f[2], (char **)nil, 0));
 875. break;
 876. case CMmute:
 877. if (!tv->msp)
 878. error("#V: No volume control");
 879. mspvolume(tv, 1, 0, 0);
 880. break;
 881. }
 882. poperror();
 883. free(cb);
 884. break;
 885. default:
 886. error(Eio);
 887. }
 888. return n;
 889. }
 890. Dev tvdevtab = {
 891. 'V',
 892. "tv",
 893. devreset,
 894. tvinit,
 895. devshutdown,
 896. tvattach,
 897. tvwalk,
 898. tvstat,
 899. tvopen,
 900. devcreate,
 901. tvclose,
 902. tvread,
 903. devbread,
 904. tvwrite,
 905. devbwrite,
 906. devremove,
 907. devwstat,
 908. };
 909. static void
 910. tvinterrupt(Ureg *, Tv *tv)
 911. {
 912. Bt848 *bt848 = tv->bt848, *bt878 = tv->bt878;
 913. for (;;) {
 914. ulong vstat, astat;
 915. uchar fnum;
 916. vstat = bt848->intstat;
 917. fnum = (vstat >> intstat_riscstatshift) & 0xf;
 918. vstat &= bt848->intmask;
 919. if (bt878)
 920. astat = bt878->intstat & bt878->intmask;
 921. else
 922. astat = 0;
 923. if (vstat == 0 && astat == 0)
 924. break;
 925. if (astat)
 926. print("vstat %.8luX, astat %.8luX\n", vstat, astat);
 927. bt848->intstat = vstat;
 928. if (bt878)
 929. bt878->intstat = astat;
 930. if ((vstat & intstat_fmtchg) == intstat_fmtchg) {
 931. iprint("int: fmtchg\n");
 932. vstat &= ~intstat_fmtchg;
 933. }
 934. if ((vstat & intstat_vpress) == intstat_vpress) {
 935. // iprint("int: vpress\n");
 936. vstat &= ~intstat_vpress;
 937. }
 938. if ((vstat & intstat_vsync) == intstat_vsync)
 939. vstat &= ~intstat_vsync;
 940. if ((vstat & intstat_scerr) == intstat_scerr) {
 941. iprint("int: scerr\n");
 942. bt848->gpiodmactl &=
 943. ~(gpiodmactl_riscenable|gpiodmactl_fifoenable);
 944. bt848->gpiodmactl |= gpiodmactl_fifoenable;
 945. bt848->gpiodmactl |= gpiodmactl_riscenable;
 946. vstat &= ~intstat_scerr;
 947. }
 948. if ((vstat & intstat_risci) == intstat_risci) {
 949. tv->lvframe = fnum;
 950. vstat &= ~intstat_risci;
 951. }
 952. if ((vstat & intstat_ocerr) == intstat_ocerr) {
 953. iprint("int: ocerr\n");
 954. vstat &= ~intstat_ocerr;
 955. }
 956. if ((vstat & intstat_fbus) == intstat_fbus) {
 957. iprint("int: fbus\n");
 958. vstat &= ~intstat_fbus;
 959. }
 960. if (vstat)
 961. iprint("int: (v) ignored interrupts %.8ulX\n", vstat);
 962. if ((astat & intstat_risci) == intstat_risci) {
 963. tv->narblocks++;
 964. if ((tv->narblocks % 100) == 0)
 965. print("a");
 966. wakeup(tv);
 967. astat &= ~intstat_risci;
 968. }
 969. if ((astat & intstat_fdsr) == intstat_fdsr) {
 970. iprint("int: (a) fdsr\n");
 971. bt848->gpiodmactl &=
 972. ~(gpiodmactl_acapenable |
 973. gpiodmactl_riscenable | gpiodmactl_fifoenable);
 974. astat &= ~intstat_fdsr;
 975. }
 976. if (astat)
 977. iprint("int: (a) ignored interrupts %.8ulX\n", astat);
 978. }
 979. }
 980. static int
 981. i2cread(Tv *tv, uchar off, uchar *v)
 982. {
 983. Bt848 *bt848 = tv->bt848;
 984. ulong intstat;
 985. int i;
 986. bt848->intstat = intstat_i2cdone;
 987. bt848->i2c = (off << 24) | tv->i2ccmd;
 988. intstat = -1;
 989. for (i = 0; i != 1000; i++) {
 990. if ((intstat = bt848->intstat) & intstat_i2cdone)
 991. break;
 992. microdelay(1000);
 993. }
 994. if (i == 1000) {
 995. print("i2cread: timeout\n");
 996. return 0;
 997. }
 998. if ((intstat & intstat_i2crack) == 0)
 999. return 0;
 1000. *v = bt848->i2c >> 8;
 1001. return 1;
 1002. }
 1003. static int
 1004. i2cwrite(Tv *tv, uchar addr, uchar sub, uchar data, int both)
 1005. {
 1006. Bt848 *bt848 = tv->bt848;
 1007. ulong intstat, d;
 1008. int i;
 1009. bt848->intstat = intstat_i2cdone;
 1010. d = (addr << 24) | (sub << 16) | tv->i2ccmd;
 1011. if (both)
 1012. d |= (data << 8) | i2c_bt848w3b;
 1013. bt848->i2c = d;
 1014. intstat = 0;
 1015. for (i = 0; i != 1000; i++) {
 1016. if ((intstat = bt848->intstat) & intstat_i2cdone)
 1017. break;
 1018. microdelay(1000);
 1019. }
 1020. if (i == i2c_timeout) {
 1021. print("i2cwrite: timeout\n");
 1022. return 0;
 1023. }
 1024. if ((intstat & intstat_i2crack) == 0)
 1025. return 0;
 1026. return 1;
 1027. }
 1028. static ulong *
 1029. riscpacked(ulong pa, int fnum, int w, int h, int stride, ulong **lastjmp)
 1030. {
 1031. ulong *p, *pbase;
 1032. int i;
 1033. pbase = p = (ulong *)malloc((h + 6) * 2 * sizeof(ulong));
 1034. assert(p);
 1035. assert(w <= 0x7FF);
 1036. *p++ = riscsync | riscsync_resync | riscsync_vre;
 1037. *p++ = 0;
 1038. *p++ = riscsync | riscsync_fm1;
 1039. *p++ = 0;
 1040. for (i = 0; i != h / 2; i++) {
 1041. *p++ = riscwrite | w | riscwrite_sol | riscwrite_eol;
 1042. *p++ = pa + i * 2 * stride;
 1043. }
 1044. *p++ = riscsync | riscsync_resync | riscsync_vro;
 1045. *p++ = 0;
 1046. *p++ = riscsync | riscsync_fm1;
 1047. *p++ = 0;
 1048. for (i = 0; i != h / 2; i++) {
 1049. *p++ = riscwrite | w | riscwrite_sol | riscwrite_eol;
 1050. *p++ = pa + (i * 2 + 1) * stride;
 1051. }
 1052. /* reset status. you really need two instructions ;-(. */
 1053. *p++ = riscjmp | (0xf << risclabelshift_reset);
 1054. *p++ = PADDR(p);
 1055. *p++ = riscjmp | riscirq | (fnum << risclabelshift_set);
 1056. *lastjmp = p;
 1057. return pbase;
 1058. }
 1059. static ulong *
 1060. riscplanar411(ulong pa, int fnum, int w, int h, ulong **lastjmp)
 1061. {
 1062. ulong *p, *pbase, Cw, Yw, Ch;
 1063. uchar *Ybase, *Cbbase, *Crbase;
 1064. int i, bitspp;
 1065. bitspp = 6;
 1066. assert(w * bitspp / 8 <= 0x7FF);
 1067. pbase = p = (ulong *)malloc((h + 6) * 5 * sizeof(ulong));
 1068. assert(p);
 1069. Yw = w;
 1070. Ybase = (uchar *)pa;
 1071. Cw = w >> 1;
 1072. Ch = h >> 1;
 1073. Cbbase = Ybase + Yw * h;
 1074. Crbase = Cbbase + Cw * Ch;
 1075. *p++ = riscsync | riscsync_resync | riscsync_vre;
 1076. *p++ = 0;
 1077. *p++ = riscsync | riscsync_fm3;
 1078. *p++ = 0;
 1079. for (i = 0; i != h / 2; i++) {
 1080. *p++ = riscwrite123 | Yw | riscwrite_sol | riscwrite_eol;
 1081. *p++ = (Cw << 16) | Cw;
 1082. *p++ = (ulong)(Ybase + i * 2 * Yw);
 1083. *p++ = (ulong)(Cbbase + i * Cw); /* Do not interlace */
 1084. *p++ = (ulong)(Crbase + i * Cw);
 1085. }
 1086. *p++ = riscsync | riscsync_resync | riscsync_vro;
 1087. *p++ = 0;
 1088. *p++ = riscsync | riscsync_fm3;
 1089. *p++ = 0;
 1090. for (i = 0; i != h / 2; i++) {
 1091. *p++ = riscwrite1s23 | Yw | riscwrite_sol | riscwrite_eol;
 1092. *p++ = (Cw << 16) | Cw;
 1093. *p++ = (ulong)(Ybase + (i * 2 + 1) * Yw);
 1094. }
 1095. /* reset status. you really need two instructions ;-(. */
 1096. *p++ = riscjmp | (0xf << risclabelshift_reset);
 1097. *p++ = PADDR(p);
 1098. *p++ = riscjmp | riscirq | (fnum << risclabelshift_set);
 1099. *lastjmp = p;
 1100. return pbase;
 1101. }
 1102. static ulong *
 1103. riscplanar422(ulong pa, int fnum, int w, int h, ulong **lastjmp)
 1104. {
 1105. ulong *p, *pbase, Cw, Yw;
 1106. uchar *Ybase, *Cbbase, *Crbase;
 1107. int i, bpp;
 1108. bpp = 2;
 1109. assert(w * bpp <= 0x7FF);
 1110. pbase = p = (ulong *)malloc((h + 6) * 5 * sizeof(ulong));
 1111. assert(p);
 1112. Yw = w;
 1113. Ybase = (uchar *)pa;
 1114. Cw = w >> 1;
 1115. Cbbase = Ybase + Yw * h;
 1116. Crbase = Cbbase + Cw * h;
 1117. *p++ = riscsync | riscsync_resync | riscsync_vre;
 1118. *p++ = 0;
 1119. *p++ = riscsync | riscsync_fm3;
 1120. *p++ = 0;
 1121. for (i = 0; i != h / 2; i++) {
 1122. *p++ = riscwrite123 | Yw | riscwrite_sol | riscwrite_eol;
 1123. *p++ = (Cw << 16) | Cw;
 1124. *p++ = (ulong)(Ybase + i * 2 * Yw);
 1125. *p++ = (ulong)(Cbbase + i * 2 * Cw);
 1126. *p++ = (ulong)(Crbase + i * 2 * Cw);
 1127. }
 1128. *p++ = riscsync | riscsync_resync | riscsync_vro;
 1129. *p++ = 0;
 1130. *p++ = riscsync | riscsync_fm3;
 1131. *p++ = 0;
 1132. for (i = 0; i != h / 2; i++) {
 1133. *p++ = riscwrite123 | Yw | riscwrite_sol | riscwrite_eol;
 1134. *p++ = (Cw << 16) | Cw;
 1135. *p++ = (ulong)(Ybase + (i * 2 + 1) * Yw);
 1136. *p++ = (ulong)(Cbbase + (i * 2 + 1) * Cw);
 1137. *p++ = (ulong)(Crbase + (i * 2 + 1) * Cw);
 1138. }
 1139. /* reset status. you really need two instructions ;-(. */
 1140. *p++ = riscjmp | (0xf << risclabelshift_reset);
 1141. *p++ = PADDR(p);
 1142. *p++ = riscjmp | riscirq | (fnum << risclabelshift_set);
 1143. *lastjmp = p;
 1144. return pbase;
 1145. }
 1146. static ulong *
 1147. riscaudio(ulong pa, int nblocks, int bsize)
 1148. {
 1149. ulong *p, *pbase;
 1150. int i;
 1151. pbase = p = (ulong *)malloc((nblocks + 3) * 2 * sizeof(ulong));
 1152. assert(p);
 1153. *p++ = riscsync|riscsync_fm1;
 1154. *p++ = 0;
 1155. for (i = 0; i != nblocks; i++) {
 1156. *p++ = riscwrite | riscwrite_sol | riscwrite_eol | bsize | riscirq |
 1157. ((i & 0xf) << risclabelshift_set) |
 1158. ((~i & 0xf) << risclabelshift_reset);
 1159. *p++ = pa + i * bsize;
 1160. }
 1161. *p++ = riscsync | riscsync_vro;
 1162. *p++ = 0;
 1163. *p++ = riscjmp;
 1164. *p++ = PADDR(pbase);
 1165. USED(p);
 1166. return pbase;
 1167. }
 1168. static void
 1169. vactivate(Tv *tv, Frame *frames, int nframes)
 1170. {
 1171. Bt848 *bt848 = tv->bt848;
 1172. ilock(tv);
 1173. if (tv->frames) {
 1174. iunlock(tv);
 1175. error(Einuse);
 1176. }
 1177. poperror();
 1178. tv->frames = frames;
 1179. tv->nframes = nframes;
 1180. bt848->riscstrtadd = PADDR(tv->frames[0].fstart);
 1181. bt848->capctl |= capctl_captureodd|capctl_captureeven;
 1182. bt848->gpiodmactl |= gpiodmactl_fifoenable;
 1183. bt848->gpiodmactl |= gpiodmactl_riscenable;
 1184. iunlock(tv);
 1185. }
 1186. static void
 1187. vstart(Tv *tv, int nframes, int w, int h, int stride)
 1188. {
 1189. Frame *frames;
 1190. int bitspp, i, bpf;
 1191. if (nframes >= 0x10)
 1192. error(Ebadarg);
 1193. bitspp = getbitspp(tv);
 1194. bpf = w * h * bitspp / 8;
 1195. /* Add one as a spare. */
 1196. frames = (Frame *)malloc(nframes * sizeof(Frame));
 1197. assert(frames);
 1198. if (waserror()) {
 1199. for (i = 0; i != nframes; i++)
 1200. if (frames[i].fbase)
 1201. free(frames[i].fbase);
 1202. free(frames);
 1203. nexterror();
 1204. }
 1205. memset(frames, 0, nframes * sizeof(Frame));
 1206. for (i = 0; i != nframes; i++) {
 1207. if ((frames[i].fbase = (uchar *)malloc(bpf)) == nil)
 1208. error(Enomem);
 1209. switch (tv->cfmt) {
 1210. case colorfmt_YCbCr422:
 1211. frames[i].fstart = riscplanar422(PADDR(frames[i].fbase), i, w, h, &frames[i].fjmp);
 1212. break;
 1213. case colorfmt_YCbCr411:
 1214. frames[i].fstart = riscplanar411(PADDR(frames[i].fbase),
 1215. i, w, h, &frames[i].fjmp);
 1216. break;
 1217. case colorfmt_rgb16:
 1218. frames[i].fstart = riscpacked(PADDR(frames[i].fbase), i,
 1219. w * bitspp / 8, h, stride * bitspp / 8,
 1220. &frames[i].fjmp);
 1221. break;
 1222. default:
 1223. panic("vstart: Unsupport colorformat\n");
 1224. }
 1225. }
 1226. for (i = 0; i != nframes; i++)
 1227. *frames[i].fjmp = PADDR(i == nframes - 1? frames[0].fstart:
 1228. frames[i + 1].fstart);
 1229. vactivate(tv, frames, nframes);
 1230. }
 1231. static void
 1232. astart(Tv *tv, char *input, uint rate, uint nab, uint nasz)
 1233. {
 1234. Bt848 *bt878 = tv->bt878;
 1235. ulong *arisc;
 1236. int selector;
 1237. uchar *abuf;
 1238. int s, d;
 1239. if (bt878 == nil || tv->amux == nil)
 1240. error("#V: Card does not support audio");
 1241. selector = 0;
 1242. if (!strcmp(input, "tv"))
 1243. selector = asel_tv;
 1244. else if (!strcmp(input, "radio"))
 1245. selector = asel_radio;
 1246. else if (!strcmp(input, "mic"))
 1247. selector = asel_mic;
 1248. else if (!strcmp(input, "smxc"))
 1249. selector = asel_smxc;
 1250. else
 1251. error("#V: Invalid input");
 1252. if (nasz > 0xfff)
 1253. error("#V: Audio block size too big (max 0xfff)");
 1254. abuf = (uchar *)malloc(nab * nasz * sizeof(uchar));
 1255. assert(abuf);
 1256. arisc = riscaudio(PADDR(abuf), nab, nasz);
 1257. ilock(tv);
 1258. if (tv->arisc) {
 1259. iunlock(tv);
 1260. free(abuf);
 1261. free(arisc);
 1262. error(Einuse);
 1263. }
 1264. tv->arisc = arisc;
 1265. tv->abuf = abuf;
 1266. tv->nablocks = nab;
 1267. tv->absize = nasz;
 1268. bt878->riscstrtadd = PADDR(tv->arisc);
 1269. bt878->packetlen = (nab << 16) | nasz;
 1270. bt878->intmask = intstat_scerr | intstat_ocerr | intstat_risci |
 1271. intstat_pabort | intstat_riperr | intstat_pperr |
 1272. intstat_fdsr | intstat_ftrgt | intstat_fbus;
 1273. /* Assume analog, 16bpp */
 1274. for (s = 0; s < 16; s++)
 1275. if (rate << s > Hwbase_ad * 4 / 15)
 1276. break;
 1277. for (d = 15; d >= 4; d--)
 1278. if (rate << s < Hwbase_ad * 4 / d)
 1279. break;
 1280. print("astart: sampleshift %d, decimation %d\n", s, d);
 1281. tv->narblocks = 0;
 1282. bt878->gpiodmactl = gpiodmactl_fifoenable |
 1283. gpiodmactl_riscenable | gpiodmactl_acapenable |
 1284. gpiodmactl_daes2 | /* gpiodmactl_apwrdn | */
 1285. gpiodmactl_daiomda | d << 8 | 9 << 28 | selector << 24;
 1286. print("dmactl %.8ulX\n", bt878->gpiodmactl);
 1287. iunlock(tv);
 1288. }
 1289. static void
 1290. astop(Tv *tv)
 1291. {
 1292. Bt848 *bt878 = tv->bt878;
 1293. ilock(tv);
 1294. if (tv->aref.ref > 0) {
 1295. iunlock(tv);
 1296. error(Einuse);
 1297. }
 1298. if (tv->abuf) {
 1299. bt878->gpiodmactl &= ~gpiodmactl_riscenable;
 1300. bt878->gpiodmactl &= ~gpiodmactl_fifoenable;
 1301. free(tv->abuf);
 1302. tv->abuf = nil;
 1303. free(tv->arisc);
 1304. tv->arisc = nil;
 1305. }
 1306. iunlock(tv);
 1307. }
 1308. static void
 1309. vgastart(Tv *tv, ulong pa, int stride)
 1310. {
 1311. Frame *frame;
 1312. frame = (Frame *)malloc(sizeof(Frame));
 1313. assert(frame);
 1314. if (waserror()) {
 1315. free(frame);
 1316. nexterror();
 1317. }
 1318. frame->fbase = nil;
 1319. frame->fstart = riscpacked(pa, 0, ntsc_hactive * getbitspp(tv) / 8,
 1320. ntsc_vactive, stride * getbitspp(tv) / 8, &frame->fjmp);
 1321. *frame->fjmp = PADDR(frame->fstart);
 1322. vactivate(tv, frame, 1);
 1323. }
 1324. static void
 1325. vstop(Tv *tv)
 1326. {
 1327. Bt848 *bt848 = tv->bt848;
 1328. ilock(tv);
 1329. if (tv->fref.ref > 0) {
 1330. iunlock(tv);
 1331. error(Einuse);
 1332. }
 1333. if (tv->frames) {
 1334. int i;
 1335. bt848->gpiodmactl &= ~gpiodmactl_riscenable;
 1336. bt848->gpiodmactl &= ~gpiodmactl_fifoenable;
 1337. bt848->capctl &= ~(capctl_captureodd|capctl_captureeven);
 1338. for (i = 0; i != tv->nframes; i++)
 1339. if (tv->frames[i].fbase)
 1340. free(tv->frames[i].fbase);
 1341. free(tv->frames);
 1342. tv->frames = nil;
 1343. }
 1344. iunlock(tv);
 1345. }
 1346. static long hrcfreq[] = { /* HRC CATV frequencies */
 1347. 0, 7200, 5400, 6000, 6600, 7800, 8400, 17400,
 1348. 18000, 18600, 19200, 19800, 20400, 21000, 12000, 12600,
 1349. 13200, 13800, 14400, 15000, 15600, 16200, 16800, 21600,
 1350. 22200, 22800, 23400, 24000, 24600, 25200, 25800, 26400,
 1351. 27000, 27600, 28200, 28800, 29400, 30000, 30600, 31200,
 1352. 31800, 32400, 33000, 33600, 34200, 34800, 35400, 36000,
 1353. 36600, 37200, 37800, 38400, 39000, 39600, 40200, 40800,
 1354. 41400, 42000, 42600, 43200, 43800, 44400, 45000, 45600,
 1355. 46200, 46800, 47400, 48000, 48600, 49200, 49800, 50400,
 1356. 51000, 51600, 52200, 52800, 53400, 54000, 54600, 55200,
 1357. 55800, 56400, 57000, 57600, 58200, 58800, 59400, 60000,
 1358. 60600, 61200, 61800, 62400, 63000, 63600, 64200, 9000,
 1359. 9600, 10200, 10800, 11400, 64800, 65400, 66000, 66600,
 1360. 67200, 67800, 68400, 69000, 69600, 70200, 70800, 71400,
 1361. 72000, 72600, 73200, 73800, 74400, 75000, 75600, 76200,
 1362. 76800, 77400, 78000, 78600, 79200, 79800,
 1363. };
 1364. static void
 1365. frequency(Tv *tv, int channel, int finetune)
 1366. {
 1367. Tuner *tuner = tv->tuner;
 1368. long freq;
 1369. ushort div;
 1370. uchar cfg;
 1371. if (channel < 0 || channel > nelem(hrcfreq))
 1372. error(Ebadarg);
 1373. freq = (hrcfreq[channel] * Freqmultiplier) / 100;
 1374. if (freq < tuner->freq_vhfh)
 1375. cfg = tuner->VHF_L;
 1376. else if (freq < tuner->freq_uhf)
 1377. cfg = tuner->VHF_H;
 1378. else
 1379. cfg = tuner->UHF;
 1380. div = (freq + tuner->offs + finetune) & 0x7fff;
 1381. if (!i2cwrite(tv, tv->i2ctuneraddr, (div >> 8) & 0x7f, div, 1))
 1382. error(Eio);
 1383. if (!i2cwrite(tv, tv->i2ctuneraddr, tuner->cfg, cfg, 1))
 1384. error(Eio);
 1385. tv->channel = channel;
 1386. if (tv->msp)
 1387. msptune(tv);
 1388. }
 1389. static struct {
 1390. char *cmode;
 1391. ulong realmode;
 1392. ulong cbits;
 1393. } colormodes[] = {
 1394. { "RGB16", colorfmt_rgb16, colorfmt_rgb16, },
 1395. { "YCbCr422", colorfmt_YCbCr422, colorfmt_YCbCr422, },
 1396. { "YCbCr411", colorfmt_YCbCr411, colorfmt_YCbCr422, },
 1397. };
 1398. static void
 1399. colormode(Tv *tv, char *colormode)
 1400. {
 1401. Bt848 *bt848 = tv->bt848;
 1402. int i;
 1403. for (i = 0; i != nelem(colormodes); i++)
 1404. if (!strcmp(colormodes[i].cmode, colormode))
 1405. break;
 1406. if (i == nelem(colormodes))
 1407. error(Ebadarg);
 1408. tv->cfmt = colormodes[i].realmode;
 1409. bt848->colorfmt = colormodes[i].cbits;
 1410. }
 1411. static int
 1412. getbitspp(Tv *tv)
 1413. {
 1414. switch (tv->cfmt) {
 1415. case colorfmt_rgb16:
 1416. case colorfmt_YCbCr422:
 1417. return 16;
 1418. case colorfmt_YCbCr411:
 1419. return 12;
 1420. default:
 1421. error("getbitspp: Unsupport color format\n");
 1422. }
 1423. return -1;
 1424. }
 1425. static char *
 1426. getcolormode(ulong cmode)
 1427. {
 1428. switch (cmode) {
 1429. case colorfmt_rgb16:
 1430. return "RGB16";
 1431. case colorfmt_YCbCr411:
 1432. return "YCbCr411";
 1433. case colorfmt_YCbCr422:
 1434. return (cmode == colorfmt_YCbCr422)? "YCbCr422": "YCbCr411";
 1435. default:
 1436. error("getcolormode: Unsupport color format\n");
 1437. }
 1438. return nil;
 1439. }
 1440. static void
 1441. i2c_set(Tv *tv, int scl, int sda)
 1442. {
 1443. Bt848 *bt848 = tv->bt848;
 1444. ulong d;
 1445. bt848->i2c = (scl << 1) | sda;
 1446. d = bt848->i2c;
 1447. USED(d);
 1448. microdelay(i2c_delay);
 1449. }
 1450. static uchar
 1451. i2c_getsda(Tv *tv)
 1452. {
 1453. Bt848 *bt848 = tv->bt848;
 1454. return bt848->i2c & i2c_sda;
 1455. }
 1456. static void
 1457. i2c_start(Tv *tv)
 1458. {
 1459. i2c_set(tv, 0, 1);
 1460. i2c_set(tv, 1, 1);
 1461. i2c_set(tv, 1, 0);
 1462. i2c_set(tv, 0, 0);
 1463. }
 1464. static void
 1465. i2c_stop(Tv *tv)
 1466. {
 1467. i2c_set(tv, 0, 0);
 1468. i2c_set(tv, 1, 0);
 1469. i2c_set(tv, 1, 1);
 1470. }
 1471. static void
 1472. i2c_bit(Tv *tv, int sda)
 1473. {
 1474. i2c_set(tv, 0, sda);
 1475. i2c_set(tv, 1, sda);
 1476. i2c_set(tv, 0, sda);
 1477. }
 1478. static int
 1479. i2c_getack(Tv *tv)
 1480. {
 1481. int ack;
 1482. i2c_set(tv, 0, 1);
 1483. i2c_set(tv, 1, 1);
 1484. ack = i2c_getsda(tv);
 1485. i2c_set(tv, 0, 1);
 1486. return ack;
 1487. }
 1488. static int
 1489. i2c_wr8(Tv *tv, uchar d, int wait)
 1490. {
 1491. int i, ack;
 1492. i2c_set(tv, 0, 0);
 1493. for (i = 0; i != 8; i++) {
 1494. i2c_bit(tv, (d & 0x80)? 1: 0);
 1495. d <<= 1;
 1496. }
 1497. if (wait)
 1498. microdelay(wait);
 1499. ack = i2c_getack(tv);
 1500. return ack == 0;
 1501. }
 1502. static uchar
 1503. i2c_rd8(Tv *tv, int lastbyte)
 1504. {
 1505. int i;
 1506. uchar d;
 1507. d = 0;
 1508. i2c_set(tv, 0, 1);
 1509. for (i = 0; i != 8; i++) {
 1510. i2c_set(tv, 1, 1);
 1511. d <<= 1;
 1512. if (i2c_getsda(tv))
 1513. d |= 1;
 1514. i2c_set(tv, 0, 1);
 1515. }
 1516. i2c_bit(tv, lastbyte? 1: 0);
 1517. return d;
 1518. }
 1519. static int
 1520. mspsend(Tv *tv, uchar *cmd, int ncmd)
 1521. {
 1522. int i, j, delay;
 1523. for (i = 0; i != 3; i++) {
 1524. delay = 2000;
 1525. i2c_start(tv);
 1526. for (j = 0; j != ncmd; j++) {
 1527. if (!i2c_wr8(tv, cmd[j], delay))
 1528. break;
 1529. delay = 0;
 1530. }
 1531. i2c_stop(tv);
 1532. if (j == ncmd)
 1533. return 1;
 1534. microdelay(10000);
 1535. print("mspsend: retrying\n");
 1536. }
 1537. return 0;
 1538. }
 1539. static int
 1540. mspwrite(Tv *tv, uchar sub, ushort reg, ushort v)
 1541. {
 1542. uchar b[6];
 1543. b[0] = i2c_msp3400;
 1544. b[1] = sub;
 1545. b[2] = reg >> 8;
 1546. b[3] = reg;
 1547. b[4] = v >> 8;
 1548. b[5] = v;
 1549. return mspsend(tv, b, sizeof b);
 1550. }
 1551. static int
 1552. mspread(Tv *tv, uchar sub, ushort reg, ushort *data)
 1553. {
 1554. uchar b[4];
 1555. int i;
 1556. b[0] = i2c_msp3400;
 1557. b[1] = sub;
 1558. b[2] = reg >> 8;
 1559. b[3] = reg;
 1560. for (i = 0; i != 3; i++) {
 1561. i2c_start(tv);
 1562. if (!i2c_wr8(tv, b[0], 2000) ||
 1563. !i2c_wr8(tv, b[1] | 1, 0) ||
 1564. !i2c_wr8(tv, b[2], 0) ||
 1565. !i2c_wr8(tv, b[3], 0)) {
 1566. i2c_stop(tv);
 1567. microdelay(10000);
 1568. print("retrying\n");
 1569. continue;
 1570. }
 1571. i2c_start(tv);
 1572. if (!i2c_wr8(tv, b[0] | 1, 2000)) {
 1573. i2c_stop(tv);
 1574. continue;
 1575. }
 1576. *data = i2c_rd8(tv, 0) << 8;
 1577. *data |= i2c_rd8(tv, 1);
 1578. i2c_stop(tv);
 1579. return 1;
 1580. }
 1581. return 0;
 1582. }
 1583. static uchar mspt_reset[] = { i2c_msp3400, 0, 0x80, 0 };
 1584. static uchar mspt_on[] = { i2c_msp3400, 0, 0, 0 };
 1585. static int
 1586. mspreset(Tv *tv)
 1587. {
 1588. ushort v, p;
 1589. Bt848 *bt848 = tv->bt848;
 1590. ulong b;
 1591. b = 1 << 5;
 1592. gpioenable(tv, ~b, b);
 1593. gpiowrite(tv, ~b, 0);
 1594. microdelay(2500);
 1595. gpiowrite(tv, ~b, b);
 1596. bt848->i2c = 0x80;
 1597. microdelay(2000);
 1598. mspsend(tv, mspt_reset, sizeof mspt_reset);
 1599. microdelay(2000);
 1600. if (!mspsend(tv, mspt_on, sizeof mspt_on)) {
 1601. print("#V: Cannot find MSP34x5G on the I2C bus (on)\n");
 1602. return 0;
 1603. }
 1604. microdelay(2000);
 1605. if (!mspread(tv, msp_bbp, 0x001e, &v)) {
 1606. print("#V: Cannot read MSP34xG5 chip version\n");
 1607. return 0;
 1608. }
 1609. if (!mspread(tv, msp_bbp, 0x001f, &p)) {
 1610. print("#V: Cannot read MSP34xG5 product code\n");
 1611. return 0;
 1612. }
 1613. print("#V: MSP34%dg ROM %.d, %d.%d\n",
 1614. (uchar)(p >> 8), (uchar)p, (uchar)(v >> 8), (uchar)v);
 1615. tv->msp = 1;
 1616. return 1;
 1617. }
 1618. static void
 1619. mspvolume(Tv *tv, int mute, int l, int r)
 1620. {
 1621. short v, d;
 1622. ushort b;
 1623. if (mute) {
 1624. v = 0;
 1625. b = 0;
 1626. }
 1627. else {
 1628. tv->aleft = l;
 1629. tv->aright = r;
 1630. d = v = max(l, r);
 1631. if (d == 0)
 1632. d++;
 1633. b = ((r - l) * 0x7f) / d;
 1634. }
 1635. mspwrite(tv, msp_bbp, 0, v << 8);
 1636. mspwrite(tv, msp_bbp, 7, v? 0x4000: 0);
 1637. mspwrite(tv, msp_bbp, 1, b << 8);
 1638. }
 1639. static char *
 1640. mspaformat(int f)
 1641. {
 1642. switch (f) {
 1643. case 0:
 1644. return "unknown";
 1645. case 2:
 1646. case 0x20:
 1647. case 0x30:
 1648. return "M-BTSC";
 1649. case 3:
 1650. return "B/G-FM";
 1651. case 4:
 1652. case 9:
 1653. case 0xB:
 1654. return "L-AM/NICAM D/Kn";
 1655. case 8:
 1656. return "B/G-NICAM";
 1657. case 0xA:
 1658. return "I";
 1659. case 0x40:
 1660. return "FM-Radio";
 1661. }
 1662. return "unknown format";
 1663. }
 1664. static void
 1665. msptune(Tv *tv)
 1666. {
 1667. ushort d, s, nicam;
 1668. int i;
 1669. mspvolume(tv, 1, 0, 0);
 1670. if (!mspwrite(tv, msp_dem, 0x0030, 0x2033))
 1671. error("#V: Cannot set MODUS register");
 1672. if (!mspwrite(tv, msp_bbp, 0x0008, 0x0320))
 1673. error("#V: Cannot set loadspeaker input");
 1674. if (!mspwrite(tv, msp_dem, 0x0040, 0x0001))
 1675. error("#V: Cannot set I2S clock freq");
 1676. if (!mspwrite(tv, msp_bbp, 0x000d, 0x1900))
 1677. error("#V: Cannot set SCART prescale");
 1678. if (!mspwrite(tv, msp_bbp, 0x000e, 0x2403))
 1679. error("#V: Cannot set FM/AM prescale");
 1680. if (!mspwrite(tv, msp_bbp, 0x0010, 0x5a00))
 1681. error("#V: Cannot set NICAM prescale");
 1682. if (!mspwrite(tv, msp_dem, 0x0020, 0x0001))
 1683. error("#V: Cannot start auto detect");
 1684. for (d = (ushort)-1, i = 0; i != 10; i++) {
 1685. if (!mspread(tv, msp_dem, 0x007e, &d))
 1686. error("#V: Cannot get autodetect info MSP34xG5");
 1687. if (d == 0 || d < 0x800)
 1688. break;
 1689. delay(50);
 1690. }
 1691. if (!mspread(tv, msp_dem, 0x0200, &s))
 1692. error("#V: Cannot get status info MSP34xG5");
 1693. mspvolume(tv, 0, tv->aleft, tv->aright);
 1694. nicam = ((s >> 4) & 2) | ((s >> 9) & 1);
 1695. snprint(tv->ainfo, sizeof tv->ainfo, "%s %s %s",
 1696. mspaformat(d), (s & (1 << 6))? "stereo": "mono",
 1697. nicamstate[nicam]);
 1698. }
 1699. static void
 1700. i2cscan(Tv *tv)
 1701. {
 1702. int i, ack;
 1703. for (i = 0; i < 0x100; i += 2) {
 1704. i2c_start(tv);
 1705. ack = i2c_wr8(tv, i, 0);
 1706. i2c_stop(tv);
 1707. if (ack)
 1708. print("i2c device @%.2uX\n", i);
 1709. }
 1710. for (i = 0xf0; i != 0xff; i++) {
 1711. i2c_start(tv);
 1712. ack = i2c_wr8(tv, i, 0);
 1713. i2c_stop(tv);
 1714. if (ack)
 1715. print("i2c device may be at @%.2uX\n", i);
 1716. }
 1717. }
 1718. static void
 1719. gpioenable(Tv *tv, ulong mask, ulong data)
 1720. {
 1721. Bt848 *bt848 = tv->bt848;
 1722. bt848->gpioouten = (bt848->gpioouten & mask) | data;
 1723. }
 1724. static void
 1725. gpiowrite(Tv *tv, ulong mask, ulong data)
 1726. {
 1727. Bt848 *bt848 = tv->bt848;
 1728. bt848->gpiodata[0] = (bt848->gpiodata[0] & mask) | data;
 1729. }
 1730. static void
 1731. alteraoutput(Tv *tv)
 1732. {
 1733. if (tv->gpiostate == Gpiooutput)
 1734. return;
 1735. gpioenable(tv, ~0xffffff, 0x56ffff);
 1736. microdelay(10);
 1737. tv->gpiostate = Gpiooutput;
 1738. }
 1739. static void
 1740. alterainput(Tv *tv)
 1741. {
 1742. if (tv->gpiostate == Gpioinput)
 1743. return;
 1744. gpioenable(tv, ~0xffffff, 0x570000);
 1745. microdelay(10);
 1746. tv->gpiostate = Gpioinput;
 1747. }
 1748. static void
 1749. alterareg(Tv *tv, ulong reg)
 1750. {
 1751. if (tv->alterareg == reg)
 1752. return;
 1753. gpiowrite(tv, ~0x56ffff, (reg & 0x54ffff) | tv->alteraclock);
 1754. microdelay(10);
 1755. tv->alterareg = reg;
 1756. }
 1757. static void
 1758. alterawrite(Tv *tv, ulong reg, ushort data)
 1759. {
 1760. alteraoutput(tv);
 1761. alterareg(tv, reg);
 1762. tv->alteraclock ^= 0x20000;
 1763. gpiowrite(tv, ~0x56ffff, (reg & 0x540000) | data | tv->alteraclock);
 1764. microdelay(10);
 1765. }
 1766. static void
 1767. alteraread(Tv *tv, int reg, ushort *data)
 1768. {
 1769. Bt848 *bt848 = tv->bt848;
 1770. if (tv->alterareg != reg) {
 1771. alteraoutput(tv);
 1772. alterareg(tv, reg);
 1773. }
 1774. else {
 1775. gpioenable(tv, ~0xffffff, 0x560000);
 1776. microdelay(10);
 1777. }
 1778. alterainput(tv);
 1779. gpiowrite(tv, ~0x570000, (reg & 0x560000) | tv->alteraclock);
 1780. microdelay(10);
 1781. *data = (ushort)bt848->gpiodata[0];
 1782. microdelay(10);
 1783. }
 1784. static void
 1785. kfirloadu(Tv *tv, uchar *u, int ulen)
 1786. {
 1787. Bt848 *bt848 = tv->bt848;
 1788. int i, j;
 1789. ilock(&tv->kfirlock);
 1790. bt848->gpioouten &= 0xff000000;
 1791. bt848->gpioouten |= gpio_altera_data |
 1792. gpio_altera_clock | gpio_altera_nconfig;
 1793. bt848->gpiodata[0] &= 0xff000000;
 1794. microdelay(10);
 1795. bt848->gpiodata[0] |= gpio_altera_nconfig;
 1796. microdelay(10);
 1797. /* Download the microcode */
 1798. for (i = 0; i != ulen; i++)
 1799. for (j = 0; j != 8; j++) {
 1800. bt848->gpiodata[0] &= ~(gpio_altera_clock|gpio_altera_data);
 1801. if (u[i] & 1)
 1802. bt848->gpiodata[0] |= gpio_altera_data;
 1803. bt848->gpiodata[0] |= gpio_altera_clock;
 1804. u[i] >>= 1;
 1805. }
 1806. bt848->gpiodata[0] &= ~gpio_altera_clock;
 1807. microdelay(100);
 1808. /* Initialize. */
 1809. for (i = 0; i != 30; i++) {
 1810. bt848->gpiodata[0] &= ~gpio_altera_clock;
 1811. bt848->gpiodata[0] |= gpio_altera_clock;
 1812. }
 1813. bt848->gpiodata[0] &= ~(gpio_altera_clock|gpio_altera_data);
 1814. iunlock(&tv->kfirlock);
 1815. tv->gpiostate = Gpioinit;
 1816. }
 1817. static void
 1818. kfirreset(Tv *tv)
 1819. {
 1820. alterawrite(tv, 0, 0);
 1821. microdelay(10);
 1822. alterawrite(tv, 0x40000, 0);
 1823. microdelay(10);
 1824. alterawrite(tv, 0x40006, 0x80);
 1825. microdelay(10);
 1826. alterawrite(tv, 8, 1);
 1827. microdelay(10);
 1828. alterawrite(tv, 0x40004, 2);
 1829. microdelay(10);
 1830. alterawrite(tv, 4, 3);
 1831. microdelay(3);
 1832. }
 1833. static int
 1834. kfirinitialize(Tv *tv)
 1835. {
 1836. /* Initialize parameters? */
 1837. tv->gpiostate = Gpioinit;
 1838. tv->alterareg = -1;
 1839. tv->alteraclock = 0x20000;
 1840. kfirloadu(tv, hcwAMC, sizeof hcwAMC);
 1841. kfirreset(tv);
 1842. return 1;
 1843. }