tcp.c 65 KB


 1. #include "u.h"
 2. #include "../port/lib.h"
 3. #include "mem.h"
 4. #include "dat.h"
 5. #include "fns.h"
 6. #include "../port/error.h"
 7. #include "ip.h"
 8. enum
 9. {
 10. QMAX = 64*1024-1,
 11. IP_TCPPROTO = 6,
 12. TCP4_IPLEN = 8,
 13. TCP4_PHDRSIZE = 12,
 14. TCP4_HDRSIZE = 20,
 15. TCP4_TCBPHDRSZ = 40,
 16. TCP4_PKT = TCP4_IPLEN+TCP4_PHDRSIZE,
 17. TCP6_IPLEN = 0,
 18. TCP6_PHDRSIZE = 40,
 19. TCP6_HDRSIZE = 20,
 20. TCP6_TCBPHDRSZ = 60,
 21. TCP6_PKT = TCP6_IPLEN+TCP6_PHDRSIZE,
 22. TcptimerOFF = 0,
 23. TcptimerON = 1,
 24. TcptimerDONE = 2,
 25. MAX_TIME = (1<<20), /* Forever */
 26. TCP_ACK = 50, /* Timed ack sequence in ms */
 27. MAXBACKMS = 9*60*1000, /* longest backoff time (ms) before hangup */
 28. URG = 0x20, /* Data marked urgent */
 29. ACK = 0x10, /* Acknowledge is valid */
 30. PSH = 0x08, /* Whole data pipe is pushed */
 31. RST = 0x04, /* Reset connection */
 32. SYN = 0x02, /* Pkt. is synchronise */
 33. FIN = 0x01, /* Start close down */
 34. EOLOPT = 0,
 35. NOOPOPT = 1,
 36. MSSOPT = 2,
 37. MSS_LENGTH = 4, /* Maximum segment size */
 38. WSOPT = 3,
 39. WS_LENGTH = 3, /* Bits to scale window size by */
 40. MSL2 = 10,
 41. MSPTICK = 50, /* Milliseconds per timer tick */
 42. DEF_MSS = 1460, /* Default maximum segment */
 43. DEF_MSS6 = 1280, /* Default maximum segment (min) for v6 */
 44. DEF_RTT = 500, /* Default round trip */
 45. DEF_KAT = 120000, /* Default time (ms) between keep alives */
 46. TCP_LISTEN = 0, /* Listen connection */
 47. TCP_CONNECT = 1, /* Outgoing connection */
 48. SYNACK_RXTIMER = 250, /* ms between SYNACK retransmits */
 49. TCPREXMTTHRESH = 3, /* dupack threshhold for rxt */
 50. FORCE = 1,
 51. CLONE = 2,
 52. RETRAN = 4,
 53. ACTIVE = 8,
 54. SYNACK = 16,
 55. LOGAGAIN = 3,
 56. LOGDGAIN = 2,
 57. Closed = 0, /* Connection states */
 58. Listen,
 59. Syn_sent,
 60. Syn_received,
 61. Established,
 62. Finwait1,
 63. Finwait2,
 64. Close_wait,
 65. Closing,
 66. Last_ack,
 67. Time_wait,
 68. Maxlimbo = 1000, /* maximum procs waiting for response to SYN ACK */
 69. NLHT = 256, /* hash table size, must be a power of 2 */
 70. LHTMASK = NLHT-1,
 71. HaveWS = 1<<8,
 72. };
 73. /* Must correspond to the enumeration above */
 74. char *tcpstates[] =
 75. {
 76. "Closed", "Listen", "Syn_sent", "Syn_received",
 77. "Established", "Finwait1", "Finwait2", "Close_wait",
 78. "Closing", "Last_ack", "Time_wait"
 79. };
 80. typedef struct Tcptimer Tcptimer;
 81. struct Tcptimer
 82. {
 83. Tcptimer *next;
 84. Tcptimer *prev;
 85. Tcptimer *readynext;
 86. int state;
 87. int start;
 88. int count;
 89. void (*func)(void*);
 90. void *arg;
 91. };
 92. /*
 93. * v4 and v6 pseudo headers used for
 94. * checksuming tcp
 95. */
 96. typedef struct Tcp4hdr Tcp4hdr;
 97. struct Tcp4hdr
 98. {
 99. uchar vihl; /* Version and header length */
 100. uchar tos; /* Type of service */
 101. uchar length[2]; /* packet length */
 102. uchar id[2]; /* Identification */
 103. uchar frag[2]; /* Fragment information */
 104. uchar Unused;
 105. uchar proto;
 106. uchar tcplen[2];
 107. uchar tcpsrc[4];
 108. uchar tcpdst[4];
 109. uchar tcpsport[2];
 110. uchar tcpdport[2];
 111. uchar tcpseq[4];
 112. uchar tcpack[4];
 113. uchar tcpflag[2];
 114. uchar tcpwin[2];
 115. uchar tcpcksum[2];
 116. uchar tcpurg[2];
 117. /* Options segment */
 118. uchar tcpopt[1];
 119. };
 120. typedef struct Tcp6hdr Tcp6hdr;
 121. struct Tcp6hdr
 122. {
 123. uchar vcf[4];
 124. uchar ploadlen[2];
 125. uchar proto;
 126. uchar ttl;
 127. uchar tcpsrc[IPaddrlen];
 128. uchar tcpdst[IPaddrlen];
 129. uchar tcpsport[2];
 130. uchar tcpdport[2];
 131. uchar tcpseq[4];
 132. uchar tcpack[4];
 133. uchar tcpflag[2];
 134. uchar tcpwin[2];
 135. uchar tcpcksum[2];
 136. uchar tcpurg[2];
 137. /* Options segment */
 138. uchar tcpopt[1];
 139. };
 140. /*
 141. * this represents the control info
 142. * for a single packet. It is derived from
 143. * a packet in ntohtcp{4,6}() and stuck into
 144. * a packet in htontcp{4,6}().
 145. */
 146. typedef struct Tcp Tcp;
 147. struct Tcp
 148. {
 149. ushort source;
 150. ushort dest;
 151. ulong seq;
 152. ulong ack;
 153. uchar flags;
 154. ushort ws; /* window scale option (if not zero) */
 155. ulong wnd;
 156. ushort urg;
 157. ushort mss; /* max segment size option (if not zero) */
 158. ushort len; /* size of data */
 159. };
 160. /*
 161. * this header is malloc'd to thread together fragments
 162. * waiting to be coalesced
 163. */
 164. typedef struct Reseq Reseq;
 165. struct Reseq
 166. {
 167. Reseq *next;
 168. Tcp seg;
 169. Block *bp;
 170. ushort length;
 171. };
 172. /*
 173. * the qlock in the Conv locks this structure
 174. */
 175. typedef struct Tcpctl Tcpctl;
 176. struct Tcpctl
 177. {
 178. uchar state; /* Connection state */
 179. uchar type; /* Listening or active connection */
 180. uchar code; /* Icmp code */
 181. struct {
 182. ulong una; /* Unacked data pointer */
 183. ulong nxt; /* Next sequence expected */
 184. ulong ptr; /* Data pointer */
 185. ulong wnd; /* Tcp send window */
 186. ulong urg; /* Urgent data pointer */
 187. ulong wl2;
 188. int scale; /* how much to right shift window in xmitted packets */
 189. /* to implement tahoe and reno TCP */
 190. ulong dupacks; /* number of duplicate acks rcvd */
 191. int recovery; /* loss recovery flag */
 192. ulong rxt; /* right window marker for recovery */
 193. } snd;
 194. struct {
 195. ulong nxt; /* Receive pointer to next uchar slot */
 196. ulong wnd; /* Receive window incoming */
 197. ulong urg; /* Urgent pointer */
 198. int blocked;
 199. int una; /* unacked data segs */
 200. int scale; /* how much to left shift window in rcved packets */
 201. } rcv;
 202. ulong iss; /* Initial sequence number */
 203. int sawwsopt; /* true if we saw a wsopt on the incoming SYN */
 204. ulong cwind; /* Congestion window */
 205. int scale; /* desired snd.scale */
 206. ushort ssthresh; /* Slow start threshold */
 207. int resent; /* Bytes just resent */
 208. int irs; /* Initial received squence */
 209. ushort mss; /* Maximum segment size */
 210. int rerecv; /* Overlap of data rerecevived */
 211. ulong window; /* Receive window */
 212. uchar backoff; /* Exponential backoff counter */
 213. int backedoff; /* ms we've backed off for rexmits */
 214. uchar flags; /* State flags */
 215. Reseq *reseq; /* Resequencing queue */
 216. Tcptimer timer; /* Activity timer */
 217. Tcptimer acktimer; /* Acknowledge timer */
 218. Tcptimer rtt_timer; /* Round trip timer */
 219. Tcptimer katimer; /* keep alive timer */
 220. ulong rttseq; /* Round trip sequence */
 221. int srtt; /* Shortened round trip */
 222. int mdev; /* Mean deviation of round trip */
 223. int kacounter; /* count down for keep alive */
 224. uint sndsyntime; /* time syn sent */
 225. ulong time; /* time Finwait2 or Syn_received was sent */
 226. int nochecksum; /* non-zero means don't send checksums */
 227. int flgcnt; /* number of flags in the sequence (FIN,SEQ) */
 228. union {
 229. Tcp4hdr tcp4hdr;
 230. Tcp6hdr tcp6hdr;
 231. } protohdr; /* prototype header */
 232. };
 233. /*
 234. * New calls are put in limbo rather than having a conversation structure
 235. * allocated. Thus, a SYN attack results in lots of limbo'd calls but not
 236. * any real Conv structures mucking things up. Calls in limbo rexmit their
 237. * SYN ACK every SYNACK_RXTIMER ms up to 4 times, i.e., they disappear after 1 second.
 238. *
 239. * In particular they aren't on a listener's queue so that they don't figure
 240. * in the input queue limit.
 241. *
 242. * If 1/2 of a T3 was attacking SYN packets, we'ld have a permanent queue
 243. * of 70000 limbo'd calls. Not great for a linear list but doable. Therefore
 244. * there is no hashing of this list.
 245. */
 246. typedef struct Limbo Limbo;
 247. struct Limbo
 248. {
 249. Limbo *next;
 250. uchar laddr[IPaddrlen];
 251. uchar raddr[IPaddrlen];
 252. ushort lport;
 253. ushort rport;
 254. ulong irs; /* initial received sequence */
 255. ulong iss; /* initial sent sequence */
 256. ushort mss; /* mss from the other end */
 257. ushort rcvscale; /* how much to scale rcvd windows */
 258. ushort sndscale; /* how much to scale sent windows */
 259. ulong lastsend; /* last time we sent a synack */
 260. uchar version; /* v4 or v6 */
 261. uchar rexmits; /* number of retransmissions */
 262. };
 263. int tcp_irtt = DEF_RTT; /* Initial guess at round trip time */
 264. ushort tcp_mss = DEF_MSS; /* Maximum segment size to be sent */
 265. enum {
 266. /* MIB stats */
 267. MaxConn,
 268. Mss,
 269. ActiveOpens,
 270. PassiveOpens,
 271. EstabResets,
 272. CurrEstab,
 273. InSegs,
 274. OutSegs,
 275. RetransSegs,
 276. RetransTimeouts,
 277. InErrs,
 278. OutRsts,
 279. /* non-MIB stats */
 280. CsumErrs,
 281. HlenErrs,
 282. LenErrs,
 283. OutOfOrder,
 284. Nstats
 285. };
 286. static char *statnames[] =
 287. {
 288. [MaxConn] "MaxConn",
 289. [Mss] "MaxSegment",
 290. [ActiveOpens] "ActiveOpens",
 291. [PassiveOpens] "PassiveOpens",
 292. [EstabResets] "EstabResets",
 293. [CurrEstab] "CurrEstab",
 294. [InSegs] "InSegs",
 295. [OutSegs] "OutSegs",
 296. [RetransSegs] "RetransSegs",
 297. [RetransTimeouts] "RetransTimeouts",
 298. [InErrs] "InErrs",
 299. [OutRsts] "OutRsts",
 300. [CsumErrs] "CsumErrs",
 301. [HlenErrs] "HlenErrs",
 302. [LenErrs] "LenErrs",
 303. [OutOfOrder] "OutOfOrder",
 304. };
 305. typedef struct Tcppriv Tcppriv;
 306. struct Tcppriv
 307. {
 308. /* List of active timers */
 309. QLock tl;
 310. Tcptimer *timers;
 311. /* hash table for matching conversations */
 312. Ipht ht;
 313. /* calls in limbo waiting for an ACK to our SYN ACK */
 314. int nlimbo;
 315. Limbo *lht[NLHT];
 316. /* for keeping track of tcpackproc */
 317. QLock apl;
 318. int ackprocstarted;
 319. uvlong stats[Nstats];
 320. };
 321. /*
 322. * Setting tcpporthogdefense to non-zero enables Dong Lin's
 323. * solution to hijacked systems staking out port's as a form
 324. * of DoS attack.
 325. *
 326. * To avoid stateless Conv hogs, we pick a sequence number at random. If
 327. * that number gets acked by the other end, we shut down the connection.
 328. * Look for tcpporthogdefense in the code.
 329. */
 330. int tcpporthogdefense = 0;
 331. int addreseq(Tcpctl*, Tcppriv*, Tcp*, Block*, ushort);
 332. void getreseq(Tcpctl*, Tcp*, Block**, ushort*);
 333. void localclose(Conv*, char*);
 334. void procsyn(Conv*, Tcp*);
 335. void tcpiput(Proto*, Ipifc*, Block*);
 336. void tcpoutput(Conv*);
 337. int tcptrim(Tcpctl*, Tcp*, Block**, ushort*);
 338. void tcpstart(Conv*, int);
 339. void tcptimeout(void*);
 340. void tcpsndsyn(Conv*, Tcpctl*);
 341. void tcprcvwin(Conv*);
 342. void tcpacktimer(void*);
 343. void tcpkeepalive(void*);
 344. void tcpsetkacounter(Tcpctl*);
 345. void tcprxmit(Conv*);
 346. void tcpsettimer(Tcpctl*);
 347. void tcpsynackrtt(Conv*);
 348. void tcpsetscale(Conv*, Tcpctl*, ushort, ushort);
 349. static void limborexmit(Proto*);
 350. static void limbo(Conv*, uchar*, uchar*, Tcp*, int);
 351. void
 352. tcpsetstate(Conv *s, uchar newstate)
 353. {
 354. Tcpctl *tcb;
 355. uchar oldstate;
 356. Tcppriv *tpriv;
 357. tpriv = s->p->priv;
 358. tcb = (Tcpctl*)s->ptcl;
 359. oldstate = tcb->state;
 360. if(oldstate == newstate)
 361. return;
 362. if(oldstate == Established)
 363. tpriv->stats[CurrEstab]--;
 364. if(newstate == Established)
 365. tpriv->stats[CurrEstab]++;
 366. /**
 367. print( "%d/%d %s->%s CurrEstab=%d\n", s->lport, s->rport,
 368. tcpstates[oldstate], tcpstates[newstate], tpriv->tstats.tcpCurrEstab );
 369. **/
 370. switch(newstate) {
 371. case Closed:
 372. qclose(s->rq);
 373. qclose(s->wq);
 374. qclose(s->eq);
 375. break;
 376. case Close_wait: /* Remote closes */
 377. qhangup(s->rq, nil);
 378. break;
 379. }
 380. tcb->state = newstate;
 381. if(oldstate == Syn_sent && newstate != Closed)
 382. Fsconnected(s, nil);
 383. }
 384. static char*
 385. tcpconnect(Conv *c, char **argv, int argc)
 386. {
 387. char *e;
 388. Tcpctl *tcb;
 389. tcb = (Tcpctl*)(c->ptcl);
 390. if(tcb->state != Closed)
 391. return Econinuse;
 392. e = Fsstdconnect(c, argv, argc);
 393. if(e != nil)
 394. return e;
 395. tcpstart(c, TCP_CONNECT);
 396. return nil;
 397. }
 398. static int
 399. tcpstate(Conv *c, char *state, int n)
 400. {
 401. Tcpctl *s;
 402. s = (Tcpctl*)(c->ptcl);
 403. return snprint(state, n,
 404. "%s qin %d qout %d srtt %d mdev %d cwin %lud swin %lud>>%d rwin %lud>>%d timer.start %d timer.count %d rerecv %d katimer.start %d katimer.count %d\n",
 405. tcpstates[s->state],
 406. c->rq ? qlen(c->rq) : 0,
 407. c->wq ? qlen(c->wq) : 0,
 408. s->srtt, s->mdev,
 409. s->cwind, s->snd.wnd, s->rcv.scale, s->rcv.wnd, s->snd.scale,
 410. s->timer.start, s->timer.count, s->rerecv,
 411. s->katimer.start, s->katimer.count);
 412. }
 413. static int
 414. tcpinuse(Conv *c)
 415. {
 416. Tcpctl *s;
 417. s = (Tcpctl*)(c->ptcl);
 418. return s->state != Closed;
 419. }
 420. static char*
 421. tcpannounce(Conv *c, char **argv, int argc)
 422. {
 423. char *e;
 424. Tcpctl *tcb;
 425. tcb = (Tcpctl*)(c->ptcl);
 426. if(tcb->state != Closed)
 427. return Econinuse;
 428. e = Fsstdannounce(c, argv, argc);
 429. if(e != nil)
 430. return e;
 431. tcpstart(c, TCP_LISTEN);
 432. Fsconnected(c, nil);
 433. return nil;
 434. }
 435. /*
 436. * tcpclose is always called with the q locked
 437. */
 438. static void
 439. tcpclose(Conv *c)
 440. {
 441. Tcpctl *tcb;
 442. tcb = (Tcpctl*)c->ptcl;
 443. qhangup(c->rq, nil);
 444. qhangup(c->wq, nil);
 445. qhangup(c->eq, nil);
 446. qflush(c->rq);
 447. switch(tcb->state) {
 448. case Listen:
 449. /*
 450. * reset any incoming calls to this listener
 451. */
 452. Fsconnected(c, "Hangup");
 453. localclose(c, nil);
 454. break;
 455. case Closed:
 456. case Syn_sent:
 457. localclose(c, nil);
 458. break;
 459. case Syn_received:
 460. case Established:
 461. tcb->flgcnt++;
 462. tcb->snd.nxt++;
 463. tcpsetstate(c, Finwait1);
 464. tcpoutput(c);
 465. break;
 466. case Close_wait:
 467. tcb->flgcnt++;
 468. tcb->snd.nxt++;
 469. tcpsetstate(c, Last_ack);
 470. tcpoutput(c);
 471. break;
 472. }
 473. }
 474. void
 475. tcpkick(void *x)
 476. {
 477. Conv *s = x;
 478. Tcpctl *tcb;
 479. tcb = (Tcpctl*)s->ptcl;
 480. if(waserror()){
 481. qunlock(s);
 482. nexterror();
 483. }
 484. qlock(s);
 485. switch(tcb->state) {
 486. case Syn_sent:
 487. case Syn_received:
 488. case Established:
 489. case Close_wait:
 490. /*
 491. * Push data
 492. */
 493. tcprcvwin(s);
 494. tcpoutput(s);
 495. break;
 496. default:
 497. localclose(s, "Hangup");
 498. break;
 499. }
 500. qunlock(s);
 501. poperror();
 502. }
 503. void
 504. tcprcvwin(Conv *s) /* Call with tcb locked */
 505. {
 506. int w;
 507. Tcpctl *tcb;
 508. tcb = (Tcpctl*)s->ptcl;
 509. w = tcb->window - qlen(s->rq);
 510. if(w < 0)
 511. w = 0;
 512. if(w == 0)
 513. netlog(s->p->f, Logtcp, "tcprcvwim: window %lud qlen %d\n", tcb->window, qlen(s->rq));
 514. tcb->rcv.wnd = w;
 515. if(w == 0)
 516. tcb->rcv.blocked = 1;
 517. }
 518. void
 519. tcpacktimer(void *v)
 520. {
 521. Tcpctl *tcb;
 522. Conv *s;
 523. s = v;
 524. tcb = (Tcpctl*)s->ptcl;
 525. if(waserror()){
 526. qunlock(s);
 527. nexterror();
 528. }
 529. qlock(s);
 530. if(tcb->state != Closed){
 531. tcb->flags |= FORCE;
 532. tcprcvwin(s);
 533. tcpoutput(s);
 534. }
 535. qunlock(s);
 536. poperror();
 537. }
 538. static void
 539. tcpcreate(Conv *c)
 540. {
 541. c->rq = qopen(QMAX, Qcoalesce, tcpacktimer, c);
 542. c->wq = qopen((3*QMAX)/2, Qkick, tcpkick, c);
 543. }
 544. static void
 545. timerstate(Tcppriv *priv, Tcptimer *t, int newstate)
 546. {
 547. if(newstate != TcptimerON){
 548. if(t->state == TcptimerON){
 549. /* unchain */
 550. if(priv->timers == t){
 551. priv->timers = t->next;
 552. if(t->prev != nil)
 553. panic("timerstate1");
 554. }
 555. if(t->next)
 556. t->next->prev = t->prev;
 557. if(t->prev)
 558. t->prev->next = t->next;
 559. t->next = t->prev = nil;
 560. }
 561. } else {
 562. if(t->state != TcptimerON){
 563. /* chain */
 564. if(t->prev != nil || t->next != nil)
 565. panic("timerstate2");
 566. t->prev = nil;
 567. t->next = priv->timers;
 568. if(t->next)
 569. t->next->prev = t;
 570. priv->timers = t;
 571. }
 572. }
 573. t->state = newstate;
 574. }
 575. void
 576. tcpackproc(void *a)
 577. {
 578. Tcptimer *t, *tp, *timeo;
 579. Proto *tcp;
 580. Tcppriv *priv;
 581. int loop;
 582. tcp = a;
 583. priv = tcp->priv;
 584. for(;;) {
 585. tsleep(&up->sleep, return0, 0, MSPTICK);
 586. qlock(&priv->tl);
 587. timeo = nil;
 588. loop = 0;
 589. for(t = priv->timers; t != nil; t = tp) {
 590. if(loop++ > 10000)
 591. panic("tcpackproc1");
 592. tp = t->next;
 593. if(t->state == TcptimerON) {
 594. t->count--;
 595. if(t->count == 0) {
 596. timerstate(priv, t, TcptimerDONE);
 597. t->readynext = timeo;
 598. timeo = t;
 599. }
 600. }
 601. }
 602. qunlock(&priv->tl);
 603. loop = 0;
 604. for(t = timeo; t != nil; t = t->readynext) {
 605. if(loop++ > 10000)
 606. panic("tcpackproc2");
 607. if(t->state == TcptimerDONE && t->func != nil && !waserror()){
 608. (*t->func)(t->arg);
 609. poperror();
 610. }
 611. }
 612. limborexmit(tcp);
 613. }
 614. }
 615. void
 616. tcpgo(Tcppriv *priv, Tcptimer *t)
 617. {
 618. if(t == nil || t->start == 0)
 619. return;
 620. qlock(&priv->tl);
 621. t->count = t->start;
 622. timerstate(priv, t, TcptimerON);
 623. qunlock(&priv->tl);
 624. }
 625. void
 626. tcphalt(Tcppriv *priv, Tcptimer *t)
 627. {
 628. if(t == nil)
 629. return;
 630. qlock(&priv->tl);
 631. timerstate(priv, t, TcptimerOFF);
 632. qunlock(&priv->tl);
 633. }
 634. int
 635. backoff(int n)
 636. {
 637. return 1 << n;
 638. }
 639. void
 640. localclose(Conv *s, char *reason) /* called with tcb locked */
 641. {
 642. Tcpctl *tcb;
 643. Reseq *rp,*rp1;
 644. Tcppriv *tpriv;
 645. tpriv = s->p->priv;
 646. tcb = (Tcpctl*)s->ptcl;
 647. iphtrem(&tpriv->ht, s);
 648. tcphalt(tpriv, &tcb->timer);
 649. tcphalt(tpriv, &tcb->rtt_timer);
 650. tcphalt(tpriv, &tcb->acktimer);
 651. tcphalt(tpriv, &tcb->katimer);
 652. /* Flush reassembly queue; nothing more can arrive */
 653. for(rp = tcb->reseq; rp != nil; rp = rp1) {
 654. rp1 = rp->next;
 655. freeblist(rp->bp);
 656. free(rp);
 657. }
 658. tcb->reseq = nil;
 659. if(tcb->state == Syn_sent)
 660. Fsconnected(s, reason);
 661. if(s->state == Announced)
 662. wakeup(&s->listenr);
 663. qhangup(s->rq, reason);
 664. qhangup(s->wq, reason);
 665. tcpsetstate(s, Closed);
 666. }
 667. /* mtu (- TCP + IP hdr len) of 1st hop */
 668. int
 669. tcpmtu(Proto *tcp, uchar *addr, int version, int *scale)
 670. {
 671. Ipifc *ifc;
 672. int mtu;
 673. ifc = findipifc(tcp->f, addr, 0);
 674. switch(version){
 675. default:
 676. case V4:
 677. mtu = DEF_MSS;
 678. if(ifc != nil)
 679. mtu = ifc->maxtu - ifc->m->hsize - (TCP4_PKT + TCP4_HDRSIZE);
 680. break;
 681. case V6:
 682. mtu = DEF_MSS6;
 683. if(ifc != nil)
 684. mtu = ifc->maxtu - ifc->m->hsize - (TCP6_PKT + TCP6_HDRSIZE);
 685. break;
 686. }
 687. if(ifc != nil){
 688. if(ifc->mbps > 1000)
 689. *scale = HaveWS | 4;
 690. else if(ifc->mbps > 100)
 691. *scale = HaveWS | 3;
 692. else if(ifc->mbps > 10)
 693. *scale = HaveWS | 1;
 694. else
 695. *scale = HaveWS | 0;
 696. } else
 697. *scale = HaveWS | 0;
 698. return mtu;
 699. }
 700. void
 701. inittcpctl(Conv *s, int mode)
 702. {
 703. Tcpctl *tcb;
 704. Tcp4hdr* h4;
 705. Tcp6hdr* h6;
 706. Tcppriv *tpriv;
 707. int mss;
 708. tcb = (Tcpctl*)s->ptcl;
 709. memset(tcb, 0, sizeof(Tcpctl));
 710. tcb->ssthresh = 65535;
 711. tcb->srtt = tcp_irtt<<LOGAGAIN;
 712. tcb->mdev = 0;
 713. /* setup timers */
 714. tcb->timer.start = tcp_irtt / MSPTICK;
 715. tcb->timer.func = tcptimeout;
 716. tcb->timer.arg = s;
 717. tcb->rtt_timer.start = MAX_TIME;
 718. tcb->acktimer.start = TCP_ACK / MSPTICK;
 719. tcb->acktimer.func = tcpacktimer;
 720. tcb->acktimer.arg = s;
 721. tcb->katimer.start = DEF_KAT / MSPTICK;
 722. tcb->katimer.func = tcpkeepalive;
 723. tcb->katimer.arg = s;
 724. mss = DEF_MSS;
 725. /* create a prototype(pseudo) header */
 726. if(mode != TCP_LISTEN){
 727. if(ipcmp(s->laddr, IPnoaddr) == 0)
 728. findlocalip(s->p->f, s->laddr, s->raddr);
 729. switch(s->ipversion){
 730. case V4:
 731. h4 = &tcb->protohdr.tcp4hdr;
 732. memset(h4, 0, sizeof(*h4));
 733. h4->proto = IP_TCPPROTO;
 734. hnputs(h4->tcpsport, s->lport);
 735. hnputs(h4->tcpdport, s->rport);
 736. v6tov4(h4->tcpsrc, s->laddr);
 737. v6tov4(h4->tcpdst, s->raddr);
 738. break;
 739. case V6:
 740. h6 = &tcb->protohdr.tcp6hdr;
 741. memset(h6, 0, sizeof(*h6));
 742. h6->proto = IP_TCPPROTO;
 743. hnputs(h6->tcpsport, s->lport);
 744. hnputs(h6->tcpdport, s->rport);
 745. ipmove(h6->tcpsrc, s->laddr);
 746. ipmove(h6->tcpdst, s->raddr);
 747. mss = DEF_MSS6;
 748. break;
 749. default:
 750. panic("inittcpctl: version %d", s->ipversion);
 751. }
 752. }
 753. tcb->mss = tcb->cwind = mss;
 754. tpriv = s->p->priv;
 755. tpriv->stats[Mss] = tcb->mss;
 756. /* default is no window scaling */
 757. tcb->window = QMAX;
 758. tcb->rcv.wnd = QMAX;
 759. tcb->rcv.scale = 0;
 760. tcb->snd.scale = 0;
 761. qsetlimit(s->rq, QMAX);
 762. }
 763. /*
 764. * called with s qlocked
 765. */
 766. void
 767. tcpstart(Conv *s, int mode)
 768. {
 769. Tcpctl *tcb;
 770. Tcppriv *tpriv;
 771. char kpname[KNAMELEN];
 772. tpriv = s->p->priv;
 773. if(tpriv->ackprocstarted == 0){
 774. qlock(&tpriv->apl);
 775. if(tpriv->ackprocstarted == 0){
 776. sprint(kpname, "#I%dtcpack", s->p->f->dev);
 777. kproc(kpname, tcpackproc, s->p);
 778. tpriv->ackprocstarted = 1;
 779. }
 780. qunlock(&tpriv->apl);
 781. }
 782. tcb = (Tcpctl*)s->ptcl;
 783. inittcpctl(s, mode);
 784. iphtadd(&tpriv->ht, s);
 785. switch(mode) {
 786. case TCP_LISTEN:
 787. tpriv->stats[PassiveOpens]++;
 788. tcb->flags |= CLONE;
 789. tcpsetstate(s, Listen);
 790. break;
 791. case TCP_CONNECT:
 792. tpriv->stats[ActiveOpens]++;
 793. tcb->flags |= ACTIVE;
 794. tcpsndsyn(s, tcb);
 795. tcpsetstate(s, Syn_sent);
 796. tcpoutput(s);
 797. break;
 798. }
 799. }
 800. static char*
 801. tcpflag(ushort flag)
 802. {
 803. static char buf[128];
 804. sprint(buf, "%d", flag>>10); /* Head len */
 805. if(flag & URG)
 806. strcat(buf, " URG");
 807. if(flag & ACK)
 808. strcat(buf, " ACK");
 809. if(flag & PSH)
 810. strcat(buf, " PSH");
 811. if(flag & RST)
 812. strcat(buf, " RST");
 813. if(flag & SYN)
 814. strcat(buf, " SYN");
 815. if(flag & FIN)
 816. strcat(buf, " FIN");
 817. return buf;
 818. }
 819. Block *
 820. htontcp6(Tcp *tcph, Block *data, Tcp6hdr *ph, Tcpctl *tcb)
 821. {
 822. int dlen;
 823. Tcp6hdr *h;
 824. ushort csum;
 825. ushort hdrlen, optpad = 0;
 826. uchar *opt;
 827. hdrlen = TCP6_HDRSIZE;
 828. if(tcph->flags & SYN){
 829. if(tcph->mss)
 830. hdrlen += MSS_LENGTH;
 831. if(tcph->ws)
 832. hdrlen += WS_LENGTH;
 833. optpad = hdrlen & 3;
 834. if(optpad)
 835. optpad = 4 - optpad;
 836. hdrlen += optpad;
 837. }
 838. if(data) {
 839. dlen = blocklen(data);
 840. data = padblock(data, hdrlen + TCP6_PKT);
 841. if(data == nil)
 842. return nil;
 843. }
 844. else {
 845. dlen = 0;
 846. data = allocb(hdrlen + TCP6_PKT + 64); /* the 64 pad is to meet mintu's */
 847. if(data == nil)
 848. return nil;
 849. data->wp += hdrlen + TCP6_PKT;
 850. }
 851. /* copy in pseudo ip header plus port numbers */
 852. h = (Tcp6hdr *)(data->rp);
 853. memmove(h, ph, TCP6_TCBPHDRSZ);
 854. /* compose pseudo tcp header, do cksum calculation */
 855. hnputl(h->vcf, hdrlen + dlen);
 856. h->ploadlen[0] = h->ploadlen[1] = h->proto = 0;
 857. h->ttl = ph->proto;
 858. /* copy in variable bits */
 859. hnputl(h->tcpseq, tcph->seq);
 860. hnputl(h->tcpack, tcph->ack);
 861. hnputs(h->tcpflag, (hdrlen<<10) | tcph->flags);
 862. hnputs(h->tcpwin, tcph->wnd>>(tcb != nil ? tcb->snd.scale : 0));
 863. hnputs(h->tcpurg, tcph->urg);
 864. if(tcph->flags & SYN){
 865. opt = h->tcpopt;
 866. if(tcph->mss != 0){
 867. *opt++ = MSSOPT;
 868. *opt++ = MSS_LENGTH;
 869. hnputs(opt, tcph->mss);
 870. // print("our outgoing mss %d\n", tcph->mss);
 871. opt += 2;
 872. }
 873. if(tcph->ws != 0){
 874. *opt++ = WSOPT;
 875. *opt++ = WS_LENGTH;
 876. *opt++ = tcph->ws;
 877. }
 878. while(optpad-- > 0)
 879. *opt++ = NOOPOPT;
 880. }
 881. if(tcb != nil && tcb->nochecksum){
 882. h->tcpcksum[0] = h->tcpcksum[1] = 0;
 883. } else {
 884. csum = ptclcsum(data, TCP6_IPLEN, hdrlen+dlen+TCP6_PHDRSIZE);
 885. hnputs(h->tcpcksum, csum);
 886. }
 887. /* move from pseudo header back to normal ip header */
 888. memset(h->vcf, 0, 4);
 889. h->vcf[0] = IP_VER6;
 890. hnputs(h->ploadlen, hdrlen+dlen);
 891. h->proto = ph->proto;
 892. return data;
 893. }
 894. Block *
 895. htontcp4(Tcp *tcph, Block *data, Tcp4hdr *ph, Tcpctl *tcb)
 896. {
 897. int dlen;
 898. Tcp4hdr *h;
 899. ushort csum;
 900. ushort hdrlen, optpad = 0;
 901. uchar *opt;
 902. hdrlen = TCP4_HDRSIZE;
 903. if(tcph->flags & SYN){
 904. if(tcph->mss)
 905. hdrlen += MSS_LENGTH;
 906. if(tcph->ws)
 907. hdrlen += WS_LENGTH;
 908. optpad = hdrlen & 3;
 909. if(optpad)
 910. optpad = 4 - optpad;
 911. hdrlen += optpad;
 912. }
 913. if(data) {
 914. dlen = blocklen(data);
 915. data = padblock(data, hdrlen + TCP4_PKT);
 916. if(data == nil)
 917. return nil;
 918. }
 919. else {
 920. dlen = 0;
 921. data = allocb(hdrlen + TCP4_PKT + 64); /* the 64 pad is to meet mintu's */
 922. if(data == nil)
 923. return nil;
 924. data->wp += hdrlen + TCP4_PKT;
 925. }
 926. /* copy in pseudo ip header plus port numbers */
 927. h = (Tcp4hdr *)(data->rp);
 928. memmove(h, ph, TCP4_TCBPHDRSZ);
 929. /* copy in variable bits */
 930. hnputs(h->tcplen, hdrlen + dlen);
 931. hnputl(h->tcpseq, tcph->seq);
 932. hnputl(h->tcpack, tcph->ack);
 933. hnputs(h->tcpflag, (hdrlen<<10) | tcph->flags);
 934. hnputs(h->tcpwin, tcph->wnd>>(tcb != nil ? tcb->snd.scale : 0));
 935. hnputs(h->tcpurg, tcph->urg);
 936. if(tcph->flags & SYN){
 937. opt = h->tcpopt;
 938. if(tcph->mss != 0){
 939. *opt++ = MSSOPT;
 940. *opt++ = MSS_LENGTH;
 941. hnputs(opt, tcph->mss);
 942. opt += 2;
 943. }
 944. if(tcph->ws != 0){
 945. *opt++ = WSOPT;
 946. *opt++ = WS_LENGTH;
 947. *opt++ = tcph->ws;
 948. }
 949. while(optpad-- > 0)
 950. *opt++ = NOOPOPT;
 951. }
 952. if(tcb != nil && tcb->nochecksum){
 953. h->tcpcksum[0] = h->tcpcksum[1] = 0;
 954. } else {
 955. csum = ptclcsum(data, TCP4_IPLEN, hdrlen+dlen+TCP4_PHDRSIZE);
 956. hnputs(h->tcpcksum, csum);
 957. }
 958. return data;
 959. }
 960. int
 961. ntohtcp6(Tcp *tcph, Block **bpp)
 962. {
 963. Tcp6hdr *h;
 964. uchar *optr;
 965. ushort hdrlen;
 966. ushort optlen;
 967. int n;
 968. *bpp = pullupblock(*bpp, TCP6_PKT+TCP6_HDRSIZE);
 969. if(*bpp == nil)
 970. return -1;
 971. h = (Tcp6hdr *)((*bpp)->rp);
 972. tcph->source = nhgets(h->tcpsport);
 973. tcph->dest = nhgets(h->tcpdport);
 974. tcph->seq = nhgetl(h->tcpseq);
 975. tcph->ack = nhgetl(h->tcpack);
 976. hdrlen = (h->tcpflag[0]>>2) & ~3;
 977. if(hdrlen < TCP6_HDRSIZE) {
 978. freeblist(*bpp);
 979. return -1;
 980. }
 981. tcph->flags = h->tcpflag[1];
 982. tcph->wnd = nhgets(h->tcpwin);
 983. tcph->urg = nhgets(h->tcpurg);
 984. tcph->mss = 0;
 985. tcph->ws = 0;
 986. tcph->len = nhgets(h->ploadlen) - hdrlen;
 987. *bpp = pullupblock(*bpp, hdrlen+TCP6_PKT);
 988. if(*bpp == nil)
 989. return -1;
 990. optr = h->tcpopt;
 991. n = hdrlen - TCP6_HDRSIZE;
 992. while(n > 0 && *optr != EOLOPT) {
 993. if(*optr == NOOPOPT) {
 994. n--;
 995. optr++;
 996. continue;
 997. }
 998. optlen = optr[1];
 999. if(optlen < 2 || optlen > n)
 1000. break;
 1001. switch(*optr) {
 1002. case MSSOPT:
 1003. if(optlen == MSS_LENGTH)
 1004. tcph->mss = nhgets(optr+2);
 1005. break;
 1006. case WSOPT:
 1007. if(optlen == WS_LENGTH && *(optr+2) <= 14)
 1008. tcph->ws = HaveWS | *(optr+2);
 1009. break;
 1010. }
 1011. n -= optlen;
 1012. optr += optlen;
 1013. }
 1014. return hdrlen;
 1015. }
 1016. int
 1017. ntohtcp4(Tcp *tcph, Block **bpp)
 1018. {
 1019. Tcp4hdr *h;
 1020. uchar *optr;
 1021. ushort hdrlen;
 1022. ushort optlen;
 1023. int n;
 1024. *bpp = pullupblock(*bpp, TCP4_PKT+TCP4_HDRSIZE);
 1025. if(*bpp == nil)
 1026. return -1;
 1027. h = (Tcp4hdr *)((*bpp)->rp);
 1028. tcph->source = nhgets(h->tcpsport);
 1029. tcph->dest = nhgets(h->tcpdport);
 1030. tcph->seq = nhgetl(h->tcpseq);
 1031. tcph->ack = nhgetl(h->tcpack);
 1032. hdrlen = (h->tcpflag[0]>>2) & ~3;
 1033. if(hdrlen < TCP4_HDRSIZE) {
 1034. freeblist(*bpp);
 1035. return -1;
 1036. }
 1037. tcph->flags = h->tcpflag[1];
 1038. tcph->wnd = nhgets(h->tcpwin);
 1039. tcph->urg = nhgets(h->tcpurg);
 1040. tcph->mss = 0;
 1041. tcph->ws = 0;
 1042. tcph->len = nhgets(h->length) - (hdrlen + TCP4_PKT);
 1043. *bpp = pullupblock(*bpp, hdrlen+TCP4_PKT);
 1044. if(*bpp == nil)
 1045. return -1;
 1046. optr = h->tcpopt;
 1047. n = hdrlen - TCP4_HDRSIZE;
 1048. while(n > 0 && *optr != EOLOPT) {
 1049. if(*optr == NOOPOPT) {
 1050. n--;
 1051. optr++;
 1052. continue;
 1053. }
 1054. optlen = optr[1];
 1055. if(optlen < 2 || optlen > n)
 1056. break;
 1057. switch(*optr) {
 1058. case MSSOPT:
 1059. if(optlen == MSS_LENGTH) {
 1060. tcph->mss = nhgets(optr+2);
 1061. // print("new incoming mss %d\n", tcph->mss);
 1062. }
 1063. break;
 1064. case WSOPT:
 1065. if(optlen == WS_LENGTH && *(optr+2) <= 14)
 1066. tcph->ws = HaveWS | *(optr+2);
 1067. break;
 1068. }
 1069. n -= optlen;
 1070. optr += optlen;
 1071. }
 1072. return hdrlen;
 1073. }
 1074. /*
 1075. * For outgiing calls, generate an initial sequence
 1076. * number and put a SYN on the send queue
 1077. */
 1078. void
 1079. tcpsndsyn(Conv *s, Tcpctl *tcb)
 1080. {
 1081. Tcppriv *tpriv;
 1082. tcb->iss = (nrand(1<<16)<<16)|nrand(1<<16);
 1083. tcb->rttseq = tcb->iss;
 1084. tcb->snd.wl2 = tcb->iss;
 1085. tcb->snd.una = tcb->iss;
 1086. tcb->snd.ptr = tcb->rttseq;
 1087. tcb->snd.nxt = tcb->rttseq;
 1088. tcb->flgcnt++;
 1089. tcb->flags |= FORCE;
 1090. tcb->sndsyntime = NOW;
 1091. /* set desired mss and scale */
 1092. tcb->mss = tcpmtu(s->p, s->laddr, s->ipversion, &tcb->scale);
 1093. tpriv = s->p->priv;
 1094. tpriv->stats[Mss] = tcb->mss;
 1095. }
 1096. void
 1097. sndrst(Proto *tcp, uchar *source, uchar *dest, ushort length, Tcp *seg, uchar version, char *reason)
 1098. {
 1099. Block *hbp;
 1100. uchar rflags;
 1101. Tcppriv *tpriv;
 1102. Tcp4hdr ph4;
 1103. Tcp6hdr ph6;
 1104. netlog(tcp->f, Logtcp, "sndrst: %s\n", reason);
 1105. tpriv = tcp->priv;
 1106. if(seg->flags & RST)
 1107. return;
 1108. /* make pseudo header */
 1109. switch(version) {
 1110. case V4:
 1111. memset(&ph4, 0, sizeof(ph4));
 1112. ph4.vihl = IP_VER4;
 1113. v6tov4(ph4.tcpsrc, dest);
 1114. v6tov4(ph4.tcpdst, source);
 1115. ph4.proto = IP_TCPPROTO;
 1116. hnputs(ph4.tcplen, TCP4_HDRSIZE);
 1117. hnputs(ph4.tcpsport, seg->dest);
 1118. hnputs(ph4.tcpdport, seg->source);
 1119. break;
 1120. case V6:
 1121. memset(&ph6, 0, sizeof(ph6));
 1122. ph6.vcf[0] = IP_VER6;
 1123. ipmove(ph6.tcpsrc, dest);
 1124. ipmove(ph6.tcpdst, source);
 1125. ph6.proto = IP_TCPPROTO;
 1126. hnputs(ph6.ploadlen, TCP6_HDRSIZE);
 1127. hnputs(ph6.tcpsport, seg->dest);
 1128. hnputs(ph6.tcpdport, seg->source);
 1129. break;
 1130. default:
 1131. panic("sndrst: version %d", version);
 1132. }
 1133. tpriv->stats[OutRsts]++;
 1134. rflags = RST;
 1135. /* convince the other end that this reset is in band */
 1136. if(seg->flags & ACK) {
 1137. seg->seq = seg->ack;
 1138. seg->ack = 0;
 1139. }
 1140. else {
 1141. rflags |= ACK;
 1142. seg->ack = seg->seq;
 1143. seg->seq = 0;
 1144. if(seg->flags & SYN)
 1145. seg->ack++;
 1146. seg->ack += length;
 1147. if(seg->flags & FIN)
 1148. seg->ack++;
 1149. }
 1150. seg->flags = rflags;
 1151. seg->wnd = 0;
 1152. seg->urg = 0;
 1153. seg->mss = 0;
 1154. seg->ws = 0;
 1155. switch(version) {
 1156. case V4:
 1157. hbp = htontcp4(seg, nil, &ph4, nil);
 1158. if(hbp == nil)
 1159. return;
 1160. ipoput4(tcp->f, hbp, 0, MAXTTL, DFLTTOS, nil);
 1161. break;
 1162. case V6:
 1163. hbp = htontcp6(seg, nil, &ph6, nil);
 1164. if(hbp == nil)
 1165. return;
 1166. ipoput6(tcp->f, hbp, 0, MAXTTL, DFLTTOS, nil);
 1167. break;
 1168. default:
 1169. panic("sndrst2: version %d", version);
 1170. }
 1171. }
 1172. /*
 1173. * send a reset to the remote side and close the conversation
 1174. * called with s qlocked
 1175. */
 1176. char*
 1177. tcphangup(Conv *s)
 1178. {
 1179. Tcp seg;
 1180. Tcpctl *tcb;
 1181. Block *hbp;
 1182. tcb = (Tcpctl*)s->ptcl;
 1183. if(waserror())
 1184. return commonerror();
 1185. if(ipcmp(s->raddr, IPnoaddr) != 0) {
 1186. if(!waserror()){
 1187. seg.flags = RST | ACK;
 1188. seg.ack = tcb->rcv.nxt;
 1189. tcb->rcv.una = 0;
 1190. seg.seq = tcb->snd.ptr;
 1191. seg.wnd = 0;
 1192. seg.urg = 0;
 1193. seg.mss = 0;
 1194. seg.ws = 0;
 1195. switch(s->ipversion) {
 1196. case V4:
 1197. tcb->protohdr.tcp4hdr.vihl = IP_VER4;
 1198. hbp = htontcp4(&seg, nil, &tcb->protohdr.tcp4hdr, tcb);
 1199. ipoput4(s->p->f, hbp, 0, s->ttl, s->tos, s);
 1200. break;
 1201. case V6:
 1202. tcb->protohdr.tcp6hdr.vcf[0] = IP_VER6;
 1203. hbp = htontcp6(&seg, nil, &tcb->protohdr.tcp6hdr, tcb);
 1204. ipoput6(s->p->f, hbp, 0, s->ttl, s->tos, s);
 1205. break;
 1206. default:
 1207. panic("tcphangup: version %d", s->ipversion);
 1208. }
 1209. poperror();
 1210. }
 1211. }
 1212. localclose(s, nil);
 1213. poperror();
 1214. return nil;
 1215. }
 1216. /*
 1217. * (re)send a SYN ACK
 1218. */
 1219. int
 1220. sndsynack(Proto *tcp, Limbo *lp)
 1221. {
 1222. Block *hbp;
 1223. Tcp4hdr ph4;
 1224. Tcp6hdr ph6;
 1225. Tcp seg;
 1226. int scale;
 1227. /* make pseudo header */
 1228. switch(lp->version) {
 1229. case V4:
 1230. memset(&ph4, 0, sizeof(ph4));
 1231. ph4.vihl = IP_VER4;
 1232. v6tov4(ph4.tcpsrc, lp->laddr);
 1233. v6tov4(ph4.tcpdst, lp->raddr);
 1234. ph4.proto = IP_TCPPROTO;
 1235. hnputs(ph4.tcplen, TCP4_HDRSIZE);
 1236. hnputs(ph4.tcpsport, lp->lport);
 1237. hnputs(ph4.tcpdport, lp->rport);
 1238. break;
 1239. case V6:
 1240. memset(&ph6, 0, sizeof(ph6));
 1241. ph6.vcf[0] = IP_VER6;
 1242. ipmove(ph6.tcpsrc, lp->laddr);
 1243. ipmove(ph6.tcpdst, lp->raddr);
 1244. ph6.proto = IP_TCPPROTO;
 1245. hnputs(ph6.ploadlen, TCP6_HDRSIZE);
 1246. hnputs(ph6.tcpsport, lp->lport);
 1247. hnputs(ph6.tcpdport, lp->rport);
 1248. break;
 1249. default:
 1250. panic("sndrst: version %d", lp->version);
 1251. }
 1252. seg.seq = lp->iss;
 1253. seg.ack = lp->irs+1;
 1254. seg.flags = SYN|ACK;
 1255. seg.urg = 0;
 1256. seg.mss = tcpmtu(tcp, lp->laddr, lp->version, &scale);
 1257. // if (seg.mss > lp->mss && lp->mss >= 512)
 1258. // seg.mss = lp->mss;
 1259. seg.wnd = QMAX;
 1260. /* if the other side set scale, we should too */
 1261. if(lp->rcvscale){
 1262. seg.ws = scale;
 1263. lp->sndscale = scale;
 1264. } else {
 1265. seg.ws = 0;
 1266. lp->sndscale = 0;
 1267. }
 1268. switch(lp->version) {
 1269. case V4:
 1270. hbp = htontcp4(&seg, nil, &ph4, nil);
 1271. if(hbp == nil)
 1272. return -1;
 1273. ipoput4(tcp->f, hbp, 0, MAXTTL, DFLTTOS, nil);
 1274. break;
 1275. case V6:
 1276. hbp = htontcp6(&seg, nil, &ph6, nil);
 1277. if(hbp == nil)
 1278. return -1;
 1279. ipoput6(tcp->f, hbp, 0, MAXTTL, DFLTTOS, nil);
 1280. break;
 1281. default:
 1282. panic("sndsnack: version %d", lp->version);
 1283. }
 1284. lp->lastsend = NOW;
 1285. return 0;
 1286. }
 1287. #define hashipa(a, p) ( ( (a)[IPaddrlen-2] + (a)[IPaddrlen-1] + p )&LHTMASK )
 1288. /*
 1289. * put a call into limbo and respond with a SYN ACK
 1290. *
 1291. * called with proto locked
 1292. */
 1293. static void
 1294. limbo(Conv *s, uchar *source, uchar *dest, Tcp *seg, int version)
 1295. {
 1296. Limbo *lp, **l;
 1297. Tcppriv *tpriv;
 1298. int h;
 1299. tpriv = s->p->priv;
 1300. h = hashipa(source, seg->source);
 1301. for(l = &tpriv->lht[h]; *l != nil; l = &lp->next){
 1302. lp = *l;
 1303. if(lp->lport != seg->dest || lp->rport != seg->source || lp->version != version)
 1304. continue;
 1305. if(ipcmp(lp->raddr, source) != 0)
 1306. continue;
 1307. if(ipcmp(lp->laddr, dest) != 0)
 1308. continue;
 1309. /* each new SYN restarts the retransmits */
 1310. lp->irs = seg->seq;
 1311. break;
 1312. }
 1313. lp = *l;
 1314. if(lp == nil){
 1315. if(tpriv->nlimbo >= Maxlimbo && tpriv->lht[h]){
 1316. lp = tpriv->lht[h];
 1317. tpriv->lht[h] = lp->next;
 1318. lp->next = nil;
 1319. } else {
 1320. lp = malloc(sizeof(*lp));
 1321. if(lp == nil)
 1322. return;
 1323. tpriv->nlimbo++;
 1324. }
 1325. *l = lp;
 1326. lp->version = version;
 1327. ipmove(lp->laddr, dest);
 1328. ipmove(lp->raddr, source);
 1329. lp->lport = seg->dest;
 1330. lp->rport = seg->source;
 1331. lp->mss = seg->mss;
 1332. lp->rcvscale = seg->ws;
 1333. lp->irs = seg->seq;
 1334. lp->iss = (nrand(1<<16)<<16)|nrand(1<<16);
 1335. }
 1336. if(sndsynack(s->p, lp) < 0){
 1337. *l = lp->next;
 1338. tpriv->nlimbo--;
 1339. free(lp);
 1340. }
 1341. }
 1342. /*
 1343. * resend SYN ACK's once every SYNACK_RXTIMER ms.
 1344. */
 1345. static void
 1346. limborexmit(Proto *tcp)
 1347. {
 1348. Tcppriv *tpriv;
 1349. Limbo **l, *lp;
 1350. int h;
 1351. int seen;
 1352. ulong now;
 1353. tpriv = tcp->priv;
 1354. if(!canqlock(tcp))
 1355. return;
 1356. seen = 0;
 1357. now = NOW;
 1358. for(h = 0; h < NLHT && seen < tpriv->nlimbo; h++){
 1359. for(l = &tpriv->lht[h]; *l != nil && seen < tpriv->nlimbo; ){
 1360. lp = *l;
 1361. seen++;
 1362. if(now - lp->lastsend < (lp->rexmits+1)*SYNACK_RXTIMER)
 1363. continue;
 1364. /* time it out after 1 second */
 1365. if(++(lp->rexmits) > 5){
 1366. tpriv->nlimbo--;
 1367. *l = lp->next;
 1368. free(lp);
 1369. continue;
 1370. }
 1371. /* if we're being attacked, don't bother resending SYN ACK's */
 1372. if(tpriv->nlimbo > 100)
 1373. continue;
 1374. if(sndsynack(tcp, lp) < 0){
 1375. tpriv->nlimbo--;
 1376. *l = lp->next;
 1377. free(lp);
 1378. continue;
 1379. }
 1380. l = &lp->next;
 1381. }
 1382. }
 1383. qunlock(tcp);
 1384. }
 1385. /*
 1386. * lookup call in limbo. if found, throw it out.
 1387. *
 1388. * called with proto locked
 1389. */
 1390. static void
 1391. limborst(Conv *s, Tcp *segp, uchar *src, uchar *dst, uchar version)
 1392. {
 1393. Limbo *lp, **l;
 1394. int h;
 1395. Tcppriv *tpriv;
 1396. tpriv = s->p->priv;
 1397. /* find a call in limbo */
 1398. h = hashipa(src, segp->source);
 1399. for(l = &tpriv->lht[h]; *l != nil; l = &lp->next){
 1400. lp = *l;
 1401. if(lp->lport != segp->dest || lp->rport != segp->source || lp->version != version)
 1402. continue;
 1403. if(ipcmp(lp->laddr, dst) != 0)
 1404. continue;
 1405. if(ipcmp(lp->raddr, src) != 0)
 1406. continue;
 1407. /* RST can only follow the SYN */
 1408. if(segp->seq == lp->irs+1){
 1409. tpriv->nlimbo--;
 1410. *l = lp->next;
 1411. free(lp);
 1412. }
 1413. break;
 1414. }
 1415. }
 1416. /*
 1417. * come here when we finally get an ACK to our SYN-ACK.
 1418. * lookup call in limbo. if found, create a new conversation
 1419. *
 1420. * called with proto locked
 1421. */
 1422. static Conv*
 1423. tcpincoming(Conv *s, Tcp *segp, uchar *src, uchar *dst, uchar version)
 1424. {
 1425. Conv *new;
 1426. Tcpctl *tcb;
 1427. Tcppriv *tpriv;
 1428. Tcp4hdr *h4;
 1429. Tcp6hdr *h6;
 1430. Limbo *lp, **l;
 1431. int h;
 1432. /* unless it's just an ack, it can't be someone coming out of limbo */
 1433. if((segp->flags & SYN) || (segp->flags & ACK) == 0)
 1434. return nil;
 1435. tpriv = s->p->priv;
 1436. /* find a call in limbo */
 1437. h = hashipa(src, segp->source);
 1438. for(l = &tpriv->lht[h]; (lp = *l) != nil; l = &lp->next){
 1439. netlog(s->p->f, Logtcp, "tcpincoming s %I!%ud/%I!%ud d %I!%ud/%I!%ud v %d/%d\n",
 1440. src, segp->source, lp->raddr, lp->rport,
 1441. dst, segp->dest, lp->laddr, lp->lport,
 1442. version, lp->version
 1443. );
 1444. if(lp->lport != segp->dest || lp->rport != segp->source || lp->version != version)
 1445. continue;
 1446. if(ipcmp(lp->laddr, dst) != 0)
 1447. continue;
 1448. if(ipcmp(lp->raddr, src) != 0)
 1449. continue;
 1450. /* we're assuming no data with the initial SYN */
 1451. if(segp->seq != lp->irs+1 || segp->ack != lp->iss+1){
 1452. netlog(s->p->f, Logtcp, "tcpincoming s %lux/%lux a %lux %lux\n",
 1453. segp->seq, lp->irs+1, segp->ack, lp->iss+1);
 1454. lp = nil;
 1455. } else {
 1456. tpriv->nlimbo--;
 1457. *l = lp->next;
 1458. }
 1459. break;
 1460. }
 1461. if(lp == nil)
 1462. return nil;
 1463. new = Fsnewcall(s, src, segp->source, dst, segp->dest, version);
 1464. if(new == nil)
 1465. return nil;
 1466. memmove(new->ptcl, s->ptcl, sizeof(Tcpctl));
 1467. tcb = (Tcpctl*)new->ptcl;
 1468. tcb->flags &= ~CLONE;
 1469. tcb->timer.arg = new;
 1470. tcb->timer.state = TcptimerOFF;
 1471. tcb->acktimer.arg = new;
 1472. tcb->acktimer.state = TcptimerOFF;
 1473. tcb->katimer.arg = new;
 1474. tcb->katimer.state = TcptimerOFF;
 1475. tcb->rtt_timer.arg = new;
 1476. tcb->rtt_timer.state = TcptimerOFF;
 1477. tcb->irs = lp->irs;
 1478. tcb->rcv.nxt = tcb->irs+1;
 1479. tcb->rcv.urg = tcb->rcv.nxt;
 1480. tcb->iss = lp->iss;
 1481. tcb->rttseq = tcb->iss;
 1482. tcb->snd.wl2 = tcb->iss;
 1483. tcb->snd.una = tcb->iss+1;
 1484. tcb->snd.ptr = tcb->iss+1;
 1485. tcb->snd.nxt = tcb->iss+1;
 1486. tcb->flgcnt = 0;
 1487. tcb->flags |= SYNACK;
 1488. /* our sending max segment size cannot be bigger than what he asked for */
 1489. if(lp->mss != 0 && lp->mss < tcb->mss) {
 1490. tcb->mss = lp->mss;
 1491. tpriv->stats[Mss] = tcb->mss;
 1492. }
 1493. /* window scaling */
 1494. tcpsetscale(new, tcb, lp->rcvscale, lp->sndscale);
 1495. /* the congestion window always starts out as a single segment */
 1496. tcb->snd.wnd = segp->wnd;
 1497. tcb->cwind = tcb->mss;
 1498. /* set initial round trip time */
 1499. tcb->sndsyntime = lp->lastsend+lp->rexmits*SYNACK_RXTIMER;
 1500. tcpsynackrtt(new);
 1501. free(lp);
 1502. /* set up proto header */
 1503. switch(version){
 1504. case V4:
 1505. h4 = &tcb->protohdr.tcp4hdr;
 1506. memset(h4, 0, sizeof(*h4));
 1507. h4->proto = IP_TCPPROTO;
 1508. hnputs(h4->tcpsport, new->lport);
 1509. hnputs(h4->tcpdport, new->rport);
 1510. v6tov4(h4->tcpsrc, dst);
 1511. v6tov4(h4->tcpdst, src);
 1512. break;
 1513. case V6:
 1514. h6 = &tcb->protohdr.tcp6hdr;
 1515. memset(h6, 0, sizeof(*h6));
 1516. h6->proto = IP_TCPPROTO;
 1517. hnputs(h6->tcpsport, new->lport);
 1518. hnputs(h6->tcpdport, new->rport);
 1519. ipmove(h6->tcpsrc, dst);
 1520. ipmove(h6->tcpdst, src);
 1521. break;
 1522. default:
 1523. panic("tcpincoming: version %d", new->ipversion);
 1524. }
 1525. tcpsetstate(new, Established);
 1526. iphtadd(&tpriv->ht, new);
 1527. return new;
 1528. }
 1529. int
 1530. seq_within(ulong x, ulong low, ulong high)
 1531. {
 1532. if(low <= high){
 1533. if(low <= x && x <= high)
 1534. return 1;
 1535. }
 1536. else {
 1537. if(x >= low || x <= high)
 1538. return 1;
 1539. }
 1540. return 0;
 1541. }
 1542. int
 1543. seq_lt(ulong x, ulong y)
 1544. {
 1545. return (int)(x-y) < 0;
 1546. }
 1547. int
 1548. seq_le(ulong x, ulong y)
 1549. {
 1550. return (int)(x-y) <= 0;
 1551. }
 1552. int
 1553. seq_gt(ulong x, ulong y)
 1554. {
 1555. return (int)(x-y) > 0;
 1556. }
 1557. int
 1558. seq_ge(ulong x, ulong y)
 1559. {
 1560. return (int)(x-y) >= 0;
 1561. }
 1562. /*
 1563. * use the time between the first SYN and it's ack as the
 1564. * initial round trip time
 1565. */
 1566. void
 1567. tcpsynackrtt(Conv *s)
 1568. {
 1569. Tcpctl *tcb;
 1570. int delta;
 1571. Tcppriv *tpriv;
 1572. tcb = (Tcpctl*)s->ptcl;
 1573. tpriv = s->p->priv;
 1574. delta = NOW - tcb->sndsyntime;
 1575. tcb->srtt = delta<<LOGAGAIN;
 1576. tcb->mdev = delta<<LOGDGAIN;
 1577. /* halt round trip timer */
 1578. tcphalt(tpriv, &tcb->rtt_timer);
 1579. }
 1580. void
 1581. update(Conv *s, Tcp *seg)
 1582. {
 1583. int rtt, delta;
 1584. Tcpctl *tcb;
 1585. ulong acked;
 1586. ulong expand;
 1587. Tcppriv *tpriv;
 1588. tpriv = s->p->priv;
 1589. tcb = (Tcpctl*)s->ptcl;
 1590. /* if everything has been acked, force output(?) */
 1591. if(seq_gt(seg->ack, tcb->snd.nxt)) {
 1592. tcb->flags |= FORCE;
 1593. return;
 1594. }
 1595. /* added by Dong Lin for fast retransmission */
 1596. if(seg->ack == tcb->snd.una
 1597. && tcb->snd.una != tcb->snd.nxt
 1598. && seg->len == 0
 1599. && seg->wnd == tcb->snd.wnd) {
 1600. /* this is a pure ack w/o window update */
 1601. netlog(s->p->f, Logtcprxmt, "dupack %lud ack %lud sndwnd %lud advwin %lud\n",
 1602. tcb->snd.dupacks, seg->ack, tcb->snd.wnd, seg->wnd);
 1603. if(++tcb->snd.dupacks == TCPREXMTTHRESH) {
 1604. /*
 1605. * tahoe tcp rxt the packet, half sshthresh,
 1606. * and set cwnd to one packet
 1607. */
 1608. tcb->snd.recovery = 1;
 1609. tcb->snd.rxt = tcb->snd.nxt;
 1610. netlog(s->p->f, Logtcprxmt, "fast rxt %lud, nxt %lud\n", tcb->snd.una, tcb->snd.nxt);
 1611. tcprxmit(s);
 1612. } else {
 1613. /* do reno tcp here. */
 1614. }
 1615. }
 1616. /*
 1617. * update window
 1618. */
 1619. if(seq_gt(seg->ack, tcb->snd.wl2)
 1620. || (tcb->snd.wl2 == seg->ack && seg->wnd > tcb->snd.wnd)){
 1621. tcb->snd.wnd = seg->wnd;
 1622. tcb->snd.wl2 = seg->ack;
 1623. }
 1624. if(!seq_gt(seg->ack, tcb->snd.una)){
 1625. /*
 1626. * don't let us hangup if sending into a closed window and
 1627. * we're still getting acks
 1628. */
 1629. if((tcb->flags&RETRAN) && tcb->snd.wnd == 0){
 1630. tcb->backedoff = MAXBACKMS/4;
 1631. }
 1632. return;
 1633. }
 1634. /*
 1635. * any positive ack turns off fast rxt,
 1636. * (should we do new-reno on partial acks?)
 1637. */
 1638. if(!tcb->snd.recovery || seq_ge(seg->ack, tcb->snd.rxt)) {
 1639. tcb->snd.dupacks = 0;
 1640. tcb->snd.recovery = 0;
 1641. } else
 1642. netlog(s->p->f, Logtcp, "rxt next %lud, cwin %lud\n", seg->ack, tcb->cwind);
 1643. /* Compute the new send window size */
 1644. acked = seg->ack - tcb->snd.una;
 1645. /* avoid slow start and timers for SYN acks */
 1646. if((tcb->flags & SYNACK) == 0) {
 1647. tcb->flags |= SYNACK;
 1648. acked--;
 1649. tcb->flgcnt--;
 1650. goto done;
 1651. }
 1652. /* slow start as long as we're not recovering from lost packets */
 1653. if(tcb->cwind < tcb->snd.wnd && !tcb->snd.recovery) {
 1654. if(tcb->cwind < tcb->ssthresh) {
 1655. expand = tcb->mss;
 1656. if(acked < expand)
 1657. expand = acked;
 1658. }
 1659. else
 1660. expand = ((int)tcb->mss * tcb->mss) / tcb->cwind;
 1661. if(tcb->cwind + expand < tcb->cwind)
 1662. expand = tcb->snd.wnd - tcb->cwind;
 1663. if(tcb->cwind + expand > tcb->snd.wnd)
 1664. expand = tcb->snd.wnd - tcb->cwind;
 1665. tcb->cwind += expand;
 1666. }
 1667. /* Adjust the timers according to the round trip time */
 1668. if(tcb->rtt_timer.state == TcptimerON && seq_ge(seg->ack, tcb->rttseq)) {
 1669. tcphalt(tpriv, &tcb->rtt_timer);
 1670. if((tcb->flags&RETRAN) == 0) {
 1671. tcb->backoff = 0;
 1672. tcb->backedoff = 0;
 1673. rtt = tcb->rtt_timer.start - tcb->rtt_timer.count;
 1674. if(rtt == 0)
 1675. rtt = 1; /* otherwise all close systems will rexmit in 0 time */
 1676. rtt *= MSPTICK;
 1677. if(tcb->srtt == 0) {
 1678. tcb->srtt = rtt << LOGAGAIN;
 1679. tcb->mdev = rtt << LOGDGAIN;
 1680. } else {
 1681. delta = rtt - (tcb->srtt>>LOGAGAIN);
 1682. tcb->srtt += delta;
 1683. if(tcb->srtt <= 0)
 1684. tcb->srtt = 1;
 1685. delta = abs(delta) - (tcb->mdev>>LOGDGAIN);
 1686. tcb->mdev += delta;
 1687. if(tcb->mdev <= 0)
 1688. tcb->mdev = 1;
 1689. }
 1690. tcpsettimer(tcb);
 1691. }
 1692. }
 1693. done:
 1694. if(qdiscard(s->wq, acked) < acked)
 1695. tcb->flgcnt--;
 1696. tcb->snd.una = seg->ack;
 1697. if(seq_gt(seg->ack, tcb->snd.urg))
 1698. tcb->snd.urg = seg->ack;
 1699. if(tcb->snd.una != tcb->snd.nxt)
 1700. tcpgo(tpriv, &tcb->timer);
 1701. else
 1702. tcphalt(tpriv, &tcb->timer);
 1703. if(seq_lt(tcb->snd.ptr, tcb->snd.una))
 1704. tcb->snd.ptr = tcb->snd.una;
 1705. tcb->flags &= ~RETRAN;
 1706. tcb->backoff = 0;
 1707. tcb->backedoff = 0;
 1708. }
 1709. void
 1710. tcpiput(Proto *tcp, Ipifc*, Block *bp)
 1711. {
 1712. Tcp seg;
 1713. Tcp4hdr *h4;
 1714. Tcp6hdr *h6;
 1715. int hdrlen;
 1716. Tcpctl *tcb;
 1717. ushort length, csum;
 1718. uchar source[IPaddrlen], dest[IPaddrlen];
 1719. Conv *s;
 1720. Fs *f;
 1721. Tcppriv *tpriv;
 1722. uchar version;
 1723. f = tcp->f;
 1724. tpriv = tcp->priv;
 1725. tpriv->stats[InSegs]++;
 1726. h4 = (Tcp4hdr*)(bp->rp);
 1727. h6 = (Tcp6hdr*)(bp->rp);
 1728. if((h4->vihl&0xF0)==IP_VER4) {
 1729. version = V4;
 1730. length = nhgets(h4->length);
 1731. v4tov6(dest, h4->tcpdst);
 1732. v4tov6(source, h4->tcpsrc);
 1733. h4->Unused = 0;
 1734. hnputs(h4->tcplen, length-TCP4_PKT);
 1735. if(!(bp->flag & Btcpck) && (h4->tcpcksum[0] || h4->tcpcksum[1]) &&
 1736. ptclcsum(bp, TCP4_IPLEN, length-TCP4_IPLEN)) {
 1737. tpriv->stats[CsumErrs]++;
 1738. tpriv->stats[InErrs]++;
 1739. netlog(f, Logtcp, "bad tcp proto cksum\n");
 1740. freeblist(bp);
 1741. return;
 1742. }
 1743. hdrlen = ntohtcp4(&seg, &bp);
 1744. if(hdrlen < 0){
 1745. tpriv->stats[HlenErrs]++;
 1746. tpriv->stats[InErrs]++;
 1747. netlog(f, Logtcp, "bad tcp hdr len\n");
 1748. return;
 1749. }
 1750. /* trim the packet to the size claimed by the datagram */
 1751. length -= hdrlen+TCP4_PKT;
 1752. bp = trimblock(bp, hdrlen+TCP4_PKT, length);
 1753. if(bp == nil){
 1754. tpriv->stats[LenErrs]++;
 1755. tpriv->stats[InErrs]++;
 1756. netlog(f, Logtcp, "tcp len < 0 after trim\n");
 1757. return;
 1758. }
 1759. }
 1760. else {
 1761. int ttl = h6->ttl;
 1762. int proto = h6->proto;
 1763. version = V6;
 1764. length = nhgets(h6->ploadlen);
 1765. ipmove(dest, h6->tcpdst);
 1766. ipmove(source, h6->tcpsrc);
 1767. h6->ploadlen[0] = h6->ploadlen[1] = h6->proto = 0;
 1768. h6->ttl = proto;
 1769. hnputl(h6->vcf, length);
 1770. if((h6->tcpcksum[0] || h6->tcpcksum[1]) &&
 1771. (csum = ptclcsum(bp, TCP6_IPLEN, length+TCP6_PHDRSIZE)) != 0) {
 1772. tpriv->stats[CsumErrs]++;
 1773. tpriv->stats[InErrs]++;
 1774. netlog(f, Logtcp,
 1775. "bad tcpv6 proto cksum: got %#ux, computed %#ux\n",
 1776. h6->tcpcksum[0]<<8 | h6->tcpcksum[1], csum);
 1777. freeblist(bp);
 1778. return;
 1779. }
 1780. h6->ttl = ttl;
 1781. h6->proto = proto;
 1782. hnputs(h6->ploadlen, length);
 1783. hdrlen = ntohtcp6(&seg, &bp);
 1784. if(hdrlen < 0){
 1785. tpriv->stats[HlenErrs]++;
 1786. tpriv->stats[InErrs]++;
 1787. netlog(f, Logtcp, "bad tcpv6 hdr len\n");
 1788. return;
 1789. }
 1790. /* trim the packet to the size claimed by the datagram */
 1791. length -= hdrlen;
 1792. bp = trimblock(bp, hdrlen+TCP6_PKT, length);
 1793. if(bp == nil){
 1794. tpriv->stats[LenErrs]++;
 1795. tpriv->stats[InErrs]++;
 1796. netlog(f, Logtcp, "tcpv6 len < 0 after trim\n");
 1797. return;
 1798. }
 1799. }
 1800. /* lock protocol while searching for a conversation */
 1801. qlock(tcp);
 1802. /* Look for a matching conversation */
 1803. s = iphtlook(&tpriv->ht, source, seg.source, dest, seg.dest);
 1804. if(s == nil){
 1805. netlog(f, Logtcp, "iphtlook(src %I!%d, dst %I!%d) failed\n",
 1806. source, seg.source, dest, seg.dest);
 1807. reset:
 1808. qunlock(tcp);
 1809. sndrst(tcp, source, dest, length, &seg, version, "no conversation");
 1810. freeblist(bp);
 1811. return;
 1812. }
 1813. /* if it's a listener, look for the right flags and get a new conv */
 1814. tcb = (Tcpctl*)s->ptcl;
 1815. if(tcb->state == Listen){
 1816. if(seg.flags & RST){
 1817. limborst(s, &seg, source, dest, version);
 1818. qunlock(tcp);
 1819. freeblist(bp);
 1820. return;
 1821. }
 1822. /* if this is a new SYN, put the call into limbo */
 1823. if((seg.flags & SYN) && (seg.flags & ACK) == 0){
 1824. limbo(s, source, dest, &seg, version);
 1825. qunlock(tcp);
 1826. freeblist(bp);
 1827. return;
 1828. }
 1829. /*
 1830. * if there's a matching call in limbo, tcpincoming will
 1831. * return it in state Syn_received
 1832. */
 1833. s = tcpincoming(s, &seg, source, dest, version);
 1834. if(s == nil)
 1835. goto reset;
 1836. }
 1837. /* The rest of the input state machine is run with the control block
 1838. * locked and implements the state machine directly out of the RFC.
 1839. * Out-of-band data is ignored - it was always a bad idea.
 1840. */
 1841. tcb = (Tcpctl*)s->ptcl;
 1842. if(waserror()){
 1843. qunlock(s);
 1844. nexterror();
 1845. }
 1846. qlock(s);
 1847. qunlock(tcp);
 1848. /* fix up window */
 1849. seg.wnd <<= tcb->rcv.scale;
 1850. /* every input packet in puts off the keep alive time out */
 1851. tcpsetkacounter(tcb);
 1852. switch(tcb->state) {
 1853. case Closed:
 1854. sndrst(tcp, source, dest, length, &seg, version, "sending to Closed");
 1855. goto raise;
 1856. case Syn_sent:
 1857. if(seg.flags & ACK) {
 1858. if(!seq_within(seg.ack, tcb->iss+1, tcb->snd.nxt)) {
 1859. sndrst(tcp, source, dest, length, &seg, version,
 1860. "bad seq in Syn_sent");
 1861. goto raise;
 1862. }
 1863. }
 1864. if(seg.flags & RST) {
 1865. if(seg.flags & ACK)
 1866. localclose(s, Econrefused);
 1867. goto raise;
 1868. }
 1869. if(seg.flags & SYN) {
 1870. procsyn(s, &seg);
 1871. if(seg.flags & ACK){
 1872. update(s, &seg);
 1873. tcpsynackrtt(s);
 1874. tcpsetstate(s, Established);
 1875. tcpsetscale(s, tcb, seg.ws, tcb->scale);
 1876. }
 1877. else {
 1878. tcb->time = NOW;
 1879. tcpsetstate(s, Syn_received); /* DLP - shouldn't this be a reset? */
 1880. }
 1881. if(length != 0 || (seg.flags & FIN))
 1882. break;
 1883. freeblist(bp);
 1884. goto output;
 1885. }
 1886. else
 1887. freeblist(bp);
 1888. qunlock(s);
 1889. poperror();
 1890. return;
 1891. case Syn_received:
 1892. /* doesn't matter if it's the correct ack, we're just trying to set timing */
 1893. if(seg.flags & ACK)
 1894. tcpsynackrtt(s);
 1895. break;
 1896. }
 1897. /*
 1898. * One DOS attack is to open connections to us and then forget about them,
 1899. * thereby tying up a conv at no long term cost to the attacker.
 1900. * This is an attempt to defeat these stateless DOS attacks. See
 1901. * corresponding code in tcpsendka().
 1902. */
 1903. if(tcb->state != Syn_received && (seg.flags & RST) == 0){
 1904. if(tcpporthogdefense
 1905. && seq_within(seg.ack, tcb->snd.una-(1<<31), tcb->snd.una-(1<<29))){
 1906. print("stateless hog %I.%d->%I.%d f %ux %lux - %lux - %lux\n",
 1907. source, seg.source, dest, seg.dest, seg.flags,
 1908. tcb->snd.una-(1<<31), seg.ack, tcb->snd.una-(1<<29));
 1909. localclose(s, "stateless hog");
 1910. }
 1911. }
 1912. /* Cut the data to fit the receive window */
 1913. if(tcptrim(tcb, &seg, &bp, &length) == -1) {
 1914. netlog(f, Logtcp, "tcptrim, not accept, seq %lud-%lud win %lud-%lud\n",
 1915. seg.seq, seg.seq + length - 1,
 1916. tcb->rcv.nxt, tcb->rcv.nxt + tcb->rcv.wnd-1);
 1917. netlog(f, Logtcp, "tcp len < 0, %lud %d\n", seg.seq, length);
 1918. update(s, &seg);
 1919. if(qlen(s->wq)+tcb->flgcnt == 0 && tcb->state == Closing) {
 1920. tcphalt(tpriv, &tcb->rtt_timer);
 1921. tcphalt(tpriv, &tcb->acktimer);
 1922. tcphalt(tpriv, &tcb->katimer);
 1923. tcpsetstate(s, Time_wait);
 1924. tcb->timer.start = MSL2*(1000 / MSPTICK);
 1925. tcpgo(tpriv, &tcb->timer);
 1926. }
 1927. if(!(seg.flags & RST)) {
 1928. tcb->flags |= FORCE;
 1929. goto output;
 1930. }
 1931. qunlock(s);
 1932. poperror();
 1933. return;
 1934. }
 1935. /* Cannot accept so answer with a rst */
 1936. if(length && tcb->state == Closed) {
 1937. sndrst(tcp, source, dest, length, &seg, version, "sending to Closed");
 1938. goto raise;
 1939. }
 1940. /* The segment is beyond the current receive pointer so
 1941. * queue the data in the resequence queue
 1942. */
 1943. if(seg.seq != tcb->rcv.nxt)
 1944. if(length != 0 || (seg.flags & (SYN|FIN))) {
 1945. update(s, &seg);
 1946. if(addreseq(tcb, tpriv, &seg, bp, length) < 0)
 1947. print("reseq %I.%d -> %I.%d\n", s->raddr, s->rport, s->laddr, s->lport);
 1948. tcb->flags |= FORCE;
 1949. goto output;
 1950. }
 1951. /*
 1952. * keep looping till we've processed this packet plus any
 1953. * adjacent packets in the resequence queue
 1954. */
 1955. for(;;) {
 1956. if(seg.flags & RST) {
 1957. if(tcb->state == Established) {
 1958. tpriv->stats[EstabResets]++;
 1959. if(tcb->rcv.nxt != seg.seq)
 1960. print("out of order RST rcvd: %I.%d -> %I.%d, rcv.nxt %lux seq %lux\n", s->raddr, s->rport, s->laddr, s->lport, tcb->rcv.nxt, seg.seq);
 1961. }
 1962. localclose(s, Econrefused);
 1963. goto raise;
 1964. }
 1965. if((seg.flags&ACK) == 0)
 1966. goto raise;
 1967. switch(tcb->state) {
 1968. case Syn_received:
 1969. if(!seq_within(seg.ack, tcb->snd.una+1, tcb->snd.nxt)){
 1970. sndrst(tcp, source, dest, length, &seg, version,
 1971. "bad seq in Syn_received");
 1972. goto raise;
 1973. }
 1974. update(s, &seg);
 1975. tcpsetstate(s, Established);
 1976. case Established:
 1977. case Close_wait:
 1978. update(s, &seg);
 1979. break;
 1980. case Finwait1:
 1981. update(s, &seg);
 1982. if(qlen(s->wq)+tcb->flgcnt == 0){
 1983. tcphalt(tpriv, &tcb->rtt_timer);
 1984. tcphalt(tpriv, &tcb->acktimer);
 1985. tcpsetkacounter(tcb);
 1986. tcb->time = NOW;
 1987. tcpsetstate(s, Finwait2);
 1988. tcb->katimer.start = MSL2 * (1000 / MSPTICK);
 1989. tcpgo(tpriv, &tcb->katimer);
 1990. }
 1991. break;
 1992. case Finwait2:
 1993. update(s, &seg);
 1994. break;
 1995. case Closing:
 1996. update(s, &seg);
 1997. if(qlen(s->wq)+tcb->flgcnt == 0) {
 1998. tcphalt(tpriv, &tcb->rtt_timer);
 1999. tcphalt(tpriv, &tcb->acktimer);
 2000. tcphalt(tpriv, &tcb->katimer);
 2001. tcpsetstate(s, Time_wait);
 2002. tcb->timer.start = MSL2*(1000 / MSPTICK);
 2003. tcpgo(tpriv, &tcb->timer);
 2004. }
 2005. break;
 2006. case Last_ack:
 2007. update(s, &seg);
 2008. if(qlen(s->wq)+tcb->flgcnt == 0) {
 2009. localclose(s, nil);
 2010. goto raise;
 2011. }
 2012. case Time_wait:
 2013. tcb->flags |= FORCE;
 2014. if(tcb->timer.state != TcptimerON)
 2015. tcpgo(tpriv, &tcb->timer);
 2016. }
 2017. if((seg.flags&URG) && seg.urg) {
 2018. if(seq_gt(seg.urg + seg.seq, tcb->rcv.urg)) {
 2019. tcb->rcv.urg = seg.urg + seg.seq;
 2020. pullblock(&bp, seg.urg);
 2021. }
 2022. }
 2023. else
 2024. if(seq_gt(tcb->rcv.nxt, tcb->rcv.urg))
 2025. tcb->rcv.urg = tcb->rcv.nxt;
 2026. if(length == 0) {
 2027. if(bp != nil)
 2028. freeblist(bp);
 2029. }
 2030. else {
 2031. switch(tcb->state){
 2032. default:
 2033. /* Ignore segment text */
 2034. if(bp != nil)
 2035. freeblist(bp);
 2036. break;
 2037. case Syn_received:
 2038. case Established:
 2039. case Finwait1:
 2040. /* If we still have some data place on
 2041. * receive queue
 2042. */
 2043. if(bp) {
 2044. bp = packblock(bp);
 2045. if(bp == nil)
 2046. panic("tcp packblock");
 2047. qpassnolim(s->rq, bp);
 2048. bp = nil;
 2049. /*
 2050. * Force an ack every 2 data messages. This is
 2051. * a hack for rob to make his home system run
 2052. * faster.
 2053. *
 2054. * this also keeps the standard TCP congestion
 2055. * control working since it needs an ack every
 2056. * 2 max segs worth. This is not quite that,
 2057. * but under a real stream is equivalent since
 2058. * every packet has a max seg in it.
 2059. */
 2060. if(++(tcb->rcv.una) >= 2)
 2061. tcb->flags |= FORCE;
 2062. }
 2063. tcb->rcv.nxt += length;
 2064. /*
 2065. * update our rcv window
 2066. */
 2067. tcprcvwin(s);
 2068. /*
 2069. * turn on the acktimer if there's something
 2070. * to ack
 2071. */
 2072. if(tcb->acktimer.state != TcptimerON)
 2073. tcpgo(tpriv, &tcb->acktimer);
 2074. break;
 2075. case Finwait2:
 2076. /* no process to read the data, send a reset */
 2077. if(bp != nil)
 2078. freeblist(bp);
 2079. sndrst(tcp, source, dest, length, &seg, version,
 2080. "send to Finwait2");
 2081. qunlock(s);
 2082. poperror();
 2083. return;
 2084. }
 2085. }
 2086. if(seg.flags & FIN) {
 2087. tcb->flags |= FORCE;
 2088. switch(tcb->state) {
 2089. case Syn_received:
 2090. case Established:
 2091. tcb->rcv.nxt++;
 2092. tcpsetstate(s, Close_wait);
 2093. break;
 2094. case Finwait1:
 2095. tcb->rcv.nxt++;
 2096. if(qlen(s->wq)+tcb->flgcnt == 0) {
 2097. tcphalt(tpriv, &tcb->rtt_timer);
 2098. tcphalt(tpriv, &tcb->acktimer);
 2099. tcphalt(tpriv, &tcb->katimer);
 2100. tcpsetstate(s, Time_wait);
 2101. tcb->timer.start = MSL2*(1000/MSPTICK);
 2102. tcpgo(tpriv, &tcb->timer);
 2103. }
 2104. else
 2105. tcpsetstate(s, Closing);
 2106. break;
 2107. case Finwait2:
 2108. tcb->rcv.nxt++;
 2109. tcphalt(tpriv, &tcb->rtt_timer);
 2110. tcphalt(tpriv, &tcb->acktimer);
 2111. tcphalt(tpriv, &tcb->katimer);
 2112. tcpsetstate(s, Time_wait);
 2113. tcb->timer.start = MSL2 * (1000/MSPTICK);
 2114. tcpgo(tpriv, &tcb->timer);
 2115. break;
 2116. case Close_wait:
 2117. case Closing:
 2118. case Last_ack:
 2119. break;
 2120. case Time_wait:
 2121. tcpgo(tpriv, &tcb->timer);
 2122. break;
 2123. }
 2124. }
 2125. /*
 2126. * get next adjacent segment from the resequence queue.
 2127. * dump/trim any overlapping segments
 2128. */
 2129. for(;;) {
 2130. if(tcb->reseq == nil)
 2131. goto output;
 2132. if(seq_ge(tcb->rcv.nxt, tcb->reseq->seg.seq) == 0)
 2133. goto output;
 2134. getreseq(tcb, &seg, &bp, &length);
 2135. if(tcptrim(tcb, &seg, &bp, &length) == 0)
 2136. break;
 2137. }
 2138. }
 2139. output:
 2140. tcpoutput(s);
 2141. qunlock(s);
 2142. poperror();
 2143. return;
 2144. raise:
 2145. qunlock(s);
 2146. poperror();
 2147. freeblist(bp);
 2148. tcpkick(s);
 2149. }
 2150. /*
 2151. * always enters and exits with the s locked. We drop
 2152. * the lock to ipoput the packet so some care has to be
 2153. * taken by callers.
 2154. */
 2155. void
 2156. tcpoutput(Conv *s)
 2157. {
 2158. Tcp seg;
 2159. int msgs;
 2160. Tcpctl *tcb;
 2161. Block *hbp, *bp;
 2162. int sndcnt, n;
 2163. ulong ssize, dsize, usable, sent;
 2164. Fs *f;
 2165. Tcppriv *tpriv;
 2166. uchar version;
 2167. f = s->p->f;
 2168. tpriv = s->p->priv;
 2169. version = s->ipversion;
 2170. for(msgs = 0; msgs < 100; msgs++) {
 2171. tcb = (Tcpctl*)s->ptcl;
 2172. switch(tcb->state) {
 2173. case Listen:
 2174. case Closed:
 2175. case Finwait2:
 2176. return;
 2177. }
 2178. /* force an ack when a window has opened up */
 2179. if(tcb->rcv.blocked && tcb->rcv.wnd > 0){
 2180. tcb->rcv.blocked = 0;
 2181. tcb->flags |= FORCE;
 2182. }
 2183. sndcnt = qlen(s->wq)+tcb->flgcnt;
 2184. sent = tcb->snd.ptr - tcb->snd.una;
 2185. /* Don't send anything else until our SYN has been acked */
 2186. if(tcb->snd.ptr != tcb->iss && (tcb->flags & SYNACK) == 0)
 2187. break;
 2188. /* Compute usable segment based on offered window and limit
 2189. * window probes to one
 2190. */
 2191. if(tcb->snd.wnd == 0){
 2192. if(sent != 0) {
 2193. if((tcb->flags&FORCE) == 0)
 2194. break;
 2195. // tcb->snd.ptr = tcb->snd.una;
 2196. }
 2197. usable = 1;
 2198. }
 2199. else {
 2200. usable = tcb->cwind;
 2201. if(tcb->snd.wnd < usable)
 2202. usable = tcb->snd.wnd;
 2203. usable -= sent;
 2204. }
 2205. ssize = sndcnt-sent;
 2206. if(ssize && usable < 2)
 2207. netlog(s->p->f, Logtcp, "throttled snd.wnd %lud cwind %lud\n",
 2208. tcb->snd.wnd, tcb->cwind);
 2209. if(usable < ssize)
 2210. ssize = usable;
 2211. if(tcb->mss < ssize)
 2212. ssize = tcb->mss;
 2213. dsize = ssize;
 2214. seg.urg = 0;
 2215. if(ssize == 0)
 2216. if((tcb->flags&FORCE) == 0)
 2217. break;
 2218. tcb->flags &= ~FORCE;
 2219. tcprcvwin(s);
 2220. /* By default we will generate an ack */
 2221. tcphalt(tpriv, &tcb->acktimer);
 2222. tcb->rcv.una = 0;
 2223. seg.source = s->lport;
 2224. seg.dest = s->rport;
 2225. seg.flags = ACK;
 2226. seg.mss = 0;
 2227. seg.ws = 0;
 2228. switch(tcb->state){
 2229. case Syn_sent:
 2230. seg.flags = 0;
 2231. if(tcb->snd.ptr == tcb->iss){
 2232. seg.flags |= SYN;
 2233. dsize--;
 2234. seg.mss = tcb->mss;
 2235. seg.ws = tcb->scale;
 2236. }
 2237. break;
 2238. case Syn_received:
 2239. /*
 2240. * don't send any data with a SYN/ACK packet
 2241. * because Linux rejects the packet in its
 2242. * attempt to solve the SYN attack problem
 2243. */
 2244. if(tcb->snd.ptr == tcb->iss){
 2245. seg.flags |= SYN;
 2246. dsize = 0;
 2247. ssize = 1;
 2248. seg.mss = tcb->mss;
 2249. seg.ws = tcb->scale;
 2250. }
 2251. break;
 2252. }
 2253. seg.seq = tcb->snd.ptr;
 2254. seg.ack = tcb->rcv.nxt;
 2255. seg.wnd = tcb->rcv.wnd;
 2256. /* Pull out data to send */
 2257. bp = nil;
 2258. if(dsize != 0) {
 2259. bp = qcopy(s->wq, dsize, sent);
 2260. if(BLEN(bp) != dsize) {
 2261. seg.flags |= FIN;
 2262. dsize--;
 2263. }
 2264. }
 2265. if(sent+dsize == sndcnt)
 2266. seg.flags |= PSH;
 2267. /* keep track of balance of resent data */
 2268. if(seq_lt(tcb->snd.ptr, tcb->snd.nxt)) {
 2269. n = tcb->snd.nxt - tcb->snd.ptr;
 2270. if(ssize < n)
 2271. n = ssize;
 2272. tcb->resent += n;
 2273. netlog(f, Logtcp, "rexmit: %I!%d -> %I!%d ptr %lux nxt %lux\n",
 2274. s->raddr, s->rport, s->laddr, s->lport, tcb->snd.ptr, tcb->snd.nxt);
 2275. tpriv->stats[RetransSegs]++;
 2276. }
 2277. tcb->snd.ptr += ssize;
 2278. /* Pull up the send pointer so we can accept acks
 2279. * for this window
 2280. */
 2281. if(seq_gt(tcb->snd.ptr,tcb->snd.nxt))
 2282. tcb->snd.nxt = tcb->snd.ptr;
 2283. /* Build header, link data and compute cksum */
 2284. switch(version){
 2285. case V4:
 2286. tcb->protohdr.tcp4hdr.vihl = IP_VER4;
 2287. hbp = htontcp4(&seg, bp, &tcb->protohdr.tcp4hdr, tcb);
 2288. if(hbp == nil) {
 2289. freeblist(bp);
 2290. return;
 2291. }
 2292. break;
 2293. case V6:
 2294. tcb->protohdr.tcp6hdr.vcf[0] = IP_VER6;
 2295. hbp = htontcp6(&seg, bp, &tcb->protohdr.tcp6hdr, tcb);
 2296. if(hbp == nil) {
 2297. freeblist(bp);
 2298. return;
 2299. }
 2300. break;
 2301. default:
 2302. hbp = nil; /* to suppress a warning */
 2303. panic("tcpoutput: version %d", version);
 2304. }
 2305. /* Start the transmission timers if there is new data and we
 2306. * expect acknowledges
 2307. */
 2308. if(ssize != 0){
 2309. if(tcb->timer.state != TcptimerON)
 2310. tcpgo(tpriv, &tcb->timer);
 2311. /* If round trip timer isn't running, start it.
 2312. * measure the longest packet only in case the
 2313. * transmission time dominates RTT
 2314. */
 2315. if(tcb->rtt_timer.state != TcptimerON)
 2316. if(ssize == tcb->mss) {
 2317. tcpgo(tpriv, &tcb->rtt_timer);
 2318. tcb->rttseq = tcb->snd.ptr;
 2319. }
 2320. }
 2321. tpriv->stats[OutSegs]++;
 2322. /* put off the next keep alive */
 2323. tcpgo(tpriv, &tcb->katimer);
 2324. switch(version){
 2325. case V4:
 2326. if(ipoput4(f, hbp, 0, s->ttl, s->tos, s) < 0){
 2327. /* a negative return means no route */
 2328. localclose(s, "no route");
 2329. }
 2330. break;
 2331. case V6:
 2332. if(ipoput6(f, hbp, 0, s->ttl, s->tos, s) < 0){
 2333. /* a negative return means no route */
 2334. localclose(s, "no route");
 2335. }
 2336. break;
 2337. default:
 2338. panic("tcpoutput2: version %d", version);
 2339. }
 2340. if((msgs%4) == 1){
 2341. qunlock(s);
 2342. sched();
 2343. qlock(s);
 2344. }
 2345. }
 2346. }
 2347. /*
 2348. * the BSD convention (hack?) for keep alives. resend last uchar acked.
 2349. */
 2350. void
 2351. tcpsendka(Conv *s)
 2352. {
 2353. Tcp seg;
 2354. Tcpctl *tcb;
 2355. Block *hbp,*dbp;
 2356. tcb = (Tcpctl*)s->ptcl;
 2357. dbp = nil;
 2358. seg.urg = 0;
 2359. seg.source = s->lport;
 2360. seg.dest = s->rport;
 2361. seg.flags = ACK|PSH;
 2362. seg.mss = 0;
 2363. seg.ws = 0;
 2364. if(tcpporthogdefense)
 2365. seg.seq = tcb->snd.una-(1<<30)-nrand(1<<20);
 2366. else
 2367. seg.seq = tcb->snd.una-1;
 2368. seg.ack = tcb->rcv.nxt;
 2369. tcb->rcv.una = 0;
 2370. seg.wnd = tcb->rcv.wnd;
 2371. if(tcb->state == Finwait2){
 2372. seg.flags |= FIN;
 2373. } else {
 2374. dbp = allocb(1);
 2375. dbp->wp++;
 2376. }
 2377. if(isv4(s->raddr)) {
 2378. /* Build header, link data and compute cksum */
 2379. tcb->protohdr.tcp4hdr.vihl = IP_VER4;
 2380. hbp = htontcp4(&seg, dbp, &tcb->protohdr.tcp4hdr, tcb);
 2381. if(hbp == nil) {
 2382. freeblist(dbp);
 2383. return;
 2384. }
 2385. ipoput4(s->p->f, hbp, 0, s->ttl, s->tos, s);
 2386. }
 2387. else {
 2388. /* Build header, link data and compute cksum */
 2389. tcb->protohdr.tcp6hdr.vcf[0] = IP_VER6;
 2390. hbp = htontcp6(&seg, dbp, &tcb->protohdr.tcp6hdr, tcb);
 2391. if(hbp == nil) {
 2392. freeblist(dbp);
 2393. return;
 2394. }
 2395. ipoput6(s->p->f, hbp, 0, s->ttl, s->tos, s);
 2396. }
 2397. }
 2398. /*
 2399. * set connection to time out after 12 minutes
 2400. */
 2401. void
 2402. tcpsetkacounter(Tcpctl *tcb)
 2403. {
 2404. tcb->kacounter = (12 * 60 * 1000) / (tcb->katimer.start*MSPTICK);
 2405. if(tcb->kacounter < 3)
 2406. tcb->kacounter = 3;
 2407. }
 2408. /*
 2409. * if we've timed out, close the connection
 2410. * otherwise, send a keepalive and restart the timer
 2411. */
 2412. void
 2413. tcpkeepalive(void *v)
 2414. {
 2415. Tcpctl *tcb;
 2416. Conv *s;
 2417. s = v;
 2418. tcb = (Tcpctl*)s->ptcl;
 2419. if(waserror()){
 2420. qunlock(s);
 2421. nexterror();
 2422. }
 2423. qlock(s);
 2424. if(tcb->state != Closed){
 2425. if(--(tcb->kacounter) <= 0) {
 2426. localclose(s, Etimedout);
 2427. } else {
 2428. tcpsendka(s);
 2429. tcpgo(s->p->priv, &tcb->katimer);
 2430. }
 2431. }
 2432. qunlock(s);
 2433. poperror();
 2434. }
 2435. /*
 2436. * start keepalive timer
 2437. */
 2438. char*
 2439. tcpstartka(Conv *s, char **f, int n)
 2440. {
 2441. Tcpctl *tcb;
 2442. int x;
 2443. tcb = (Tcpctl*)s->ptcl;
 2444. if(tcb->state != Established)
 2445. return "connection must be in Establised state";
 2446. if(n > 1){
 2447. x = atoi(f[1]);
 2448. if(x >= MSPTICK)
 2449. tcb->katimer.start = x/MSPTICK;
 2450. }
 2451. tcpsetkacounter(tcb);
 2452. tcpgo(s->p->priv, &tcb->katimer);
 2453. return nil;
 2454. }
 2455. /*
 2456. * turn checksums on/off
 2457. */
 2458. char*
 2459. tcpsetchecksum(Conv *s, char **f, int)
 2460. {
 2461. Tcpctl *tcb;
 2462. tcb = (Tcpctl*)s->ptcl;
 2463. tcb->nochecksum = !atoi(f[1]);
 2464. return nil;
 2465. }
 2466. void
 2467. tcprxmit(Conv *s)
 2468. {
 2469. Tcpctl *tcb;
 2470. tcb = (Tcpctl*)s->ptcl;
 2471. tcb->flags |= RETRAN|FORCE;
 2472. tcb->snd.ptr = tcb->snd.una;
 2473. /*
 2474. * We should be halving the slow start threshhold (down to one
 2475. * mss) but leaving it at mss seems to work well enough
 2476. */
 2477. tcb->ssthresh = tcb->mss;
 2478. /*
 2479. * pull window down to a single packet
 2480. */
 2481. tcb->cwind = tcb->mss;
 2482. tcpoutput(s);
 2483. }
 2484. void
 2485. tcptimeout(void *arg)
 2486. {
 2487. Conv *s;
 2488. Tcpctl *tcb;
 2489. int maxback;
 2490. Tcppriv *tpriv;
 2491. s = (Conv*)arg;
 2492. tpriv = s->p->priv;
 2493. tcb = (Tcpctl*)s->ptcl;
 2494. if(waserror()){
 2495. qunlock(s);
 2496. nexterror();
 2497. }
 2498. qlock(s);
 2499. switch(tcb->state){
 2500. default:
 2501. tcb->backoff++;
 2502. if(tcb->state == Syn_sent)
 2503. maxback = MAXBACKMS/2;
 2504. else
 2505. maxback = MAXBACKMS;
 2506. tcb->backedoff += tcb->timer.start * MSPTICK;
 2507. if(tcb->backedoff >= maxback) {
 2508. localclose(s, Etimedout);
 2509. break;
 2510. }
 2511. netlog(s->p->f, Logtcprxmt, "timeout rexmit %#lux %d/%lud\n", tcb->snd.una, tcb->timer.start, NOW);
 2512. tcpsettimer(tcb);
 2513. tcprxmit(s);
 2514. tpriv->stats[RetransTimeouts]++;
 2515. tcb->snd.dupacks = 0;
 2516. break;
 2517. case Time_wait:
 2518. localclose(s, nil);
 2519. break;
 2520. case Closed:
 2521. break;
 2522. }
 2523. qunlock(s);
 2524. poperror();
 2525. }
 2526. int
 2527. inwindow(Tcpctl *tcb, int seq)
 2528. {
 2529. return seq_within(seq, tcb->rcv.nxt, tcb->rcv.nxt+tcb->rcv.wnd-1);
 2530. }
 2531. /*
 2532. * set up state for a received SYN (or SYN ACK) packet
 2533. */
 2534. void
 2535. procsyn(Conv *s, Tcp *seg)
 2536. {
 2537. Tcpctl *tcb;
 2538. Tcppriv *tpriv;
 2539. tcb = (Tcpctl*)s->ptcl;
 2540. tcb->flags |= FORCE;
 2541. tcb->rcv.nxt = seg->seq + 1;
 2542. tcb->rcv.urg = tcb->rcv.nxt;
 2543. tcb->irs = seg->seq;
 2544. /* our sending max segment size cannot be bigger than what he asked for */
 2545. if(seg->mss != 0 && seg->mss < tcb->mss) {
 2546. tcb->mss = seg->mss;
 2547. tpriv = s->p->priv;
 2548. tpriv->stats[Mss] = tcb->mss;
 2549. }
 2550. /* the congestion window always starts out as a single segment */
 2551. tcb->snd.wnd = seg->wnd;
 2552. tcb->cwind = tcb->mss;
 2553. }
 2554. int
 2555. addreseq(Tcpctl *tcb, Tcppriv *tpriv, Tcp *seg, Block *bp, ushort length)
 2556. {
 2557. Reseq *rp, *rp1;
 2558. int i, rqlen, qmax;
 2559. rp = malloc(sizeof(Reseq));
 2560. if(rp == nil){
 2561. freeblist(bp); /* bp always consumed by add_reseq */
 2562. return 0;
 2563. }
 2564. rp->seg = *seg;
 2565. rp->bp = bp;
 2566. rp->length = length;
 2567. /* Place on reassembly list sorting by starting seq number */
 2568. rp1 = tcb->reseq;
 2569. if(rp1 == nil || seq_lt(seg->seq, rp1->seg.seq)) {
 2570. rp->next = rp1;
 2571. tcb->reseq = rp;
 2572. if(rp->next != nil)
 2573. tpriv->stats[OutOfOrder]++;
 2574. return 0;
 2575. }
 2576. rqlen = 0;
 2577. for(i = 0;; i++) {
 2578. rqlen += rp1->length;
 2579. if(rp1->next == nil || seq_lt(seg->seq, rp1->next->seg.seq)) {
 2580. rp->next = rp1->next;
 2581. rp1->next = rp;
 2582. if(rp->next != nil)
 2583. tpriv->stats[OutOfOrder]++;
 2584. break;
 2585. }
 2586. rp1 = rp1->next;
 2587. }
 2588. qmax = QMAX<<tcb->rcv.scale;
 2589. if(rqlen > qmax){
 2590. print("resequence queue > window: %d > %d\n", rqlen, qmax);
 2591. i = 0;
 2592. for(rp1 = tcb->reseq; rp1 != nil; rp1 = rp1->next){
 2593. print("%#lux %#lux %#ux\n", rp1->seg.seq,
 2594. rp1->seg.ack, rp1->seg.flags);
 2595. if(i++ > 10){
 2596. print("...\n");
 2597. break;
 2598. }
 2599. }
 2600. /*
 2601. * delete entire reassembly queue; wait for retransmit.
 2602. * - should we be smarter and only delete the tail?
 2603. */
 2604. for(rp = tcb->reseq; rp != nil; rp = rp1){
 2605. rp1 = rp->next;
 2606. freeblist(rp->bp);
 2607. free(rp);
 2608. }
 2609. tcb->reseq = nil;
 2610. return -1;
 2611. }
 2612. return 0;
 2613. }
 2614. void
 2615. getreseq(Tcpctl *tcb, Tcp *seg, Block **bp, ushort *length)
 2616. {
 2617. Reseq *rp;
 2618. rp = tcb->reseq;
 2619. if(rp == nil)
 2620. return;
 2621. tcb->reseq = rp->next;
 2622. *seg = rp->seg;
 2623. *bp = rp->bp;
 2624. *length = rp->length;
 2625. free(rp);
 2626. }
 2627. int
 2628. tcptrim(Tcpctl *tcb, Tcp *seg, Block **bp, ushort *length)
 2629. {
 2630. ushort len;
 2631. uchar accept;
 2632. int dupcnt, excess;
 2633. accept = 0;
 2634. len = *length;
 2635. if(seg->flags & SYN)
 2636. len++;
 2637. if(seg->flags & FIN)
 2638. len++;
 2639. if(tcb->rcv.wnd == 0) {
 2640. if(len == 0 && seg->seq == tcb->rcv.nxt)
 2641. return 0;
 2642. }
 2643. else {
 2644. /* Some part of the segment should be in the window */
 2645. if(inwindow(tcb,seg->seq))
 2646. accept++;
 2647. else
 2648. if(len != 0) {
 2649. if(inwindow(tcb, seg->seq+len-1) ||
 2650. seq_within(tcb->rcv.nxt, seg->seq,seg->seq+len-1))
 2651. accept++;
 2652. }
 2653. }
 2654. if(!accept) {
 2655. freeblist(*bp);
 2656. return -1;
 2657. }
 2658. dupcnt = tcb->rcv.nxt - seg->seq;
 2659. if(dupcnt > 0){
 2660. tcb->rerecv += dupcnt;
 2661. if(seg->flags & SYN){
 2662. seg->flags &= ~SYN;
 2663. seg->seq++;
 2664. if(seg->urg > 1)
 2665. seg->urg--;
 2666. else
 2667. seg->flags &= ~URG;
 2668. dupcnt--;
 2669. }
 2670. if(dupcnt > 0){
 2671. pullblock(bp, (ushort)dupcnt);
 2672. seg->seq += dupcnt;
 2673. *length -= dupcnt;
 2674. if(seg->urg > dupcnt)
 2675. seg->urg -= dupcnt;
 2676. else {
 2677. seg->flags &= ~URG;
 2678. seg->urg = 0;
 2679. }
 2680. }
 2681. }
 2682. excess = seg->seq + *length - (tcb->rcv.nxt + tcb->rcv.wnd);
 2683. if(excess > 0) {
 2684. tcb->rerecv += excess;
 2685. *length -= excess;
 2686. *bp = trimblock(*bp, 0, *length);
 2687. if(*bp == nil)
 2688. panic("presotto is a boofhead");
 2689. seg->flags &= ~FIN;
 2690. }
 2691. return 0;
 2692. }
 2693. void
 2694. tcpadvise(Proto *tcp, Block *bp, char *msg)
 2695. {
 2696. Tcp4hdr *h4;
 2697. Tcp6hdr *h6;
 2698. Tcpctl *tcb;
 2699. uchar source[IPaddrlen];
 2700. uchar dest[IPaddrlen];
 2701. ushort psource, pdest;
 2702. Conv *s, **p;
 2703. h4 = (Tcp4hdr*)(bp->rp);
 2704. h6 = (Tcp6hdr*)(bp->rp);
 2705. if((h4->vihl&0xF0)==IP_VER4) {
 2706. v4tov6(dest, h4->tcpdst);
 2707. v4tov6(source, h4->tcpsrc);
 2708. psource = nhgets(h4->tcpsport);
 2709. pdest = nhgets(h4->tcpdport);
 2710. }
 2711. else {
 2712. ipmove(dest, h6->tcpdst);
 2713. ipmove(source, h6->tcpsrc);
 2714. psource = nhgets(h6->tcpsport);
 2715. pdest = nhgets(h6->tcpdport);
 2716. }
 2717. /* Look for a connection */
 2718. qlock(tcp);
 2719. for(p = tcp->conv; *p; p++) {
 2720. s = *p;
 2721. tcb = (Tcpctl*)s->ptcl;
 2722. if(s->rport == pdest)
 2723. if(s->lport == psource)
 2724. if(tcb->state != Closed)
 2725. if(ipcmp(s->raddr, dest) == 0)
 2726. if(ipcmp(s->laddr, source) == 0){
 2727. qlock(s);
 2728. qunlock(tcp);
 2729. switch(tcb->state){
 2730. case Syn_sent:
 2731. localclose(s, msg);
 2732. break;
 2733. }
 2734. qunlock(s);
 2735. freeblist(bp);
 2736. return;
 2737. }
 2738. }
 2739. qunlock(tcp);
 2740. freeblist(bp);
 2741. }
 2742. static char*
 2743. tcpporthogdefensectl(char *val)
 2744. {
 2745. if(strcmp(val, "on") == 0)
 2746. tcpporthogdefense = 1;
 2747. else if(strcmp(val, "off") == 0)
 2748. tcpporthogdefense = 0;
 2749. else
 2750. return "unknown value for tcpporthogdefense";
 2751. return nil;
 2752. }
 2753. /* called with c qlocked */
 2754. char*
 2755. tcpctl(Conv* c, char** f, int n)
 2756. {
 2757. if(n == 1 && strcmp(f[0], "hangup") == 0)
 2758. return tcphangup(c);
 2759. if(n >= 1 && strcmp(f[0], "keepalive") == 0)
 2760. return tcpstartka(c, f, n);
 2761. if(n >= 1 && strcmp(f[0], "checksum") == 0)
 2762. return tcpsetchecksum(c, f, n);
 2763. if(n >= 1 && strcmp(f[0], "tcpporthogdefense") == 0)
 2764. return tcpporthogdefensectl(f[1]);
 2765. return "unknown control request";
 2766. }
 2767. int
 2768. tcpstats(Proto *tcp, char *buf, int len)
 2769. {
 2770. Tcppriv *priv;
 2771. char *p, *e;
 2772. int i;
 2773. priv = tcp->priv;
 2774. p = buf;
 2775. e = p+len;
 2776. for(i = 0; i < Nstats; i++)
 2777. p = seprint(p, e, "%s: %llud\n", statnames[i], priv->stats[i]);
 2778. return p - buf;
 2779. }
 2780. /*
 2781. * garbage collect any stale conversations:
 2782. * - SYN received but no SYN-ACK after 5 seconds (could be the SYN attack)
 2783. * - Finwait2 after 5 minutes
 2784. *
 2785. * this is called whenever we run out of channels. Both checks are
 2786. * of questionable validity so we try to use them only when we're
 2787. * up against the wall.
 2788. */
 2789. int
 2790. tcpgc(Proto *tcp)
 2791. {
 2792. Conv *c, **pp, **ep;
 2793. int n;
 2794. Tcpctl *tcb;
 2795. n = 0;
 2796. ep = &tcp->conv[tcp->nc];
 2797. for(pp = tcp->conv; pp < ep; pp++) {
 2798. c = *pp;
 2799. if(c == nil)
 2800. break;
 2801. if(!canqlock(c))
 2802. continue;
 2803. tcb = (Tcpctl*)c->ptcl;
 2804. switch(tcb->state){
 2805. case Syn_received:
 2806. if(NOW - tcb->time > 5000){
 2807. localclose(c, "timed out");
 2808. n++;
 2809. }
 2810. break;
 2811. case Finwait2:
 2812. if(NOW - tcb->time > 5*60*1000){
 2813. localclose(c, "timed out");
 2814. n++;
 2815. }
 2816. break;
 2817. }
 2818. qunlock(c);
 2819. }
 2820. return n;
 2821. }
 2822. void
 2823. tcpsettimer(Tcpctl *tcb)
 2824. {
 2825. int x;
 2826. /* round trip dependency */
 2827. x = backoff(tcb->backoff) *
 2828. (tcb->mdev + (tcb->srtt>>LOGAGAIN) + MSPTICK) / MSPTICK;
 2829. /* bounded twixt 1/2 and 64 seconds */
 2830. if(x < 500/MSPTICK)
 2831. x = 500/MSPTICK;
 2832. else if(x > (64000/MSPTICK))
 2833. x = 64000/MSPTICK;
 2834. tcb->timer.start = x;
 2835. }
 2836. void
 2837. tcpinit(Fs *fs)
 2838. {
 2839. Proto *tcp;
 2840. Tcppriv *tpriv;
 2841. tcp = smalloc(sizeof(Proto));
 2842. tpriv = tcp->priv = smalloc(sizeof(Tcppriv));
 2843. tcp->name = "tcp";
 2844. tcp->connect = tcpconnect;
 2845. tcp->announce = tcpannounce;
 2846. tcp->ctl = tcpctl;
 2847. tcp->state = tcpstate;
 2848. tcp->create = tcpcreate;
 2849. tcp->close = tcpclose;
 2850. tcp->rcv = tcpiput;
 2851. tcp->advise = tcpadvise;
 2852. tcp->stats = tcpstats;
 2853. tcp->inuse = tcpinuse;
 2854. tcp->gc = tcpgc;
 2855. tcp->ipproto = IP_TCPPROTO;
 2856. tcp->nc = scalednconv();
 2857. tcp->ptclsize = sizeof(Tcpctl);
 2858. tpriv->stats[MaxConn] = tcp->nc;
 2859. Fsproto(fs, tcp);
 2860. }
 2861. void
 2862. tcpsetscale(Conv *s, Tcpctl *tcb, ushort rcvscale, ushort sndscale)
 2863. {
 2864. if(rcvscale){
 2865. tcb->rcv.scale = rcvscale & 0xff;
 2866. tcb->snd.scale = sndscale & 0xff;
 2867. tcb->window = QMAX<<tcb->snd.scale;
 2868. qsetlimit(s->rq, tcb->window);
 2869. } else {
 2870. tcb->rcv.scale = 0;
 2871. tcb->snd.scale = 0;
 2872. tcb->window = QMAX;
 2873. qsetlimit(s->rq, tcb->window);
 2874. }
 2875. }